รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายธนโชติ  พันธ์ด้วง
2. เด็กชายภานุวิชญ์  พรหมอารักษ์
 
1. นางวิภารัตน์  เผื่อนศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายธนกร  เปคำผุย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นนท์เข็มพรหม
 
1. นายวิชัย  ราโช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายณภัทร  คำก้อนแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  พันธุกาง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายราเชษฐ์  อุผา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  คะดุน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  โมธรรม
2. เด็กชายธีระเดช  ศรีรักษา
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ภูดีทิพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกัมพล  สวัสดี
2. เด็กชายชลธิชาติ  พรมทอง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  หม่อมบ่าว
4. เด็กหญิงอริศรา  ตาลอุ่นศรี
5. เด็กหญิงเรณุกรณ์  หม่อมบ่าว
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวศรัญญา  ชนะเคน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกฤชญา   โยลัย
2. เด็กชายประดลเดช   เขียวโป
3. เด็กหญิงปาลิตา   มณีรัตน์
4. เด็กหญิงมลฑิรา   ชินบูรณ์
5. เด็กหญิงวิลาพร   แก้วปิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปารวตี   คำลือฤทธิ์
2. เด็กชายศุภกร   ภาโสม
 
1. นางมณีรัตน์   อภัยโส
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกวินนาถ   โภคทรัพย์
2. เด็กชายบวมงคล   ไชยภูวงศ์
 
1. นางมณีรัตน์   อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายธนกิจ  แดงรักษา
2. เด็กหญิงเรณุกา  ตุ้มทอง
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงสุทัตตา  เพ็ญศรี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์เข็มพรม
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  นันทะมาตย์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอุลัยพร  ต้นกันยา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงเพ็ญชิตา  ดวงมืด
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ปากดี
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อุดานนท์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วปีลา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ผาอินดี
2. เด็กหญิงรุจรี  หนูเข็ม
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางทรงผล  ยศไชยวิบูลย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงสุมาลี  ภูพาดหิน
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นายสากี  ผูพงษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศาตพร  ก้อนหมื่น
2. เด็กหญิงสุธาพร  ไชยพรม
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพรพิมล  ทีระฆัง
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายจตุพร  เอิบอิ่ม
2. เด็กชายธนวัตน์  สุวรรณมาโจ
3. เด็กชายบวรรัตน์  ปัญญาสาร
 
1. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
2. นางสาวฌาริญญา  ปัญญาบุตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงกรกนก  เอี่ยมฤทธิ์
2. เด็กชายกิตติพันธ์  สุทธิอาคาร
3. เด็กหญิงสาธิกา  ผลาเลิศ
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
2. นายนิธิศ  มรดก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายจิรภัทร  ไชยเทศ
2. เด็กชายพัชรพล  ทุมสาย
3. เด็กชายวัชรากร  จุลขันธ์
 
1. นายสถาพร  สุรสิทธฺ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีแสง
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมากดี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ดีแสง
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โคตพรม
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาโควงค์
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงเพชรมณี  มนตรี
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วอินธิ
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงจริยา  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงทิพรดา  โกษาแสง
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายจุลศักดิ์  นันวิสุ
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนิตยา   ลำพูน
 
1. นางสาวธนพร  เหล่าพัดมา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงวรัทยา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้วอินธิ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. นางสาวณัฐธิดา  สิงห์งอย
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โคตพรม
2. เด็กหญิงคัทลียา  ลอยพิมาย
3. เด็กหญิงจริยา  ดีแสง
4. เด็กหญิงจุฑาธิป  โคตรมิตร
5. เด็กหญิงทิพรดา  โกษาแสง
6. เด็กหญิงปนัดดา  นาโควงศ์
7. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
8. เด็กหญิงสุมาลี  ดีแสง
9. เด็กหญิงอารดา  ก้อนกั้น
 
1. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
2. นางมีสุข  ไชยพร
3. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีแสง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โคตพรม
3. เด็กหญิงจริยา  ดีแสง
4. เด็กหญิงชลธิชา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงปนัดดา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงปรางค์วลัย  นาโควงค์
7. เด็กหญิงลลิตา   กัลลัยพันธ์
8. เด็กหญิงวรรณิสา  ดีแสง
9. เด็กหญิงวศินี  วงษาเนาว์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมากดี
11. เด็กหญิงสรัลพร  นาโควงค์
12. เด็กหญิงสุมาลี  ดีแสง
13. เด็กหญิงสุวิมล  นาโควงค์
14. เด็กหญิงอารดา  ก้อนกั้น
15. เด็กหญิงเรณุกา  อุสาพรหม
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายดนตรี  ดีแสง
3. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
4. นางมาลีรัตน์  โกษาแสง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีแสง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โคตพรม
3. เด็กหญิงคัทลียา  ลอยพิมาย
4. เด็กหญิงจุฑาธิป  โคตรมิตร
5. เด็กหญิงชลธิชา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงทิพรดา  โกษาแสง
7. เด็กหญิงปรางวลัย  นาโควงค์
8. เด็กหญิงวรรณิสา  ดีแสง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมากดี
10. เด็กหญิงสรัลพร  นาโควงค์
11. เด็กหญิงสุมาลี  ดีแสง
12. เด็กหญิงสุวิมล  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายดนตรี  ดีแสง
4. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายคุณาวัจน์  ไชยต้นเทือก
2. เด็กชายจักรพันธ์  โคตะพรม
3. เด็กหญิงจินตนา  วงษาเนาว์
4. เด็กชายนพดล  ลือลิน
5. เด็กชายนลธชัย  บุตรราช
6. เด็กชายนลธวัฒน์  บุตรราช
7. เด็กชายพงศกร  ดีแสง
8. เด็กชายภูมินทร์  โคตพรม
9. เด็กชายวีระ  วงศรีชู
10. เด็กหญิงศศิธร  จันเติม
11. เด็กชายศิริวัจน์  ทิธรรมมา
12. เด็กชายสิริภัท  ทิธรรมมา
13. เด็กหญิงสิริยา  สุขสายไทยชะนะ
14. เด็กชายสุดที่รัก  วงศรีชู
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุสาพรหม
16. เด็กหญิงสุวิษา  นาโควงค์
17. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จักรบุตร
18. เด็กหญิงอภิสรา  บุญอาษา
19. เด็กชายเจษฎา  มีคล้าย
20. เด็กชายเจษฎา  โคตพรม
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นายสุริยันต์  โคตรมิตร
3. นายเกื้อกูล  วะชุม
4. นางเกียวทอง  วะชุม
5. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
6. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายจิระศักดิ์  วะชุม
2. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
3. เด็กหญิงชลดา  เปาวะนา
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินธิราช
5. เด็กชายธนพล  อาษาวัง
6. เด็กชายธนวัฒน์  ยกซื้อ
7. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
8. เด็กชายปิยวัฒน์  วะนานาม
9. เด็กหญิงพรรณนารา  ชัยบิน
10. เด็กชายพิชิตชัย  วะนานาม
11. เด็กหญิงมุกดารัตน์  จันทรแก้ว
12. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
13. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
14. เด็กหญิงศิรประภา  ถาวรพัตร
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  แง่นาเหนือ
16. เด็กหญิงสุวภัทร  วงศ์ษาเนาว์
17. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
19. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
20. เด็กหญิงอัญชลี  ปามุทา
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์   หารมนตรี
2. เด็กชายชายคณิศร   ภูดีทิพย์
3. เด็กหญิงฐิดา   ลันศรี
4. เด็กชายณัฐพล   ไชยคำ
5. เด็กชายณิชา   แสนไชย
6. เด็กหญิงณิชาภัทร   คำธิ
7. เด็กชายดนัย   ยอดวงษา
8. เด็กชายทวีศักดิ์   ป่าข้างฮุง
9. เด็กชายทวีสิน   ป่าข้างฮุง
10. เด็กหญิงธนกร   พิมสอน
11. เด็กชายธนกร   ไชยนาน
12. เด็กหญิงธิดารัตน์    รังศิริ
13. เด็กหญิงนริศรา    สาระไชย
14. เด็กหญิงนัณทวดี   เทพเศรษฐา
15. เด็กหญิงนุชจรี   ฝ่ายชมพู
16. เด็กหญิงบุตรสตรี   เศษสูงเนิน
17. เด็กชายปกรณ์   เกาะช้าง
18. เด็กหญิงปวีณา   ศักดิ์มงคลไพศาล
19. เด็กชายปัญญา    อินทร์ก้อ
20. เด็กหญิงภาวศุทธิ   พิมทอง
21. เด็กชายมนตระการ    โฮมจัตุรัส
22. เด็กหญิงมนัสสา    ไชยคำ
23. เด็กหญิงมินตยา   ชาญมาตรา
24. เด็กหญิงรจนา   ภาโสม
25. เด็กหญิงรุ่งนภา    ศรีสงคราม
26. เด็กหญิงวรินทร   คำธิ
27. เด็กหญิงวิชุดา   อุดมกัน
28. เด็กชายศราวุธ   ยุทธรรม
29. เด็กชายสายัญห์   แอ๊ดผุย
30. เด็กหญิงสุพิชญา   คำชนะ
31. เด็กชายสุวันชัย    คงทน
32. เด็กชายอดิศักดิ์    คำธิ
33. เด็กชายอธิบดินทร์   นะคะจัด
34. เด็กหญิงอภิญญา    รังศรี
35. เด็กชายอภิเชษฐ์   ไชยคำ
36. เด็กหญิงอรอนงค์   สาวะเนตร
37. เด็กหญิงอรอุมา   ปรารมภ์
38. เด็กหญิงอาทิตยา   ภูทัศน์
39. เด็กชายอิทธิพล    เสนาสี
40. เด็กหญิงแพรววาว    ไชยราช
 
