หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   3 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องประชุม ติดแอร์ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องประชุม ติดแอร์ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.3/3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/4 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/4 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/4 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.1/1,ป.1/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารห้องประชุม 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-16.00
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้งร่มขี้เหล็ก 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้งร่มขี้เหล็ก 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
4 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
5 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีหอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีหอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีอาคารโรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
4 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีอาคารโรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หน้าห้องแนะแนว อาคาร 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-11.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 6 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 7 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
6 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00
7 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00
8 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 7 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-11.00
9 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00 น.
2 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-15.00
6 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้อาคาร 4 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้อาคาร 4 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง บริเวณด้านข้างอาคารโรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง บริเวณด้านข้างอาคารห้องประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องอนุบาล 1/1,1/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อนุบาล 2/1,2/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
8 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
9 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
12 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
13 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
14 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
15 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
16 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
6 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องคอมฯ อาคาร ป.1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องคอมฯ อาคาร ป.1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องคอมฯ อาคาร ป.1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-15.00 น.
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-15.00 น.
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
15.00-17.00 น.
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
15.00-17.00 น.


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]