หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายโสภณพงษ์ สิงโตแก้วโรงเรียนบ้านหนองตุประธานกรรมการ
2. ดร.ชุมพล สอปัญญาโรงเรียนหนองแวงบึงงงามรองประธานกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ กะอาจโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
4. นายไพโรจน์ สีกาศรีโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นายศรัณ ยุบลชิตโรงเรียนไทยรัฐ 36 (บ้านบะตากา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บุญภิละโรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายพูนสิน วารสิทธิ์โรงเรียนบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา หมื่นขันธ์โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์กรรมการ
4. นายรส บุตรแสนโรงเรียนบ้านบ่อแก่นางเลากรรมการ
5. นายเสมียน บุระวัฒน์โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายศมดล พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำนาดีประธานกรรมการ
2. นายประยูร อนันทวรรณโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
3. นายบัญชา ศิริวุฒิโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
4. นางสาววิภาวี กิ่งสกุลโรงเรียนศรีอรุณวิทย์ เสลภูมิกรรมการ
5. นายสุรจิตร เครือแตงโรงเรียนบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏา โพธิ์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายราศรี ดารุนิกรโรงเรียนโนนเพชรพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุพรรณ พวงประโคนโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
4. นายสมใจ กองศรีโรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการ
5. นายประจวบ นาก้อนทองโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจรุง บุญภิละโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วิเศษศรีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
3. นายโกสี ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
4. นายชยุต เปลรินทร์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ขันธวิชัยโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายแก้ว เกตุมาตย์โรงเรียนบ้านหนองอิโลประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสริมศิริ สีสดโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย วิเวกชัยโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บงแก้วโรงเรียนศรีอรุณวิทย์ เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายแก้ว เกตุมาตย์โรงเรียนบ้านหนองอิโลประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสริมศิริ สีสดโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย วิเวกชัย โรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บงแก้วโรงเรียนศรีอรุณวิทย์ เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายกิตติพัศ นพนิยมโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ รัตนเถราโรงเรียนบ้านโคกกกม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางบาหลี กิยะแพทย์โรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางสาววัชรีวรรณ พินิจธนสารโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ นวลฉวีโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสัมพันธ์ อุเทศโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
4. นางนงพิศ แจ้งเจริญโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
5. นางวรรณวิมล ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านนากระตึบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุษกร ทองวลโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นายแดนชัย ภูแดนแก่นโรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ รอเสนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
4. นางบานชื่น หงษ์ทวีโรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
5. นายฐาปพัฒน์ ถิรวัฒนานันต์โรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายมรกต ธวัชชัยดำรงโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พลเยี่ยมโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิทักษ์ กออำไพรโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นายเทพรักษ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทศพร นองนุชโรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลาประธานกรรมการ
2. นายทรงสิทธิ์ ประเสริฐ์สังข์โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
3. นายรัฐ วัฒนพงศ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายชาตรี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีกรรมการ
5. นายรัตนชาติ บัวกฎโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายคำผล จันทรบุตรโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ยุบลศรีโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ สกุลลีโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัฒนา สุวรรณไตรโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายธงชัย นาทสีทาโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธนิตพงศ์ ภูสีคุณโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประธาน สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางรัตนา สุทธิประภาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ์ คูนาคำโรงเรียนกุดเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ แก้วตาโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา บุระพวงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางลัดดา อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นายเรืองศิลป์ ชนะวงศ์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ขรณีย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสำลวน แสงไสย์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสมทรัพย์ อัศวภูมิโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิกรรมการ
4. นายยุทธชัย ไพกะเพศโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายบุญชวน ไชยโวหารโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย เพียรชนะโรงเรียนบ้านวังเขประธานกรรมการ
2. นายชาติอาชาไนย แวงวรรณโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
3. นางศรีสุดา รัตนวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นายนครศรี วงศ์สินธุ์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นางลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธาโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางถวิล สังคะทิพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
4. นายสมหมาย ไขระวิโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
5. นายสมร ประมาคะตังโรงเรียนกุดสระวิทยานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมารุพงษ์ ภาณุศรีโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรุ่ง ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
4. นางสุกรรณ์ยา มีแววโรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เคนโยธาโรงเรียนบ้านสำโรงหนอกจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอดิประพล วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เสนาหารโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โลโหโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
4. นางนุชรินทร์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงกรรมการ
5. นางสมวาด เศรษฐจำนงค์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ปุริโตโรงเรียนบ้านสีเสียดประธานกรรมการ