1. นายรุ่งเรือง   สมรฤทธิ์
2. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
3. นายสมชาย   เสียงล้ำ
4. นายศิริพงษ์   วงศ์พิมพ์คำ
5. นางอรสา   ลมชิด
6. นางนิรมล   ผาสุขเลิศ
7. นางสาวสุดาวดี   สมรฤทธิ์
8. นายอรรณพ  ป้องกัน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายกิตติภัฎ  เกศกุล
2. เด็กชายชินวัฒน์  สุวรรณโส
3. เด็กชายปวีณ  สุวรรณบุผา
4. เด็กหญิงพัชรีย์  บุตทศ
5. เด็กชายสิทธิพล  ตนศิริ
6. เด็กชายอธิป  ขันตี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
2. นางสาววันท์นภา  พูลกิจวัฒนา
3. นายปิติพงษ์  ติธรรม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอนุชา  มุงแสน
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุลัดดา  ผานาค
 
1. นางสาวครารมทิพย์  ราชบัณฑิต
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายนวัตกร  ธรรมเกษร
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายทินกรณ์  ขวาชัยวี
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กองแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  กะสังข์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายอิงครัต  มงคลสกุลกิจ
 
1. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญประคม
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายวศิน   ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายศรันธวัช  แก้วชาลุน
 
1. นายสันติ  วรรณวงศ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุุชัญญา  จันทะเฆ่
 
