หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1 2 1
2 003 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 1 3 2
3 004 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 3 5 3
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 1 3 2
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 7 11 10
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 3 5 4
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 2 2
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 9 23 13
9 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 3 7 5
10 012 โรงเรียนดงยางสะแบง 0 0 0
11 013 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 4 13 8
12 014 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 12 50 20
13 208 โรงเรียนทรายทองวิทยา 0 0 0
14 017 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 20 38 25
15 026 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 6 17 12
16 027 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 0 0 0
17 172 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 2 4 3
18 030 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 14 31 24
19 031 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 3 2
20 234 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 0 0 0
21 034 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0
22 035 โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 0 0 0
23 036 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 0 0 0
24 037 โรงเรียนบ้านขาม 3 3 3
25 039 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
26 236 โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 0 0 0
27 038 โรงเรียนบ้านข่า 1 1 1
28 044 โรงเรียนบ้านคางฮุง 1 3 2
29 045 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 10 21 15
30 046 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 1 1 1
31 047 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 5 10 5
32 043 โรงเรียนบ้านค้อ 3 3 3
33 042 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 1
34 052 โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 1 5 2
35 233 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 0 0 0
36 053 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 1 2 2
37 054 โรงเรียนบ้านจาน 21 51 36
38 056 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 0 0 0
39 058 โรงเรียนบ้านซองแมว 1 6 3
40 057 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 4 11 7
41 059 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 15 8
42 062 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 14 22 20
43 063 โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 0 0 0
44 064 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 5 3
45 065 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 4 3
46 066 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
47 060 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 1 2 2
48 239 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 2 1
49 061 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 6 3
50 068 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1 6 3
51 070 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 0 0 0
52 071 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 0 0 0
53 072 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 6 4
54 067 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 6 3
55 230 โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 3 2
56 069 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
57 074 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2 2
58 073 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 0 0 0
59 076 โรงเรียนบ้านตรีคาม 0 0 0
60 077 โรงเรียนบ้านตาอุด 1 6 1
61 079 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 3 3 3
62 080 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 1 3 1
63 081 โรงเรียนบ้านนางาม 2 6 4
64 082 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 6 18 12
65 083 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 1 1 1
66 088 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 12 62 18
67 089 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 2 2 2
68 090 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0
69 091 โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า 0 0 0
70 092 โรงเรียนบ้านปอภาร 1 1 1
71 094 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0
72 228 โรงเรียนบ้านป่าดวน 0 0 0
73 093 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 0 0 0
74 095 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 6 4
75 096 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 0 0 0
76 097 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 2 3 2
77 098 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 0 0 0
78 101 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 7 17 12
79 103 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1 3 2
80 104 โรงเรียนบ้านพยอม 2 3 2
81 105 โรงเรียนบ้านพระเจ้า 1 2 2
82 106 โรงเรียนบ้านพลับพลา 3 11 6
83 111 โรงเรียนบ้านมะยาง 8 21 14
84 112 โรงเรียนบ้านมะอึ 2 3 3
85 113 โรงเรียนบ้านมีชัย 1 1 1
86 109 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 0 0 0
87 110 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 0 0 0
88 118 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 4 4
89 119 โรงเรียนบ้านยางใต้ 0 0 0
90 121 โรงเรียนบ้านราชธานี 2 4 3
91 120 โรงเรียนบ้านร่องคำ 5 12 9
92 124 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 4 9 8
93 207 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 0 0 0
94 125 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 1
95 126 โรงเรียนบ้านสวนจิก 0 0 0
96 232 โรงเรียนบ้านสวนมอญ 1 1 1
97 127 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 0 0 0
98 129 โรงเรียนบ้านสังข์ 0 0 0
99 128 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 4 7 7
100 133 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 2 4 3
101 134 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 0 0 0
102 136 โรงเรียนบ้านหนองชาด 2 2 2
103 135 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2 8 5
104 137 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 0 0 0
105 138 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 2 10 4
106 139 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 1 1 1
107 140 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1 5 2
108 240 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง 1 2 2
109 142 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 0 0 0
110 241 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 0 0 0
111 144 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
112 223 โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) 0 0 0
113 145 โรงเรียนบ้านหนองยูง 3 4 2
114 146 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 1
115 147 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 0 0
116 231 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
117 132 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 0 0 0
118 141 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
119 143 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1 2 1
120 151 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 3 20 9
121 227 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล 0 0 0
122 131 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 0 0 0
123 197 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 3 6 5
124 205 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 0 0 0
125 150 โรงเรียนบ้านหนองแอก 8 18 12
