หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 18 15 83.33% 0 0% 2 11.11% 1 5.56% 18
3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
4 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 20 11 55% 6 30% 1 5% 2 10% 20
5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
6 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
7 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
9 โรงเรียนบ้านจาน 21 8 42.11% 8 42.11% 2 10.53% 1 5.26% 19
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
11 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 14 7 50% 6 42.86% 0 0% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านหมูม้น 16 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
15 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
16 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
17 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
18 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
19 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านหนองแอก 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
26 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 12 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 12 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 13 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
31 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านมะยาง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านอีหมุน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 10 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านเขือง 11 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านร่องคำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
52 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านค้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านขาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านหัวโนน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านพลับพลา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านหนองยูง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนพุทธเมตตา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านนางาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านมะอึ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านราชธานี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านหนองชาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านอีง่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านอีโก่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านพยอม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านข่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านคางฮุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านปอภาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านพระเจ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านสวนมอญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านอีโคตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านโนนราษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านไก่ป่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนรัฐทวิคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนเมืองจังหาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านซองแมว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านมีชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนหนองตอวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
159 โรงเรียนบ้านตาอุด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]