รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 1. เด็กชายกรรชัย   ไลลา
2. เด็กชายชาตรี  คำเหล็ก
 
1. นายทศพล  วงค์ตาขน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ยงโพธิ์
2. เด็กชายอรุณ   สิทธิ
 
1. นายสาคร  มีศิลป์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 1. เด็กชายพรหมวิวัฒน์   พลยา
2. เด็กชายอรรถวุฒิ   เกิดรุ่งเรือง
 
1. นายพวนชัย   มากมูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กชายพนัสชัย  ศรีแสน
2. เด็กชายสมบูรณ์    ดอกไม้
 
1. นายชนศักดิ์   ธน.โม้
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สินดรชัย
2. เด็กชายธนพล    วงศ์ศรีชา
 
1. นายชนศักดิ์    ธน.โม้
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นครพนม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  มีภัคดี
3. เด็กชายนครินทร์  วรสาร
4. เด็กหญิงปอรรัชม์  เหลาบัว
5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  วงค์ศรีชา
 
1. นายวุฒิชัย  ไพบูลย์เจริญลาภ
2. นายศุภชิต  แก้วสอนดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงพรฑิตา  แสนคำ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พ่อสีชา
3. เด็กหญิงสุชาดา  อวนวัง
4. เด็กหญิงสุมิตรตา  นามเกตุ
5. เด็กหญิงอินทิรา  อวนวัง
 
1. นางสาวธานินท์  ตากวัก
2. นายอัศนีย์  พรมพินิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญฟ้า  หนุ่มชัยภูมิ
2. เด็กชายภคินทร์  ตันติกำธน
 
1. นางกมลลักษณ์  สำราญสุข
2. นางปะวะณี  ไตรยะถา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายชนะพล  ปฏิสังข์
2. เด็กหญิงลุดี  เอ๊ฟวา
 
1. นางปนัฏดา  ปทุมมาสมุทร
2. นางอัตถิยา  วารี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายจิราภัทร  มานะศรี
2. เด็กหญิงอลิตตา  แก้วมณี
 
1. นางเสาวนีย์  ไตรยะถา
2. นางจรินทร  คำหา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1. เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม
 
1. นางดายิน  ส่งเสริม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงจินตนา  คำบุตร
 
1. นายประจวบ  สีแพงมน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายมงคล  จินาเสน
 
1. นางเนตรดาว  ขำคม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงคันธรส  หมาดใหม่
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงจารุณี   ธงยศ
 
1. นายประจวบ  สีแพงมน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายณัฐพล  อุ่นวิเศษ
 
1. นายบรรพต  บุญญานุภาพ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายศราวุธ  ธนะปน
 
1. นายเลียม  สุรจขรเดช
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กชายระชะตะ   สุวรรณ
 
1. นายอาสาฬห์   งอยผาลา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคับพวง 1. เด็กหญิงอุมากร  นุคันทัง
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พงอุดทา
 
1. นางสุดารักษ์  ธรรมเม
2. นางสุกัลยา  โคตรชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระแส 1. เด็กหญิงประกายดาว   อินแสงแวง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   ชัยชมภู
 
1. นางอุษณีย์    ทะนวนรัมย์
2. นางสาวศรัณดา   ถานา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นางสาวมาณิกา  มูลเมือง
2. นางสาวเมตตา  ไชยวงศ์
 
1. นางรัชฏาวรรณ  ครโสภา
2. นางนลินี  แก้วเคน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กชายไกรศักดิ์  คำชนะ
 
1. นายสิทธิชัย  บัวชุม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา   โคตรวิชัย
2. เด็กหญิงวรรณิสา    พรมจันทร์
3. เด็กหญิงอุไรทิพย์    พุ่มเจริญ
 
1. นางนลินี  แก้วเคน
2. นางญาณิศา  ปัททุม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1. เด็กชายกิตติพร  นครประเทศ
2. เด็กชายชัยณรงค์  พ่อครวงค์
3. เด็กชายอนุสรณ์  บัวชุม
 
1. นายชาญชัย  อินธิชัย
2. นายไกรสวัสดิ์  คำมี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายธีระเดช   วิเศษสุนทร
2. เด็กชายสามารถ   วิเศษสุนทร
3. เด็กชายอนุศิษฎ์   ดีวงษ์
 
1. นายจงกล   วิเศษขลา
2. นางอนงค์  จรคำ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงดาเรศร์   เชื้อสาทุม
 
