หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายคำพันธ์ อัครเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางพรทิพย์ เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวงษ์ใส เตโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางแพรวพรรณ อรุณไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายปิยะนาฎ ทองหมั้น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสถาพร ชูทองรัตนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
14 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางกรรณิการ์ จำปาขาว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.นพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการกองเลขานุการ
18 นางสาวรัตนา พิมกลาง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโพนจาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
19 นายสถาพร ชูทองรัตนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกองเลขานุการ
20 นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
21 นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
22 นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
23 นายสมานชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
24 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
25 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
26 นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
27 นางพิสมัย ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
28 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
29 นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
30 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
31 นางสาวจินตนา ปากดี ครูโรงเรียนบ้านนาเต่า คณะกรรมการกองเลขานุการ
32 นางสวาท โชติวังโส ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการกองเลขานุการ
33 นายอภิวัฒน์ บุญนิภัทร ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการกองเลขานุการ
34 นางสาวหนึ่งฤทัย เหลาอุดม ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการกองเลขานุการ
35 นายธนวัฒน์ คัณทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการกองเลขานุการ
36 นางสาวขนิษฐา สุณะเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการกองเลขานุการ
37 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
38 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
39 นางกรรณิการ์ จำปาขาว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
40 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นพ.2 คณะกรรมการกองเลขานุการ
41 นายมนตรี จิ่มอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
42 นายสันติภพ บุพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
43 นายธวัช ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
44 นายอนันต์ พิมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาพระชัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
45 นางส่งศรี ศิริผลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
46 นายประพงษ์ เวียงวัฒนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นายสุวัฒน์ จันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นายอุไร อ้วนแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นายวรวิทย์ จันทายืน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นายสุรัตน์ มีฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นายเมฆ จูมสุพรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นายสุภาพ ยันทะแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นายอนุชา เพ็งคำ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
54 นางวรรณภา ภาโสม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
55 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนางรัก ดีโคตตร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
56 นายศราวุธ รัตนวรรณี ครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
57 นายบวร จู่มา ครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
58 นายชูพงษ์ อุดมมา ครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
59 นายประจักษ์ ทามี ครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
60 นายสังวาลย์ เขาแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นายนิวัตร โกพลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
62 นายสุบิน ศรีวรขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
63 นายนิยม พรหมอารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
64 นางสาวจุรีรัตน์ แพงวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
65 นางสาวกุลวิภา พรหมจอม ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
66 นายเทพสิทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
67 นายดิเรก ภาโสม ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
68 นายวอ วงค์จันทะ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
69 นายเอกลักษณ์ มระศิริ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
70 นายพินิจนนท์ ภูเม็ด ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
71 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
72 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
73 นายมนัส อำไพไรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
74 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
75 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
76 นางสาวจินตนา ปากดี ครูโรงเรียนบ้านนาเต่า ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
77 นางสวาท โชติวังโส ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
78 นายอภิวัฒน์ บุญนิภัทร ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
79 นางสาวหนึ่งฤทัย เหลาอุดม ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
80 นายธนวัฒน์ คัณทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
81 นางสาวขนิษฐา สุณะเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
82 นายฉัตรชัย จันทา ครูโรงเรียนบ้านโพนจาน ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
83 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.นพ.2 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
84 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
85 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
86 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
87 นางดรุณี นาคะนคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.นพ.2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
88 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
89 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.นพ.2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
90 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
91 นางจุฑามณี หอยตะคุ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.นพ.2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
92 นายวิชิต ใจช่วง นักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]