1. นางมนชยา  โพธิ์จันทร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดอนมุงคุณ
2. เด็กชายกฤษดา  อินทรา
3. เด็กหญิงขวัญอนงค์  แสนโคตร
4. เด็กชายจักรพงษ์  นาจอมทอง
5. เด็กหญิงจิราพร  ต้นเงิน
6. เด็กหญิงชนม์นิภา   ปัญหาชัย
7. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
8. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดี
9. เด็กหญิงณัฐชา  จักรนารายณ์
10. เด็กชายทศพล  จันทุลาง
11. เด็กหญิงทิพมล  อินทะพล
12. เด็กหญิงทิพย์ทอง  ดอนมุงคุณ
13. เด็กชายธนันชัย  ทองมะโรง
14. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนมุงคุณ
15. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
16. เด็กชายปรมินทร์  อุดมดี
17. เด็กชายประเมิน  แสนเพ็งเคน
18. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  บานทะจี
19. เด็กหญิงรติกานต์  ไคลพิมาย
20. เด็กหญิงรุ่งธิภาภรณ์  อ.ท.สี
21. เด็กหญิงวนิดา  พันจี
22. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ผินแก้ว
23. เด็กชายวุฒิชัย  เดชทะศร
24. เด็กชายวุฒินันท์  ปัญญนาง
25. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ต้อนโสกี
26. เด็กหญิงสุพัฒนา  แสนโคตร
27. เด็กชายอนาวิน  บุญเฮ้า
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวลอย
29. เด็กหญิงอรณิชา  ผาไชย
30. เด็กหญิงอรอุษา  รุ่งแจ้ง
31. เด็กหญิงอริสา  ทองมะโรง
32. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
33. เด็กชายเกรียงยุทธ  ปิ๊บกลาง
34. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภู่ระหงษ์
35. เด็กหญิงเวณิตา  อ.ท.ศรี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
3. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
4. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
5. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
6. นางสาวมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
7. นางสาวครารมทิพย์  ราชบัณฑิต
8. นางสาววรรณี  โชติชุม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายปกรชัย   สวัสดิ์กุล
 
1. นายสง่า   โกพล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก่ำเสริฐ
 
1. นายนิยม  พรหมอารักษ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายกตัญญู  พรม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิพรรณะ
3. เด็กหญิงกสิณา  วิพรรณะ
4. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
5. เด็กหญิงชนิดา  นันทะสุข
6. เด็กหญิงญารดา  คำแสน
7. เด็กชายณัฐพล  พาพรม
8. เด็กชายธีรพัฒน์  แพงจำปา
9. เด็กชายธีระเดช  ยะวงษ์ศรี
10. เด็กหญิงบุญมี  บุพศิริ
11. เด็กชายปกรณ์  กวนศักดิ์
12. เด็กหญิงปิยะพันธุ์  นนทะศรี
13. เด็กชายพรเทพ  สาหัส
14. เด็กหญิงภัทริยา  กาทอง
15. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
16. เด็กชายภานุเดช  พรมสุ้ย
17. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
18. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
19. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
20. เด็กหญิงวัชร่ภรณ์  กวนศักดิ์
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุวรรณมาโจ
22. เด็กชายวุฒิชัย  โอ้น
23. เด็กชายศรายุท  กวนศีกดิ์
24. เด็กหญิงศิริยากร  สุวรรณมาโจ
25. เด็กหญิงสาวิตรี  วิพรรณะ
26. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  พันธุ์เมือง
27. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูมิพรหม
28. เด็กหญิงอรปรียา  เหล่าพร
29. เด็กหญิงอารียา  เหล่าพร
30. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
2. นางยุพยงค์  บุพศิริ
3. นางชอบ  พันธุพาน
4. นางอรวรรณ  แก้วมณี
5. นางบรรจง  คงสุขอนันต์
6. นางปราณี  จันทะขิน
7. นางสาวคมขำ  เกษมสิน
8. นางเสาวณีย์  หาสุระ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มากอง
2. เด็กชายจีระพงษ์  กานนท์
3. เด็กชายฐิติพงษ์  มะสุใส
4. เด็กชายธวัฒชัย  เขียวค้า
5. เด็กชายนิรชิต  มะสุใส
6. นางสาวน้ำผึ้ง  รามพันชะ
7. นางสาวรัชนีกร  ถานนท์
8. เด็กชายวัชรินทร์  มะสุใส
9. เด็กหญิงศศิวิมล  นนเลาพล
10. เด็กหญิงศิรินัน  นนท์เหล่าพล
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวรัตนา  วงศ์ล่าม
3. นางสาวมลนภา  มะสุใส
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนฤมล  โพติยะ
3. เด็กชายนิภัทร  ดวงดูสัน
4. เด็กชายภูวริน  มะสุใส
5. เด็กชายวรภัทร  มะสุใส
6. เด็กชายศตายุ  มะสุใส
7. เด็กชายศรดิษฐ์  อุ่นเทียมโสม
8. เด็กหญิงศิรประภา  นนท์เหล่าพล
9. เด็กหญิงเขมิกา  จันสว่าง
10. เด็กหญิงเยาวพา  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวอุราลักษณ์  อุ่นเทียมโสม
3. นางสาววาสนา  โพติยะ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  โพติยะ
2. เด็กหญิงทานทอง  โพธิ์สว่าง
3. เด็กหญิงนาตาลี  หอมป่าเพิ่ม
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์   แซ่หว่อง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  โพติยะ
6. เด็กหญิงอรณิชา  ต้องโสกรี
 
