หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   3 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/1 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/1 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/1 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/1 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
7 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/2 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/3 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/3 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/4 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
14 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/4 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
15 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/4 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
16 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
17 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00 น.
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/1 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00 น.
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00 น.
2 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
11.00-12.00 น.
3 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]