รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กชายชนสรณ์   กลางสวัสดิ์
2. เด็กชายบุญมี   ฝ้ายคำมี
 
1. นายบรรพต  อุดมอริยทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ขวานอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วลาย
 
1. นายประเสริฐ  มงคลกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายรณชัย  ศรีอุดร
2. เด็กชายสุทิวัส  นิยมชน
 
1. นายขจร  ศักดิ์แสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  กูนา
2. เด็กชายวิทยา  ฤทธาพรหม
 
1. นายศิววงศ์  ปิตะบูรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อุ่นเจริญ
2. นายนันท์มนัส  สังฆะมณี
 
1. นางเสาวภา  จันทอุ่มเม้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ไชยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทนา  มูลสิติ
3. เด็กหญิงปนัดดา  เชื้อลิ้นฟ้า
4. เด็กชายพีรภัทร  นรชาญ
5. เด็กหญิงสราลี  สำราญวงษ์
 
1. นางวาสนา  กองสุข
2. นางสาวกวิสรา  แก้วกุดเลาะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงประภัสสร   อุ่นประชา
2. เด็กหญิงพร้อมพักตร์   ขันตรีทอง
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  หินจันทร์
4. เด็กหญิงวรรัตน์   ปิยะมาตย์
5. เด็กหญิงสิริยากร   แสงหัวช้าง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สมุทรศรี
2. นางสุนีย์  ตอเสนา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงศิริประภา    ฤทธิแผลง
2. เด็กชายอัศวิน   ฟองย้อย
 
1. นางอารียา  จันทร์ภิรมย์
2. นางอนงค์  ธรรมสาร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุษบง
2. เด็กหญิงศิรประภา  สัจจะวีรกุล
 
1. นางปิยนุช  วงค์อามาตย์
2. นางสุขสันต์  ลารังสิทธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ประทุมดวง
2. เด็กชายอาทิตย์  กรัญทิศ
 
1. นายวีระ  ทองอาจ
2. นางวรารัตน์  ทองอาจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปราณภาฬ์วรินทร์  นามสง่า
 
1. นายชัยณรงค์  มังคะวัฒน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  พิสุทธิเมธา
 
1. นายชัยณรงค์  มังคะวัฒน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กชายธัญเทพ  ผิวแดง
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณี  แขกสิริ
 
1. นางสมถวิล  พันธ์ุพาณิชย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐชญา  หลวงสนาม
 
1. นายถาวร  จันทร์ขอนแก่น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงฉลองขวัญ  อินอุ่นโชติ
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลมณี
 
1. นางอรลดา  หอมอินทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กหญิงเอมิกา  ศาลาจันทร์
 
1. นายเชิดชาย  พลเยี่ยม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์   ประวันนัง
2. เด็กชายพิเชษชัย   กาฬสุวรรณ
 
1. นางศิริรัตน์   เที่ยงผดุง
2. นางณัฏฐณิชา   คันยุไล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กหญิงจุฬามณี  เพชรแสน
2. เด็กหญิงปิยะพร  สารจันทร์
 
1. นายเชิดชาย  พลเยี่ยม
2. นายมุณีย์  รจพจน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กชายศรายุทธ  นินทสมบัติ
2. เด็กหญิงไอริน  สารจันทร์
 
1. นายเชิดชาย  พลเยี่ยม
2. นายอนุชิต  นามจุมจัง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงนวพร  มูลพฤกษ์
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยสำแดง
2. เด็กชายพลวัต  จำรักษา
3. เด็กชายวัชรินทร์  สามารถ
 
1. นายฉลาด  ผาบุญมา
2. นางอรอนงค์  พระสุมาตย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 1. เด็กชายปฏิภาค  ป้องกันภัย
2. เด็กชายภัทรพล  พืชสิงห์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วหานาม
 
1. นายไพวัน  หงส์พิพิธ
2. นางสาวอำภา  นิยมสุข
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองการ
2. เด็กชายธีรภัทร  สังฆทิพย์
3. เด็กชายพงษ์วิสิทธิ์  สารรัตน์
 
1. นายวุฒิพงษ์  มุสิกพันธ์
2. นางสินีนาฏ  ศรีวิไล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวราธร  ฉวีเวช
 
1. นางทองเคียม  อุดมถิ่น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงจีรภา   อุ่นตุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ   ยอดมงคล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงเกวลิน   พัฒนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ   ยอดมงคล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงโชนรังสี  โพธิกะ
 
1. นางทองเคียม  อุดมถิ่น
2. นางทองเคียม  อุดมถิ่น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเมศิณี  มาตยาคูณ
 
1. นางทองเคียม  อุดมถิ่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงสวลี   มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ   ยอดมงคล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นายอนันต์  บุตราษี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายสหรัฐ  แสงสุระ
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันท์มนัส  สังฆะมณี
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาญาติ
 