2. นางชุตินันท์ภา แก้วตาโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นางทิพากร จันทรศิลป์โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
4. นางกรวีร์ ตระกูลแก้วโรงเรียนอนุบาลสงกรานต์กรรมการ
5. นางลำดวน โลตุลิตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์โรงเรียนบ้านบากหนองเทาประธานกรรมการ
2. นายสมพล สวัสดิ์นทีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายมณู วรรณกุลโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นายชุมพล ยะลาไสย์โรงเรียนบ้านดอนควายกรรมการ
5. นายทองจันทร์ สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายนิตย์ ใบเอี่ยมโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสปอร์ต นนพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายอัศวิน กิ่งแก้วโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริจันทร์ สุบุญมาโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการ
5. นายบุญเหลือ บุญแสนโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรจง หัสจรรย์โรงเรียนบ้านโสกเตยประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา เดชะคำภูโรงเรียนบ้านนากระตึบกรรมการ
4. นายวีรพันธ์ นิลผายโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ เนตรวงษ์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. ดร.ทวี ผี่งผายโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ไทยลาโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
3. นายโอภาษ วงศ์อนันต์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทพรักษ์ สังกะสีโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
5. นายอำพันธ์ บุญเดชโรงเรียนกุดสระวิทยานุกุลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวรวิช บุญประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายสุรจิตร สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสำรวย พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
4. นายไพรบูลย์ พิมพ์บูลย์โรงเรียนหนองหงษ์หนองงูกรรมการ
5. นายอภัย เวียงคำโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวรวิช บุญประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายสำรวย พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายสุรจิตร สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายไพรบูลย์ พิมพ์บูลย์โรงเรียนหนองหงษ์หนองงูกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภัย เวียงคำโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวรวิช บุญประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายสุรจิตร สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสำรวย พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
4. นายสาคร เพ็ญดีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
5. นายไพรบูลย์ พิมพ์บูลย์โรงเรียนหนองหงษ์หนองงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวรวิช บุญประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายสุรจิตร สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายไพรบูลย์ พิมพ์บูลย์โรงเรียนหนองหงษ์หนองงูกรรมการ
4. นายสาคร เพ็ญดีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
5. นายสำรวย พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิรัช เหมโสโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
2. นางมะลิ ราโชติโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัช เหมโสโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ราโชติโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัช เหมโสโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ราโชติโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัช เหมโสโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ราโชติโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ศิริวรรณโรงเรียนป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
3. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
3. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ สินธุสนธิ์โรงเรียนผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฐพร มูลอำคาโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
4. นางนวลฉวี โทนุบลโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวพะยอม ฟองฤทธิ์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมแสง เหล่าชัยโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางทองปอนด์ ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางมณเทียร เย็นวัฒนาโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภัค สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
3. นายสุจินต์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
3. นายสุจินต์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิรัช เหมโสโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ราโชติโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสินชัยโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร พรมไชยาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ปทุมชาติโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นายกริช มาลัยเถาว์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกุูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายเภรี โพธิจักรโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายบุญนาค จ่าหนองหว้าโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการ
4. นายสำลี สีลาโคตรโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายนพดล หลักกำแพงโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อ่อนแสงโรงเรียนบ้านมะหรี่ประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ บุญภิละโรงเรียนบ้านท่าม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ฉายสุริยะโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษย์ ขรณีโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายประยูลย์ นนทะคำจันทร์โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีรองประธานกรรมการ
3. นางอภิวัชร์ ศิริเวขโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการ
5. นางดวงใจ มะอาจเลิศโรงเรียนบ้านท่าสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทศพล ศิวิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศักรพงษ์ ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านโคกสีรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีดาเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามกรรมการ
4. นางสุดธิดา ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นางสุพักต์ โพธิจักรโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สารเสวกโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูประธานกรรมการ
2. นายอิสรภาพ มูลศรีโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางวีรจิตร ฉลาดการณ์โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายปัญญาพล ชื่นชมโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
5. นางสุดถนอม อัครประชะโรงเรียนบะเคฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร คล่องขยันโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล มามั่งคั่งโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางเพียรใจ เพ็ชรศรีโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
