สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองร้อยเอ็ด 7 2 2 11 11 0 2 1 13
2 อนุบาลร้อยเอ็ด 6 6 1 13 14 1 0 0 15
3 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 6 4 2 12 18 0 0 0 18
4 พระกุมารร้อยเอ็ด 6 1 1 8 9 1 1 0 11
5 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 4 2 4 10 10 0 0 0 10
6 โสภโณประชาสรรค์ 4 1 0 5 5 0 1 0 6
7 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 4 0 1 5 5 0 0 0 5
8 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 3 5 0 8 6 3 0 0 9
9 บ้านไม้ล่าว 3 3 1 7 6 3 1 0 10
10 บ้านเมืองน้อย 3 1 1 5 5 1 0 0 6
11 ธรรมจารีนิวาส 3 1 1 5 5 0 0 0 5
12 บ้านเล้าวิทยาคาร 3 1 1 5 5 0 0 0 5
13 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 3 0 1 4 6 0 1 0 7
14 บ้านเขวาทุ่ง 2 3 0 5 6 1 0 0 7
15 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 2 3 0 5 5 1 0 0 6
16 บ้านหนองแอก 2 1 2 5 5 1 0 0 6
17 ไพโรจน์วิชชาลัย 2 1 1 4 4 1 0 1 5
18 บ้านดงกลาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
19 บ้านเขือง 2 1 0 3 4 2 1 1 7
20 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 2 1 0 3 4 2 0 1 6
21 ชุมชนบ้านสีแก้ว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านแดงโนนสว่าง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
23 บ้านหนองช้าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 บ้านจาน 1 4 2 7 8 8 2 1 18
25 บ้านยางเครือ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
26 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 1 1 4 6 8 3 2 0 13
27 บ้านมะยาง 1 1 2 4 4 1 0 1 5
28 บ้านอีหมุน 1 1 1 3 5 0 0 0 5
29 บ้านซ้งวิทยาคม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
30 บ้านนาโพธิ์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านโคกกลาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านหมูม้น 1 0 3 4 6 6 0 0 12
34 ไพศาลวิทยาคม 1 0 3 4 4 3 0 0 7
35 อนุบาลเอกกุมาร 1 0 2 3 5 3 1 0 9
36 บ้านโสกเชือก 1 0 2 3 2 1 0 1 3
37 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 1 0 1 2 7 1 0 0 8
38 อนุบาลไพโรจน์ 1 0 1 2 4 0 1 0 5
39 บ้านเหล่ายูง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
40 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1 0 1 2 2 1 0 0 3
41 บ้านหัวนาคำ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
42 บ้านธวัชบุรี 1 0 0 1 1 2 0 0 3
43 บ้านขาม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
44 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 เทศบาลวัดป่าเรไร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านปอภาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านหนองต่าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านอีง่อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 0 4 2 6 7 4 0 2 11
56 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 0 3 0 3 4 3 0 0 7
57 บ้านหนองเเวงยาว 0 3 0 3 1 1 1 0 3
58 ชุมชนบ้านยางกู่ 0 2 3 5 6 1 0 0 7
59 บ้านบัวหลวง 0 2 0 2 5 3 0 0 8
60 รัฐประชาวิทยาคาร 0 1 2 3 2 1 0 0 3
61 บ้านกล้วยวิทยา 0 1 1 2 6 6 0 1 12
62 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 0 1 1 2 3 3 0 0 6
63 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 0 1 1 2 3 0 1 1 4
64 บ้านหนองยูง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
65 บ้านดอนแก้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 เมืองธวัชบุรี 0 1 1 2 1 4 0 0 5
67 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
68 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 0 1 0 1 2 4 2 0 8
69 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านหัวโนน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
71 ดินดำบัวรองวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านดู่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองคูบอน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านดงยาง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
78 บ้านพลับพลา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
79 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านจันทร์สว่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองเบิด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหวายน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 รัฐทวิคาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 เมืองจังหาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 3 3 2 3 2 0 7
89 เทศบาลวัดสระทอง 0 0 2 2 5 2 2 1 9
90 โนนสีดาวิทยา 0 0 2 2 5 2 2 0 9
91 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
92 บ้านอีโก่ม 0 0 2 2 1 1 0 0 2
93 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 0 0 1 1 3 0 0 0 3
94 บ้านร่องคำ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
95 บ้านค้อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 พุทธเมตตา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
97 สหคามวิทยาคาร 0 0 1 1 1 2 0 0 3
98 บ้านหนองชาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
99 เวฬุวันวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
100 บ้านคางฮุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านธาตุประทับ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านมะอึ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองนาสร้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านอีโคตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านไก่ป่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านดอนชัย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
107 บ้านราชธานี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
108 บ้านวังปากบุ่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
109 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
110 บ้านเทอดไทย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
111 หนองคูโคกขุมดิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 เทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านแมดโพธิ์กลาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
115 จตุรพักตรพิมาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 หัวนางามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 บ้านพยอม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
121 ชุมชนบ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านดงเครือวัลย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านดอนแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านพระเจ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านโนนราษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บึงงามพัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
134 อนุบาลณัฐนรี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
135 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านซองแมว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านบากหนองแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านมีชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านโนนแท่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านตาอุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 106 94 84 284 365 125 32 17 522