สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 18 0 0 0 18
2 อนุบาลร้อยเอ็ด 14 1 0 0 15
3 เมืองร้อยเอ็ด 11 0 2 1 13
4 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 10 0 0 0 10
5 พระกุมารร้อยเอ็ด 9 1 1 0 11
6 บ้านจาน 8 8 2 1 18
7 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 8 3 2 0 13
8 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 7 4 0 2 11
9 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 7 1 0 0 8
10 บ้านกล้วยวิทยา 6 6 0 1 12
11 บ้านหมูม้น 6 6 0 0 12
12 บ้านไม้ล่าว 6 3 1 0 10
13 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 6 3 0 0 9
14 บ้านเขวาทุ่ง 6 1 0 0 7
15 ชุมชนบ้านยางกู่ 6 1 0 0 7
16 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 6 0 1 0 7
17 อนุบาลเอกกุมาร 5 3 1 0 9
18 บ้านบัวหลวง 5 3 0 0 8
19 เทศบาลวัดสระทอง 5 2 2 1 9
20 โนนสีดาวิทยา 5 2 2 0 9
21 บ้านเมืองน้อย 5 1 0 0 6
22 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 5 1 0 0 6
23 บ้านหนองแอก 5 1 0 0 6
24 โสภโณประชาสรรค์ 5 0 1 0 6
25 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 5 0 0 0 5
26 ธรรมจารีนิวาส 5 0 0 0 5
27 บ้านเล้าวิทยาคาร 5 0 0 0 5
28 บ้านอีหมุน 5 0 0 0 5
29 ไพศาลวิทยาคม 4 3 0 0 7
30 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 4 3 0 0 7
31 บ้านเขือง 4 2 1 1 7
32 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 4 2 0 1 6
33 ไพโรจน์วิชชาลัย 4 1 0 1 5
34 บ้านมะยาง 4 1 0 1 5
35 อนุบาลไพโรจน์ 4 0 1 0 5
36 บ้านดงกลาง 4 0 0 0 4
37 บ้านซ้งวิทยาคม 4 0 0 0 4
38 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 3 3 0 0 6
39 บ้านวังปากบุ่ง 3 1 0 0 4
40 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 3 0 1 1 4
41 ชุมชนบ้านสีแก้ว 3 0 0 0 3
42 บ้านแดงโนนสว่าง 3 0 0 0 3
43 บ้านยางเครือ 3 0 0 0 3
44 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 3 0 0 0 3
45 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 3 0 0 0 3
46 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 2 4 2 0 8
47 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 3 2 0 7
48 บ้านเหล่ากล้วย 2 2 1 1 5
49 บ้านเหล่ายูง 2 2 0 0 4
50 บ้านร่องคำ 2 1 1 0 4
51 บ้านเทอดไทย 2 1 1 0 4
52 บ้านโสกเชือก 2 1 0 1 3
53 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 2 1 0 0 3
54 บ้านหัวนาคำ 2 1 0 0 3
55 รัฐประชาวิทยาคาร 2 1 0 0 3
56 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 2 1 0 0 3
57 บ้านหัวโนน 2 1 0 0 3
58 หนองคูโคกขุมดิน 2 1 0 0 3
59 บ้านหนองช้าง 2 0 0 0 2
60 บ้านนาโพธิ์ 2 0 0 0 2
61 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
62 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
63 บ้านหนองยูง 2 0 0 0 2
64 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
65 ดินดำบัวรองวิทยา 2 0 0 0 2
66 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
67 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 2 0 0 0 2
68 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 2 0 0 0 2
69 บ้านค้อ 2 0 0 0 2
70 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
71 เทศบาลวัดเวฬุวัน 2 0 0 0 2
72 เมืองธวัชบุรี 1 4 0 0 5
73 บ้านธวัชบุรี 1 2 0 0 3
74 พุทธเมตตา 1 2 0 0 3
75 สหคามวิทยาคาร 1 2 0 0 3
76 บ้านแมดโพธิ์กลาง 1 1 2 0 4
77 บ้านหนองเเวงยาว 1 1 1 0 3
78 บ้านขาม 1 1 0 0 2
79 บ้านหนองคูบอน 1 1 0 0 2
80 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
81 บ้านอีโก่ม 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองชาด 1 1 0 0 2
83 จตุรพักตรพิมาน 1 1 0 0 2
84 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
85 หัวนางามวิทยา 1 1 0 0 2
86 บ้านดงยาง 1 0 1 0 2
87 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 1 0 1 0 2
88 เวฬุวันวิทยา 1 0 1 0 2
89 บ้านเกษมสุข 1 0 1 0 2
90 บ้านพลับพลา 1 0 0 1 1
91 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 1 0 0 1 1
92 บ้านพยอม 1 0 0 1 1
93 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1 0 0 0 1
94 เทศบาลวัดป่าเรไร 1 0 0 0 1
95 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
96 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 0 0 0 1
97 บ้านปอภาร 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองต่าย 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
100 บ้านอีง่อง 1 0 0 0 1
101 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
102 บ้านไผ่ 1 0 0 0 1
103 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 0 1
104 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1 0 0 0 1
105 บ้านจันทร์สว่าง 1 0 0 0 1
106 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองเบิด 1 0 0 0 1
108 บ้านหวายน้อย 1 0 0 0 1
109 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 1 0 0 0 1
110 รัฐทวิคาม 1 0 0 0 1
111 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
112 เมืองจังหาร 1 0 0 0 1
113 บ้านคางฮุง 1 0 0 0 1
114 บ้านธาตุประทับ 1 0 0 0 1
115 บ้านมะอึ 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองนาสร้าง 1 0 0 0 1
117 บ้านอีโคตร 1 0 0 0 1
118 บ้านไก่ป่า 1 0 0 0 1
119 ชุมชนบ้านโคกล่าม 1 0 0 0 1
120 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
121 บ้านดงเครือวัลย์ 1 0 0 0 1
122 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
123 บ้านดอนแคน 1 0 0 0 1
124 บ้านฝั่งแดง 1 0 0 0 1
125 บ้านพระเจ้า 1 0 0 0 1
126 บ้านแคน 1 0 0 0 1
127 บ้านโนนราษี 1 0 0 0 1
128 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 0 1
129 วัดโนนสำราญ 1 0 0 0 1
130 ไตรคามวิทยา 1 0 0 0 1
131 บึงงามพัฒนา 0 2 0 0 2
132 อนุบาลณัฐนรี 0 2 0 0 2
133 บ้านดอนชัย 0 1 0 0 1
134 บ้านราชธานี 0 1 0 0 1
135 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
136 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 1 0 0 1
137 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 0 1 0 0 1
138 บ้านซองแมว 0 1 0 0 1
139 บ้านนางาม 0 1 0 0 1
140 บ้านบากหนองแดง 0 1 0 0 1
141 บ้านมีชัย 0 1 0 0 1
142 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 1 0 0 1
143 บ้านโนนแท่น 0 1 0 0 1
144 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 1 0 0 1
145 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 1 0 0 1
146 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 1 0 0 1
147 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 1 0
148 บ้านตาอุด 0 0 0 0 0
149 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0
รวม 365 125 32 17 539