1. นางสาวดวงพร   อุ่นลุม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวบานงาม
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายเจษฎา  วงค์ศรีชา
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายปฏิภาณ  พ่อครวงค์
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1. เด็กหญิงชญาธิป   ศรีเรือง
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นางสาวพรรณิการ์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ครโสภา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงอริสรา   ถานัน
 
1. นางประดิษฐ   เชื้อกุลา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นางสาวนฤมล  ไชยรัตน์
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ครโสภา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ   วงศ์แสงน้อย
 
1. นายขวัญชัย   หล้ามุงคุณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงเกศริน   ออดไธสง
 
1. นายขวัญชัย   หล้ามุงคุณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1. เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  นักบุญ
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ครโสภา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 1. เด็กหญิงธันยบูรณ์   มาดี
 
1. นายวีระยุทธ   ไมตรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา   วงค์ยา
 
1. นางธิดาวรร   เอ๊ฟวา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวชุติมา  ศิริภูล
2. นายณัฐดนัย  จันทร์ปัญญา
3. นางสาวปุณฑรี  บุญพันธ์
4. นางสาววิริยาภรณ์  ไตรยราช
5. นางสาวศิริรัตน์  ชาเครือ
6. นางสาวสุภาวดี  กุระณี
7. นางสาวอรพรรณ  วงค์ตาทำ
8. นายเจมศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
3. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงขนิฐา   เสาสมภพ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บัวบานงาม
3. เด็กชายทรงพล   วงค์ดวงผา
4. เด็กหญิงปทุมวรรณ   วงค์แสงน้อย
5. เด็กหญิงภาวินี   แสนสุภา
6. เด็กหญิงศศิกานต์   ปิงเมือง
7. เด็กหญิงอริสรา   ถานัน
8. เด็กชายอุดมศักดิ์   หล้ามุงคุณ
9. เด็กหญิงเกศริน   ออดไธสง
 
1. นายขวัญชัย   หล้ามุงคุณ
2. นายบุญชอบ   พ่อคำจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  แสนหูม
2. เด็กชายณภัทรพงษ์   บัวชุม
3. เด็กหญิงดาเรศร์  เชื้อสาทุม
4. เด็กหญิงธิญาดา   อุ่นลุม
5. เด็กชายนฤบดินทร์   หงษ์ชัย
6. เด็กหญิงนิดนภา  ทินโน
7. เด็กชายปิยะวัฒน์   ขอดเมชัย
8. เด็กชายพิชัยยุทธ  แก้วมณีชัย
9. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พาพินิจ
10. เด็กหญิงวรางคณา  วรคันทักษ์
11. เด็กชายวิทวัส  สุ่มมาตย์
12. เด็กชายวิศรุต   รักพืช
13. เด็กหญิงสิริกัญญา   อ่อนระฮุง
14. เด็กหญิงอรกานต์  รัสสุ
15. เด็กชายอานุภาพ  คำวัน
 
1. นายเจษฎา  อัตติยะ
2. นางประภาพร  นวลตา
3. นางสาวดวงพร  อุ่นลุม
4. นางวารินทร์  ศรีหาเศษ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นายณัฐพล  พ่ออามาตย์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  วงค์แสงชัย
3. เด็กหญิงพุทธชาด  กำลังหาญ
4. เด็กชายรัชนาท  รักษาพล
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยรัตน์
6. นายสุพรชัย  วงค์กระโซ่
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นายอนุรัตน์  วงค์เทวราช
3. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กชายสุขสันต์   พ่อสิงห์
 
1. นายอาสาฬห์   งอยผาลา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  ทุมกิ่ง
 
1. สิบเอกพีรพงษ์  ศรีทองทา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายมุนินทร์  อ้วนกาบิล
 
1. นางปิยะพร  มหานิล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  แพงคำฮัก
 
1. นางปิยะพร  มหานิล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กชายรุ้ง   สัมฤทธิ์
 
1. นางจันทะสิน   กัลยาแก้ว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่ง 1. เด็กชายพงศกร  ก้อนหมื่น
 
1. นางไพบูลย์  เชื้อโชติ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กหญิงภารุณี   กรมเมือง
 
1. นางมุกดาวรรณ   ผาเจริญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาดา   หนองสูง
 
1. นายชนระชัย  ยะไวย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา   โคตตะวงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันจิรา  โคตรวงษา
 