1. นายณัทธมนวรรษ  วรกา
2. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภู่ยิ้ม
2. เด็กหญิงปรียาพร  เขียวค้า
3. เด็กหญิงพิริยากร  ชูเมือง
4. เด็กหญิงรุวิยา  วังอุปัดชา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  นคะรังสุ
6. เด็กหญิงอพัฒชา  นนทะศรี
7. เด็กหญิงเบญจพร  อุผา
8. เด็กหญิงเปมิกา  วังอุปัดชา
 
1. นางภารดี  พรหมดี
2. นางสาวมณีรัตน์   ไชยเสือ
3. นางพรชนก  เอี้ยงก้อน
4. นางสาวมณีรัตน์   ป้องทอง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวทองชมพูนุช  คุตะโค
2. นางสาวนพจิรา  อินทริง
3. นางสาวพัชรินทร์  ต้อนโสกรี
4. นางสาวมณีวรรณ  ตางเทน
5. เด็กหญิงวราพร  ฮาดทักวงค์
6. นางสาวศิริลักษณ์  ดวงดูสัน
7. นางสาวศิริวัฒนา  ต้อนโสกรี
8. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางเมตตา  บุพศิริ
3. นางแสงเดือน  กันยาตี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วะชุม
3. เด็กหญิงจีระนันท์  โคตรพรหม
4. เด็กหญิงนิตยา  วงแหวน
5. เด็กหญิงปภัสรา  ศักดิ์จำปา
6. เด็กหญิงอรทัย  มาตชัยเคน
7. เด็กหญิงอรษา  วะชุม
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  ลิภา
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้วอินธิ
2. นางวิลาวรรณ  อุสาพรหม
3. นางสาวอริษา  มาตรรักษ์
4. นางสาวจิตราภรณ์  สารผล
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงชุติมา  ยางธิสาร
3. นายนธี  โทรัตน์
4. นางสาวนภสร  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปานโพธิจารย์
6. นางสาวพรชิตา  โทรัตน์
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์
8. นางสาวมนัสวี  สายโอราช
9. เด็กหญิงรินลดา  โทรัตน์
10. นางสาวรุ่งเรือง  อนุญาหงษ์
11. เด็กหญิงวรนุช  โทรัตน์
12. เด็กชายสีหนาท  ปานสูงเนิน
13. เด็กชายอดิศร  สมหวัง
14. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุญาหงษ์
15. เด็กชายอาทิตย์  โทรัตน์
16. นางสาวแสงเดือน  โทรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
3. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
4. นางสาวเนาวรัตน์  ศิริเมธางกูล
5. นางวรรณะรุจา  โสภาวงษ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายชนวีร์  ศรสูง
2. เด็กชายทักษิน  แก่นนาคำ
3. เด็กชายธนดล  หงษ์สีเมือง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   พึ่งผล
5. เด็กหญิงพรทิพย์  รีรัก
6. เด็กหญิงลลนา  กาลนาน
7. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์
8. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
9. เด็กชายวิระศักดิ์  โสภาบุญ
10. เด็กชายศรายุทธ  สิมสุวรรณ์
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
3. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
4. นางสาวกชณิภา  บุญพรสถิตย์
5. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารุพรรธน์  พาที
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงศศิธร  เสนสุข
4. เด็กชายอธิวัฒน์  อยู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกวลี  สิทธิยา
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
2. นางสุนันทา   ศิริเดชไชยวงศ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์
2. เด็กชายอติกานต์  เชียงขวาง
 
