สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 36 9 1 1 46
2 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 34 6 1 1 41
3 ราษฎร์สามัคคี 32 6 0 1 38
4 บ้านโพนก่อ 28 4 2 0 34
5 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 27 7 2 0 36
6 บ้านขว้างคลีชูชาติ 25 6 0 0 31
7 บ้านโพนจาน 23 7 0 0 30
8 บ้านเสาเล้า 23 3 1 0 27
9 บ้านโพนเพ็ก 21 3 2 0 26
10 อนุบาลบ้านแพง 20 2 1 0 23
11 บ้านภูกระแต 17 3 0 0 20
12 บ้านหาดกวน 16 4 2 0 22
13 บ้านคำแม่นาง 15 2 0 0 17
14 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 15 0 2 0 17
15 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 14 2 0 0 16
16 บ้านหนองเทา 14 1 0 0 15
17 ชุมชนไผ่ล้อม 14 1 0 0 15
18 บ้านนาโพธิ์ 13 5 0 0 18
19 บ้านขามเปี้ย 13 3 0 0 16
20 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 13 1 0 0 14
21 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 12 3 0 0 15
22 บ้านห้วยพระ 12 3 0 0 15
23 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 12 3 0 0 15
24 บ้านพะทาย 12 2 2 0 16
25 บ้านข่า 12 0 0 0 12
26 บ้านค้อ 11 2 1 0 14
27 บ้านนาดีวิทยา 11 2 1 0 14
28 บ้านดอนกลาง 10 3 2 0 15
29 บ้านหาดแพง 10 1 1 0 12
30 บ้านนาจาน 10 1 1 0 12
31 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 10 1 0 0 11
32 ชุมชนประสานมิตร 9 3 0 0 12
33 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 9 1 0 0 10
34 บ้านโพนบก 9 1 0 0 10
35 บ้านดอนปอหนองโอง 9 0 2 0 11
36 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 9 0 0 0 9
37 บ้านนาทม 8 3 0 0 11
38 บ้านพันห่าวดอนดู่ 8 2 3 1 13
39 บ้านนาเต่า 8 2 1 0 11
40 บ้านโพนทอง 8 1 3 0 12
41 บ้านนาหัวบ่อ 8 0 0 0 8
42 บ้านพนอม 7 3 1 0 11
43 ชุมชนบ้านไชยบุรี 7 3 0 0 10
44 บ้านดอนติ้ว 7 2 1 1 10
45 บ้านหนองซน 7 2 0 1 9
46 ชุมชนนาพระชัย 7 1 1 0 9
47 บ้านดอนสมอ 7 1 0 0 8
48 ชุมชนบ้านสามผง 7 1 0 0 8
49 บ้านนาน้อย 7 0 1 0 8
50 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 7 0 1 0 8
51 บ้านตาล 7 0 1 0 8
52 บ้านชัยมงคล 7 0 0 0 7
53 บ้านป่าหว้าน 7 0 0 0 7
54 บ้านนาคอย 6 4 2 0 12
55 บ้านสามัคคี 6 3 0 0 9
56 บ้านแพงสะพัง 6 2 1 0 9
57 บ้านเหล่าพัฒนา 6 2 1 0 9
58 บ้านดง 6 2 0 1 8
59 บ้านนาคำ 6 2 0 0 8
60 บ้านเวินพระบาท 6 2 0 0 8
61 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 6 1 1 0 8
62 บ้านดอนเตย 6 1 1 0 8
63 บ้านท่าอุเทน 6 1 1 0 8
64 บ้านนาหว้า 6 1 0 0 7
65 บ้านอูนนา 6 0 1 0 7
66 บ้านดงวิทยาคาร 6 0 0 0 6
67 บ้านหัวหาด 6 0 0 0 6
68 บ้านโพน 6 0 0 0 6
69 บ้านน้อยนาเหนือ 6 0 0 0 6
70 บ้านหนองแวง 6 0 0 0 6
71 บ้านปฏิรูป 5 3 0 0 8
72 อุเทนวิทยาคาร 5 3 0 0 8
73 บ้านบงคำ 5 3 0 0 8
74 บ้านบุ่ง 5 2 1 0 8
75 บ้านรามราช 5 2 0 0 7
76 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 5 1 1 0 7
77 บ้านดงขวาง 5 1 0 0 6
78 บ้านหนองผือ 5 1 0 0 6
79 บ้านอีอูด 5 0 1 0 6
80 บ้านหมูม้น 5 0 0 0 5
81 บ้านดอนพะธาย 5 0 0 0 5
82 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 0 0 0 5
83 บ้านนาข่าคำพอก 5 0 0 0 5
84 บ้านหนองท่ม 4 3 0 0 7
85 บ้านน้อยทวย 4 2 1 0 7
86 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 4 2 0 0 6
87 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 4 2 0 0 6
88 บ้านนาเข 4 1 2 0 7
89 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 4 1 1 0 6
90 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 4 1 0 1 5
