หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสวง บุปผาโตโรงเรียนบ้านหนองคูบอนประธานกรรมการ
2. นายมังกร อัฒจักรโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายคำปอง ศรีพลังโรงเรียนบ้านสังข์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มูลสมบัติโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นายบันลือ ลุนหงส์โรงเรียนราชสุธีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ อินอุ่นโชติโรงเรียนหัวนางามประธานกรรมการ
2. นายประมูล โคสมบูรณ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายจักรกริช เวียงพลโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางบานเย็น แสนหัวช้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นายอัครพล ผือโยโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบวร แสนหว้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ชาแก้วโรงเรียนบ้านกอกนายูงกรรมการ
3. นายสงคราม แก่นสาโรงเรียนบ้านเมืองทองกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญภาโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการ
5. นางทองเพชร เกริกชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์โรงเรียนบ้านคุยค้อประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียน หอมอินทร์โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายพีระชัย ไม้แก้วโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิรุติ จอมไพรศรีโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
5. นายบรรพต หงษานาวาโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ โคตพงษ์โรงเรียนวัดโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคารกรรมการ
3. นายศาธรณ์ โสภาพลโรงเรียนบ้านพลับพลากรรมการ
4. นางสาววรัญญา แป้นรินทร์โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ทีโยโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ นำนาผลโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายทวี อามัสสาโรงเรียนโสภโณประชาสรรรค์กรรมการ
3. นายมรกต บุญเหลี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นายวิทยา ภูกลางโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ วิเศษโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ นำนาผลโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมรกต บุญเหลี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายทวี อามัสสาโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิทยา ภูกลางโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ วิเศษโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวีรพล ช่วยนาโรงเรียนหนองคูโคกขุมดินประธานกรรมการ
2. นางวิชาดา แสงกุลโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
3. นางเกษมศรี โล่วันทาโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุเพศ อรุณดีโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
5. นางสาวปิติ ยิ่งกำแหงโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุพรม บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกเชือกประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ศรีภูโรจน์โรงเรียนบ้านยางใต้กรรมการ
3. นางสมโภชพันธุ์ กะตะโทโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
4. นายสรรเพชญ พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ)กรรมการ
5. นางฉลวย บุปผาโชติโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใส วิทยาโรงเรียนสหคามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบานชื่น ผลากองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอุไร คำปลิวโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี หงส์จันทร์ภูโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการ
5. นางระเบียบ นระราชโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุกิจ กลางสุขโรงเรียนไพศาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมัย ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการ
3. นายรวีวร กองพิธีโรงเรียนบ้านสวนมอญกรรมการ
4. นายสำเนียง ทัพสุรีย์โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลางกรรมการ
5. นายฉัตรประพล มะโนชัยโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายถาวร ไชยฮะนิจโรงเรียนเมืองจังหารประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีภูโรจน์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายเยี่ยม ศิริเกษโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายกมล จอมทองโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
5. นายสันทัด ศักดิ์คำดวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถาวร ไชยฮะนิจโรงเรียนเมืองจังหารประธานกรรมการ
2. นายทวีพันธ์ นิลผายโรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางพรนภา จรรยาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
4. นางเรณู สิทธิศาสตร์โรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการ
5. นายปรวิทย์ นาถเหนือโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเฉลิม บุญลาดโรงเรียนหนองตอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญ ไชยคีรีโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางมัทรี ม่วงมนตรีโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
4. นางนงนาถ บุญชูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
5. นายประภาส บุญมากโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสังวาลย์ กำมหาวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่ายูงประธานกรรมการ
2. นางสมร สิริทวีอรรจน์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางประไพพร เอื้อมสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นายวิรัช พลสนองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางสมถวิล พันธุ์พาณิชย์โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสนอ สุโนภักดิ์โรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สุวภาพโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย ศรีสายันต์โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการ
4. นางศุทธินี พันธะไชยโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
5. นายพิรุณ กุนอกโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุบล สีสมยาโรงเรียนบ้านคางฮุงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พาราโรงเรียนบ้านอีโก่มกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สนิทพจน์โรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการ
4. นายเชิดชาย พลเยี่ยมโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
5. นายฤทธิรณ จุปะมะตังโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทร์เสถียรโรงเรียนดงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ ก้านจักรโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนพดล หาหอมโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ศรีสุพรรณโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วคำใต้โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสิน มูลศรีโรงเรียนบ้านศรีสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายสุริเยศ อะโนโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่กรรมการ
3. นายมนตรี สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่กรรมการ
4. นางสุวิมล สิงห์สุขุมโรงเรียนโนนราษีกรรมการ
5. นางนันทนา ทิพยศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านแพงประธานกรรมการ
2. นายนิกร คณะนามโรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางพรนภา จรรยาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
4. นางอุไร พรมมงคลโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฏร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
5. นางมยุรี สายรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ พันพลูโรงเรียนบ้านเหล่ากุดประธานกรรมการ
