หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวปภัสสิริย์ ไชยคิรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.เมือง เจ้าหน้าที่ประมวลผล
2 นางสาวสุภาพร ชมภูบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.จังหาร เจ้าหน้าที่ประมวลผล
3 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 เจ้าหน้าที่ประมวลผล
4 นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
5 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
6 นายรักศักดิ์ จันทราช ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
7 นายธีรวัฒน์ พัฒโท ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
8 นายไพฑูรย์ ชินสุทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
9 นายชัยวัฒน์ พันธุ์เสือ ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
10 นายสมพร ดิษฐ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
11 นางนาฏยา เวียงนนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
12 นางสาวจงกลณี เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตากร้า คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
13 นายนรภัทร รักความซื่อ ครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำ (ประชาศิษย์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
14 นายวีระพงษ์ จันทเขต ครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
15 นายวัยวุฒิ วรชินา ครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
16 นายภัทร พรมทองดี ครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
17 นายเพชร ตันสังวรณ์ ครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
18 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
19 นายบุญเลิศ บุษเนตร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายสุภาพ วงษามาตย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายพิชิต เครือน้ำคำ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางจันทิมา ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายบุญเติม เครือน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางวารีรัตน์ ทวยสอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางพัชรี ศรีษะภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายไพโรจน์ ผลากอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายวัชรา รัฐถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายเกริกศักดิ์ ไกยราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายเจษฎา นาสมรูป ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสมัย สลักศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายทวีศักดิ์ เวียงสมุทร ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองโนนตาลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายธีรัช คำยิ่ง รักษาการประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองพลาญชัย คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายฉลอง พลเรืองรอง ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองสาเกต คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายเฉลียว นครไพร ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองสีแก้วปอภาร คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายธงชัย พุทธมอญ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายวีระศักดิ์ คำขูรู ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองพรหมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายประทวน ชุมสิงห์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองผือลิ้นฟ้าฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง ประธานเครือข่ายโรงเรียนธรรมฐิติญาณ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายกระจ่าง ประทาย ประธานเครือข่ายโรงเรียนดงแดงน้ำใสป่าสังข์ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายนราวุฒิ สิทธิปัญโญ ประธานเครือข่ายโรงเรียนอุ่มเม้าไพศาล คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายลือชัย ศรีหาคลัง ประธานเครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองเชียงดี คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายสุวรรณ ไชยสมคุณ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองทุ่งเวฬุวัน คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายสมัย สุภาพ ประธานเครือข่ายโรงเรียนพระธาตุเขืองเชียงขวัญ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายนเรศร์ สังฆะพิลา ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองเชียงดี คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายสลับ สุ่มมาตย์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนไตรจังหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายกำจร มีคุณ ประธานเครือข่ายโรงเรียนดินดำแสนชาติ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายประจักร ปวงสุข ประธานเครือข่ายโรงเรียนม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ รักษาการประธานเครือข่ายโรงเรียนศรีสมเด็จเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายวีระชัย ประมงมุข ประธานเครือข่ายโรงเรียนศรีสมเด็จใต้ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายคำพอง อุดมโภชน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเทอดไทย คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งเขาหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางวรนาฏ เฉตระการ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายเพิ่มพูล ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายเกียรติศักดิ์ แสงอินทร์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวจิราภรณ์ นามมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงคา คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายประยูร สุภารี ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดง คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายเพิ่มพูล ร่มศรี หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
68 นายสมบัติ ทองดี ครู โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ศปอ.เมือง คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
69 นายประยูร สุภารี ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งแดง คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
70 นางจิราภรณ์ นามมะ ผอ.โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิตร คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
71 นางลดาวัลย์ จันทะคัต รอง ผอ. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
72 นายวีระ แพงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง ศปอ.เชียงขวัญ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
73 นายวิสิทธิ์ สว่างวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย ศปอ.จังหาร คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
74 นายสันติ ทูลธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.เมือง คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
75 นางสาวบวรลักษณ์ ฉ่ำมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.ทุ่งเขาหลวง คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
76 นางสาวนันทิยา จินดาฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.ทุ่งเขาหลวง คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
77 นางวิราวัลย์ ดวงวิไล ครู โรงเรียนไพโรชน์วิชชาลัย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
78 นางพานิช แสนกล้า ครู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
79 นางสาวพิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
80 นายธนพล ศากยวงศ์ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
81 นางสาวธัญยพร พหลทัพ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.ศรีสมเด็จ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
82 นางสาวธนาพร จรอนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.ศรีสมเด็จ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
83 นางสาวอารยา แสงภารา เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.จตุรพักตรพิมาน คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
84 นายฉัตรมงคล อุดมโพด เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.จตุรพักตรพิมาน คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
85 นายณัฐธนพล กีรติธนาธิปสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.เชียงขวัญ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
86 นางรัตนาพร ไวยเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.จังหาร คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
87 นายธีรวัฒน์ โอดจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ ศปอ.ธวัชบุรี คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
88 นางนาฎยา เวียงนนท์ ครูชำนาญการพิเศษร.ร.ชุมชนบ้านสีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
89 นางดวงใจ สังฆะวัน ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา101เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
90 นางสาวชนัยกานต์ พรมเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
91 นางยุพิน ชมพูบุตร ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
92 นางศรัญญา ภูอาบทอง ร.ร.ไพโรจน์วิชาลัย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
93 นายเสกสรรค์ ทิพโยธา ร.ร.ไพโรจน์วิชาลัย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
94 นายวัยวุฒิ วรชินา ร.ร.ไพโรจน์วิชาลัย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
95 นายภัทร พรมทองดี ร.ร.ไพโรจน์วิชาลัย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
96 นายวัฒนา แสงสิงห์ ร.ร.ไพโรจน์วิชาลัย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
97 นายศราวุธ วรรณพฤกษ์ ร.ร.ไพโรจน์วิชาลัย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
98 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
99 นางสมประสงค์ แสนสวาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
100 นางสาวภาวิณี จุรีมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบงานรายงานผลการดำเนินงาน
101 นายบัญชา พาหะนิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางวิไล จุฑางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายวิเลิศ ไชยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายรักศักดิ์ จันทราช ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นางวิราวัลย์ ดวงวิไล ครู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายเพิ่มพูล ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นางสุนันทา โคสาแสง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
109 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
110 นายไพบูลย์ อินทร์งาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
111 นางสาวสุปราณี สาขี เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
112 นายเพิ่มพูล ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
113 นายทศพล ศรีษะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นางจันทิมา ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายเกริกศักดิ์ ไกยราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นายประยูร สุภารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นางวลัยลักษณ์ ทุมแสน ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ครูชำนาญการ รร.บ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นางอรวรรณ หงส์พันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นางนันทพร สุนรบดี นักประชาสัมพันธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางรัตนมล ทิพยชาติ ครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ฝ่ายปฎิคม
122 นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายสมาน แก้วคำไสย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
124 นางสุนันทา โคสาแสง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายนพรัตน์ ผือโย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายประเสริฐ วรสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายพีระพงษ์ สุรเสน รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายสุชาติ พุทธลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายบุญเลิศ บุษเนตร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายสุภาพ วงษามาตย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
131 นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางจันทิมา ร่มศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายเกริกศักดิ์ ไกยราช หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ คณะกรรมการอำนวยการ
134 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางพัชรี ศรีษะภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
136 นายพิชิต เครือน้ำคำ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายเพิ่มพูล ร่มศรี หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]