1. นางจารุณี  เสนารัตน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งวิภา  แสนรัตน์
 
1. นางสังวาลย์  แซ่จิว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เวียงอินทร์
2. เด็กชายกฤษนัย  ปูนทอง
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักศรี
4. เด็กชายชลากร  จันทร์โสม
5. เด็กชายชวัลรัตน์  รัตนพรมรินทร์
6. เด็กหญิงทิพปภา  จันมะดัน
7. เด็กหญิงธนพร  อนุพันธ์
8. เด็กชายธนาดุล  ภูผลาด
9. เด็กหญิงธนาภรณ์  เวียงอินทร์
10. เด็กหญิงนิธิพร  เถื่อนศรี
11. เด็กหญิงปรียารัตน์  ปลดรัมย์
12. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปลดรัมย์
13. เด็กหญิงปิยะพร  จันมะดัน
14. เด็กหญิงมะลิกา  เงาะเศษ
15. เด็กหญิงวิชชุรดา  พัฒนสาร
16. เด็กหญิงวิภาวรรณ  น้อยบุดดี
17. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนศรี
18. เด็กหญิงอมิตา  ศีลพันธ์
19. เด็กหญิงอรญา  อนุพันธ์
20. เด็กชายอัฐพล  ปูนทอง
 
1. นางลำไพร  คงอึม
2. นางพัทรามาศ  ทิณบุตร
3. นางจันทร์จิต  ศรีขาวรส
4. นางสายตา  จันทะคัด
5. นางสวรส  อนันทวรรณ
6. นายบุญช่วย  พงษ์ศาสตร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรนาม
2. เด็กชายกิตปกรณ์  นามไพร
3. เด็กหญิงคุนัญญา  จุลเหลา
4. เด็กชายจีรศักดิ์  สุวรรณบล
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  วินทะไชย
6. เด็กหญิงณัทชลิดา  ทนอมสิงห์
7. เด็กชายธนพล  แสนปวน
8. เด็กชายธิติศักดิ์  อนุไพร
9. เด็กชายนนทิสันต์  หวานอารมณ์
10. เด็กหญิงนัทพร  ศิริเวช
11. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอุดร
12. เด็กชายพิชาภพ  วินทะไชย์
13. เด็กหญิงภูวนาท  อุตรมาตย์
14. เด็กหญิงมนต์มนัส  ละอองเอก
15. เด็กชายยุรนันท์  หารไกร
16. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สองวงค์แก้้ว
17. เด็กชายลักษณะวงค์  อนุไพร
18. เด็กชายวีรวัฒน์  ไขระวิ
19. เด็กชายศิริพล  บรรดาศักดิ์
20. เด็กชายศุภกร  รักษาเชื้อ
21. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อุ่นดี
22. เด็กชายสุดารัตน์  ยัดสูงเนิน
23. เด็กหญิงสุนันตา  วรนาม
24. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริเวช
25. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สายทอง
26. เด็กชายสุระศักดิ์  วินทะไชย
27. เด็กชายสุวัฒนา  เปี้ยสุข
28. เด็กหญิงอภัชรา  โจไธสงค์
29. เด็กชายอาทิตย์  หารไกร
30. เด็กหญิงอินทิรา  จันแดง
31. เด็กหญิงอุษา  ศิริเวช
32. เด็กชายเทวราช  ชาระมาตย์
33. เด็กหญิงเปรมวิกา  ทองจันทึก
34. เด็กหญิงเมธารัตน์  ตำเมือง
35. เด็กชายแสนศักดิ์  สามพันธ์
36. เด็กชายไพศาล  ขันใกล้
 
1. นายสุรเดช  ศรีปัตถา
2. นายสุพจน์  แสงจันทร์คุ้ม
3. นายนภา  มาตย์วิเศษ
4. นายธีรนัฏ  ศรีปัตถา
5. นางจำเนียร  ศรีปัตถา
6. นางสะอาด  สัตยาวิรุทธิ์
7. นายประจักร  ศรีอุดร
8. นายประยูร  วรนาม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จึงธนสมบูรณ์
2. เด็กชายจิรโชติ  กันยานุช
3. เด็กชายชัยยงยุทธ  สาวงค์ตุ้ย
4. เด็กชายนฤเบศ  ปุริปุณณะ
5. เด็กชายบุรานนท์   เผ่าผลึก
6. เด็กชายวรวิทย์  เอกสุข
 
1. นายวิเชฏฐ์  อาจหาญ
2. นางสาวเจษฎาพร  พันธุ์พาณิชย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายพีรวัส  สารทะนงค์
 
1. นางราตรี  เรืองทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นางสาวจารุวรรณ  โมลาเลิศ
 