4. นายภูมพัฒน์ ผลสง่าโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางสำเนียง สุกรรณ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกุูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวริช จรัวแผ้วโรงเรียนบ้านกุดขุ่นประธานกรรมการ
2. นายสังคม ป้องศรีโรงเรียนอนุบาลเมยวดีรองประธานกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวจารุณี ชินเวชโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว คนไวโรงเรียนหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสงวน ชาววังโรงเรียนโคกกลางมิตรภาพที่84ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ ศิริเกษโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งการ ลาบัวสารโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางรชฎาพร ดารุนิกรโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
5. นางสาวหฤดี นามตะคุโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดวงชัย มงคลกุลโรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางเฟื่องลัดดา แก้วอรุณโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ กุสุมาลย์โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ กองเกิดโรงเรียนท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
5. นางจอมศรี โรมศรีโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ กิจเบญจะโรงเรียนบ้านคำโพนสูงประธานกรรมการ
2. นายวรชาติ สุริวันโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมรองประธานกรรมการ
3. นางจุรี ไชยวารีโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ แสนสุพรรณโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางสุรีย์ฉาย น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางนันชิตา วรโภชน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางปราณี แวงอุ้ยโรงเรียนคำพระโคกโก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ไม้หอมโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร ไชยดำโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพรธิวา ธัญเจริญโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ มูลสารโรงเรียนหันหน่องสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ชลไพโรจน์โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินรองประธานกรรมการ
3. นายวงเวียน ไชยปัญญาโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ วงษ์เสนาโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
5. นายกรวิทย์ นาคงทนโรงเรียนท่าลาดหนองผักตบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทิน หร่องบุตรศรีโรงเรียนบ้านวังม่วยประธานกรรมการ
2. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางจำเนียร กมลแสนโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ ทาจิตต์โรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณไตรโรงเรียนอนุบาลสงกรานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพร สารบรรณโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง พัฒนโชติโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางวิไล นาเมืองรักษ์โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
4. นางนันทิชา แสงทองโรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางพิมพ์พร สีลารัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรมโรงเรียนบ้านดอนเรือประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ภาโนมัยโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางประดับศรี ศรีปัตถาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายนพกร คงสุขดีโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ปากวิเศษโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ทิพเจริญโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์รองประธานกรรมการ
3. นางจงกล วจีภูมิโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายพินิจ สพรรณโนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์กรรมการ
5. นางน้อม แก้วไวยุทธโรงเรียนบ้านนาอุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางประนอม ผจงศิลป์โรงเรียนบ้านคำอปราชประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นายวรพจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนหนองอึ่งอิโลกรรมการ
4. นายวิชาญ ศรีทองแดงโรงเรียนกดเต่าวิทยากรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ จันทร์โชติโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมภาร ทิพเจริญโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์รองประธานกรรมการ
3. นางจงกล วจีภูมิโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายพินิจ สพรรณโนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์กรรมการ
5. นางน้อม แก้วไวยุทธโรงเรียนบ้านนาอุ่มกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนดอนควายประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา หนองขุ่นสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉรา สายเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช พันพละโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนดอนควายประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา หนองขุ่นสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉรา สายเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช พันพละโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พลเยี่ยมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วงษ์จันทร์แดงโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันรองประธานกรรมการ
3. นางชฎาไพล สุวรรณเขตโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
4. นางอำนวยพร ธงโสมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางพวงแก้ว ก่ออิฐโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ประมารโรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุบานเย็น บูระพาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นางสาวแพทรียา ทิพย์พิชัยโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก จันทารักษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ประมารโรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุบานเย็น บูระพาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นางสาวแพทรียา ทิพย์พิชัยโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก จันทารักษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบรเมศร์ ขัตติยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอาภารัตน์ กอผจญโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ บุญปกโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
5. นางศิวพร บุญญกิจโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายบรเมศร์ ขัตติยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอาภารัตน์ กอผจญโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ บุญปกโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร ภูผิวคำโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเทวา ปัสวาสโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นามประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวรองประธานกรรมการ
3. นายประยงค์ จิตสวาโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นายวีระ เพ็ชรแสนโรงเรียนบ้านชมพรนาเจริญกรรมการ