1. นางปราณี  ตะนะคี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ไมตรี
 
1. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กชายรพีภัทร  ไชยคราม
 
1. นายเนติศักดิ์  กัลยาบาล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์ศรีชา
 
1. นางภัณฑิรา  จันทะวงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิง กมลรัตน์   ศรีดารักษ์
 
1. นางจันทะสิน   กัลยาแก้ว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกุลา   ชาเรืองเดช
2. เด็กชายจตุพงษ์   วงค์ตาปอง
3. เด็กชายชัยวัฒน์   วงค์อุคะ
4. นางสาวณัฐธิดา   จันทร์ปัญญา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์นนท์พรม
6. นายทศวรรษ   จันต่อ
7. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   คำคนซื่อ
8. นายธนภัทร   พิละมาตย์
9. เด็กหญิงนลินี   พิชชม
10. เด็กหญิงนิภา   ศรีบุญเรือง
11. เด็กชายนิรุฒิ   บุญมี
12. เด็กหญิงน้ำฝน   ครโสภา
13. นางสาวปรางทิพย์   อินธิแสง
14. นางสาวปริศชาติ   ดวงอาราม
15. เด็กชายปิยะวัฒน์   วงค์ชาชม
16. เด็กชายพรชัย   วงค์ผาบุตร
17. เด็กหญิงพัชริดา   ไกยะลุน
18. เด็กหญิงพิมประภา   แสนสุภา
19. เด็กหญิงมณฑิรา   ดาวสูงเนิน
20. เด็กหญิงรวิศรา   พังยะ
21. เด็กหญิงวาสนา   พ่อสียา
22. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พ่อมูล
23. เด็กชายวุฒิไกร   สุวรรณศรี
24. นางสาวศิริกุล   ชาเครือ
25. เด็กหญิงศิรินทร   วงค์จันดี
26. เด็กชายศุภรัตน์   วงค์กระโซ่
27. เด็กหญิงสุทธิดา  คำสิม
28. เด็กหญิงสุนิสา   โคตรพรหม
29. เด็กชายสุภกิจ   วงค์กระโซ่
30. นายสุริยัน   วงค์จำปา
31. นางสาวสุวิมล   ชาปากดี
32. เด็กหญิงหทัยชนน์   ลาดบาศรี
33. นางสาวอดุลรัตน์   วงค์อุดดี
34. เด็กชายอภิวัฒน์   มีดี
35. นายอาณัฐ   ทองยืน
36. เด็กหญิงอาริยา   สุวรรณสุขา
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ขันตรี
 
1. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์
2. นางพัชรี   เพียรชนะ
3. นายอนุรัตน์   วงค์เทวราช
4. นายคงศักดิ์   พิทักษ์สัจธรรม
5. นางอัญชลี   วงค์เทวราช
6. นางวนิดา   วังทะพันธ์
7. นางสาวสมหญิง   วงค์คำจันทร์
8. นายสมศักดิ์   คำชุม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายพัสกร  เสือป่า
 
1. นางพัชราภา  สุวรรณเทน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัชรี  ไชยราช
 
1. นางณัฐชานันท์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกชวรรณ   วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์   คำชมพู
3. เด็กหญิงกรวินทร์   ละศรีจันทร์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติยะบุตร
5. เด็กชายกัลยาณี  วงค์ดวงผา
6. เด็กหญิงกานต์พิชชา   คำมุงคุณ
7. เด็กหญิงกุสุมา  คำคนซื่อ
8. เด็กหญิงจริยา  ฝาระมี
9. เด็กหญิงชฎาพร   วรบุตร
10. เด็กหญิงชนกานต์   วิลัยแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐนันท์   รักกลาง
12. เด็กหญิงณัฐนารี   พรหมวิชัย
13. เด็กชายทศพร  วงค์แสงน้อย
14. เด็กหญิงธนัชญา   ทิฆะสุช
15. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วมุกดา
16. เด็กชายนันทกานต์  แสนศรี
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ดวงผา
18. เด็กชายประวิทย์  วงค์เทวราช
19. เด็กหญิงปรีดาวรรณ   โคตรหลักเพชร
20. เด็กหญิงพรวรา  กองทัพไทย
21. เด็กหญิงพิณนภา  ชีวตานนท์
22. เด็กชายพีระวัฒน์  สีมารักษ์
23. เด็กชายภัทรพงศ์  กัลยาแก้ว
24. เด็กหญิงภาวิณี  วงค์แสนไชย
25. เด็กชายสมคิด   วงค์ชาชม
26. เด็กชายสิทธิชัย  อินภูวา
27. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  วงค์คำหูม
28. เด็กหญิงอรปรียา   พ่อเพียโคตร
29. เด็กหญิงอารียา   ธนูทอง
30. เด็กชายอิทธิพงศ์  สมคณะ
31. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จุลทอง
32. เด็กหญิงเอกอนงค์  พรหมโคตร
 
