หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ
2 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รองประธานกรรมการ
3 นายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รองประธานกรรมการ
4 นายวินิจ วงศ์ทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รองประธานกรรมการ
5 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รองประธานกรรมการ
6 นายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รองประธานกรรมการ
7 นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ
8 นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
9 นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
10 นายมานิตย์ วงศ์น้ำคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
11 นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
13 นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
14 นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
15 นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
16 นายชำนาญ ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
17 นางสมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
18 นายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
19 นางมณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
20 นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
21 นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
22 นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
23 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
24 นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
25 นายวิชัย แสนโบราณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
26 นางอรอรงค์ ขวาป้องใต้ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
27 นายผดุง เสนาปกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร กรรมการ
28 นายณรงค์ ยะพลหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการ
29 นายสิงโตห์ โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
30 นางสาวอโนทัย ศรีอุประ นักวิชาการศึกษา กรรมการ
31 นายสุวัลยา จรบุรณ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการ
32 นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงศ์ นักวิชาการเงิน กรรมการ
33 นางสาวจิลลาวัลณ์ โคตรจันทร์ นักวิชาการเงิน กรรมการ
34 นางสาวเกษรา สุขสมร นักวิชาการเงิน กรรมการ
35 นางพิมพ์พักตร์ พลเยี่ยม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
36 นางจรัสศรี จิตชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ
37 นายปิยะ พันธไชย นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
38 ว่าที่ ร.อ.สมจิตร วิฤทธิ์ชัย นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
39 นางสาวพรรณภา จันทร์วัง ครูธุการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด กรรมการ
40 นางสาวยุพาพรรณ กลางบุรัมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่ กรรมการ
41 นางสาวเสาวรจนี สังฆะกาโร ครูธุการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล กรรมการ
42 นางสาวพรพรรณ พิศพาน ครูธุการโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น กรรมการ
43 นางสาววิภาพร พลเยี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
44 นางสาวพิชญาภา อนุวงศ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ
45 นายณรงฤทธิ์ โอ้อารี ครูโรงเรียนอนุบาลโพนทอง กรรมการ
46 นางสาวอังศุมาลิน กุลฉวะ ครูโรงเรียนอนุบาลโพนทอง กรรมการ
47 นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยม ครูธุการโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร กรรมการ
48 นางสาวบุญวรรณ สังคะทิพย์ ครูธุการโรงเรียนบ้านหนองนกทา กรรมการ
49 นายวีระชัย บุรีรักษ์ ครูธุการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม กรรมการ
50 นางสาวเพ็ญศรี ศรีแสนตอ ครูธุการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
51 นางสาวอัศนีย์ อัศวภูมิ ครูธุการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง กรรมการ
52 นายประมวล ทิพชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล กรรมการ
53 นายพุทธา โคตรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี กรรมการ
54 นายสมชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซง กรรมการ
55 นายขวัญชัย พิมมะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ กรรมการ
56 นายทองล้วน มาตรเลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเฒ่า กรรมการ
57 นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง กรรมการ
58 นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง กรรมการ
59 นายวีระชัย สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด กรรมการ
60 นายมานิต สันตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง กรรมการ
61 นายประเวช การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการ
62 นายเสนีย์ วิเชียรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย กรรมการ
63 นายสมศักดิ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู กรรมการ
64 นายบุญมี เกตุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา กรรมการ
65 นายเรืองเดช ศรีโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง กรรมการ
66 นางสาวปีย์วรา คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุณวิทย์ กรรมการ
67 นายประกาศิต คำทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
68 นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ กรรมการ
69 นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
70 นายวีรวัฒน์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา กรรมการ
71 นายกิตติพัศ นพนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานนาเลิงฯ กรรมการ
72 ว่าที่ รต.เชวงศักดิ์ มิ่งมิตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง กรรมการ
73 นายเศรษฐการณ์ ไชยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า กรรมการ
74 ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง กรรมการ
75 นายสุภาพ สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหิน กรรมการ
76 นายจักรพงษ์ รองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ กรรมการ
77 นายถอ เหลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ กรรมการ
78 นางสำราญ พลยะเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ กรรมการ
79 นายสกล ไชยธงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชาด กรรมการ
80 นายทัศนัย อุปปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ กรรมการ
81 ว่าที่ รท.ภานุ จันทนามล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน กรรมการ
82 นายประชล ศรีเคนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน กรรมการ
83 นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง กรรมการ
84 นายพิชิต พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ กรรมการ
85 นายถวิล พนมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวดงมัน กรรมการ
86 นายอินสอน กันทะโล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ กรรมการ
87 นายปรารถนาดี วิชามุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย กรรมการ
88 นายสมชาย ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม กรรมการ
89 นางสาวกานติมา สิมศิริวัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
90 นางสาวพวงประกา วงษ์สมบัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
91 นางสาวลักคณา พรมษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
92 นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
93 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
94 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
95 นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ ครูโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]