2. นายสมพร ชินอ่อนโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางโสพิน ปัจชะโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางสาวอรพิมพ์ สุดจะชารีโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
5. นายสมพงษ์ วินทะไชยโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนเรศร์ สังฆะพิลาโรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ เฉนียงโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
3. นายการ สมภักดีโรงเรียนดงยางสะแบงกรรมการ
4. นางอุไร พรมมงคลโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการ
5. นายเชิดชาย พลเยี่ยมโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร เรือดงยางโรงเรียนบ้านหนองชาดประธานกรรมการ
2. นายชวัฒน์ แสงวัชรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายจเร บุตรสาธรรมโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่งกรรมการ
5. นายประสันต์ จตุเทนโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทวียศ บุญเหลี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มจานประธานกรรมการ
2. นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ วิสัยโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ คำมุงคุณโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ มุสิกพันธ์โรงเรียนมะยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปรัชญ์สพล แสงคำไพโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บูรพันธ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
3. นางเพทาย ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายพณมศิลป์ พันสลาบขวาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ จิตมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ จิตมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ จิตมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ จิตมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ จิตมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสม วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสม วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประวุฒิ พงศ์ทลุงโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เศษวงศ์โรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการ
4. นายธนบดี เมาะราษีโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายอรุณ ทิพยโสตโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายประวุฒิ พงศ์ทลุงโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์กรรมการ
3. นายธนบดี เมาะราษีโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เศษวงศ์โรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการ
5. นายอรุณ ทิพยโสตโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนคร วงศ์ไชยรัตนกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา วรามิตร วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายอนุชา สมดีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว นครไพรโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศรแม้นโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ๋กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ศรีคะเณย์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นางวัชรากร ทองเพียงโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว นครไพรโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศรแม้นโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ศรีคะเณย์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นางวัชรากร ทองเพียงโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเสถียร สายลวดดำโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางปทิตา ขัตติยะโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นายอเนกพงศ์ ชมพูวิเศษโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางณัฐกุลชา สุภารีโรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการ
5. นางบรรจง บุญสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเสถียร สายลวดคำโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐกุลชา สุภารีโรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการ
3. นางปทิตตา ขัตติยะโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นายอเนกพงศ์ ชมภูวิเศษโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
5. นางบรรจง บุญสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สมจินดาโรงเรียนเขวาชีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.พรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงกรรมการ
3. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ชะยุมาตร์โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
5. นางธิดา แว่นประชาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองฉัตร จันทะคัดโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา มะโนธรรมโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นายเวชยันต์ นันทะเสนาโรงเรียนบ้านราชธานีกรรมการ
4. นางสมบัติ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกานต์สินี ยอยโพธิ์สัยโรงเรียนบ้านอ้นวิทยา ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สมจินดาโรงเรียนเขวาชีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.พรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงกรรมการ
3. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ชะยุมาตร์โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
5. นางธิดา แว่นประชาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองฉัตร จันทะคัดโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา มะโนธรรมโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นายเวชยันต์ นันทะเสนาโรงเรียนบ้านราชธานีกรรมการ
4. นางสมบัติ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกานต์สินี ยอยโพธิ์สัยโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอาคม เสาว์บุปผาโรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)ประธานกรรมการ
2. นายวรรณกรณ์ บุญเหลี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการ
3. นายพงษ์เพียง ศรีบัวชุมโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
5. นางพิกุล แก้วกาหลงโรงเรียนเมืองจังหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอาคม เสาว์บุปผาโรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)ประธานกรรมการ
2. นายวรรณกรณ์ บุญเหลี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการ
3. นายพงษ์เพียง ศรีบัวชุมโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
5. นางพิกุล แก้วกาหลงโรงเรียนเมืองจังหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายนฤทธิ์ ภูเฉลิมโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินธร พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไตรรุ่งโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ ดิษฐ์เจริญโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการ
5. นายวัชรพล โพธิชัยโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ตาสระคูโรงเรียนบ้านหนองแข็งประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ศรีปัตถาโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุริยะ ธนูศิลป์โรงเรียนโคกกลางกรรมการ
4. นายวิทย์ ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
5. นางภาวนา นันสถิตย์โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายนฤทธิ์ ภูเฉลิมโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินธร พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไตรรุ่งโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ ดิษฐ์เจริญโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการ
5. นายวัชรพล โพธิชัยโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ตาสระคูโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ปัตถาโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ ธนูศิลป์โรงเรียนโคกกลางกรรมการ