1. นางโสรถ  วงค์แสงน้อย
2. นางนัยนา  บุญพินิจ
3. นางมยุรี  วงค์หนายโกฎ
4. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
5. นางทองปั่น  หลวงทำเม
6. นายสรรณะรงษ์  กัลยาแก้ว
7. นายชาญวิทย์  แก้วบู่
8. นายคำพา  แสนสุภา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยชาลี
2. เด็กชายชลชาติ  ทุมเที่ยง
3. เด็กหญิงปลิตรา  ทัดมาลา
4. เด็กหญิงปารณีย์  ทุมกิ่ง
5. เด็กชายพงศกร  อินทรพานิช
6. เด็กชายพุฒิพงษ์  ชมชื่น
7. เด็กชายวรวิทย์  สิมลี
8. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยแยง
9. เด็กหญิงวิษฎา  ทวรสันต์
10. เด็กชายวีรวุฒิ  พรหมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรีทองทา
2. นางวิิจิตร  ศรีทองทา
3. สิบเอกพีรพงษ์  ศรีทองทา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  คำแหงพล
2. เด็กหญิงชนัญญา  ยะสุรีย์
3. เด็กหญิงชนัญดา  ส่งเสริม
4. เด็กชายธนาธิป   สีโย
5. เด็กชายวรกฤต  พ่อหลอน
6. เด็กหญิงสิริมา  อรรคนิตย์
7. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สาระพันธ์
8. เด็กชายอัครเดช  สังฆ์ทิพย์
9. เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์ยิ้ม
10. เด็กชายเมธพนธ์  คำมุงคุน
 
1. นางสุวีณา  พรมจันทร์
2. นางอภิญญา  ปะนาโก
3. นางสาวฐานิยา  ปัสสาคำ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บัวชุม
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมกลิ่น
3. เด็กหญิงทิพรดา  อุ่ลุม
4. เด็กหญิงปวีณา  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงพิกุลทิพย์  สุนันต๊ะ
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  บัวชุม
7. เด็กหญิงรักษ์ชก  ประกอบแสง
8. เด็กหญิงอลิสา  เดือนขาว
 
1. นางสาววารุณี  วิโย
2. นางทิพย์วิมล  มาตยะโค
3. นางรัศมี  ศีรพยอม
4. นางกุลภัสสร์  ตงศิริ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แท่นทอง
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  งามสง่า
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สาสีมา
4. เด็กหญิงสุธัญญา  ผายม
5. เด็กหญิงอดิศา  ทาคำวงษ์
6. เด็กหญิงอนินทิตาพร  กระบวนศรี
7. เด็กหญิงเสาวภาคย์  อุดมเลิศปรีชา
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โฉมเฉลา
 
1. นางศรีผกา  ฤาชา
2. นางอรทัย  หอยตะคุ
3. นางทับทิม  บุญเลิศ
4. นางโยชิตา  อกกา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   โสมหา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   คำพิทูล
3. เด็กหญิงจิดาภา   ถาลี
4. เด็กหญิงชนิตรา   วรราช
5. เด็กชายนพรัตน์   เขียวสิงห์
6. เด็กหญิงนลินทิพย์   เสนจันตะ
7. เด็กชายบูรพา   โคต่อเนตร
8. เด็กหญิงภาวิณี   ซวงอ้วน
9. เด็กหญิงรุ้งฟ้า   ถาลี
10. เด็กหญิงวิยดา   โคต่อเนตร
11. เด็กหญิงวิยะดา  โคตสา
12. เด็กชายศิวกร    โคตสา
13. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ดีมิตร
14. เด็กหญิงสุวิภา   จูมเปล่า
15. เด็กหญิงอภิศรา   ผาลาเลิศ
16. เด็กหญิงอรนุช    อุดพรม
 