91 บ้านดอนดู่ 4 1 0 0 5
92 บ้านโพนขาว 4 0 1 0 5
93 บ้านตาลปากน้ำ 4 0 0 1 4
94 บ้านเซียงเซา 4 0 0 0 4
95 บ้านคำเตย 4 0 0 0 4
96 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 4 0 0 0 4
97 บ้านคำนกกก 3 6 0 1 9
98 บ้านดอนศาลา 3 5 1 0 9
99 บ้านเหล่า 3 3 0 0 6
100 บ้านดงน้อย 3 2 1 0 6
101 บ้านแก้วปัดโป่ง 3 2 0 0 5
102 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 3 2 0 0 5
103 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 3 2 0 0 5
104 บ้านวังโพธิ์ 3 1 1 1 5
105 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 1 1 0 5
106 บ้านนาข่าท่า 3 1 1 0 5
107 บ้านโพนงาม 3 1 1 0 5
108 บ้านหนองดุด 3 1 0 0 4
109 บ้านนาดีหัวภู 3 1 0 0 4
110 บ้านนาดอกไม้ 3 1 0 0 4
111 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 1 0 0 4
112 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 0 4
113 บ้านโพนตูมหนองแสง 3 1 0 0 4
114 บ้านนาหนองหวาย 3 0 1 0 4
115 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 0 0 0 3
116 บ้านนาขมิ้น 3 0 0 0 3
117 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 3 0 0 0 3
118 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 3 0 0 0 3
119 บ้านโคกยาว 3 0 0 0 3
120 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 0 0 0 3
121 บ้านโพนสวรรค์ 3 0 0 0 3
122 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 2 1 0 0 3
123 บ้านเสียววิทยา 2 1 0 0 3
124 บ้านเหล่าหนาด 2 1 0 0 3
125 บ้านอ้วน 2 0 0 0 2
126 บ้านโคกพะธาย 2 0 0 0 2
127 บ้านโพนแดง 2 0 0 0 2
128 บ้านม่วงนาสีดา 2 0 0 0 2
129 บ้านนาหนองบก 2 0 0 0 2
130 บ้านปากทวย 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
132 บ้านอูนยางคำ 2 0 0 0 2
133 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 2 0 0 0 2
134 บ้านขามเตี้ยน้อย 2 0 0 0 2
135 บ้านท่าพันโฮง 2 0 0 0 2
136 บ้านนาเดื่อ 2 0 0 0 2
137 บ้านม่วงชี 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองนางเลิง 2 0 0 0 2
139 บ้านโพนสว่าง 2 0 0 0 2
140 บ้านโคกสะอาด 1 4 1 0 6
141 บ้านต้าย 1 2 1 1 4
142 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 1 2 0 4
143 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 1 0 0 2
144 บ้านเสียวสงคราม 1 1 0 0 2
145 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 1 0 0 2
146 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 1 0 0 2
147 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
148 บ้านไชยศรี 1 1 0 0 2
149 เพียงหลวง 10 1 1 0 0 2
150 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 0 0 0 1
151 บ้านนากระแต้ 1 0 0 0 1
152 บ้านโคกสายทอง 1 0 0 0 1
153 ตชด.บ้านนาสามัคคี 1 0 0 0 1
154 บ้านจอมศรี 1 0 0 0 1
155 บ้านท่าจำปา 1 0 0 0 1
156 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
157 บ้านนาเพียง 1 0 0 0 1
158 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
159 บ้านกุดน้ำใส 0 2 0 0 2
160 อุ่มไผ่ 0 1 2 0 3
161 บ้านโนนกุง 0 1 1 0 2
162 บ้านดอนสะฝาง 0 1 0 0 1
163 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 1 0 0 1
164 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 1 0 1
165 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0
166 บ้านดงหนองบัว 0 0 0 0 0
167 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 0 0 0 0
168 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 0
รวม 1,053 227 68 12 1,360