5. นายอุลัย มุขเสือโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสง่า บรรจโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านบัวคำประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ศุภจันทร์โรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพที่ 84รองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง บำรุงรสโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายชวน พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นางวรางคณา หลิ่มจ่างโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศุภวุฒิ ประทุมโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายประธานกรรมการ
2. นายวาทิน พวงเพชรโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเด่น ทัดศรีโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางสร้อยสวรรค์ อุดมโรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางทิพวรรณ นาก้อนทองโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจำลอง พรมสูงวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงประธานกรรมการ
2. นางกานต์ธีรา ทาศิลาโรงเรียนบ้านหนองกุงรองประธานกรรมการ
3. นางปรนัท สาวิสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นายมงคล อุบลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายวิษณุ เยาวนิจโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
6. นางสาวสายสมร ชื่นชมโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
7. นายประธาน สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์โรงเรียนบ้านหัวคูรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัตน์ จันทรโคตรโรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสมเดช พลสะทอนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
5. นายเสมียน รัตนวงศ์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายทองใบ พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางคำพวน ณรงค์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะเคฯกรรมการ
5. นางสาวเอมอร ชื่นชมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรชัย พวงพิลาโรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ คำแดงไสย์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
4. นางสาวปุญญิสา ต่อพันธ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ชื่นมณีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เบ็ญเจริญโรงเรียนชุมชนบัวคำรองประธานกรรมการ
3. นายประวีณ แสนสุขโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
4. นายวนิช ศรีวงษาโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
5. นางสาวสุชญาดา อาจคำพันธ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิษณุ รังใสโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ ทิพประมวลโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธานินทร์ นามเดชโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
4. นายจงกล บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ เจาะจงโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ ฤทธิ์สอนโรงเรียนบ้านดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายสุรการณ์ ผ่องสนามโรงเรียนบ้านโคกสีรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พรมนิลโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
4. นางมัยตรี พิชัยโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นายจักรพันธ์ คูนาดีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุพล ชมจุมจังโรงเรียนบ้านอุ่มเม่าประธานกรรมการ
2. นายจักรพรรดิ เยาวนิช โรงเรียนไตรมิตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิยะนนท์ ไชยนต์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นายพุทธชาติ ปากวิเศษ โรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
5. นายธนา สุทธิประภาโรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ มูลจันทร์โรงเรียนบ้านโพนเฒ่าประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง พันพละโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
3. นายกรกต วารสิทธิ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
5. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง องอาจโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ โอ้อารีโรงเรียนอนุบาลโพนทองรองประธานกรรมการ
3. นายเทียบกริช พละกรตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ แสงศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้วกรรมการ
5. นายจันทนิภา มลาไวย์โรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ อุทสารโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเด่นศักดิ์ อิงอาจโรงเรียนบ้านหัวคูรองประธานกรรมการ
3. นายกัมปนาท เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ เสตเตมิย์โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ทองบ่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรงโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดประธานกรรมการ
2. นายชยกร มลาขันธ์โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภูมินทร์ เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ วจีภูมิโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
5. นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเมธี นามทองโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ทองไชยโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างกรรมการ
3. นายสมัย ทนุวรรณ์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ รัตนจุลโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศุภักษร ศรีสารคามโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสง่า โพธารามโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุประธานกรรมการ
2. นายคัทธนาม นามบุญลือโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ประชุมศรีโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
4. นายยิหลัน แสนสุขโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวน้องแอน ไชยมงคลโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัยยงค์ แสนณรงค์โรงเรียนบ้านโนนลาดประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มณีกรรณ์โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัศมี กุลสุวรรณโรงเรียนศรีอรุณวิทย์ เสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวศิริพร นิลกุลโรงเรียนหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นางณพัชนันท์ นารีโภชน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เมฆเสนาโรงเรียนหนองแวงบึงงามประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร สัตย์รักษาโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ กลางพรมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายสวาท สารพลโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี เกษสกุลโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
4. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี เกษสกุลโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
4. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี เกษสกุลโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
4. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจำรัส ธงทองโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ หาญชนะโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกินกรรมการ
3. นายธนบดี โพธิจักรโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการ
4. นางปรียาพันธ์ โพธิจักรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางรุ่งอาทิตย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมาน พิศพารโรงเรียนโนนเพชรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ พิมขาลีโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ นาห้วยล้อมโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นายสถิตย์ เปลรินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวกรรมการ
5. นายบุญชู จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ุบุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นางสายยนต์ สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ทูลธรรมโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
5. นางสาวสิริวิมล กิ่งกันหาโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง นันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านกกตาบดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร เลิศคอนสารโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายนีระภัย ราญมีชัยโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงกรรมการ
4. นายสุรสิทธื์ พันโกศลโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ สารเสวกโรงเรียนขวัญเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววิภาพร สินธุเขตต์โรงเรียนชุมแสงชัยลาดค้อหนองเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุตรโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
3. นางประดับศรี สุขขาโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
4. นางชัสราภรณ์ สาวะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการ
5. นางเพชรา เวียงสมุทรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ วรรณลาโรงเรียนบึงอุดมบึงคำประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ภูแดนแก่งโรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายประเทือง พวงประโคนโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางศุกลักษณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสังคม สุทธิประภาโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นางรัชนี นาทสีทาโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
4. นางเพียวชญาพรรณ รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
5. นางสาวปัทมาส มูลมานัสโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนวังหลวงประธานกรรมการ
2. นางนิระมัย ทานะเวทย์โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นายนิคม ชะราจันทร์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางนงค์นิตย์ จันทร์ศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางขนิษฐา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ ณรงค์ไชยโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา วิชาเดชโรงเรียนศรีอรุณวิทย์ เสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวมะลิ จันทราโรงเรียนเมืองไพรวิทยากรรมการ
4. นายนิคม ชาระจันทร์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ผาสุขโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคงสิน ข่าขันมะลีโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายจรัส เนาวะเศษโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ บาคาลโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
4. นายบุญโรม แสงนิลโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
5. นางทองหยุ่น สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายปุณกัลย์ บุญเริ่มโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮกรรมการ
2. นางประกายแก้ว วงษ์จันทร์แดงโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
3. นางภิงคาร เหลาธนูโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นางพรพิทักษ์ เครือแตงโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
5. นางจรุงกลิ่น นาทองคำโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอุทัย โยชน์เมืองไพรโรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เรืองบุญโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
3. นางวิจิตรา จัตวาทีโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
4. นางมณี แสงสรศรีโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
5. นางหนูเพียร มโนเอื้อโรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดื์ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวประธานกรรมการ
2. นางสมัคร บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
3. นางนิ่ม ไชยธงรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ธาระจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์ เสลภูมิกรรมการ
5. นางสุนทรี กรองมาลัยโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางหนูพิศ ไกรตรีโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวันทนี ศรีมณีโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
3. นางสาวมะนิตา ไกรยบุตรโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ เจียมตัวโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นางออมสิน ศรีพลังโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเมธี สูตรขวัญโรงเรียนน้ำคำสมศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญพร้อม ผลจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ มูลสารโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
4. นางสุพักตร์ ลาสระคูโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางอรภิญ ลีลาศโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชลพรรณ รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร สายรัตน์โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางปาริชาติ ปิตะฝ่ายโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร นพนิยมโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
5. นางราตรี เพียรชนะโรงเรียนบ้านบ่อแก่นางเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายไชยญา บุตรพรมโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาริณี หันจรัสโรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ จงใจสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
4. นางนงค์เยาว์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสมคิด บุรวัฒน์โรงเรียนบ้านป้องสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา คำสุวรรณโรงเรียนโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ผสมศรีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์ศรีศาสตร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์ เสลภูมิกรรมการ
4. นางดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
5. นางนรินทรา ศรีวงษาโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี มีทิพย์โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ์ กำมันตะคุณโรงเรียนบ้านท่าสีรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ กลางพรมโรงเรียนชุมแสงชัยลาดค้อหนองเขื่อนกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์โรงเรียนโคกกุงหนองหงส์หนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางภัชรินทร์ วรวะไลโรงเรียนชุมพรนาเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา รักพุทธะโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเกตุมณี เหมราโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
5. นางกฤตยา เตชะโรงเรียนงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุไร สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