1. นายอภิชัย  สุนทรส
2. นางดาวนี  สุนทรส
3. นายรุ่ง  เขื่อนพิมพ์
4. นางรัศมี  แก่นบุตร
5. นางไพฑูรย์  ติณณารมย์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  คำสอน
2. เด็กชายภานุพงษ์  สารคำ
3. เด็กชายศิวโรจน์  ทุมเที่ยง
4. เด็กชายเรวัตร  ทุมเที่ยง
5. เด็กชายเอกรินทร์  วารี
 
1. นางธัญรัศม์  เทพคำดี
2. นางมัตติกา  จอกทอง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวรัตนา   มุลทาเย็น
2. เด็กหญิงอัจจิมา   วงค์หลวงอุด
 
1. นางวนิดา  วังทะพันธ์
2. นางพัชรี  เพียรชนะ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักรภัทร  ดีนาน
2. เด็กชายจักริน  ธรรมวัติ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำ
4. เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีงาม
5. เด็กชายภานุเทพ  นุกูลกิจ
6. เด็กชายมลคลชัย  บุดผา
 
1. นายสเรมาร  คล่องแคล่ว
2. นางศรีสุดา  สุมังคะ
3. นางพนิดา  คำอุเทน
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายธนภัทร  อรนันท์
2. เด็กชายธีระเชษฐ์  เจริญราษฎร์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  หอมอ่อน
4. เด็กชายศรันยพงศ์  สานุศิษย์
5. เด็กชายสรวิศ  ศรีชื่น
6. เด็กชายเจษนัยษ์  วงศ์เลิศ
 
1. นางอัจฉรา  คะษาวงค์
2. นางสุดสวาท  ทองสอดแสง
3. นางสาวสุริยา  สาลีเพ็ง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. นายคณาวุฒิ  ยาสาไชย
2. นายจีระวัฒน์  จิตรมั่น
3. นายธีระพงษ์  ปู่บุตรชา
4. นายนันทวุฒิ  นามบุตรดี
5. นายสัมฤทธิ์  สินพรม
6. นายอรรถพล  พรหมพินิจ
7. นายเจษฎาวุฒิ  อวนวัง
8. เด็กชายเอกรินทร์  น้อยเภา
 
1. นายทองทศ  เกษมสานต์
2. ส.ต.อ.รวมมิตร  อ่อนสี
3. นายวีระชัย  บุพศิริ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   อัคคละ
2. เด็กหญิงพรรณวษา   แสนรังค์
3. เด็กหญิงวยุรีณ์   วงศ์ถามาตย์
 
1. นางชุลีพร   เทพสุรินทร์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอ 1. เด็กชายณัฐวัตร   การบุญ
2. เด็กหญิงวันนาขวัญ  แสนดี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ชัยมาตร
 
1. นางอัมพร  อรรคสังข์
2. นางสาวน้ำค้าง  ปิดตะ
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พ่อพิลา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พ่อสิงห์
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงธันยสรณ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา
 
1. นางภัสรา  ฐานวิเศษ
2. นางกัญวรา  อารีรัตน์
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงนันท์จิรา   อุปเทพ
2. เด็กหญิงลลิดา   ไชยสัตย์
3. เด็กหญิงลลิตา   ไชยสัตย์
 
1. นายธัมรงค์   ทรงพุฒิ
2. นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นายทนงศักดิ์  วงค์ตาโสม
2. นายศิริชาติ  วงค์อุคะ
 
1. นายวชิราวิทย์  ปุ้ยไชยสอน
2. นายคำพา  แสนสุภา
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายคมสัน  ตาหมื่น
2. เด็กหญิงนุศรา  คำไพย์
 
1. นายพงศธร  ขวัญสมบูรณ์
2. นายสุวิจักรขณ์  ศรีเรือง
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 1. เด็กชายชัยมงคล   พรหมอินทร์
2. เด็กชายอนันตชัย   พ่อเพียโคตร
 
1. นายพรรณเทวา   พรหมโคตร
2. นายไมตรี   พ่อศรียา
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 1. เด็กชายตาณุวิชญ์  ดอกพิกุล
2. เด็กชายบุญช่วย  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพรรณเทวา  พรหมโคตร
2. นายสุวัด  พ่ออามาตย์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คูสกุล
2. เด็กหญิงปานรพี  วิไลรัศมี
 
1. นางสาววารุณี  บำรุงสวัสดิ์
2. นางพัชรินทร์  สุริยนต์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. นางสาวทักศินา  สังชาดี
2. นางสาวธิดารัตน์  สะนะศุก
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงญานิศา  ไข่มุกข์
2. เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
 