126 148 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
127 149 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 3 2
128 152 โรงเรียนบ้านหนาด 0 0 0
129 153 โรงเรียนบ้านหมูม้น 16 41 21
130 155 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 1 2 2
131 157 โรงเรียนบ้านหวายหลึม 0 0 0
132 156 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 2 9 4
133 229 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 3 29 7
134 159 โรงเรียนบ้านหัวโนน 3 7 6
135 158 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 1 2 1
136 154 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 8 13 11
137 169 โรงเรียนบ้านอีง่อง 2 7 4
138 170 โรงเรียนบ้านอีหมุน 5 10 7
139 167 โรงเรียนบ้านอีโก่ม 2 6 3
140 168 โรงเรียนบ้านอีโคตร 1 2 2
141 224 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 0 0 0
142 171 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 0 0 0
143 166 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 3 8 6
144 032 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 4 7 5
145 040 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 11 22 17
146 041 โรงเรียนบ้านเขือง 11 23 19
147 078 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 4 6 4
148 100 โรงเรียนบ้านเปลือย 0 0 0
149 099 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 0 0 0
150 107 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 0 0 0
151 114 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 4 7 6
152 115 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 6 12 10
153 123 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 7 46 12
154 122 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 5 79 20
155 160 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 8 17 14
156 204 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 0 0 0
157 161 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 7 14 11
158 162 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 0 0 0
159 163 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 5 11 7
160 164 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 4 7 4
161 165 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 10 16 12
162 049 โรงเรียนบ้านแคน 1 6 3
163 048 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 2 2 2
164 055 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 20 37 30
165 075 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 7 54 17
166 116 โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 8 15 12
167 050 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 9 5
168 051 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 0 0 0
169 238 โรงเรียนบ้านโคกมอน 0 0 0
170 084 โรงเรียนบ้านโนนข่า 0 0 0
171 086 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 9 6
172 087 โรงเรียนบ้านโนนราษี 1 1 1
173 226 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
174 085 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 1 2 1
175 206 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 0 0 0
176 108 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
177 130 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 4 9 5
178 033 โรงเรียนบ้านไก่ป่า 1 2 2
179 102 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 3 2
180 117 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 10 48 23
181 173 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 3 2
182 175 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 0 0
183 174 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 9 41 20
184 176 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 0 0 0
185 235 โรงเรียนรัฐทวิคาม 1 5 2
186 185 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 4 7 4
187 225 โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 0 0 0
188 186 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 3 8 4
189 187 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 8 16 12
190 188 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 2 3 3
191 190 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 2 2
192 243 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 1 1 1
193 189 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 1 1 1
194 192 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 4 10 6
195 193 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 4 6 4
196 242 โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 0 0 0
197 195 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 7 12 11
198 196 โรงเรียนหนองตอวิทยา 1 3 2
199 237 โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 0 0 0
200 198 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 2 4 2
201 199 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 25 17
202 202 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 15 29 23
203 002 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 2 5 2
204 182 โรงเรียนเมืองจังหาร 1 2 2
205 183 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 13 31 21
206 184 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 18 52 33
207 191 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 2 5 4
208 011 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 20 6
209 029 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 9 18 13
210 028 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 1 2 2
211 179 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 4 13 7
212 194 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 7 12 9
213 015 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1 3 1
214 016 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 0 0 0
215 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 10 12 11
216 181 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 7 16 11
217 214 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 0
218 218 โรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีไพรวัลย์ 0 0 0
219 217 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 0 0 0
220 212 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 0 0 0
221 210 โรงเรียนช.วิทยา 0 0 0
222 222 โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น 0 0 0
223 177 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 11 28 22
224 178 โรงเรียนพุทธเมตตา 4 29 8
225 211 โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 0 0 0
226 216 โรงเรียนสุคนธิ์ศึกษา 0 0 0
227 215 โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 0 0 0
228 220 โรงเรียนอนุบาลจังหาร 0 0 0
229 209 โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี 2 4 2
230 213 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
231 203 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 9 16 12
232 201 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 5 13 7
233 221 โรงเรียนอาเซี่ยนศึกษา 0 0 0
234 219 โรงเรียนเป็นหนึ่ง 0 0 0
235 180 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 6 12 9
236 200 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 0 0
237 018 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 9 10 9
238 019 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 2 9 3
239 020 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1 3 2
240 022 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 13 14 12
241 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 2 6 4
242 023 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 0 0 0
243 024 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0
รวม 690 1822 1098
2920

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]