1. นางสมบัติ  รักษาภักดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 1. เด็กชายปรวิตร์  พระริต
 
1. นางพิมพ์ฉวี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 1. เด็กหญิงอาภาสิริ   ศรีนานนท์
 
1. นางสาววิจิตรา   มูลพิมพ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอภาร 1. เด็กชายธนพล  พันทนาภูมิ
 
1. นางจันทร์สุดา  วราศิระพงศ์พันธ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายกิตติพัศ  ช่วยทองหลาง
 
1. นางสาวบัวไล  สมเสริฐ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณภัทร  จงจิตร
 
1. นางสาวอมิตา  อุปจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปฮาด
 
1. นางวรรณภา  มนตรีโพธิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 1. เด็กชายวราวุฒิ  น้อยใย
 
1. นายรชต  โสภณพัฒนบัณฑิต
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงสุธิสา  เพิ่มพร
 
1. นางศิริภรณ์  ศิริอมรพรรณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายธนดล  พรมเวียง
 
1. นางราตรี  เรืองทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิติพงษ์  แต่งประกอบ
 
1. นายณัฐพล  อิโน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปิยะภัสส์  กิ่งโสภา
 
1. นายณัฐพล  อิโน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหมุน 1. เด็กหญิงกัญชพร  ชมชื่น
 
1. นางธนภรณ์  ขันธ์ดวง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  บางยิ้ม
2. เด็กชายกฤษฏิ์มนัญ  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีนารถนาวา
4. เด็กหญิงกุลสตรี  นามบุตร
5. เด็กชายจักรพันธ์  วินทะไชย
6. เด็กชายชัยพงษ์  ยอดวงษา
7. เด็กชายชัยยะวัฒน์  วินทะไชย
8. เด็กชายชินพร  ศิริภูธร
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกกระโทก
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริเวช
11. เด็กชายทวีศักดิ์  ภูมิพะนา
12. เด็กชายทินกร  มงคลแก่นทราย
13. เด็กชายธนพล  อาจวาที
14. เด็กชายธนากร  ปั้นตาดี
15. เด็กชายธีรภัทร  เขียนโพธิ์
16. เด็กชายธีรยุทธ  อ่ำครอง
17. เด็กชายนัฐพล  แสงสีจันทร์
18. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จันทรสนธิมา
19. เด็กชายบัณฑิษฐ์  ดวงวงษา
20. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ขันนาโพธิ์
21. เด็กหญิงปนัดดา  เมตย์มาตย์
22. เด็กชายภานุพงษ์  จอมคำสิงห์
23. เด็กชายภูชิชส์  ซุยกระเดื่อง
24. เด็กหญิงมณีรัตน์  จอมคำสิงห์
25. เด็กชายยงยุทธ  ประเสริฐศิลป์
26. เด็กหญิงรัตติยากร  จอมคำสิงห์
27. เด็กชายรัตน์ชานนท์  บุญมาใสย์
28. เด็กชายศตวรรษ  จอมคำสิงห์
29. เด็กหญิงสิริยากร  ศิริเวช
30. เด็กหญิงอรสา  ยัดสูงเนิน
31. เด็กหญิงอรัญญา  สมอาด
32. เด็กหญิงอริยา  ปุณลา
33. เด็กชายเกรียงไกร  วิชัยศร
34. เด็กหญิงแพรพรรณ  วินทไชย
35. เด็กชายไพรัช  ขันใกล้
 
1. นายสุรเดช  ศรีปัตถา
2. นายสุพจน์  แสงจันทร์คุ้ม
3. นายนภา  มาตย์วิเศษ
4. นางจำเนียร  ศรีปัตถา
5. นายธีรนัฏ  ศรีปัตถา
6. นายประยูร  วรนาม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ศารัตน์
 
1. นางราตรี  เรืองทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขือง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนมนตรี
 
1. นางวิจิตร  ปะรินสารัมย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงกชกร  ปัญญาคุณ
2. เด็กชายจีรพล  ชรินทร์
3. เด็กชายชลฤทธิ์  ขำวิลัย
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงศ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงภัทรจาริน  เมืองนาม
6. เด็กชายภานุ  สุริศักดิ์
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงค์อามาตย์
8. เด็กหญิงลลิตา  สมภักดี
9. เด็กชายวชิรพล  ผุยหัวโทน
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พลยาง
11. เด็กหญิงวรัชญา  ไกยศรี
12. เด็กหญิงวริศา  มูลมะณี
13. เด็กชายวีระยุทธ  รุ่งเรือง
14. เด็กชายศิวัช  อ่อนปัดชา
15. เด็กชายสรยุทธ  ช่างยันต์
16. เด็กหญิงสรารัตน์  ลีลัครานนท์
17. เด็กชายสิทธิศักดิ์   เกณฑ์สาคู
18. เด็กหญิงสิริมา  จันที
19. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูเชิด
20. เด็กหญิงสุวิยดา  โพธิสาร
21. เด็กหญิงอภิตา   แสงพาลา
22. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตรงกาบิน
23. เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์ศักดิ์
24. เด็กหญิงเหมือนดาว  พันมหา
25. เด็กชายเอกชัย  รสหอม
 
