หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นายเขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
3. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม กรรมการ
4. นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลณ์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ นามเสาร์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ พลสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการ
3. นายดิเรก ลิภาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายเรืองชัย หลายสุทธืสารโรงเรียนบ้านต้ายกรรมการ
5. นายชูพงษ์ อุดมมาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอรรณพ ป้องกันโรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายวิญญู คำหาโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตกรรมการ
4. นายปริญญา อุดทาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
5. นายเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายหลักชัย วงษ์หมอกโรงเรียนบ้านเพียงหลวงสิบประธานกรรมการ
2. นายวินัย สวนกันโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม กรรมการ
4. นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ นามเสาร์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ พลสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการ
3. นายนเรศ มากองโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายดิเรก ลิภาโรงเรียนราาฏร์สามัคคีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์ฯประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นายบุญสงค์ สาหัสโรงเรียนเสาเล้ากรรมการ
4. นายธนวัฒน์ คัณทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์ฯประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นายบุญสงค์ สาหัสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายธนวัฒน์ คัณทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิราพรรณ แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี พลหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววิภารัตน์ งอกวงษ์โรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
2. นางเสงี่ยม อัคติโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางยาใจ เดชขันธุ์โรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
4. นายปรีชา นาชัยโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายอรรถพร เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบรรณฑวรรณ์ ป้องกันโรงเรียนบ้านโคกสายทองประธานกรรมการ
2. นางกฤตยาณี เภตราโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์โรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
4. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านอุเทนวิทยาคารกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสง่า โกพลโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นายบัญชี ถำวาปีโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ สาพุฒโรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายบรรจง ล้อมมหามงคลโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางเมตตา บุญยะศรีโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
2. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
4. นายโกวิทย์ แก้วสนิทโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
5. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
4. นายโกวิทย์ แก้วสนิทโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
5. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
5. นางสุรีพร เขตนครโรงเรียนบ้านดอนเตยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นายคฑายุทธ นาโควงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายบุญอ้อม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
4. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
3. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
4. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
4. นายโกวิทย์ แก้วสนิทโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
5. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
5. นายคฑายุทธ นาโควงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นายคฑายุทธ นาโควงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมนัส อำไพพันธ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
4. นายโกวิทย์ แก้วสนิทโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
5. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเลื่อน บุญเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วประธานกรรมการ
2. นายยอดรัก จำรักษาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
4. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายลิขิต พิมพ์คำโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วรผาบโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทองเลื่อน บุญเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วประธานกรรมการ
2. นายยอดรัก จำรักษาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
4. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายลิขิต พิมพ์คำโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วรผาบโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
2. นายธนกฤต พรเตชาวัชร์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นายพิทยา เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางดารุณี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตียงสกุลโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือกรรมการ
3. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดารุณี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
2. นายธนกฤต พรเตชาวัชร์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นายพิทยา เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตียงสกุลโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือกรรมการ
3. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางดารุณี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
4. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
4. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางดารุณี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
4. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
4. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
5. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุระศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
4. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
5. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุระศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. นายสินสมุทร สินธุสิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัยชลินทร์ สิทธิโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางซิลเวียหลุยส์ ไฃยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านาหว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดารุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงศ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. นายสินสมุทร สินธุสิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดารุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงศ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางดารุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางดารุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทยโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สิทธิข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายบรรจง เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเพียร มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
6. นางสาวนววรรณ ยอดเมืองโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธนู แดงวิเศษโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พัฒน์โรงเรียนบ้านดงขาวงกรรมการ
3. นางสาวศุภผล ไชยพันธ์ุโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นายเทพสิทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
5. นายเปรมปรี ลิภาโรงเรียนบ้านาคูนน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
6. นายศรีสุวรรณ สุขวิพัฒน์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอิศรา พิทูลทองโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
4. นายทองทับ ขันอ่อนโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
6. นางวนิดา สิทธิพาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (อ.บ้านแพง)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พรมวังโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ยอดสะอึโรงเรียนบ้านโพนก่อ (โพนก่อราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นายสง่า โกพลโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญพล แก่นท้าวโรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสนิท ผาลีโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
