สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 21 3 0 2 24
2 หนองแวงบึงงาม 15 7 0 3 22
3 บ้านวังยาว 15 5 1 0 21
4 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 12 8 0 0 20
5 ท่าสีดาวิทยา 12 4 2 2 18
6 ไตรมิตรวิทยา 11 4 0 0 15
7 บ้านหนองกุง 11 4 0 0 15
8 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 11 3 0 0 14
9 บ้านโพธิ์ศรี 10 5 1 0 16
10 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 10 5 0 1 15
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 10 3 5 1 18
12 ชุมชนบ้านสว่าง 9 2 2 0 13
13 บ้านดงหวาย 9 2 1 1 12
14 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 9 2 1 0 12
15 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 9 1 1 1 11
16 บ้านนาแพง 9 0 0 1 9
17 บ้านหนองขอนแก่น 8 3 0 1 11
18 หนองโนราษฏร์บำรุง 8 2 2 1 12
19 บ้านนาทม 8 2 1 1 11
20 ชุมชนบ้านชมสะอาด 8 1 1 0 10
21 เมืองโพธิ์ชัย 8 1 0 0 9
22 บ้านท่าม่วง 8 0 0 0 8
23 บ้านท่าเสียว 7 2 1 1 10
24 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 7 1 1 0 9
25 บ้านหนองผักแว่น 7 1 0 0 8
26 บ้านหัวคู 7 1 0 0 8
27 บ้านอุ่มเม่า 6 7 1 1 14
28 อนุบาลโพนทอง 6 3 1 1 10
29 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 6 2 0 1 8
30 โคกล่ามวิทยาคาร 6 1 0 0 7
31 บ้านสีเสียด 6 0 1 0 7
32 บ้านหนองฟ้า 6 0 0 0 6
33 บ้านภูเขาทอง 5 5 2 1 12
34 ชุมชนบ้านขวาว 5 3 2 0 10
35 พนาลัยวิทยาเสริม 5 2 1 0 8
36 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 5 2 0 2 7
37 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 5 2 0 0 7
38 อนุบาลเมืองเมยวดี 5 1 1 0 7
39 บ้านหนองสองห้อง 5 1 0 0 6
40 นาแพงวิทยาคาร 5 0 0 0 5
41 บ้านนาวี 5 0 0 0 5
42 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 4 3 0 0 7
43 เมืองหนองพอก 4 2 1 1 7
44 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 4 2 0 0 6
45 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 4 2 0 0 6
46 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 4 1 1 0 6
47 บ้านสะอาดนาดี 4 1 1 0 6
48 บ้านดอนชาด 4 1 0 1 5
49 บ้านหันหน่องสามัคคี 4 1 0 0 5
50 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 4 1 0 0 5
51 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 4 1 0 0 5
52 บ้านปลาโด 4 1 0 0 5
53 บ้านหนองแวงแห่ 4 0 1 0 5
54 อนุบาลเกาะแก้ว 4 0 0 2 4
55 บัวดงมันวิทยา 4 0 0 0 4
56 บ้านราษฏร์ดำเนิน 4 0 0 0 4
57 บ้านหนองบก 4 0 0 0 4
58 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 4 0 0 0 4
59 บ้านโคกสี 3 3 2 1 8
60 บ้านดงดิบ 3 3 0 0 6
61 บ้านดงประเสริฐ 3 3 0 0 6
62 บ้านโพธิ์ตาก 3 1 1 0 5
63 บ้านนาสีใส 3 1 0 1 4
64 บ้านโพนเฒ่า 3 1 0 0 4
65 บ้านนาโพธิ์ 3 1 0 0 4
66 บ้านหนองนกทา 3 1 0 0 4
67 ชุมชนบัวคำ 3 1 0 0 4
68 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 3 0 1 0 4
69 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
70 บ้านแก้งศรีสว่าง 3 0 0 0 3
71 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 3 0 0 0 3
72 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 3 0 0 0 3
73 บ้านโคกกกม่วง 3 0 0 0 3
74 บ้านดงแจ้งโนนสูง 3 0 0 0 3
75 บ้านนาเมือง 3 0 0 0 3
76 บ้านโสกเตย 3 0 0 0 3
77 บ้านแห่ประชานุกูล 2 4 3 0 9
78 บ้านโพนทอง 2 4 1 0 7
79 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 2 3 1 1 6
80 บ้านบากหนองเทา 2 2 1 1 5
81 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 2 2 1 0 5
82 หนองหลวงประชาบำรุง 2 2 0 0 4
83 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 2 2 0 0 4
84 บ้านโคกหนองบัว 2 2 0 0 4
85 หนองจอกวิทยา 2 1 3 1 6
86 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 2 1 1 1 4
87 บ้านหนองหงษ์หนองงู 2 1 1 1 4
88 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 2 1 0 1 3
89 บ้านพรมสวรรค์ 2 1 0 0 3
90 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 2 1 0 0 3
91 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 2 1 0 0 3
92 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 2 1 0 0 3
93 บ้านนากระตึบ 2 1 0 0 3
94 โนนเพชรพัฒนา 2 0 2 0 4
95 บ้านวังม่วย 2 0 1 0 3
96 อนุบาลจารุณี 2 0 0 0 2
97 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 0 2
98 ภัทรดล 2 0 0 0 2