1. นางภัสรา  ฐานวิเศษ
2. นางพัชรินทร์  สุริยนต์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงอรไท  ไตรติ่ง
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อยู่เย็น
 
1. นายคงเดช  อาจศรี
2. นางวัชรภรณ์  โสตาภา
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีระฆัง
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ลำลอง
 
1. นางสาวอภิชญา  กองสินแก้ว
2. นางสาวภาณุมาศ  ทองสุทธ์
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 1. เด็กชายกิตติทัต  มีสะอาด
2. เด็กชายปวรุตม์  พ่อวิเศษ
3. เด็กชายอภินันท์  ทองสิงห์
 
1. นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล
2. นายอภิวัฒน์  ศิริสุข
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 1. เด็กชายนัฐพล  ศรีสุนา
2. เด็กชายวชิรพล  บุดดีพงษ์
3. เด็กชายอาทิตย์  เข็มจันทร์
 
1. นายอภิวัฒน์  ศิริสุข
2. นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 1. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  คำคนซื่อ
2. เด็กหญิงชนกวนัน  พ่อเพียโคตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทองคำเหนิด
 
1. นายวิชรินทร์  พันธรักษา
2. นางจันทรวดี  วงศืเทวราช
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายทศพล  สมฤทธิ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  ไชยวงค์
3. เด็กชายอภิรักษ์  สมฤทธิ์
 
1. นายสมชัย  คำเห็น
2. นายประสพโชค  วาชัยยุง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นายพิษณุ   เชื้อมอญยาว
2. นายภูชิตย์    อวนวัง
3. นายอำพล   พาซื่อ
 
1. นายสิทธาเมศวร์    ปภาดาเชื้อตาพระ
2. นายชัยวัช  ขาวพิมพ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงผกามาศ  สมใจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงอรวี  เชียงบุตรดี
 
1. นางดวงใจ  ไชยมงคล
2. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  สมศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒโก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วมหานิล
 
1. นางสาวยาณี  ผาแดง
2. นางมัตติกา  จอกทอง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อ่อนทา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย   หงษ์สมดี
3. เด็กหญิงธิดาพร   เสมียนแก้ว
4. เด็กหญิงบุญยวันต์   ผงผ่าน
5. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   บุญกล้า
6. เด็กหญิงโสภาภรณ์   โคตสา
 
1. นางรัตรดา   ศรีพิพัฒนะกุล
2. นางณัฐติยา   สารวรรณ์
3. นายสมาน   สมบัติ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญก้อน
2. เด็กหญิงฑิติยา  รามฤทธิ์
3. เด็กหญิงพรกนก  แสนคำ
4. เด็กหญิงพรวดี  แสนลัง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ขวัญยืน
6. เด็กหญิงเอลิสา  วงษ์บ้านดู่
 
1. นางสวรรญา  ศรีอาจ
2. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
3. นางพรเพ็ญ  สารทอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กหญิงนันทิดา  วงศ์ศรีชา
2. เด็กหญิงพนัชดา  เชื้อคำเพ็ง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสมชื่น  น้อยใหญ่
2. นางสกลรัตน์  รัชอินทร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงณัชชา  กำเพชร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ครโสภา
3. เด็กหญิงภิรดา  จ่องก่า
 
1. นายเทพกรณ์  แก้วมณีชัย
2. นางวไลลักณ์  ราชชมภู
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวธนัชภรณ์   นามบุดดี
2. นางสาวปวีณา   บริบูรณ์
3. นางสาววิลาวรรณ    นามเกตุ
 
1. นายชัยวัช  ขาวพิมพ์
2. นายสิทธาเมศวร์   ปภาดาเชื้อตาพระ
3. นางนงลักษณ์  ขาวพิมพ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงชลดา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงวรนุช  นามวงษา
 
1. นางปริศนา  ศรีหาญ
2. นางเครือวัลย์  บุญธรรม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   วงศ์ศรีชา
2. เด็กหญิงจารีภรณ์   วงศ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงนพรัตน์   วงษ์พรมมา
 
1. นางเพียงพร    วงศ์คำจันทร์
2. นางมุกดาวรรณ   ผาเจริญ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฉิม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   สีเม้า
2. เด็กหญิงสิรินญา   จันทะ
3. เด็กหญิงโชษิตา   ไชยวงษ์
 