4. นายวิทย์ ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
5. นางภาวนา นันสถิตย์โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสงโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ ชมภูวิเศษโรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางอมร วริลุนโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
4. นาง่เพ็ญศรี คำภูเมืองโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นายถวิล สามารถโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายดนุรุจน์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายอุบล ฮวดศรีโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
4. นายเสน่ห์ มะรังศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
5. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสงโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ ชมภูวิเศษโรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี คำภูเมืองโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
4. นางอมร วริลุนโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
5. นายถวิล สามารถโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายดนุรุจน์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายอุบล ฮวดศรีโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
4. นายเสน่ห์ มะรังศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
5. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนี โทนหงสาโรงเรียนขุมดินสว่างประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สืบผาสุขโรงเรียนบ้านหนองผือโนนศรีสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเทียมแข ขุมทองโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สาวิกันย์โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
5. นางประภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนี โทนหงสาโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สืบผาสุกโรงเรียนบ้านหนองผือ โนนศรีสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเทียมแข ขุมทองโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สาวิกันย์โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
5. นางประภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์โรงเรียนสหสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนพร วรเดชโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อิงคะประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางประยูร บาริศรีโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ไชยคำภาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ พนมเขตโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ผือโยโรงเรียนบ้านราชสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนิมิตราภรณ์ ตริตราคมโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการ
4. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธ์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ พนมเขตโรงเรียนหนองแวงหนองหัวคนประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ผือโยโรงเรียนราชสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการ
4. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธ์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางโสภิดา สารครศรีโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนพร วรเดชโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อิงคะประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางประยูร บาริศรีโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ไชยคำภาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางโสภิดา สารครศรีโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนพร วรเดชโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อิงคะประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางประยูร บาริศรีโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ไชยคำภาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอุทัย น้อมระวีโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ วิเชียรศรีโรงเรียนบ้านโนนแท่นกรรมการ
3. นายประยงค์ พายไธสงโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ภิบาลศิลป์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายสงบ ซ้ายสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุนทรวัฒน์ วิเศษโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายฐาปนิตย์ สีหานามโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายสุริยะ บุญศิลาโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นายประมวล วินทะไชยโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
5. นางนิตติยาภรณ์ นันทรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอนันท์ นามไพรโรงเรียนบ้านค้อกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายนิวาส บูรพันธ์โรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
3. นายเนาวรัตน์ จันทร์เจริญโรงเรียนอดุลวิหารกิจกรรมการ
4. นายถาวร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองนาสร้างกรรมการ
5. นายวิชัย ศรีนาคาโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ จันทะคัตโรงเรียนบ้านดอนวิเวกประธานกรรมการ
2. นายสุเวช ชะโลธารโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยกรรมการ
3. นายสง่าเกียรติ แสงคำไพโรงเรียนบ้านซ้งวิทยากรรมการ
4. นายบุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
5. นายวิจิตร วงศ์ศรีเทพโรงเรียนบ้านคุยค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภูมิพัฒน์ บุญคำมีโรงเรียนบ้านเหล่าขามประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญเหลี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นายวิไลศักดิ์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านหวายหลึมกรรมการ
4. นายชยกร พันธภิบาลโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
5. นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายรัณดอน วินทะไชยโรงเรียนบ้านดอนแคนประธานกรรมการ
2. นางชีวรัตน์ เตยหล้าโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
3. นางวิไลย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
4. นางบังอร ทินบุตรโรงเรียนหัวนางามกรรมการ
5. นางทองสี กวีกิจบัณฑิตโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศุภวัฒน์ ดีสงครามโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ เฉลิมแสนโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นางกอบแก้ว สุดเสน่ห์โรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
4. นางสุตาพร วัฒนะเลิศโรจน์โรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
5. นางธันยพร แนวจำปาโรงเรียนโนนสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ อสิกันโรงเรียนบ้านปาฝาประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางสาววิรัลพัชร นารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางนราลักษณ์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ บุตรพรมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ ศิริเวชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกำจร มีคุณโรงเรียนบ้านบึงโดน(รัฐราษฎร์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ ศิริเวชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสำราญ ปัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายสรวิชญ์ บุตรพรมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุขประเสริฐโรงเรียนรัฐทวิคามประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิรัลพัชร นารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นละออโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายโรงเรียนบ้านหนองแดงหนองเพียขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ปัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ บุตรพรหมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรัช คำยิ่งโรงเรียนบ้านแคนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายประดิษ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นางพิสมัย ปรินทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ดวงวงษาโรงเรียนบ้านเขืองประธานกรรมการ
2. นางยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ ศิริเวชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชินานารถ ดวงละว้าโรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ปรินทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกวพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้วโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ บุตรพรหมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ ปัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทร์เสถียรโรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัลพัชร นารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางพิสมัย ปรินทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวัชระ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านมะอึประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ ศิริเวชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสำราญ ปัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสมดี ภูมิเย็นโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายวัชรา รัฐถาวรศน.สพป.รอ 1กรรมการ
3. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นายจงศักดิ์ ช่างสลักโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
5. นางแจ่มนภา พุทธมอญโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสมดี ภูมิเย็นโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายวัชรา รัฐถาวรศน.สพป.รอ 1กรรมการ
3. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นายจงศักดิ์ ช่างสลักโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
5. นางแจ่มนภา พุทธมอญโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสมดี ภูมิเย็นโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายวัชรา รัฐถาวรศน.สพป.รอ 1กรรมการ
3. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นายจงศักดิ์ ช่างสลักโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
5. นางแจ่มนภา พุทธมอญโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ อุดรพรหมราชวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย วิเศษวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ อุดรพรหมราชวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย วิเศษวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายฉลาด ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านสังข์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร ภาระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเกษร ยัพราษฎร์โรงเรียนไตรมิตรกรรมการ
4. นายคำนวณ พรเพ็งรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป.รอ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านสังข์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร ภาระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเกษร ยัพราษฎร์โรงเรียนไตรมิตรกรรมการ
4. นายคำนวณ พรเพ็งรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป.รอ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสุดสงวน สุนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ปัตะเวสังวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ปัตะเวสังวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสุดสงวน สุนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญยืน ชุมไธสงโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายเหมือน บุตตะกะโรงเรียนบ้านโนนสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางบุญนิศา เลื่อมใสโรงเรียนบ้านราชธานีกรรมการ
4. นางอนงค์ ศรีรับขวา โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์)กรรมการ
5. นางอรุณี ทศไชยโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ เพ็งนามโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ สารฤทธิ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายนพดล กาญจนกุลโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ ไชยชิตโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นายพิเทพ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านป่าสุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา จันทอุตสาห์โรงเรียนบ้านสวนมอญกรรมการ
4. นายวิรัตน์ สืบกินรโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
5. นางบุญเริง พันธ์ศิลาโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เพ็งนามโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ สารฤทธิ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายนพดล กาญจนกุลโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ประทุมภักดื์วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางกานดา ประสพธรรมวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ประทุมภักดื์วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายกานดา ประสพธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอัธยา พามนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบันดาร เชยชะนันท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอัธยา พามนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบันดาร เชยชะนันท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอัธยา พามนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางกานดา ประสพธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ประทุมภักดื์วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอัธยา พามนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส กาศไทยสงวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสุดสงวน สุนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส กาศไทยสงวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสุดสงวน สุนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายรัตนะ สิทธิสวนจิกโรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์มร แก้วคำใต้โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการ
3. นางสาวนิลวิรุณ คำภักดีโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
4. นางกุลมณี นะวาระโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
5. นางสุวจี เฉวียงวาศโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเสนอ แก้วนาคูณโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ โสดาทิพย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางนรีวรรณ วงศ์อินตาโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสุธารา มะลิยาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศรีศิลป์โรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระบูรณ์ สุดตาโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์โรงเรียนบ้านดงเค็งรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน โทหนองตอโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางบังอร ทินบุตรโรงเรียนหัวนางามกรรมการ
5. นางทองสี กวีกิจบัณฑิตโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพีระบูรณ์ สุดตาโรงเรียนหนองบัวดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางยุพิน โทหนองตอโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางบังอร ทินบุตรโรงเรียนหัวนางามกรรมการ
5. นางทองสี กวีกิจบัณฑิตโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐังโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มหิพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงน้ำกรรมการ
