หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   3 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
3 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องประชุม ติดแอร์ 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้งร่มขี้เหล็ก 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้งร่มขี้เหล็ก 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
3 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ้้เวทีหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น.
9 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00 น.
10 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีอาคารโรงอาหาร 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
10.30-12.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีอาคารโรงอาหาร 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-10.30
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีอาคารโรงอาหาร 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-14.30
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีหอประชุมใหญ่ 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-17.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีหอประชุมใหญ่ 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 5 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 1 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-11.00
3 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 3 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]