รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายพงศพล  นามโคตร
2. เด็กชายพรภิรม  มาโยธา
 
1. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายศักรนันท์  นามเหลา
2. เด็กชายเฉลิมพล  ผักขะเฉด
 
1. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยโคตร
2. เด็กชายเกรียงไกร  พิลาแหวน
 
1. นายวิชัย  ธรหาญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วย 1. เด็กชายวิเชษชัย  ผลาเหิม
2. เด็กชายสุริยา  วงศ์ชมภู
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วย 1. เด็กชายชินวัฒน์  บุญชื่น
2. เด็กชายฤทธิยะ  พวงทวี
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กชายทรงพล  พรมมี
2. เด็กชายธัญเทพ  แสนดี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีพรทา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูมิภาค
5. เด็กชายภาณุ  มานะพิมพ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประภาการ
2. นางปภาวรินท์  สีหาบุตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายธีรพงษ์   ศรีวะรา
2. เด็กหญิงพรชิตา  อัศวภูมิ
3. เด็กหญิงวิภาดา   หันจางสิทธิ์
4. เด็กหญิงเจนวริน  พร้อมมูล
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชาวเกวียน
 
1. นางชมพูนุท   จันทะแสง
2. นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายรัฐภูมิ   รอบโลก
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์   โพธิ์หะะนาม
 
1. นางวารุณี   ลำดวน
2. นางสาวอรุณศรี   พลประสิทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ประโมทาติ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ขำดำ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
2. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สีเสริม
2. เด็กหญิงวนิดา  ภูบญทน
 
1. นายวิเชียร  โปร่งมณี
2. นางทวีพร  โปร่งมณี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อัปมะเย
 
1. นางศิริญญา  บุระพวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์
 
1. นางถวิล  สังคะทิพย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรีโคตร
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรประภา  ดั้งดอนบม
 
1. นางพนมพร  สุระพิษ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงอุไรพร  สาหินกอง
 
1. นางอภิญญา  สิทธิศาสตร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลาศรี
 
1. นางถวิล  สังคะทิพย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  บุ้งทอง
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงสกาวใจ  พิมพ์บูลย์
 
1. นายสมหมาย  ไขระวิ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พานิชนอก
 
1. นางจำเรียง  อินทร์งาม
2. นายอนุวัติ  ทิพมาลา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมุจรินทร์   พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุวิชญาน์   พลเยี่ยม
 
1. นางทิพากร   จันทรศิลป์
2. นางวัฒนา  เวียงสมุทร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปานตะวัน  รัตนนิรันดร์กาล
2. เด็กหญิงพนัดดา  ศรีมลญา
 
1. นางกฤติยา  พัฒนสาร
2. นางนิยาภรณ์  ฐานไชยยิ่ง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายเอกบดินทร์  ราชบัญดิษฐ์
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายคมกริช  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายนัฐพงษ์  มาโยธา
3. เด็กชายภัทรพล  ดวงปฏิ
 
1. นางอริยา  ดวงปฏิ
2. นางอภิญญา  สิทธิศาสตร์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1. เด็กชายณัฐพร  นามสิน
2. เด็กชายสุรพล  อนุชน
3. เด็กชายอภิชัย  มะโนศรี
 
1. นางเกสร  พรหมนารท
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายพงศธร  เศษลือ
2. เด็กชายศราวุธ  ทิพย์มณี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เจาะจง
 
1. นายวันชัย  ผ่องอำไพ
2. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายดนุสรณ์  วรรณดร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ฉ่ำมณี
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  ระเบียบโพธิ์
 
1. นางบุญเตือน  ศิริมูล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงอรดา  พันธศรี
 
1. นายสมบัติ  ศิริมูล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ขันธวุธ
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรดล 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีวาปี
 
1. นางสาวเจษราภรณ์  กมลตรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายสิทธิภูมิ  วรภูมิ
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. นางสาวพันแสน  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิศมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
3. เด็กชายธีรภัทร์  มัดทะปานัง
4. เด็กหญิงนิริศรา  เวชโคกรักษ์
5. เด็กชายพิชิตชัย  ทวยหาร
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จารุชัย
7. เด็กชายสิทธิภูมิ  วรภูมิ
8. เด็กหญิงอรดา  พันธศรี
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นางปรนัท  สาวิสิทธิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายกิตติกร  ผลดี
2. เด็กหญิงกิตินันท์  อุปไมย์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ฉ่ำมณี
4. เด็กชายณัฐชัย  รักสัตย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
6. เด็กชายดนุสรณ์  วรรณดร
7. เด็กชายธนกร  จันทร์เทศ
8. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
9. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ศรีจุลฮาต
10. เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง
11. เด็กชายวงรภัทร์  กอศักดิ์
12. เด็กหญิงวริษา  มีเวช
13. เด็กชายวัชรินทร์  อุดมศรี
14. เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
15. เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นางอัจฉรา  สายเพ็ชร
4. นางอรทัย  นพนิยม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ผ่องใส
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิบูรณ์
3. เด็กชายกิตติพงษ์   เกตุคำ
4. เด็กหญิงชลธารา   นามสง่า
5. เด็กหญิงชาลิสา  แสนจันทร์
6. เด็กหญิงชุติมนฑณ์  โพธิจักร
7. เด็กหญิงญาราภรณ์  แก้วสะเทือน
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทรงคาศรี
9. เด็กชายธนากร   พฤกษชาติ
10. เด็กชายนัฐพงษ์  ชัยแสน
11. เด็กหญิงนิชากร   พฤกษชาติ
12. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธะมา
13. เด็กหญิงพอภรณ์   สามาจักร์
14. เด็กหญิงพิมพาภรณ์   พันธะมา
15. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาวทะเล
16. เด็กหญิงมินดาว  พฤกษชาติ
17. เด็กหญิงวิจิตรา   สุจำนงค์
18. เด็กหญิงศศิวิมล   ขัติยนนท์
19. เด็กหญิงสุนารี   ทองคำ
20. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พิทักษ์
 
