หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนนางัว 48 150 89
2 002 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 12 33 21
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 38 83 62
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 8 28 17
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 10 18 15
6 006 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 12 26 18
7 008 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 18 50 34
8 007 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 15 34 24
9 010 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 7 15 11
10 011 โรงเรียนดอนบาก 0 0 0
11 013 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0
12 012 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 2 4 3
13 014 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1 1 1
14 015 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0
15 016 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 0 0 0
16 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 3 5 4
17 019 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี 8 55 20
18 020 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 3 2
19 022 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 35 103 70
20 024 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 2 6 4
21 026 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 16 42 27
22 027 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 17 33 26
23 028 โรงเรียนบ้านข่า 12 18 16
24 032 โรงเรียนบ้านคำนกกก 10 17 14
25 034 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 0 0 0
26 031 โรงเรียนบ้านคำเตย 4 15 9
27 033 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 17 33 26
28 035 โรงเรียนบ้านคำไฮ 0 0 0
29 030 โรงเรียนบ้านค้อ 15 41 26
30 043 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 6 19 12
31 205 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 1 1
32 045 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 9 48 23
33 053 โรงเรียนบ้านดง 9 20 14
34 208 โรงเรียนบ้านดงขวาง 6 12 10
35 050 โรงเรียนบ้านดงน้อย 6 11 9
36 051 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 6 12 12
37 052 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 1 3 2
38 054 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 17 33 25
39 055 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0 0 0
40 056 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 5 10 8
41 061 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 12 19 16
42 063 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 13 23 18
43 064 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 5 11 8
44 065 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 0 0 0
45 066 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 3 12 7
46 067 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 10 24 17
47 068 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 8 16 11
48 069 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1 2 1
49 062 โรงเรียนบ้านดอนเตย 9 25 19
50 060 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
51 057 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 16 40 29
52 058 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 6 41 16
53 059 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 4 8 6
54 073 โรงเรียนบ้านตาล 9 41 18
55 071 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 5 12 9
56 072 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 9 35 19
57 070 โรงเรียนบ้านต้าย 5 10 7
58 074 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1 3 2
59 076 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 15 32 23
60 077 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 2 2 2
61 079 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 10 27 19
62 080 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 8 15 13
63 078 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 1
64 075 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 5 13 9
65 081 โรงเรียนบ้านธาตุ 0 0 0
66 084 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 2 6 4
67 085 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 6 10 9
68 086 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 3 6 5
69 087 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 5 12 9
70 088 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 5 13 10
71 090 โรงเรียนบ้านนาคอย 13 22 17
72 092 โรงเรียนบ้านนาคำ 8 19 15
73 091 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 5 4
74 093 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1 1 1
75 094 โรงเรียนบ้านนางัว 0 0 0
76 207 โรงเรียนบ้านนาจาน 12 24 20
77 203 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 3 10 6
78 097 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 4 9 7
79 098 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 15 31 24
80 099 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 4 8 7
81 103 โรงเรียนบ้านนาทม 11 27 20
82 105 โรงเรียนบ้านนานอ 0 0 0
83 104 โรงเรียนบ้านนาน้อย 9 15 15
84 107 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 0 0 0
85 108 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 10 19 14
86 109 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 5 10 5
87 114 โรงเรียนบ้านนายาง 0 0 0
88 116 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 10 8
89 117 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 3 2 2
90 118 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 4 12 6
91 119 โรงเรียนบ้านนาหว้า 7 30 17
92 120 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 16 14
93 206 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 17 42 25
94 089 โรงเรียนบ้านนาเข 8 18 14
95 204 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 2 4 3