1. นางอรอุมา  ศรีนาทม
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกฤตเมธ  แก้วอินธิ
2. เด็กชายกฤษติพงศ์  ไชยมงค์
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า
4. เด็กชายญาณาธร  อุสาพรหม
5. เด็กชายธนาคิม  วะชุม
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วะชุม
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกิติกร  นางทะราช
2. เด็กชายจิรภัทร  แก่นหอม
3. เด็กชายธราธิป  ทาหลง
4. เด็กชายธวัชชัย  มาตชัยเคน
5. เด็กชายวชิรพงษ์  แสงสว่าง
6. เด็กชายสิทธิชัย  แสนพระพล
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางสาวปิยธิดา  ชมราศรี
3. นางสาววิลาวรรณ์  เดชโฮม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุพศิริ
2. เด็กชายชานนท์  มณีลุน
3. เด็กชายณัฐชัย  มีทองแสน
4. เด็กชายณัฐดนัย  กิติผง
5. เด็กชายธีระพัฒน์   รักคำศรี
6. เด็กชายนันทวัฒน์  นนทะสี
7. เด็กชายพัฒนากรณ์  พันจี
8. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำศรี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
3. นายมนต์ชัย  พันนาดี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วะชุม
2. เด็กหญิงปิยะพร  ศิริสาสตร์
3. เด็กหญิงมินธิลา  วะเกิดเป้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นายคฑายุทธ  นาโควงศ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายธีรเมย์  สังข์เนียม
2. เด็กหญิงนันทิดา  บานบึงศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตตโคตร
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัฐติกา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง
 
80 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงศตพร  คะปัญญา
2. เด็กชายอรรตพร  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลำลอง
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ปาทา
3. เด็กหญิงอรวี  หมุ่ยศรี
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีวิคำ
2. เด็กหญิงวรินญา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางกรุงไทย  สุรินทะ
 
83 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตชัยเคน
2. นายธนากร  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวรวุฒิ  ตะธรรมมา
2. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิตติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  เทพกรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองพริก
2. เด็กชายสุริยา  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิพงษ์  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายธนพล  อนุญาหงษ์
2. นางสาวนัฐติกา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายกฤษฏา  วงษา
2. เด็กหญิงณัฐฑธิดา  วงษา
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นางสาวปานฤทัย  วงษา
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ผิวเดช
2. เด็กหญิงทิวารัตน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวรินรดา  โยลัย
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ท้าวนาง
2. เด็กชายพิทักษ์พล  สลักคำ
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายนครา  ก้อนกั้น
2. เด็กชายภัทรพล  วรราช
3. เด็กชายสมชาย  โดยสาร
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชัติยา  มันอาษา
2. นายวิรัตน์  พรมมาพงษ์
3. เด็กชายเสกสรร  อนุญาหงษ์
 
1. นายสมนึก  จันทรา
2. นายณัฐพล  เหล่าทะนนท์
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงญาณิสา  ศรีประสงค์
2. เด็กหญิงพัชริดา  จำปา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์สา
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นางคตินันท์  ยามี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายตะวัน  โคตะบิน
2. เด็กชายภูมินทร์  ชลเทพ
3. เด็กชายอนุภาพ  ทุมพลแก
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นายธำรง  คำเกษ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยางเบือก
2. เด็กชายขวัญฟ้า  บุญเหลา
3. เด็กชายมานิตย์  นันทะ
 
1. นายธีรพงค์  กรุณานำ
2. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  สาดี
2. เด็กหญิงนันทยา  วะลับ
3. เด็กหญิงเจริญสิน  รอดภัย
 