1. นายตระการเกียรติ   ปากเสนาะ
2. นายอัครพล  ผือโย
3. นางวณสิริ  อภิธนฐากูร
4. นางศิริพรรณ  สุวรรณพิมพ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุลี
2. เด็กชายทศพล  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายนิติศาสตร์  ชมภูบุตร
4. เด็กชายปฏิญญา  สีทะนาดี
5. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
6. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
9. เด็กหญิงสุพิชชา  อารีเอื้อ
10. เด็กชายอาทิตย์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางศุกภัตรา  บุศเนตร
3. นางสาวเกตุสุดา  แสนประดิษฐ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายคุณากร  สมมงคล
2. เด็กหญิงชินาภา  เลไชสงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มัคควิน
4. เด็กหญิงทิพย์วารี  รักคำมี
5. เด็กชายพงศธร  จันโท
6. เด็กชายพิสิทธิ์  พันละกา
7. เด็กหญิงวาสนา  ชมภูวิเศษ
8. เด็กหญิงศิริกัลยา  ชมภูบุตร
9. เด็กหญิงสะพรั่งฟ้า  บอมโคตร
10. เด็กชายไตรภูมิ  คำมะฤทธิ์
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางนงคราญ  ดวงอนนท์
3. นางศุทธินี  พันธะไชย
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพ์มหา
2. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงนริศรา  สมวงค์
4. เด็กหญิงมนัสมล  ชินวงค์
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิเศษโวหาร
6. เด็กหญิงอาภาศิริ  จันทะราช
 
1. นางศศิธร  หน่ายครบุรี
2. นางมาลัยวัลย์  หอมสมบัติ
3. นางรัตติยา  สวัสดิ์เอื้อ
4. นางสาวนุชจรี  น้อยหลุบเลา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รอดสุโข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยมาลา
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทนเหมาะ
4. เด็กหญิงปณิตา  สุมัง
5. เด็กหญิงพรวิมล  ธุระกิจ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตาติจันทร์
7. เด็กหญิงสุนิสา  แสนนาใต้
8. เด็กหญิงเกตุมณี  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  สำลีพันธุ์
2. นายชัยวัฒน์  พันธุ์เสือ
3. นางอุดร  วิชัยวงษ์
4. นางนฤมล  ทิพย์ลม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิตา  แสงหัวช้าง
2. เด็กหญิงธัญชญากร  บุตรชน
3. เด็กหญิงภาวิณี  วิชาชัย
4. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สัตละคร
5. เด็กหญิงอารียา  แสงหัวช้าง
6. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวเทียมแข  ขุมทอง
2. นางนิตยา  รักกิจ
3. นางสุปราณี  โพธิสาร
4. นางสาวพรลิขิต  จันทร์เหลือง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 1. เด็กชายกฤษดา  นางสะอาด
2. นายกิตติศักดิ์  ป้องอ้วน
3. เด็กหญิงจิรัชยา  จิตแสง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  แหลมไธสงค์
5. เด็กหญิงดวงฤดี  รักษาภัคดี
6. เด็กชายธนากร  ข่าขันมะลี
7. เด็กชายธนาธิป  หงส์พิพิธ
8. นายธีระพล  ชมพูเทพ
9. เด็กหญิงนฤภร  ใสงาม
10. เด็กหญิงนฤมล  จันทะเลิศ
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ขอดทอง
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาวัลย์
13. นายพีระพงษ์  บัวชิด
14. นายภูเบศน์  ภูมิสุวรรณ
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนสุข
16. นายสุระชัย  สุตะโท
 
1. นายวรรณกรณ์  บุญเหลี่ยม
2. นางสุวพันธ์  ฮวดศรี
3. นางสาวสุมาลี  หงส์จันภู
4. นายชัยณรงค์  จุปะมะตัง
5. นายนายบรรจง  ทุมจีน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงกานติมา  แก้วกงพาน
3. เด็กหญิงชุลีพร  ถูระวร
4. เด็กชายณัฐดนัย  ม่วงลาด
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญสีลา
6. เด็กหญิงนัฐินันท์  จิตแสง
7. เด็กหญิงนุชรี  จิตแสง
8. เด็กหญิงพัชรา  เพงพิศ
9. เด็กหญิงพัชราภา  พืชสิงห์
10. เด็กหญิงพิชญลินี  เหล็กพชร
11. เด็กหญิงมุชิตา  ปาปะไพ
12. เด็กชายยศพล  ลบศรี
13. เด็กหญิงอมิตา  ลีนาค
14. เด็กหญิงอรชุมา  ปาปะแพ
15. เด็กหญิงเนตรลดา  หงส์พิพิธ
16. เด็กหญิงเปรมมิกา  วิภักคิ์
 