3. นางรังษี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พูนขุนทดโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นางสุนทรีภรณ์ ฝุ่นมะนาวโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร พิมพ์ทาโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แพนกุดเรือโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
4. นางสาวธนัชพร ราชาไกรโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นางสุชีลา พิมพ์บูลย์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมควร คงทวีโรงเรียนบ้านโนนไชยศรีประธานกรรมการ
2. นางบรรจง จันทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร สายบุ่งคล้าโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
4. นางนุรักษ์ ประดับกรณ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวยุภาภรณ์ อาวรณ์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายศราวุฒิ บุระพวง โรงเรียนบ้านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นายนิเทศ สีกาศ โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรกรรมการ
3. นางรัตนา สงวนรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนตรมณีโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
5. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิระยูร คำอุดมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายนิคม ทิพมาลาโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามกรรมการ
4. นางวิภาดา บัวกฎโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางวารุณี ลำดวนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิระยูร คำอุดม โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายนิคม ทิพมาลา โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวเกษมสุข ศ ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามกรรมการ
4. นางวิภาดา บัวกฎ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางวารุณี ลำดวน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศราวุฒิ บุระพวงโรงเรียนบ้านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นายนิเทศ สีกาศโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรกรรมการ
3. นางรัตนา สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
4. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
5. นายสมพงษ์ เนตรมณีโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายศราวุฒิ บุระพวงโรงเรียนบ้านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นายนิเทศ สีกาศ โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรกรรมการ
3. นางรัตนา สงวนรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนตรมณี โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
5. นางละมัย ขันแข็ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญอำไพ พินิจพลโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นางทองหล่อ วงษ์ละครโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
4. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางลำพอง ท่อนเสาร์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามลโรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย อาจชมภูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางหนูเพียร นาเมืองรักษ์โรงเรียนวังหลวงกรรมการ
4. นางสาวนิตยา อัศวภูมิ โรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหิน กรรมการ
5. นายปราจีน ทะสีละโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามลโรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อัศวภูมิโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นายฤทธิชัย อาจชมภู โรงเรียนบ้านวังยากรรมการ
4. นางหนูเพียร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวังหลวงกรรมการ
5. นายปราจีน ทะสีละ โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามล โรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อัศวภูมิ โรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหิน กกรรมการ
3. นายฤทธิชัย อาจชมภู โรงเรียนบ้านวังยากรรมการ
4. นางหนูเพียร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวังหลวงกรรมการ
5. นายปราจีน ทะสีละ โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามล โรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อัศวภูมิโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหิน กรรมการ
3. นายฤทธิชัย อาจชมภู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางหนูเพียร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวังหลวงกรรมการ
5. นายปราจีน ทะสีละ โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายพิชิต พลเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐ 36 (บ้านบะตากา)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สารบรรณโรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
3. นายประจักร กั้วเจริญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นายทวี วิชาชัยโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
6. นางรัชนีกร แสนจันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
7. นางอาริยา ดวงปฏิโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิชิต พลเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นายประจักร กั้วเจริญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นายวสันต์ สารบรรณ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
5. นายทวี วิชาชัย โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
6. นางรัชนีกร แสนจันทร์ โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
7. นางอาริยา ดวงปฏิ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชิต พลเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐ 36 (บ้านบะตากา)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สารบรรณ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
3. นายประจักร กั้วเจริญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นายทวี วิชาชัย โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
6. นางรัชนีกร แสนจันทร์ โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
7. นางอาริยา ดวงปฏิ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต พลเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐ 36 (บ้านบะตากา) ประธานกรรมการ
2. นายรัชนีกร แสนจันทร์ โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ สารบรรณ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
4. นายประจักร กั้วเจริญ โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
6. นายทวี วิชาชัย โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
7. นางอาริยา ดวงปฏิ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต พลเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐ 36 (บ้านบะตากา) ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สารบรรณ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
3. นายประจักร กั้วเจริญ โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นายทวี วิชาชัย โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
6. นางรัชนีกร แสนจันทร์ โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
7. นางอาริยา ดวงปฏิ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต พลเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐ 36 (บ้านบะตากา)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร แสนจันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ สารบรรณ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