1. นางเพ็ญศรี  นาโควงค์
2. นางพรสวรรค์  เถรวงแก้ว
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงตีสุ
2. เด็กหญิงทิพย์มนทา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงนริศรา  ขันตี
 
1. นางวัฒนา  ขุนศรี
2. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมจอม
2. เด็กหญิงธนนันท์  พรหมประกาย
3. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยโคตร
4. เด็กหญิงสุนิสา  อุตสาห์
5. เด็กหญิงอารยา  คำเสนาะ
6. เด็กหญิงอินทิรา  สุภาพันธ์
 
1. นางวรรณภา  ภาโสม
2. นางบรรจง  แพงธาร
3. นางอาริยา  อุดมกัน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เทืองอิว
2. เด็กหญิงพนิตตา  กิติผง
3. เด็กหญิงพรสิตา  พันสิติ
4. เด็กหญิงวรรณศิกา  มามุขดา
5. เด็กหญิงสุจิรา  ศิลารัตน์
6. เด็กหญิงสุดธิดา  นนทะสี
 
1. นายวัชรพงษ์  คำวัน
2. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
3. นายขรรค์ชัย  อุปสุ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ภาโสม
2. เด็กหญิงปนิตา  ไกรษร
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไวมุงคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  กวนฮางฮอง
2. เด็กหญิงรัศมี  ภักดี
3. เด็กชายฤทธิพร  มุกดาศักดิ์
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นางวราภรณ์  ศรีนา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจิราพร   ข้ามของมา
2. เด็กหญิงชไมพร   ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์   แสนมอม
 
1. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย   ขวาไชยวี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เพชรโสภา
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายนัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงพรนภา  พานสง่า
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจจิตร
3. เด็กหญิงภารฎี  มณีปกรณ์
 
1. นางสายเพชร   คำเกษ
2. นางประภาภรณ์  อุดทุมธิสาร
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงวิภาวี  ฐานะ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงอชิรญา  บุตรสอน
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
2. นายประวิทย์  โสมมา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  เอ้เคน
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุมา  หลวงแก้ว
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญเทียม
3. เด็กหญิงอรกัญญา  คำลือ
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางสาวสุนทรีย์กานต์  ท้าวนาง
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. นางสาวจิรัชยา  ดาดง
2. เด็กหญิงมนธิชา  ทองสี
3. เด็กหญิงวิภาพร  บุญสิงห์
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ยะภักดี
3. เด็กหญิงญาณิศา  ยะภักดี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวธนาภรณ์  สิงห์งอย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายดนัย   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงพัชริกา   พรมพินิจ
3. เด็กหญิงอินทิรา   เทพกรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  ฉิมแสง
2. นางสมพิศ  คัดทะจันทร์
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จุลขันธ์
 
1. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
2. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อุ่นเทียมโสม
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ดวงดูสัน
3. เด็กหญิงพรชิตา  โอ้น
 
1. นางอมรรัตน์  ถึงใจ
2. นางสาวพรพิมล  มะสุใส
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายธนกร  คะพันธ์
2. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
3. เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงจิราพร  พลโดด
2. เด็กหญิงนาดี  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายอภินันท์  ไกรเทียม
 
1. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
2. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  ปากดี
2. เด็กหญิงมณีการ  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาววรัญญา  สิงห์แขก
2. นางสิริลักษณ์  พรมจันทร์
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายปภาวิชญ์  แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงภณิดา  จันทะโม
 
1. นายสมบูรณ์  พุฒซ้อน
2. นายศิริพงษ์  ฟองแก้ว
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายชาญคิด  น้อยนาง
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทีสุกะ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีศักดิ์นอก
 
1. นางสุฑามาศ  ป้อมศิลารัตน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงสายทอง  โพธิ์แวง
 
1. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกรริยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สายโอราชย์
3. เด็กหญิงพัชรียา  กรีสอนโคม
4. เด็กหญิงอรอุมา  โทรัตน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วงษ์นาอินทร์
 
1. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
2. นางสาววันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
3. นางสาวกรรณิกา  ปารีพันธ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ    
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงมยุรี  คำชนะ
 
1. นางปิยะพร  เฉลยพจน์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ    
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. นายยุทธพงษ์  แก้วห้วยพระ
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายอนุชิต  เกษมสินธุ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทะรังษี
 
1. นางกาญจนา  นคะจัด
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธิรภัทร  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  นาวัลย์
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ    
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ    
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ    
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทะขิน
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ    
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวรวัฒน์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  วงศรียา
3. เด็กชายศราวุฒิ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางอาภรณ์รัตน์  สารผล
2. นางโสภา  สังข์หมื่นนา
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงธนาพร  นาฮี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พลีวรรณ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงชุติมน  รังษี
3. เด็กหญิงสิริยากร  คำแพง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ไพเรืองโสม
2. นางสุฑามาศ  ป้อมศิลารัตน์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ติธรรม
2. เด็กหญิงปรัชญา  รัตนวงค์
3. เด็กชายศศิพร  ศรีคราม
 
1. นางลลิตตา  คำชนะ
2. นางสาลินี  เนียมเพราะ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายกรณิศ  ทวีกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
3. เด็กชายวันชัย  สุริยทุง
 
1. นางสาวณัฐสุรีย์  ศรีโกศล
2. นางสาวรัชนีกร  กว้างขวาง
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายนิติกร  นนทะวงศ์
2. เด็กชายยศกร  นนทะวงษา
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
2. นายโปรดปราน  บาลเพ็ชร
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงมนต์นภา  โมธรรม
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมดีตี
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นายสุุขสันต์  กุดนอก
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงยุวธิดา  กะทัย
 
1. นายสมบูรณ์  พุฒซ้อน
2. นายศิริพงษ์  ฟองแก้ว
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบา
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุตรดีมี
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  พิมปัดชา
2. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายชนาธิป  โงนศรีษะ
2. เด็กชายศิริโรจน์  นนทจันทร์
 
1. นางปฎิมาพร  นาโควงค์
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกีรติ  คำพล
2. เด็กหญิงธีรดา  ปิลอง
3. เด็กชายพศุตม์  แช่มชื่น
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายสุทธินันท์  อุ่มอาษา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายนิธิวัตร  ดวงดูสัน
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปฏิโยพันธ์
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอภิชาต  วะนานาม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายจักรเพชร  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเมธาวิน  ปาลา
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกิติศักดิ์  อุสาพรหม
 
1. นางสาวเจนจิรา  นาโควงค์
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กชายจิรศักดิ์  วะชุม
3. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์แสนศรี
4. นางสาวจุฑามาศ  แก้วอินธิ
5. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
6. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
7. เด็กชายธนกฤษ  เปาวะนา
8. เด็กชายธนพล  อาษาวัง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ยกซื้อ
10. เด็กชายนัตพงษ์  แก้วมะ
11. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
12. เด็กหญิงปนัดดา  วงษาเนาว์
13. เด็กหญิงพรรณารา  ไชยบิน
14. เด็กชายระพีภัทร  ชาสงวน
15. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
16. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
17. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
18. เด็กหญิงศิรประภา  ถาวรพัฒน์
19. เด็กหญิงศุภมาศ  ชัยบิน
20. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาสงวน
21. เด็กหญิงสุวรรณา  ยางขันธ์
22. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
23. เด็กชายอภิชาต  วะนานาม
24. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
25. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
26. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
27. เด็กหญิงเมขลา  เนินทราย
28. เด็กชายเมธาวิน  ปาลา
29. เด็กหญิงแพรไหม  แมดมิ่งเหง้า
30. เด็กหญิงโสภิตรา  ชาสงวน
 
1. นายคำลือ  บินศรี
2. นางรติ  เคนาอุประ
3. นางกนกวรรณ  สาระโป
4. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
5. นางวัญเพ็ญ  กาฬหว้า
6. นายอัมพล  ชาสงวน
7. นางไพรัช  สิทธิ