1. นายวรรณกรณ์  บุญเหลี่ยม
2. นางสุทธิวรรณ  หงส์พิพิธ
3. นางสายหยุด  บุญเหลี่่ยม
4. นางนุกร  ศรีใส
5. นางวิภาวรรณ  ผือโย
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายทฤษฎี    บุญเต็ม
2. เด็กชายธนารัตน์   ลาน้ำคำ
3. เด็กชายปวริศร์    ระยับศรี
4. เด็กชายศักรินทร์    อาจหาร
5. เด็กชายเขมรินทร์   เพ็ชรวิสัย
 
1. นายคงคา  วงศ์อามาตย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  วรรณสิงห์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรมัย   เจริญเขต
2. เด็กชายวราวุธ   บุญเลิศล้น
 
1. นายวีระพงษ์   จันทเขต
2. นางสาวชนากานต์   ปาปะขี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีง่อง 1. เด็กชายกฤษณพล  สุโพธิ์
2. เด็กชายธวัชชัย  นัยลี
3. เด็กชายปฎิวัติ  โหรี
4. เด็กชายพีระพงษ์  คงประเสริฐ
5. เด็กชายวสันต์  จันทร์ศรีชา
6. เด็กชายสุริยา  ประสังติโย
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  ไชยสิทธิ
2. นางอุไรวรรณ   ไขษรศักดิ์
3. นางสาวจิตดาภา  อุปเนตร
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1. เด็กชายกวี  ยอดดี
2. เด็กชายชัยชนะ   มีพรม
3. เด็กชายชัยมนู  สดหอม
4. เด็กชายพูนชิต  โพสาราช
5. เด็กชายอนุชา  ปัดทุมมา
6. เด็กชายอภิวิชญ์   อุปพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นายสุวิชา  แสงภารา
3. นายศิวะวงศ์  ปิตะบูรณ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัชวาล  สถานสุข
2. นายธนพล  ธรรมไขย์
3. เด็กชายธีรภัทร์  จรทะผา
4. เด็กชายปาริวัตร  ประทุมทอง
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วินทะไชย
6. เด็กชายรัฐเลิศ  เนียมโสภา
7. เด็กชายวณัฐ  โคตรพิมพ์
8. เด็กชายสุทธิภัทร  ตระการไทย
 
1. นายพิทักษ์  ต้องโพนทอง
2. นายสุพจน์  จันทร์เทพย์
3. นางประคองศรี  ดนตรี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิเงิน
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ทรทึก
3. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  คำตะพันธ์
 
1. นางระวิวรรณ  สหัสนา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กหญิงชโลธร  นาสถิตย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จันติบุตร
3. เด็กชายเอกวิตย์  วาระโก
 
1. นางวิลัยลักษณ์  บุญยวุฒิ
2. นางอนรรฆอร  ดีสงคราม
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวรรณพร  โรมจันทร์
2. เด็กหญิงสุภัควี   สุขรัตน์
 
1. นางสาวรัชนีย์  ดวงประทุม
2. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  วงศ์วิศิษฐ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์พวง
 
1. นายนคร  ศรีวะอุไร
2. นางพานิช  แสนกล้า
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายธนากร  ดวงบรรเทา
3. เด็กชายศุภวัฒน์   เสาร์วิบูลย์
 
1. นางสาวรัชนีย์  ดวงประทุม
2. นางอภิญญา  ท้าวบุตร
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กชายดำรงค์กิจ  พวงมัชฌิมา
2. เด็กชายนวพล  สุขสงคราม
 
1. นายอัครพงศ์  ไวยเวช
2. นายเทวิน  อัศโย
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขือง 1. นายณัฐกิตต์  ภูผาโลน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุษดี
 
1. นางสาวดวงใจ  ดวงวงษา
2. นางสาวนฤมล  ฤทธิแสง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายชนกันต์  กระแสร์
2. เด็กชายนวพล  พูลแก้ว
 
1. นายภัทร  พรมทองดี
2. นายวัยวุฒิ  วรชินา
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนิติภูมิ  มหาหงษ์
2. เด็กชายพิชิตชัย  ธรรมชัย
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  พรมโนพาศ
2. เด็กหญิงวิภาวี  เกตุุสัญชัย
 