4. นายประจักร กั้วเจริญ โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
6. นายทวี วิชาชัยโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
7. นางอาริยา ดวงปฏิ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ หงษ์ศรีโรงเรียนชุมพรนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมเพ็ชร โพธิ์ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา สมพรโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางรัชนีภรณ์ ศรีอาจชัยโรงเรียนถนนชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางชบา ผ่องสนามโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวจ ครสายโรงเรียนหนองจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านเหล่าแขมรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ พลวงษ์ศาโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ จุทาผาดโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ อนันตภักดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวประธานกรรมการ
2. นายอรุณ บุตรพรมโรงเรียนบ้านนากระตึบรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ สุวรรณฤทัยโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางหฤทัย ประชุมศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ เรืองสุเวชโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีย์ ผลจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ มูลสระคูโรงเรียนบ้านหนองตุรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขันเดชโรงเรียนดอนโอ่งท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางจิรายุ ศิริเกตุโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางรัตนมณี มุ่งจงกลางโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายหนูไกร อสุรพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี วิสุงเรโรงเรียนสามพานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเกษร พึ่งตนโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
4. นางบัวรอง วารศรีโรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ บุญตาราโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพงษ์ พันทะชุโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอำพัน โยธาจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ ภูเชิดโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นายธนกฤต พลเยี่ยมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นายจุฬาพร เพชรไพรโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพงษ์ พันทะชุมโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอำพัน โยธาจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ ภูเชิดโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นายธนกฤต พลเยี่ยมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางจุฬาพร เพชรไพรโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ไกรยะสินธุ์โรงเรียนบ้านโพนทองรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ตรีกุลโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นายธีระวิทย์ เสมอโภคโรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
5. นางสาวนภัทร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาทิพย์ วันชาโรงเรียนคอกควายหนองแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อจิต บำรุงรสโรงเรียนบ้านโพนทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุชีลา แน่นอุดรโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสมปอง วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
5. นางกิ่งเพชร เลิศคอนสารโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุกรี บุญปกโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายรังสิทธิ์ โพธิ์จักร์โรงเรียนอัคคะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพจณี มณีจักร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายโชติชัย เวียงนนท์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
5. นางสาวรมย์ธีรา กตารัตน์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสนิท จันทร์มหาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวชิรา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
3. นายยรรยง จันทราโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นายสมใจ พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นายถนอม ชินทะวันโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ศรีนามโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ทองห้าโรงเรียนโคกกุง หนองหงษ์ หนองไฮกรรมการ
3. นายประสบ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ มูลศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
5. นายชัยวุฒน์ บูระพาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสายลม เปรินทร์โรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นายกรกรรณ โพธิจักรโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยกรรมการ
3. นายสุจินต์ ศิริวรรณโรงเรียนป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
4. นายชม มีทิพย์โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทองแดง มะลิสาโรงเรียนบ้านอุ่มเม่าประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ศรีสุลัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยันต์ ผลจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ บุตรศรีเมืองโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายพิบูลย์ศิริ เชาว์ไวโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายนคร ไผ่โสภาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ จำปาหารโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายภิรมย์ ศรีดวงโชติโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประเทือง มะลาไวย์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสมจิต ศรแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายประสงค์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายสังคม เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หน้องงูกรรมการ
5. นายสมดี อรุณภาสโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายอุดรศักดิ์ ขันเงินโรงเรียนบ้านโนนไชยศรีประธานกรรมการ
2. นายพลภักร์ สมภักดีโรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการ
3. นายวชิรากรณ์ กองสิงคูณโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
4. นายพยุง วงศ์อนุโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ จันทสมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางสมิหรา สาริกาโรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เหิรเมฆโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการ
3. นายกุศล มหารักษ์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นายสมชาติ จุลามะณีโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย บูรณกิตติโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพนม น้อยบัวทิพย์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
3. นายแสงจันทร์ คำวิจิตรโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
4. นายไพโรจน์ วงษ์ละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
5. นางสุพรรณี เลิศสงครามโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
6. นายบัญชา สาลีโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการ
7. นายณรงค์ โพธิ์หนองโคกโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]