3. นางแสงเดือน กันยาตีโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางสาวปาณิสสา โกษาแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนพรัตน์ พันธุ์โอกาสโรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา ศรีวรสารโรงเรียนบ้านหนองนางเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านนาดีหัวภูกรรมการ
4. นางกมลพรรรณ เภาโพธิ์โรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโกแมน คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธวัธชัย สัญจรเลิศโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ วงศ์พิมพ์คำโรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มีระสิงห์โรงเรียนบ้านดอนแดง (นาหว้า)กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรัตน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นายภูวไนย สุนาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นายภูวไนย สุนาโรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางภาวิณี บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา นนทโสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวจิราภา (ศรีเสน) ธนกาญจน์โรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา นนทโสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวจิราภา (ศรีเสน) ธนกาญจน์โรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ป้องทองโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ มีระสิงห์โรงเรียนบ้านดอนแดง (นาหว้า)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ฮาบพนมโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นายวิทวัส อินอุเทนโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวขวัญศิริ เคนาอุประโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสุริยา สาแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สาแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเทพรักษ์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายบุญมา แก้วดีโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ คำวันโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ แก้วลาโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เถรวงแก้วโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ สมเทพโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสังเวียน ไชยมงค์โรงเรียนชุมชนประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยเทศโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ บุพศิริโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางริศราวรรณ จุ่นหัวโทนโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางหนูพร น้อยใหญ่โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำชนะโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณี โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
2. นางสาวพิกุลทอง ยะภักดีโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุทิศ คะปัญญาโรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ภาโสมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ออทอลานโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ คาระวงศ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ กวดวงศ์ษาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางจิดาภา วงค์จันทะโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางมารศรี แวงดีสอนโรงเรียนบ้านยางงอยกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจุชารัตน์ ฉิมรักษ์โรงเรียนบ้านรามราชประธานกรรมการ
2. นางศุภรา แก้วลาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายสุปชัย อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางสาวณภัสสร เสนเพ็งโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภูยนที ภาวรัศมิ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ จันทาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ศรีนาโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ น้อยนางโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
3. นายวินัย แสงศักดิ์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
4. นางสาวมัญทยุชา ประกิ่งโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไก่แก้ว อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณไลย อภัยโสโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
3. นางสาวัรัติการณ์ จิตจักรโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางลออศรี คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ก้อนกั้นโรงเรียนบ้านนาพระกรรมการ
3. นางสุดาวัลย์ สุขวิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ อภัยโสโรงเรียนบ้านม่วงชีประธานกรรมการ
2. นางสุดคะนึงนิจ โกษาแสงโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
3. นางสถาพร อ่อนดีโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเวินพระบาทประธานกรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร ชินพลชายโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางคนึงนิต บุพศิริโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ นิวงษาโรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นางวิรันยา อุสาพรหมโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสมจิต โกษาแสงโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี บำรุงหงษ์โรงเรียนบ้านรามราชประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ขุนศรีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางไพ โพธิบุตรโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพินทร์ เพียพลโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ต้นศรีโรงเรียนบ้านคำไฮกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ฉิมแสงโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววรรณธิดา วงศ์ษาจันทร์โรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ แพงวงษ์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางนาถฤดี จันปุ่มโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววิชนีย์ ทศศะโรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางชลธิชา ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางสาวดรุณี อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางชลิดา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางชลิดา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลีรัตน์ โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลีรัตน์ โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลีรัตน์ โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชิต จันเทาโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
2. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมมิตร ไชยมงค์โรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีกาลังโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมมิตร ไชยมงค์โรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ศรีกาลังโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลลิตา คำชนะโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร จันทะโมโรงเรียนบ้านดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นางลลิตา คำชนะโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา กุลบุตรเจ้าพนักงานธุรการ สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายกริณ สิมลิลาดนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ภาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายกริณ สิมลิลาดนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย อ่อนสุดโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายครองชัย สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่อนสุดโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อุสาพรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ โพธิ์ไหมโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
3. นางสาววรรณี โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อุสาพรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ กองไธสงโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ กองไธสงโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทองไธสงโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายรณภูมิ ปิลาตีสพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์ อุ่นกลมโรงเรียนบ้านปากอูนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นายรณภูมิ ปีลาตีสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายเกียรติสรณ์ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายเกียรติสรณ์ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายณัชพณ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายเกียรติสรณ์ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายเกียรติสรณ์ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายเกียรติสรณ์ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายเกียรติสรณ์ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายเกียรติสรณ์ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]