สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 12 3 2 17 21 3 0 2 24
2 บ้านโพธิ์ศรี 6 0 2 8 10 5 1 0 16
3 บ้านดงหวาย 5 1 2 8 9 2 1 1 12
4 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 5 1 0 6 7 1 1 0 9
5 ท่าสีดาวิทยา 4 6 1 11 12 4 2 2 18
6 หนองแวงบึงงาม 3 4 1 8 15 7 0 3 22
7 บ้านวังยาว 3 3 4 10 15 5 1 0 21
8 บ้านหนองผักแว่น 3 1 1 5 7 1 0 0 8
9 บ้านหนองฟ้า 3 0 2 5 6 0 0 0 6
10 ไตรมิตรวิทยา 3 0 0 3 11 4 0 0 15
11 บ้านดงดิบ 3 0 0 3 3 3 0 0 6
12 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 2 3 3 8 12 8 0 0 20
13 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 2 3 1 6 10 5 0 1 15
14 บ้านหนองกุง 2 2 2 6 11 4 0 0 15
15 บ้านหัวคู 2 2 2 6 7 1 0 0 8
16 เมืองโพธิ์ชัย 2 2 1 5 8 1 0 0 9
17 บ้านนาแพง 2 2 0 4 9 0 0 1 9
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 1 3 6 10 3 5 1 18
19 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 2 1 2 5 9 2 1 0 12
20 บ้านนาสีใส 2 1 0 3 3 1 0 1 4
21 บัวดงมันวิทยา 2 0 1 3 4 0 0 0 4
22 อนุบาลเกาะแก้ว 2 0 0 2 4 0 0 2 4
23 บ้านวังม่วย 2 0 0 2 2 0 1 0 3
24 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1 4 0 5 11 3 0 0 14
25 บ้านนาทม 1 3 1 5 8 2 1 1 11
26 บ้านภูเขาทอง 1 2 2 5 5 5 2 1 12
27 หนองโนราษฏร์บำรุง 1 2 1 4 8 2 2 1 12
28 โคกล่ามวิทยาคาร 1 1 0 2 6 1 0 0 7
29 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 5 2 0 2 7
30 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1 1 0 2 5 2 0 0 7
31 อนุบาลเมืองเมยวดี 1 1 0 2 5 1 1 0 7
32 เมืองหนองพอก 1 1 0 2 4 2 1 1 7
33 บ้านหันหน่องสามัคคี 1 1 0 2 4 1 0 0 5
34 บ้านโคกสี 1 1 0 2 3 3 2 1 8
35 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
36 อนุบาลจารุณี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 อนุบาลโพนทอง 1 0 2 3 6 3 1 1 10
38 บ้านหนองแวงแห่ 1 0 2 3 4 0 1 0 5
39 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1 0 1 2 4 1 1 0 6
40 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1 0 1 2 4 1 0 0 5
41 บ้านโพนเฒ่า 1 0 1 2 3 1 0 0 4
42 ชุมชนบ้านขวาว 1 0 0 1 5 3 2 0 10
43 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
44 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
45 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
46 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
47 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
48 หนองหลวงประชาบำรุง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
49 บ้านพรมสวรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
50 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 ภัทรดล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านปากช่อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 คำพระโคกก่งวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านหนองหิ่งหาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 วังหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองขอนแก่น 0 5 1 6 8 3 0 1 11
59 ชุมชนบ้านสว่าง 0 3 2 5 9 2 2 0 13
60 บ้านสีเสียด 0 2 0 2 6 0 1 0 7
61 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 0 2 0 2 4 2 0 0 6
62 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
63 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 0 1 2 3 6 2 0 1 8
64 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 0 1 1 2 9 1 1 1 11
65 ชุมชนบ้านชมสะอาด 0 1 1 2 8 1 1 0 10
66 บ้านท่าเสียว 0 1 1 2 7 2 1 1 10
67 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
68 นาแพงวิทยาคาร 0 1 1 2 5 0 0 0 5
69 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 0 1 1 2 4 2 0 0 6
70 บ้านปลาโด 0 1 1 2 4 1 0 0 5
71 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 0 1 1 2 2 3 1 1 6
72 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 0 1 1 2 2 2 1 0 5
73 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2 1 0 1 3
74 บ้านอุ่มเม่า 0 1 0 1 6 7 1 1 14
75 พนาลัยวิทยาเสริม 0 1 0 1 5 2 1 0 8
76 บ้านดอนชาด 0 1 0 1 4 1 0 1 5
77 บ้านราษฏร์ดำเนิน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
78 บ้านหนองบก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
79 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านบากหนองเทา 0 1 0 1 2 2 1 1 5
81 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
82 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 เมืองไพรวิทยาคาร 0 1 0 1 1 3 2 1 6
84 บ้านโนนลาด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
85 กุดสระวิทยานุกูล 0 1 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านคำนาดี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
87 บ้านสำโรงหนองจอก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
88 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านโนนแก้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 0 0 3 3 4 0 0 0 4
91 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
92 บ้านโพธิ์ตาก 0 0 1 1 3 1 1 0 5
93 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
94 บ้านหนองนกทา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
95 บ้านโคกกกม่วง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
96 บ้านโพนทอง 0 0 1 1 2 4 1 0 7
97 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 0 1 1 2 1 1 1 4
98 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
99 โนนเพชรพัฒนา 0 0 1 1 2 0 2 0 4
100 บ้านหนองแข้ดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองตาไก้ 0 0 1 1 1 4 0 0 5
105 บ้านโพธิ์งาม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
106 บ้านกุดเรือ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
107 หนองไฮภูเขาทอง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
108 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
109 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 8 0 0 0 8
110 บ้านนาวี 0 0 0 0 5 0 0 0 5
111 บ้านสะอาดนาดี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
112 บ้านดงประเสริฐ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
113 ชุมชนบัวคำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
114 บ้านดงแจ้งโนนสูง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
115 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
116 บ้านโสกเตย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 บ้านแห่ประชานุกูล 0 0 0 0 2 4 3 0 9
118 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 บ้านโคกหนองบัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
120 หนองจอกวิทยา 0 0 0 0 2 1 3 1 6
121 บ้านนากระตึบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านคำอุปราช 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านดงยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านพรมจรรย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
131 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
132 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 0 0 0 1 2 0 1 3
133 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
134 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
135 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านท่าสี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 บ้านหนองอึ่งโปโล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 ชุมพรนาเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 ป่าไม้อุทิศ 11 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 ท่าลาดหนองผักตบ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
143 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 อนุบาลภาคภูมิ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 ชุมชนนาทมโคกก่อง 0 0 0 0 1 0 0 3 1
147 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านวังเข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 ศิลานครวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บึงอุดมบึงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านกุดขุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านดอนเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านเหล่าโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านโคกนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 ปัญจรักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 สหมิตรพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 หนองขี้ม้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 อนุบาลสงกรานต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 3 1 1 4
171 บ้านหนองคำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 บ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 ศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านนาเลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านบาโคหนองแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านพันขาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองแสงทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 ขวัญเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 ถนนชัยสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 อนุบาลสุนันทา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านนาศรีนวล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 น้ำคำสมศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 108 97 78 283 590 207 77 50 874