สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 20 0 0 0 20
2 เมืองร้อยเอ็ด 15 0 2 1 17
3 อนุบาลร้อยเอ็ด 14 1 0 0 15
4 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 11 6 1 2 18
5 บ้านเขวาทุ่ง 10 1 0 0 11
6 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 10 0 0 0 10
7 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 9 3 2 0 14
8 พระกุมารร้อยเอ็ด 9 1 1 0 11
9 บ้านจาน 8 8 2 1 18
10 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 8 1 0 0 9
11 บ้านกล้วยวิทยา 7 6 0 1 13
12 บ้านหมูม้น 7 6 0 0 13
13 เมืองธวัชบุรี 7 4 0 0 11
14 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 7 1 0 0 8
15 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 7 0 1 0 8
16 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 7 0 0 0 7
17 บ้านแดงโนนสว่าง 7 0 0 0 7
18 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 7 0 0 0 7
19 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 6 4 0 0 10
20 บ้านไม้ล่าว 6 3 1 0 10
21 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 6 3 0 0 9
22 บ้านหนองแอก 6 2 0 0 8
23 หนองคูโคกขุมดิน 6 1 0 0 7
24 ชุมชนบ้านยางกู่ 6 1 0 0 7
25 โสภโณประชาสรรค์ 6 0 1 0 7
26 บ้านนาโพธิ์ 6 0 0 0 6
27 ดินดำบัวรองวิทยา 6 0 0 0 6
28 อนุบาลเอกกุมาร 5 3 1 0 9
29 บ้านบัวหลวง 5 3 0 0 8
30 เทศบาลวัดสระทอง 5 2 2 1 9
31 โนนสีดาวิทยา 5 2 2 0 9
32 บ้านมะยาง 5 2 0 1 7
33 บ้านเมืองน้อย 5 1 0 0 6
34 ธรรมจารีนิวาส 5 0 0 0 5
35 บ้านเล้าวิทยาคาร 5 0 0 0 5
36 บ้านอีหมุน 5 0 0 0 5
37 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 4 3 0 0 7
38 ไพศาลวิทยาคม 4 3 0 0 7
39 บ้านแมดโพธิ์กลาง 4 2 2 0 8
40 บ้านเขือง 4 2 1 1 7
41 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 4 2 0 1 6
42 ไพโรจน์วิชชาลัย 4 1 0 1 5
43 อนุบาลไพโรจน์ 4 0 1 0 5
44 บ้านดงกลาง 4 0 0 0 4
45 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 4 0 0 0 4
46 บ้านซ้งวิทยาคม 4 0 0 0 4
47 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 3 4 2 0 9
48 บ้านร่องคำ 3 1 1 0 5
49 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 3 1 0 0 4
50 บ้านวังปากบุ่ง 3 1 0 0 4
51 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 3 0 1 1 4
52 บ้านสังข์สงยาง 3 0 0 0 3
53 ชุมชนบ้านสีแก้ว 3 0 0 0 3
54 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
55 บ้านยางเครือ 3 0 0 0 3
56 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
57 บ้านโนนรัง 3 0 0 0 3
58 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 3 0 0 0 3
59 บ้านค้อ 3 0 0 0 3
60 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 3 0 0 0 3
61 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 3 0 0 0 3
62 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 2 4 2 0 8
63 บ้านเหล่ากล้วย 2 2 1 1 5
64 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 2 2 0 0 4
65 บ้านเหล่ายูง 2 2 0 0 4
66 สหคามวิทยาคาร 2 2 0 0 4
67 บ้านเทอดไทย 2 1 1 0 4
68 บ้านโสกเชือก 2 1 0 1 3
69 บ้านขาม 2 1 0 0 3
70 บ้านหัวนาคำ 2 1 0 0 3
71 รัฐประชาวิทยาคาร 2 1 0 0 3
72 จตุรพักตรพิมาน 2 1 0 0 3
73 บ้านหัวโนน 2 1 0 0 3
74 บ้านพลับพลา 2 0 0 1 2
75 บ้านหนองช้าง 2 0 0 0 2
76 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
77 บ้านหนองยูง 2 0 0 0 2
78 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
79 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
80 ชุมชนบ้านโคกล่าม 2 0 0 0 2
81 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
82 เทศบาลวัดเวฬุวัน 2 0 0 0 2
83 บ้านธวัชบุรี 1 2 0 0 3
84 พุทธเมตตา 1 2 0 0 3
85 บ้านหนองเเวงยาว 1 1 1 0 3
86 บ้านเกษมสุข 1 1 1 0 3
87 บ้านราชธานี 1 1 0 0 2
88 บ้านอีง่อง 1 1 0 0 2
89 บ้านบากหนองแดง 1 1 0 0 2
90 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองคูบอน 1 1 0 0 2
92 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
93 บ้านอีโก่ม 1 1 0 0 2
94 บ้านมะอึ 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองชาด 1 1 0 0 2
96 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
97 บ้านนางาม 1 1 0 0 2
98 วังยาวเจริญวิทย์ 1 1 0 0 2
99 หัวนางามวิทยา 1 1 0 0 2
100 บ้านดงยาง 1 0 1 0 2
101 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 1 0 1 0 2
102 เวฬุวันวิทยา 1 0 1 0 2
103 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 1 0 0 1 1
104 บ้านพยอม 1 0 0 1 1
105 เทศบาลวัดป่าเรไร 1 0 0 0 1
106 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 0 1
107 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
108 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 0 0 0 1
109 บ้านปอภาร 1 0 0 0 1
110 บ้านสวนมอญ 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองต่าย 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
113 บ้านไผ่ 1 0 0 0 1
114 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 0 1
115 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1 0 0 0 1
116 บ้านข่า 1 0 0 0 1
117 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 0 1
118 บ้านจันทร์สว่าง 1 0 0 0 1
119 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองเบิด 1 0 0 0 1
121 บ้านหวายน้อย 1 0 0 0 1
122 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 1 0 0 0 1
123 รัฐทวิคาม 1 0 0 0 1
124 เมืองจังหาร 1 0 0 0 1
125 บ้านคางฮุง 1 0 0 0 1
126 บ้านธาตุประทับ 1 0 0 0 1
127 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองนาสร้าง 1 0 0 0 1
129 บ้านอีโคตร 1 0 0 0 1
130 บ้านไก่ป่า 1 0 0 0 1
131 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 0 0 0 1
132 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
133 บ้านดงเครือวัลย์ 1 0 0 0 1
134 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
135 บ้านดอนแคน 1 0 0 0 1
136 บ้านฝั่งแดง 1 0 0 0 1
137 บ้านพระเจ้า 1 0 0 0 1
138 บ้านแคน 1 0 0 0 1
139 บ้านโนนราษี 1 0 0 0 1
140 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 0 1
141 วัดโนนสำราญ 1 0 0 0 1
142 ไตรคามวิทยา 1 0 0 0 1
143 บึงงามพัฒนา 0 2 0 0 2
144 บ้านแคนสามัคคี 0 2 0 0 2
145 อนุบาลณัฐนรี 0 2 0 0 2
146 หนองตอวิทยา 0 1 0 0 1
147 บ้านดอนชัย 0 1 0 0 1
148 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
149 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 1 0 0 1
150 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 0 1 0 0 1
151 บ้านซองแมว 0 1 0 0 1
152 บ้านมีชัย 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 1 0 0 1
154 บ้านโนนแท่น 0 1 0 0 1
155 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 1 0 0 1
156 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 1 0 0 1
157 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 1 0
159 บ้านตาอุด 0 0 0 0 0
160 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0
รวม 456 141 33 17 647