96 102 โรงเรียนบ้านนาเต่า 13 29 20
97 111 โรงเรียนบ้านนาเพียง 1 3 2
98 110 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 1 1 1
99 115 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 2 42 10
100 101 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 3 4 3
101 113 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 26 41 28
102 112 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0
103 106 โรงเรียนบ้านนาใน 1 3 2
104 082 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 9 16 12
105 083 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 6 11 9
106 123 โรงเรียนบ้านบงคำ 8 14 13
107 124 โรงเรียนบ้านบุ่ง 8 27 15
108 125 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 8 20 14
109 126 โรงเรียนบ้านปากทวย 3 12 6
110 127 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 12 6
111 129 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 43 92 69
112 130 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 7 11 9
113 131 โรงเรียนบ้านพนอม 12 20 17
114 132 โรงเรียนบ้านพะทาย 17 37 25
115 133 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 15 32 27
116 134 โรงเรียนบ้านพืชผล 0 0 0
117 149 โรงเรียนบ้านภูกระแต 22 46 35
118 150 โรงเรียนบ้านม่วงชี 2 13 5
119 151 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 2 5 3
120 152 โรงเรียนบ้านยางงอย 0 0 0
121 153 โรงเรียนบ้านรามราช 8 15 13
122 154 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 6 17 11
123 156 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 0 0 0
124 157 โรงเรียนบ้านสามัคคี 9 35 19
125 161 โรงเรียนบ้านหนองซน 11 23 16
126 162 โรงเรียนบ้านหนองดุด 6 27 6
127 163 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 7 14 10
128 165 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 2 5 4
129 166 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 2
130 167 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 4 4 4
131 168 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 21 15
132 170 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 0 0
133 171 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
134 164 โรงเรียนบ้านหนองเทา 15 26 20
135 169 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 11 9
136 172 โรงเรียนบ้านหมูม้น 6 15 11
137 175 โรงเรียนบ้านหัวหาด 6 6 6
138 176 โรงเรียนบ้านหาดกวน 23 46 35
139 177 โรงเรียนบ้านหาดแพง 13 24 20
140 173 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 16 30 24
141 174 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 11 15 12
142 202 โรงเรียนบ้านอีอูด 6 16 11
143 186 โรงเรียนบ้านอูนนา 7 13 10
144 187 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 2 5 3
145 183 โรงเรียนบ้านอ้วน 2 4 3
146 184 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1 5 2
147 046 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 0 0 0
148 209 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 4 6 5
149 155 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 9 21 14
150 158 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 27 91 50
151 159 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 3 3 3
152 160 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 2 2 2
153 188 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 14 11
154 178 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 0
155 179 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 10 26 18
156 180 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 5 5
157 181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0
158 182 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 3 4 4
159 021 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 6 15 11
160 036 โรงเรียนบ้านแค 0 0 0
161 135 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 9 25 16
162 037 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 2 4 3
163 038 โรงเรียนบ้านโคกยาว 4 8 7
164 039 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 3 2
165 040 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 13 8
166 041 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 8 6
167 042 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 2 6 4
168 122 โรงเรียนบ้านโนนกุง 2 6 4
169 148 โรงเรียนบ้านโพน 6 13 11
170 137 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 44 67 45
171 136 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 6 14 9
172 138 โรงเรียนบ้านโพนขาว 5 8 8
173 139 โรงเรียนบ้านโพนงาม 5 15 10
174 140 โรงเรียนบ้านโพนจาน 30 66 46
175 142 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 4 8 6
176 143 โรงเรียนบ้านโพนทอง 15 28 18
177 144 โรงเรียนบ้านโพนบก 10 25 18
178 146 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 3 15 7
179 147 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 2 5 4
180 145 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 31 126 61
181 141 โรงเรียนบ้านโพนแดง 2 2 2
182 047 โรงเรียนบ้านไชยศรี 2 2 2
183 189 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0
184 193 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 40 111 59
185 196 โรงเรียนหนองบาท้าว 0 0 0
186 197 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 23 52 40
187 199 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 0 0 0
188 200 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 8 23 15
189 201 โรงเรียนอุ่มไผ่ 3 8 6
190 009 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 5 7 5
191 190 โรงเรียนเพียงหลวง 10 2 5 4
192 191 โรงเรียนแพงโคก 0 0 0
193 192 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 5 10 7
194 018 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 6 42 18
195 128 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 3 7 6
196 195 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1 3 2
รวม 1461 3567 2385
5952


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]