หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา -ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ห้อง ICT CPU I3 OS.Win 8 (37 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย -ลงทะเบ
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ICT 5 พ.ย. 2558 09.00-11.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันประถมศึกษา - ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ห้อง ICT CPU Core 2 OS.Win 7 (40 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย - ลงทะเบี
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา -ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ห้อง ICT CPU I3 OS.Win 8 (37 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย -ลงทะเบ
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-14.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา -ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ห้อง ICT CPU I3 OS.Win 8 (37 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย -ลงทะเบ
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา -ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ห้อง ICT CPU I3 OS.Win 8 (37 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย -ลงทะเบ
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ICT 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันประถมศึกษา - ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ห้อง ICT CPU Core 2 OS.Win 7 (40 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย - ลงทะเบี
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา -ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ห้อง ICT CPU I3 OS.Win 8 (37 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย -ลงทะเบ
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันประถมศึกษา - ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ห้อง ICT CPU Core 2 OS.Win 7 (40 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย - ลงทะเบี
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา -ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ห้อง ICT CPU I3 OS.Win 8 (37 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย -ลงทะเบ
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง หน้าห้อง ICT 5 พ.ย. 2558 09.00-11.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันประถมศึกษา - ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ห้อง ICT CPU Core 2 OS.Win 7 (40 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย - ลงทะเบี
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา -ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ห้อง ICT CPU I3 OS.Win 8 (37 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย -ลงทะเบ
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง หน้าห้อง ICT 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันประถมศึกษา - ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ห้อง ICT CPU Core 2 OS.Win 7 (40 เครื่อง) - ครูต้องเตรียมแผ่น CD โปรแกรมมาพร้อม เพื่อให้กรรมการตรวจ และครูผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโปรแกรม โดยคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบพร้อมไปด้วย - ลงทะเบี


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]