หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 2 9 5
2 002 โรงเรียนกุดแห่ 0 0 0
3 003 โรงเรียนขวัญเมือง 2 9 6
4 004 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 7 13 11
5 005 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 1 32 8
6 008 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 5 11 7
7 010 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 4 8 4
8 011 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 5 11 6
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 10 36 21
10 015 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 12 22 18
11 016 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 4 7 5
12 017 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 15 25 18
13 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง สาขาห้วยค้อ-คำเม็ก 0 0 0
14 014 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 3 3 3
15 018 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 7 15 8
16 009 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 22 87 39
17 019 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 3 6 4
18 020 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 4 8 5
19 023 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 1 2 1
20 024 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 5 13 5
21 025 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 4 12 7
22 026 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 21 38 28
23 028 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 7 19 9
24 029 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 1 1 1
25 032 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 4 3
26 034 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 8 22 14
27 196 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 1 3 1
28 035 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 11 32 21
29 036 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 5 14 6
30 037 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 1 2 2
31 039 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 1 2 1
32 040 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 7 4
33 038 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 3 7 4
34 042 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 1 1 1
35 043 โรงเรียนบ้านคอกควาย 0 0 0
36 044 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 5 5
37 045 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 17 27 22
38 047 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 2 6 4
39 046 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 0 0 0
40 048 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 6 12 9
41 058 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 4 6 4
42 059 โรงเรียนบ้านจัมปา 0 0 0
43 061 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 6 2
44 063 โรงเรียนบ้านดงดิบ 6 19 12
45 064 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 7 13 11
46 065 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 8 6
47 066 โรงเรียนบ้านดงหวาย 15 22 20
48 062 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 4 5 5
49 067 โรงเรียนบ้านดอนควาย 0 0 0
50 068 โรงเรียนบ้านดอนชาด 6 11 8
51 069 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 5 10 10
52 071 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
53 070 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 1 3 2
54 072 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 13 28 26
55 073 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 7 13 7
56 074 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 1
57 076 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 9 52 14
58 078 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1 3 2
59 079 โรงเรียนบ้านท่าสี 5 9 5
60 077 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 5 15 10
61 080 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 15 29 19
62 075 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 2 7 4
63 081 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 3 7 4
64 082 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 1
65 084 โรงเรียนบ้านนาทม 14 26 19
66 090 โรงเรียนบ้านนาวี 5 13 10
67 091 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 2 4 3
68 092 โรงเรียนบ้านนาสีใส 5 15 8
69 093 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 0 0 0
70 087 โรงเรียนบ้านนาเมือง 3 7 6
71 089 โรงเรียนบ้านนาเลา 1 2 1
72 088 โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 0 0
73 083 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 7 14 11
74 085 โรงเรียนบ้านนาแพง 12 28 20
75 086 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 10 54 21
76 095 โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย 0 0 0
77 094 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1 2 1
78 096 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 15 25 20
79 108 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 1 1
80 109 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 10 21 12
81 110 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 1 3 1
82 111 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 0 0 0
83 107 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 0 0 0
84 112 โรงเรียนบ้านปลาโด 5 14 10
85 114 โรงเรียนบ้านปากช่อง 3 14 6
86 115 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 2 3 2
87 113 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 0 0 0
88 117 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 1 2 1
89 119 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 2 2 2
90 120 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 3 7 6
91 121 โรงเรียนบ้านพันขาง 3 5 4
92 130 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 19 67 34
93 131 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 7 11 9
94 133 โรงเรียนบ้านยาง 1 2 1
95 134 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 6 13 9
96 135 โรงเรียนบ้านลาด 0 0 0
97 137 โรงเรียนบ้านวังม่วย 4 9 4
98 138 โรงเรียนบ้านวังยาว 30 68 39
99 136 โรงเรียนบ้านวังเข 2 6 4
100 139 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 2 8 3
101 140 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 13 21 16
102 141 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 3 5 4
103 142 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 10 16 13
104 143 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 8 20 13
105 144 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 3 19 8
106 145 โรงเรียนบ้านสีเสียด 8 27 15
107 147 โรงเรียนบ้านหนองกุง 16 24 20
108 150 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 13 34 24
109 149 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 0 0 0
110 151 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 2 4 2
111 152 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 6 12 7
112 154 โรงเรียนบ้านหนองคำ 7 14 8
113 156 โรงเรียนบ้านหนองตอ 5 14 9
114 157 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 5 7 6
115 158 โรงเรียนบ้านหนองตุ 0 0 0
116 160 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 5 9 9
117 159 โรงเรียนบ้านหนองนกทาสาขาหนองขุมเงิน 0 0 0
118 161 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 0 0 0
119 163 โรงเรียนบ้านหนองบก 4 9 7
120 164 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
121 165 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 8 18 15
122 167 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 9 40 20
123 169 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 10 8
124 168 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัย 0 0 0
125 173 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 16 12
126 174 โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 2 5 3
