หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2558   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อาคารหอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อาคารหอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 2 5 พ.ย. 2558 09.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 2 5 พ.ย. 2558 11.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ปฐมแพง ห้อง ป.1/1 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 13.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 13.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 13.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ห้อง ห้องสมุด 5 พ.ย. 2558 09.00
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ห้อง ห้องสมุด 5 พ.ย. 2558 10.40
3 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ห้อง ห้องสมุด 5 พ.ย. 2558 11.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 13.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 09.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 13.00
7 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 09.00
8 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 13.00
9 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 09.00
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 13.00
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2558 09.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2558 10.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2558 11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมขามคู่ 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 5 พ.ย. 2558 09.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 2 5 พ.ย. 2558 13.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 2 5 พ.ย. 2558 13.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 3 5 พ.ย. 2558 09.00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2558 09.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้องคอม 2 5 พ.ย. 2558 09.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ห้อง ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ปฐมแพง ห้อง ป.2/1 - 2/4 5 พ.ย. 2558 13.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 5 พ.ย. 2558 09.00
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 5 พ.ย. 2558 09.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 5 พ.ย. 2558 13.00
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ห้อง อาคารโดม 5 พ.ย. 2558 09.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 5 พ.ย. 2558 13.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 13.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 5 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]