1. นางพวงเพชร  อนันภัทรชัย
2. นางชุติมา  โพธิ์ขี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงบุษบา  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงสงกรานต์  สุดแสนชาติ
 
1. นายอัครพงศ์  ไวยเวช
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงทิวาพร  รุจิเวชวงษ์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โฮมแพน
 
1. นางศรีสกุล  บุตรช่วง
2. นางสาวอรนุช  หอมจันทร์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แต้มทองทา
2. เด็กชายวัชรพล  ใจชน
 
1. นางศศนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาววิไลวรรณ  มณีเนตร
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพัชรศักดิ์  ศรีวะลา
2. เด็กชายศตพล  นามโลมา
 
1. นายนคร  ศรีวะอุไร
2. นางศรีสกุล  บุตรช่วง
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เวียงแก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลาโพธิ์
3. เด็กชายสุภกิณห์  การะดี
 
1. นางชุติมา  วรขันธ์
2. นายสงคราม  แก่นสา
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ท่อนจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนาวุฒิ
3. เด็กชายอภิวิชภ์  ทิณรัตน์
 
1. นายสหัสเนตโต  ชามะรัตน์
2. นางสุปรานี  สตารัตน์
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญจริง
2. เด็กชายปรัตกร  แท่นประยุทธ
3. เด็กหญิงศรวณีย์  โยธาแก้ว
 
1. นายภัทร  พรมทองดี
2. นางมุกดา  ลาศา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพีระยุทธ  กอเดช
2. เด็กชายภัสกรณ์  สะอินทอง
3. เด็กชายเทพพร  บุตรพรม
 
1. นายประพงษ์  แสงสัตย์
2. นายสุวิทย์  บุญพันธ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วิทมาสงห์
2. เด็กชายศุภกตติ์  ประชารักษ์
3. เด็กชายสิทธิพร  พานุรัตน์
 
1. นายจรินทร์  สีบุดดี
2. นายสง่าเกียรติ  แสงคำไพ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเชือก 1. เด็กชายฤทธิพล  จันทร์เมืองหงส์
2. เด็กหญิงวรินทร  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงอารีญา  นามบันลือ
 
1. นางวราพร  ปริโย
2. นางพวงแก้ว  กองพอด
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญยพร  เขียวไชยภูมิ
2. เด็กหญิงภัณฑารักษ์  น้อยสำแดง
3. เด็กหญิงวัชราพร  วรรณพยันต์
 
1. นางนวนจันทร์  หงษ์สิงห์
2. นายอรรถสิทธิ์  ทองมี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายตะวัน   จิตแสง
2. เด็กชายธีรภทร์  จิตแสง
3. เด็กหญิงประกายเพชร  พลยุง
4. เด็กหญิงศิริกุล  ปะติตัง
5. เด็กหญิงศิริวิมล  จิตต์แสง
6. เด็กหญิงสุทธินันท์  สุดชิด
 
1. นางนวลจันทร์  นามนุษย์
2. นางอมรา  ชิณวุธ
3. นางสาวสุภาดี  หงส์ชารี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปักกาโล
2. เด็กหญิงปิยพร  เดชทิศ
3. เด็กหญิงพรนภา  สีสังบุญ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก่นนาคำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  อรุณโณ
6. เด็กหญิงอินทิรา  นนทะภา
 
1. นางดวงเดือน  วรรณโชติ
2. นางศุภลักษณ์  อรรคคำ
3. นางอรุณี  ทศไชย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อารมชื่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วขอนแก่น
3. เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์สารภูมิ
 
1. นางสัมผัส  งานสนิท
2. นางละมุด  แสงชมภู
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงพลอยนภา  กุลบุตร
2. เด็กหญิงภัครพร  อาจวิเชียร
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  แสนท้าว
 
1. นางรัญญา  อ่อนดี
2. นางสาวชวนพิศ  พันธ์นาเหนือ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  งามแสง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  คำทองทิพย์
3. เด็กหญิงสารินี  พืชสิงห์
 
1. นางดาวเรือง  โงนมณี
2. นางนันทนามาส  กลีบสันเทียะ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายกิตติภพ  พวงพรม
2. เด็กชายวัชรินทร์  อาจวิเชียร
3. เด็กชายเด็กชายสราวุธ  สุนาอาจ
 
1. นางสุดาทิพย์  มังคะวัฒน์
2. นางสุจินตนา  โมกขรัตน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงปิณิดา  สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดิษเจริญ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สระใหญ่
 
1. นางเจียรพรรณ  พละรังสี
2. นางสาวสุพรรณา  ทิณรัตน์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ศรีทอง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ชัยวงศ์ขจร
3. เด็กหญิงมุกวรางค์  บุญรอด
 