1. นางสาวทัยญารินทร์   คำสี
2. นางโสภา   งอกวงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผิวละมัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  วงค์ศรีชา
3. เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางเสมอ  เรืองฤทธิ์
2. นางปญจพช  โพธิ์สุวรรณ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวกัญญารัตน์   สูญราช
2. นางสาวปิยะรัตน์   เชื้อตาโคตร
3. นางสาวสุมินชา   ปู่บุตรชา
 
1. นางสาววิภาพร   พรมพินิจ
2. นางสาวประภัสสร   ตองตาสี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะเบา 1. เด็กหญิงจามจุรี  โคตรราช
2. เด็กหญิงณัฐมน  หนึ่งคำมี
3. เด็กหญิงนภาพร  สุนิกร
 
1. นายไชยา  หงษ์ชัย
2. นายโสภณ  เรืองฤทธิ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวจิรัฐิวรรณ    ปานกลาง
2. นางสาวประภาศิริ   ยางธิสาร
3. นางสาววิยะดา    สูญราช
 
1. นางภัสรา   ทันอินทรอาจ
2. นางสาวสุรีรัตน์   ทันอินทรอาจ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  พันธสีมา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตาลโกนกุล
3. เด็กหญิงวรภรณ์  บัวทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางสาวดาวใจ  คอนธิเสน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นางสาวจิราภรณ์  หันดิเร
2. เด็กชายชัยวัฒน์  มุงคะวงษ์
3. เด็กหญิงนฤมล  พ่อขันชาย
 
1. นายทนงศักดิ์  ธงยศ
2. นางนัทพร  ธงยศ
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์
2. เด็กหญิงรมย์นริน  ลาภวัตสกุล
3. เด็กหญิงอลิศา  สวัสดี
 
1. นางกิตติยา  ต้นสวรรค์
2. นางอนงค์  เวียรชัย
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมอารักษ์
2. เด็กหญิงธัญมน  บัวทองจันทร์
3. เด็กหญิงอัมพร  ชมจันทร์
 
1. นางบุญมา  เชื้อกุลา
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ฝาระมี
2. เด็กหญิงรัชนก  ฝาระมี
3. เด็กหญิงรัตนา  พงษ์ถาวร
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นางสาวทิวาพร  แสนมิตร
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงปิยมน  ธ.น.ผา
2. เด็กชายวจนะ  พงษ์ถาวร
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  ฝาระมี
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นางสาวทิวาพร  แสนมิตร
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1. เด็กชายวัฒนา  ไชยราช
2. เด็กหญิงศศิธร  อรรคศรีวร
 
1. นางวิไลภรณ์  รุณธาตุ
2. นางดวงใจ  ปรัญญา
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายระพีพัฒน์  กสสร
2. เด็กหญิงเกตุลดา  วงศ์แสงสอน
 
1. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
2. นางสุชาดา  พนมอุปถัมภ์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พิลาแสง
 
1. นางวิลาวรรณ  แก้วระดี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  อินที
 
1. นางพิศมัย  ศรีวรมย์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์
 
1. นางสุภาพรรณ  ชินโคตร
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภากร  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวอทิตยา  ชาญเดชสิทธิกุล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลนะ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยพร
3. เด็กชายภมร  วงค์แสนคำ
4. เด็กชายสมควร  วงค์แสนคำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา   นำทาน
6. เด็กชายอภิชิต  แหว่นสี
 
1. นางรัชนีภรณ์  อาจสาลี
2. นายสุรเชษฐ  คำกรฤๅชา
3. นางรินทร์ลภัส  สิริตรังธนากุล
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อวนวัง
 
1. นายพงษ์ภิสิทธิ์  นามเกต
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กชายวรากร   สิงห์สา
 
1. นางสาวกุลณิตา   น้อยโส
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายวรพจน์  ่คำมี
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะเบา 1. เด็กชายเจษฎา  แท่งเหล็ก
 
1. นายโสภณ  เรืองฤทธิ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กชายธีรกานต์   ธ.น.หม่าน
 
1. นายเทอดพระเกียรติ   ศิริบุญ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พูดดี
 
1. นางมยุรีย์  สมศรี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กชายปวรปรัชญ์   ไกยยะฝ่าย
 
1. นางนารีรัตน์   อินทร์ติยะ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฉิม 1. เด็กหญิงจินตนา   แสงสว่าง
2. เด็กชายภูริภัทน์   ต้นสวรรค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์   ชนะเคน
 