99 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 2 0 0 0 2
100 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
101 บ้านหนองแข้ดง 2 0 0 0 2
102 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
103 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 2 0 0 0 2
104 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
105 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 2 0 0 0 2
106 บ้านโนนใหญ่ 2 0 0 0 2
107 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 2 0 0 0 2
108 บ้านคำอุปราช 2 0 0 0 2
109 บ้านดงยาง 2 0 0 0 2
110 บ้านพรมจรรย์ 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองไฮ 2 0 0 0 2
112 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองตาไก้ 1 4 0 0 5
114 เมืองไพรวิทยาคาร 1 3 2 1 6
115 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1 3 1 0 5
116 บ้านหนองตอ 1 2 0 1 3
117 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 2 0 1 3
118 บ้านโพธิ์งาม 1 2 0 0 3
119 บ้านโนนสวรรค์ 1 2 0 0 3
120 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 1 1 2 0 4
121 บ้านโนนลาด 1 1 1 0 3
122 บ้านกุดเรือ 1 1 1 0 3
123 บ้านโนนยาง 1 1 1 0 3
124 บ้านท่าสี 1 1 1 0 3
125 บ้านหนองโน 1 1 1 0 3
126 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 1 0 1 2
127 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 1 1 0 0 2
128 ชุมพรนาเจริญ 1 1 0 0 2
129 ป่าไม้อุทิศ 11 1 1 0 0 2
130 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 1 1 0 0 2
131 ท่าลาดหนองผักตบ 1 0 1 1 2
132 กุดสระวิทยานุกูล 1 0 1 0 2
133 บ้านคำนาดี 1 0 1 0 2
134 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 1 0 1 0 2
135 บ้านหนองเม็ก 1 0 1 0 2
136 อนุบาลภาคภูมิ 1 0 1 0 2
137 ชุมชนนาทมโคกก่อง 1 0 0 3 1
138 บ้านสำโรงหนองจอก 1 0 0 1 1
139 หนองไฮภูเขาทอง 1 0 0 1 1
140 บ้านปากช่อง 1 0 0 0 1
141 คำพระโคกก่งวิทยา 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองหิ่งหาย 1 0 0 0 1
143 วังหลวง 1 0 0 0 1
144 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนแก้ว 1 0 0 0 1
146 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
147 บ้านวังเข 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
149 ศิลานครวิทยา 1 0 0 0 1
150 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 1 0 0 0 1
151 บึงอุดมบึงคำ 1 0 0 0 1
152 บ้านกุดขุ่น 1 0 0 0 1
153 บ้านกุดเต่าวิทยา 1 0 0 0 1
154 บ้านดอนเรือ 1 0 0 0 1
155 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
156 บ้านท่าสำราญ 1 0 0 0 1
157 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
158 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 0 0 0 1
159 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 1 0 0 0 1
161 บ้านเหล่าน้อย 1 0 0 0 1
162 บ้านเหล่าโพนงาม 1 0 0 0 1
163 บ้านโคกนาคำ 1 0 0 0 1
164 บ้านโคกสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
165 ปัญจรักษ์ 1 0 0 0 1
166 สหมิตรพิทยา 1 0 0 0 1
167 หนองขี้ม้า 1 0 0 0 1
168 อนุบาลสงกรานต์ 1 0 0 0 1
169 บ้านท่าเยี่ยม 0 3 1 1 4
170 บ้านหนองคำ 0 1 1 0 2
171 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 0 1 1 0 2
172 บ้านโนนไชยศรี 0 1 1 0 2
173 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 1 1 0 2
174 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 1 0 1 1
175 บ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 1 0 1 1
176 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 0 1 0 0 1
177 ศรีสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
178 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 1 0 0 1
179 บ้านนาเลา 0 1 0 0 1
180 บ้านบาโคหนองแคน 0 1 0 0 1
181 บ้านพันขาง 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองแสงทุ่ง 0 1 0 0 1
183 ขวัญเมือง 0 0 1 0 1
184 ถนนชัยสามัคคี 0 0 1 0 1
185 บ้านดงกลาง 0 0 1 0 1
186 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 0 0 1 0 1
187 อนุบาลสุนันทา 0 0 0 1 0
188 บ้านนาศรีนวล 0 0 0 1 0
189 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 1 0
190 น้ำคำสมศรี 0 0 0 0 0
191 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 0 0
192 บ้านยาง 0 0 0 0 0
รวม 590 207 77 50 924