สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองร้อยเอ็ด 11 2 2 15 15 0 2 1 17
2 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 7 5 2 14 20 0 0 0 20
3 อนุบาลร้อยเอ็ด 6 6 1 13 14 1 0 0 15
4 พระกุมารร้อยเอ็ด 6 1 1 8 9 1 1 0 11
5 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 5 1 1 7 7 0 0 0 7
6 โสภโณประชาสรรค์ 5 1 0 6 6 0 1 0 7
7 บ้านแดงโนนสว่าง 5 0 2 7 7 0 0 0 7
8 บ้านเขวาทุ่ง 4 5 0 9 10 1 0 0 11
9 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 4 2 4 10 10 0 0 0 10
10 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 3 5 0 8 6 3 0 0 9
11 บ้านไม้ล่าว 3 3 1 7 6 3 1 0 10
12 บ้านนาโพธิ์ 3 3 0 6 6 0 0 0 6
13 บ้านหนองแอก 3 1 3 7 6 2 0 0 8
14 บ้านเมืองน้อย 3 1 1 5 5 1 0 0 6
15 ธรรมจารีนิวาส 3 1 1 5 5 0 0 0 5
16 บ้านเล้าวิทยาคาร 3 1 1 5 5 0 0 0 5
17 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 3 0 2 5 7 0 1 0 8
18 บ้านสังข์สงยาง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 2 3 0 5 7 1 0 0 8
20 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 2 3 0 5 6 4 0 0 10
21 เมืองธวัชบุรี 2 1 4 7 7 4 0 0 11
22 ไพโรจน์วิชชาลัย 2 1 1 4 4 1 0 1 5
23 บ้านดงกลาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
24 บ้านเขือง 2 1 0 3 4 2 1 1 7
25 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 2 1 0 3 4 2 0 1 6
26 ชุมชนบ้านสีแก้ว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
27 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 2 0 1 3 8 1 0 0 9
28 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 2 0 1 3 3 0 0 0 3
29 บ้านหนองช้าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1 4 3 8 11 6 1 2 18
31 บ้านจาน 1 4 2 7 8 8 2 1 18
32 บ้านมะยาง 1 2 2 5 5 2 0 1 7
33 บ้านยางเครือ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
34 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 1 1 4 6 9 3 2 0 14
35 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 3 5 3 4 2 0 9
36 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1 1 2 4 7 0 0 0 7
37 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1 1 2 4 4 0 0 0 4
38 บ้านอีหมุน 1 1 1 3 5 0 0 0 5
39 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 1 1 1 3 4 3 0 0 7
40 บ้านซ้งวิทยาคม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
41 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
42 บ้านแมดโพธิ์กลาง 1 1 0 2 4 2 2 0 8
43 บ้านพลับพลา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
44 บ้านโคกกลาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านหมูม้น 1 0 3 4 7 6 0 0 13
46 ไพศาลวิทยาคม 1 0 3 4 4 3 0 0 7
47 อนุบาลเอกกุมาร 1 0 2 3 5 3 1 0 9
48 บ้านโสกเชือก 1 0 2 3 2 1 0 1 3
49 อนุบาลไพโรจน์ 1 0 1 2 4 0 1 0 5
50 บ้านโนนรัง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
51 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1 0 1 2 2 2 0 0 4
52 บ้านเหล่ายูง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
53 บ้านขาม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 บ้านราชธานี 1 0 1 2 1 1 0 0 2
55 บ้านอีง่อง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
56 บ้านหัวนาคำ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านธวัชบุรี 1 0 0 1 1 2 0 0 3
58 บ้านบากหนองแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 เทศบาลวัดป่าเรไร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านปอภาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านสวนมอญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านหนองต่าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 ดินดำบัวรองวิทยา 0 5 0 5 6 0 0 0 6
70 หนองคูโคกขุมดิน 0 3 0 3 6 1 0 0 7
71 บ้านหนองเเวงยาว 0 3 0 3 1 1 1 0 3
72 ชุมชนบ้านยางกู่ 0 2 3 5 6 1 0 0 7
73 บ้านบัวหลวง 0 2 0 2 5 3 0 0 8
74 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 2 0 2 3 1 0 0 4
75 บ้านกล้วยวิทยา 0 1 2 3 7 6 0 1 13
76 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 0 1 2 3 3 0 0 0 3
77 รัฐประชาวิทยาคาร 0 1 2 3 2 1 0 0 3
78 บ้านร่องคำ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
79 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 0 1 1 2 3 0 1 1 4
80 บ้านค้อ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองยูง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านดอนแก้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
84 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 0 1 0 1 2 4 2 0 8
86 จตุรพักตรพิมาน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านหัวโนน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านดู่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านหนองคูบอน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านดงยาง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
93 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
94 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านข่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านค้อกุดจอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านจันทร์สว่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองเบิด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านหวายน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 รัฐทวิคาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 เมืองจังหาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 หนองตอวิทยา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
105 เทศบาลวัดสระทอง 0 0 2 2 5 2 2 1 9
106 โนนสีดาวิทยา 0 0 2 2 5 2 2 0 9
107 สหคามวิทยาคาร 0 0 2 2 2 2 0 0 4
108 บ้านอีโก่ม 0 0 2 2 1 1 0 0 2
109 ชุมชนบ้านโคกล่าม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 พุทธเมตตา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
111 บ้านมะอึ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
112 บ้านหนองชาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
113 เวฬุวันวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
114 บ้านคางฮุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านธาตุประทับ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองนาสร้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านอีโคตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านไก่ป่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนชัย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
121 บ้านวังปากบุ่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
122 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
123 บ้านเทอดไทย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
124 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 เทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 วังยาวเจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 หัวนางามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 บ้านพยอม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านดงเครือวัลย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านดอนแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านพระเจ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนราษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บึงงามพัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านแคนสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 อนุบาลณัฐนรี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
148 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านซองแมว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านมีชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านโนนแท่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านตาอุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 141 120 104 365 456 141 33 17 630