3. นางทองล้วน มาตย์มาลีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางเข็มพลอย จันทร์เมืองหงส์โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางผ่องศรี เทพมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐังโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มหิพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงน้ำกรรมการ
3. นางเข็มพลอย จันทร์เมืองหงส์โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบุญเริง พันธ์ศิลาโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
5. นางผ่องศรี เทพมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายสมัย ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาววรัญญา หาญกล้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายศาสตร์ตรี ไตรทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายสมัย ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาววรัญญา หาญกล้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายศาสตร์ตรี ไตรทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร มุลาชัยโรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ศรีหานามโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นามสง่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายตรี หนองประทุมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
5. นางสาวนันทพร จันท์วิภาคโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร มุลาชัยโรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ศรีหานามโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นามสง่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายตรี หนองประทุมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
5. นางสาวนันทพร จันท์วิภาคโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายสมัย ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาววรัญญา หาญกล้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายศาสตร์ตรี ไตรทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายธีรพล บุญเลิศโรงเรียนป่าแดงฯสาขาหนองตอน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย เม้าศรีโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการ
4. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการ
5. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไสว โยชพนัสโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
2. นายสมัย ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาววรัญญา หาญกล้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายศาสตร์ตรี ไตรทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไสว โยชพนัสโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา หาญกล้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นายสมัย ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการ
5. นายศาสตร์ตรี ไตรทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายธีรพล บุญเลิศโรงเรียนป่าแดงฯ สาขาหนองตอน้อยกรรมการ
3. นายศุภชัย เม้าศรีโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการ
4. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการ
5. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายธีรพล บุญเลิศโรงเรียนป่าแดงฯสาขาหนองตอน้อยกรรมการ
3. นายศุภชัย เม้าศรีโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการ
4. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการ
5. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายธีรพล บุญเลิศโรงเรียนป่าแดงฯสาขาหนองตอน้อยกรรมการ
3. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการ
4. นายศุภชัย เม้าศรีโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการ
5. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายธีรพล บุญเลิศโรงเรียนป่าแดงฯสาขาหนองตอน้อยกรรมการ
3. นายศุภชัย เม้าศรีโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการ
4. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการ
5. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายธีรพล บุญเลิศโรงเรียนป่าแดงฯสาขาหนองตอน้อยกรรมการ
3. นายศุภชัย เม้าศรีโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการ
4. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการ
5. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ชินคำโรงเรียนบ้านรอบเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิรัชดา แสนนาใต้โรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการ
3. นางอนุกูล ชิณเพ็งโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นางกาญจนา อุดมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนราษีกรรมการ
5. นางอรวรรณ พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านเหล่างิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเรวดี มนตรีพิลาโรงเรียนบ้านโนนแท่นประธานกรรมการ
2. นางมาลี สร้อยเสนาโรงเรียนหัวนางามกรรมการ
3. นางกาญจนา สุนทะวงศ์โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
4. นางวัชรา นกแก้วโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์โรงเรียนป่าแดงหนองฮูงโนนไทยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณา ทิณรัตน์โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นางสาวกฤษากุศลิน สาระทนงค์โรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
5. นางสาวเนตรนรินทร์ อินทพันธ์โรงเรียนอดุลวิหารกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ พิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณา ทิณรัตน์โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
3. นางสาวกฤษากุศลิน สาระทนงค์โรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
4. นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
5. นางสาวเนตรนรินทร์ อินทพันธ์โรงเรียนอดุลวิหารกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเรวดี มนตรีพิลาโรงเรียนบ้านโนนแท่นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุนทะวงศ์โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางมาลี สร้อยเสนาโรงเรียนหัวนางามกรรมการ
4. นางวัชรา นกแก้วโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายเกษม สานุจิตรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายชัย โหระเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ปีกกลางโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ ภูอาจทองโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายเกษม สานุจิตรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายชัย โหระเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ปีกกลางโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ ภูอาจทองโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายเกษม สานุจิตรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายชัย โหระเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ปีกกลางโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ ภูอาจทองโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง สังฆะมณีโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมมาตร์ บุญเหลี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นายจำนงค์ โปร่งไธสงโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการ
4. นายสันติ จรรยายงค์โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
5. นางอุษา วงศ์มะณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง สังฆะมณีโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมมาตร์ บุญเหลี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นายสันติ จรรยายงค์โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
4. นายจำนงค์ โปร่งไธสงโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการ
5. นางอุษา วงศ์มะณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานา วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พานาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]