หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2558   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อาคารหอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อาคารหอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อาคารหอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ปฐมแพง ห้อง ป.1/1 4 พ.ย. 2558 10.30
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ปฐมแพง ห้อง ป.1/2 4 พ.ย. 2558 10.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 09.00
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 09.45
3 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 10.30
4 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 11.00
5 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 13.00
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 09.00
7 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 13.00
8 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 13.00
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 13.00
10 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 09.00
11 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 13.00
12 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 09.00
13 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 4 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 09.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 10.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 13.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 15.00
5 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2558 13.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมขามคู่ 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง คอม 1 4 พ.ย. 2558 13.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง คอม 1 4 พ.ย. 2558 09.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 3 4 พ.ย. 2558 09.00
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 2 4 พ.ย. 2558 09.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 2 4 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ปฐมแพง ห้อง ป.2/1 - 2/4 4 พ.ย. 2558 13.00
2 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 13.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 10.30
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 13.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00
8 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
9 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
10 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
11 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
13 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
7 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 09.00
8 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 09.00
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 4 พ.ย. 2558 13.00
10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00
11 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.40
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 10.30
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 11.10
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.30
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 14.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 14.30
9 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 15.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]