1. นายถิรพล  จันทรวารี
2. นางดวงสุดา  ศิริเวช
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ภักดีสมัย
2. เด็กหญิงมนชยาภรณ์  โมลาเลิศ
3. เด็กหญิงวรรณฉวี   ไชยคำ
 
1. นางวนิดา  สาวิสิทธิ์
2. นางประภัสสร  ภูมิเย็น
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นายชวัลวิทย์  ไกรแก้ว
2. นายนนทกรณ์  วีระสุข
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เสาสมภพ
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธิดา  คำภักดี
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  เปรมชัยกุล
3. เด็กหญิงปลิตา  อินทร์คง
 
1. นางท่อนจันทร์  เอนสระคู
2. นางสุภาภรณ์  มังคะวัฒน์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรนิภา  แก้วกาหลง
2. นางสาวศิริลักษณ์  วรนาม
3. นางสาวเนตรนภา  กลัดกันแสง
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นางอภิญญา  ท้าวบุตร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีทอง
2. เด็กชายภัทรธิดา  ท่านมุข
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วสีนวม
 
1. นางสาวสุดา  อุ่นยะนาม
2. นางรติยากรณ์  วิเศษโวหาร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ใบยพฤกษ์
2. เด็กหญิงตรีนิสรา  ชัยประเสริฐ
3. เด็กหญิงปริฉัตร  พรมแพน
 
1. นางกาญจนา  สุนทะวงศ์
2. นางบุญเพ็ญ  เสนามาตย์
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 1. เด็กชายคุณภัทร  เฉิน
2. เด็กชายบัญญพน  เฉลิมแสน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีคราม
 
1. นายสมพงษ์  หงสากล
2. นางสาวนภาพร  ธนูศิลป์
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิณัชชา  โอวรากร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เขตบุญใส
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์  วสุอนันต์กุล
 
1. นางอุไรวรรณ  สิงห์ชา
2. นางสาวปรีดา  แน่นอุดร
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นายชิณวัฒน์  เรืองศักดิ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพาลุน
3. เด็กชายอาทิตย์   แสนนาใต้
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองเภ้า
2. นายนิพนธ์  ใจยาว
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1. เด็กชายจาตุรนต์  น้อยวิบล
2. เด็กชายชินวัตร  เศษจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญาดา  คำสีสุข
 
1. นายอัครพล  ศรแม้น
2. นางสาวอารีรัตน์  หาญตับเหล็ก
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธีรดา  ภูวงษา
2. เด็กชายพิชัย  สุขกำเนิด
 
1. นางสมทรง  พันธ์อนุ
2. นางสาวสุภาพร  พรมเกตุ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 1. เด็กชายสันติ  มาตย์วิเศษ
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  สุราอามาตย์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 1. เด็กชายยศพล  พุทธศรี
 
1. นางคำผัน  สีลาโส
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นายอัครพล  ศรแม้น
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 1. เด็กชายหัฎฐกร  โบราณมูล
 
1. นางสาวสุพรรณ  วินสา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กชายธนวินท์  นาใจตรอง
 
1. นายชิราดล  เวียงธรรม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  หรเขต
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรสูงเนิน
3. เด็กหญิงมนัญชยา  เหง้าพรหมมินทร์
4. เด็กหญิงมนัญชยา  เหง้าพรหมมินทร์
5. เด็กชายราชภูมิ   เครือเพ็ง
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พันโอดเปี้ย
7. เด็กหญิงแก้วตา  แพงวงษ์
 
1. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ
2. นางสาวเปมิกา  นามสง่า
3. นางสาวนุชนาฎ  วิชัยรัตน์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทุมสิทธิ์
 
1. นางเนตรนรินทร์  อินทพันธ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายเสริมวิช  นิสัยเสริม
 
1. นางสาวสุกัญญา  เหล่าสะพาน
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธัญยบูรณ์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิมนภา  มากอง
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรนิภา  ทองห้าว
 
1. นางมยุรา  สว่างวงษ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงรังสิมา  รินสมบัติ
 
1. นางวัชรากร  ทองเพียง
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญเขต
2. เด็กหญิงวิไลพร  คำฤาชา
3. เด็กชายสิทธิโชค  พรรณแสง
 
1. นางเพลินทิพย์  พิมพ์วิชัย
2. นางสาวรัชนีย์  ดวงประทุม
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับพลา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  แสนละคร
2. เด็กชายวีรชน  ฮมภิรมย์
3. เด็กชายอภิฤทธิ์  สานุกิจ
 
1. นายสงกรานต์  แหล่งสนาม
2. นางวราณี  ขุราษี
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  แก้วคาม
2. เด็กหญิงภูริชญา  ชุมพล
3. เด็กชายวินัย  กันยาศรี
 