127 175 โรงเรียนบ้านหนองสิม 0 0 0
128 179 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 5 16 8
129 180 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 9 26 15
130 181 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 4 8 5
131 183 โรงเรียนบ้านหนองอิโล 0 0 0
132 184 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 3 6 4
133 155 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 7 20 13
134 170 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 4 8 6
135 153 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 4 33 10
136 171 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 5 11 7
137 172 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 0
138 177 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 1 3 2
139 176 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 0 0 0
140 178 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 1 5 2
141 148 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 4 11 6
142 162 โรงเรียนบ้านหนองโน 7 22 14
143 182 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 5 11 8
144 166 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 1 2 1
145 185 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 2 4 4
146 187 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 6 16 10
147 188 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 5 18 11
148 189 โรงเรียนบ้านหัวคู 8 15 12
149 186 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 8 4
150 194 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 2 6 4
151 195 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 15 35 25
152 191 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1 3 2
153 190 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 3 10 7
154 192 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 1 3 2
155 041 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 3 10 5
156 118 โรงเรียนบ้านแฝก 0 0 0
157 193 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 10 20 14
158 049 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 3 28 5
159 050 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0
160 051 โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1 6 2
161 052 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 2 2 2
162 053 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 1 1
163 054 โรงเรียนบ้านโคกสี 10 25 17
164 055 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 4 11 8
165 056 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 3 3
166 060 โรงเรียนบ้านโจด 0 0 0
167 098 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 0 0 0
168 100 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0
169 102 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 14 9
170 103 โรงเรียนบ้านโนนลาด 3 4 3
171 104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 7 5
172 105 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
173 097 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 1 3 1
174 101 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
175 106 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 5 15 9
176 099 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 2 4 3
177 116 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 4 10 6
178 122 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 4 4
179 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 2 6 4
180 124 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 5 9 8
181 126 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 16 33 24
182 125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 0 0
183 127 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
184 129 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 12 8
185 128 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 4 47 11
186 146 โรงเรียนบ้านโสกเตย 3 8 6
187 057 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 2 5 3
188 199 โรงเรียนปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตรังสรรค์ 0 0 0
189 200 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 2 6 4
190 201 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 9 20 14
191 206 โรงเรียนวังหลวง 1 16 5
192 208 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 4 13 5
193 213 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 2 9 5
194 216 โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 0 0 0
195 217 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 2 6 3
196 220 โรงเรียนหนองขี้ม้า 1 1 1
197 221 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 11 24 16
198 223 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 14 24 21
199 225 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 4 13 7
200 224 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 28 52 41
201 222 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 14 47 29
202 226 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 4 11 4
203 239 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 7 12 9
204 240 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 30 74 46
205 236 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 16 41 28
206 204 โรงเรียนเมืองหนองพอก 12 32 17
207 203 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 17 60 30
208 132 โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 7 19 12
209 219 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 0 0 0
210 227 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 3 5 4
211 006 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 10 15 14
212 007 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 5 11 8
213 031 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 4 14 8
214 021 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 4 3
215 022 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 19 35 25
216 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 6 14 8
217 030 โรงเรียนนิสิตวิทยา 0 0 0
218 033 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 0 0 0
219 197 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 4 4 4
220 198 โรงเรียนปัญจรักษ์ 1 3 2
221 202 โรงเรียนภัทรดล 2 4 3
222 205 โรงเรียนรำไพภูมิพันธุ์ 0 0 0
223 207 โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ 0 0 0
224 209 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 20 56 37
225 211 โรงเรียนศิลานครวิทยา 2 2 2
226 212 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1 2 1
227 214 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 2 3 2
228 229 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
229 231 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 2 45 3
230 233 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 0 0 0
231 235 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 2 6 4
232 237 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล 0 0 0
233 238 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 2 5 4
234 241 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 0 0 0
235 242 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 1 3 2
236 243 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 2 5 2
237 228 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 6 17 10
238 230 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
239 232 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 0 0 0
240 244 โรงเรียนอนุบาลเอกมล 0 0 0
241 218 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0
242 234 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 0 0 0
243 215 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 19 37 25
รวม 1151 2926 1787
4713


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]