1. นางสาวทัยญารินทร์   คำสี
2. นางสาวพรนิการ์   นาติโน
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายชยากร  ธน.ผา
2. เด็กชายธนากร  วงศ์ขวาหูม
3. เด็กชายธนาธิป   ฝาลัง
 
1. นางเปรมวลัย  วงศ์ศรีชา
2. นางสาวกนกวัล  ศรีจางวาง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมมณี 1. เด็กชายกฤษดา   เสมามิ่ง
2. เด็กชายวิรุต   เชื้อคำเพ็ง
3. เด็กชายสัจจะ   ศรีพุทโธ
 
1. นางลักษมี  สิงหศิลป์
2. นางสาวจุรีพร  พิกุลศรี
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีวรชัย
2. เด็กชายธนภัทร์  วงศ์ธัญญกรณ์
3. เด็กชายพงษ์พิณิชย์  ฤกใหญ่
 
1. นางมานิดา  คำจันทร์
2. นางสาวสุดธิดา  ศรีวรชัย
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงจรุณี  แสนเจียม
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  แสนเจียม
3. เด็กหญิงสุริดา  แก้วพิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางนิสากร  โคตรตา
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   สุริย์
2. เด็กชายอนุกูล   พูลชะตะ
 
1. นางสุธัญพร    คำแสน
2. นายธนากร   คำแสน
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธรรมธัช  พระแสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รับโสภา
3. เด็กชายอภินันท์  ธุงจันทร์
 
1. นางอวยชัย  วงศ์ธานี
2. นายกริชติกร  อินทะวงษ์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอน้อย 1. เด็กชายกวินเทพ  อุดร
2. เด็กชายคมสัน  จันทร์ทะวงษ์
3. เด็กชายดนัยสิต  บุญก้อน
 
1. นางสรรฒนา  ทองสว่าง
2. นางรุ้งรดา  ติโนชัง
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายกฤษณธร  ธรรมเคน
 
1. สิบเอกพีรพงษ์  ศรีทองทา
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กชายณัชพล  อินทร์ฉาย
 
1. นางสาวพรรณิการ์  ไชยมาตร์
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 1. เด็กหญิงณัฐินี  บาลลา
 
1. นายสิทธิวัฒน์  ฤทธนพงศธร
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 1. เด็กหญิงวิพารัตน์  ตะวังทัน
 
1. ส.ต.ท.สุชาติ  มาลาม
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นายวัชรินทร์  อินทร์ฉาย
 
1. นางสาวพรรณิการ์  ไชยมาตร์
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กหญิงพรรพษา   สุทธิสาร
 
1. นายณัฐวุฒิ   ไชยรา
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เคนนาดี
 
1. นางสาวเขมิกา  ศิริสานต์
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤกติมา  ทรงแก้ว
2. เด็กชายกิตติชัย  ไชยพรม
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  น่านโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงชบา  พ่อกว้าง
5. เด็กหญิงชรัญดา  แป้นจันลา
6. เด็กหญิงชิดชนก  ตะวังทัน
7. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นชัย
8. เด็กชายณภัทร  กองแก้ว
9. เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองโคตร
10. เด็กหญิงธันวษา  คำมุงคุณ
11. เด็กชายนครินทร์  ตุ้มอ่อน
12. เด็กชายนินนาท  ริยะบุตร
13. เด็กชายปกรวิชญ์  อุ่นไชย
14. เด็กหญิงประภาพร  พ่อโพธิ์
15. เด็กหญิงปวีณา  พ่อโพธิ์
16. เด็กชายพรศิลป์  ตะวังทัน
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสงสุวรรณ
18. เด็กหญิงพิยดา  เมืองโคตร
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ตะวังทัน
20. เด็กหญิงภัทรพล  ซ้ายชา
21. เด็กหญิงวรรณนิสา  ตะวังทัน
22. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นชัย
23. เด็กชายวิทยา  พ่อค้าช้าง
24. เด็กชายวินิตย์  ชาเครือ
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลุนวงศ์
26. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  บุปผาชาติ
27. เด็กชายอติเชษฐ์  ตะวังทัน
28. เด็กหญิงอรนิกา  ตะวังทัน
29. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  อุ่นชัย
30. เด็กชายไกรสร  ณรงค์
 
1. นางลาวัลย์  ประขุณี
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยรา
3. นางจรีพร  คนซื่อ
4. นางสาวแสนประเสริฐ  สีเลา