1. นางลำดวน  จตุเทน
2. นางสาวทิพยรัตน์  สุขหล้า
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธีรภัทร  วิมาส
2. เด็กชายธีระยุทธ  กิจเดช
3. เด็กชายเกริกไกร  มัชเรศ
 
1. นางดวงใจ  สังฆะวัน
2. นางนิตยา  พันสลาบขวา
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวิชา  สอนโกษา
2. เด็กชายสถาพร  อังคะคำมูล
3. เด็กหญิงอภัสรา  ใหญ่แก่นทราย
 
1. นางเรวดี  สุภาพ
2. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 1. เด็กชายธนากร  เชิดพาณิชย์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  กะสวย
 
1. นายฐนันดร์  ไชยเกตุ
2. นางสาวผ่องพรรณ  สุราอามาตย์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 1. เด็กหญิงอรรธิชา  ด่านวันดี
2. เด็กหญิงอินธิชา  ด่านวันดี
 
1. นางเนตรละออ  มุสิกะพันธ์
2. นายฐนันดร์  ไชยเกตุ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กชายศราวุฒิ  ขจรฟุ้ง
2. เด็กชายอัครินทร์  มนตรีภักดิ์
 
1. นายอนุพงษ์  เสริมพงษ์สถิตย์
2. นางสาวปิยะวรรณ  ปราสาร
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายธิติพันธ์  สุภวิเศษ
2. เด็กหญิงพิตตินันท์  ศาลาน้อย
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันทะบูรณ์
 
1. นางจันทนา  ศรีทอง
2. นางสุรางค์ศรี  แสงงาม
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงรัตนากร  สระทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  คำทองเทพ
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  มาตย์วิเศษ
 
1. นายภิรมย์  พันธะไชย
2. นางสาวจตุพร  ไชยสิงห์
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนมอญ 1. เด็กชายธนากร  ข่าขันมะลี
 
1. นางกรรณิการ์   จันทอุตาสาห์
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. นายธีรพงศ์  อุปแก้ว
 
1. นายมรกต  บุญเหลี่ยม
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราชธานี 1. เด็กชายกิตติชัย  สุมังฆะเศษ
 
1. นายเวชยันต์  นันทะเสนา
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายศุภกร  เอกสินธุ์
 
1. นายสมศักดิ์  สิงห์ยะบุศย์
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1. เด็กชายสิทธิโชค   กุลนะลา
 
1. นายจิรศักดิ์  แสงใส
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1. เด็กชายสุพจน์  ทศภานนท์
 
1. นายประทิน  โคตา
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายกฤษดา  ขันธรักษา
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ทองมี
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายธงชัย  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ยิ่งกำแหง
2. เด็กหญิงขวัญเรือน   แสนบัว
3. เด็กชายฉัตรชัย   เอกศิริ
4. เด็กหญิงฐิติมา   ผ่องใส
5. เด็กชายณรงค์เดช   เนาวบุตร
6. เด็กหญิงณัฐกมล   พันธุลี
7. เด็กชายทศพล   ชมภูวิเศษ
8. เด็กชายธงชัย   ชมภูวิเศษ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   แคนเพชร
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนสมจิต
11. เด็กหญิงธินาภา   เลไธสงค์
12. เด็กชายนิติศาสตร์    ชมภูบุตร
13. เด็กชายบุรินทร์   ราชพลแสน
14. เด็กหญิงบุษญมาศ   หมุนวงศ์
15. เด็กหญิงพรรณลศา   ไชยคิรินทร์
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ดีสวน
17. เด็กหญิงวิชชุดา   เวียงอินทร์
18. เด็กหญิงวิมลรัตน์   แสงสวาสดิ์
19. เด็กชายวุฒิพงศ์   คำมะฤทธิ์
20. เด็กชายศักดิ์ดา   ชรารัตน์
21. เด็กหญิงศิริกัลยา   ชมภูบุตร
22. เด็กชายศุภกร    เอกสินธุ์
23. เด็กหญิงสพรั่งฟ้า   บอมโคตร
24. เด็กหญิงสุกัญญา   ประนันโต
25. เด็กชายสุทธิพงษ์   มัจฉาโชติ
26. เด็กหญิงสุพัตรา   พันละกา
27. เด็กหญิงสุพิชชา   อารีเอื้อ
28. เด็กหญิงสุพิชา   พันธะไชย
29. เด็กหญิงอิชยา   นิคมวัน
30. เด็กชายเอกศักดิ์   โสดรัมย์
 
1. นายพิทักษ์  ดลเจือ
2. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
3. นางสาวธนัฐพร  กำลังหาญ
4. นางรำไพ  มหา
5. นางวรรณิภา  ผดุงกิจ
6. นายตนุภัทร  ไพโสภา
7. นางวนิดา  ไชยมี