1. นายวิรัช  เหมโส
2. นางมยุรี  เหมโส
3. นางลำดวน  สารพล
4. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
5. นายสุพรรณ  พวงประโคน
6. นายพิสิทธิ์   ภูมิฐาน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิสีดา
2. เด็กชายทินกร  มาโยธา
3. เด็กชายธวัชชัย  นันทะ
4. เด็กชายปภาวิน  สานะยัง
5. เด็กหญิงภัทรดา  จำจิตต์
6. เด็กชายอนิวัฒน์  เนตรวงศ์
 
1. นายอุทิศ  ศรีถาวร
2. นายอดิศร  ไชยดำ
3. นางสาวกิติยา  จงใจสิทธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 1. นายทินกร  ลำเนา
 
1. นางสาวณฐพร   มูลอำคา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทะสูรย์
 
1. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 1. เด็กชายชนินทร์  จุดาสิงห์
 
1. นายจรุง  หกพันนา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำแดงไสย์
 
1. นายวสันต์  ไชยตรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กชายไชยพศ  ศรีสามารถ
 
1. นางสาวนภาภรณ์  อันทะผลา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สุทธิประภา
 
1. นางจำลอง  สืบชมภู
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. นางสาวกรวิภา  ประดู่
 
1. นางวิลาวัณย์  ขวัญศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  มุกมนตรี
 
1. นางอารมณ์  นาก้อนทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  น้ำบุ่น
 
1. นายนิคม  สินภักดี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 1. นางสาวชมพูนุช  วิรัตน์
 
1. นางสาวณัฐพร  สายบุ่งคล้า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เทพอินทร์
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายศิวพุฒ  สิริบุตร
 
1. นายประเทือง  พัฒนโชติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงศิริพร  ภูมิเขต
 
1. นายประเทือง  พัฒนโชติ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงวราพร  ไชยธงรัตน์
 
1. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษดา  นาคำ
2. เด็กหญิงกาญจนา  อ่อนสี
3. เด็กชายคำพอน  ปิ่่นงาม
4. เด็กหญิงจิตภา  เค้าหอม
5. เด็กหญิงชนาพร  เติมวุฒิ
6. เด็กหญิงฐฺิติกานต์  ชินคำ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  มาลัย
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญผ่อง
9. เด็กชายธนากร  คำทา
10. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มทอง
11. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ผัน
12. เด็กหญิงนัยดา  ไชยแสง
13. เด็กหญิงนิตยา  ชัยปัญโย
14. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หนองขุ่นสาร
15. เด็กหญิงปณิตา  เผื่อแผ่
16. เด็กหญิงพรชิตา  ปัสสาไสย์
17. เด็กหญิงพรรพรรณ  จันทะคะมุด
18. เด็กหญิงภัทรพร  สนามทอง
19. เด็กหญิงรัตนาพร  จันทร
20. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีระวรรณ์
21. เด็กหญิงวริยา  วงศ์คำแก้ว
22. เด็กหญิงวริศรา  ขาวสี
23. เด็กชายศิริมงคล  อ่อนโพธา
24. เด็กหญิงสุพัทรา  เภตรา
25. เด็กหญิงสุภาพร  พายุพัด
26. เด็กชายหิรัญ  รัตนวงศ์
27. เด็กหญิงอรนุช  กออำไพร
28. เด็กหญิงอรัญญา  พระโยธร
29. เด็กหญิงอัญชลี  โสภักดี
30. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์จิต
31. เด็กชายเจษฏาภรณ์  เชื้อสาทุม
32. เด็กชายไชยา  วรชินา
 
1. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
2. นางปราณี  แวงอุ้ย
3. นายฉลาด  วงศ์ใหญ่
4. นายเสมียน  รัตนวงศ์
5. นายผดุงศักดิ์  วิไลลักษณ์
6. นายทองมา  คะเณวัน
7. นายนิวัฒน์  บุตรภักดี
8. นางประนอมศรี  ดีรักษา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กชายตะวัน  สมพร
 
1. นายสุโพ  พลเยี่ยม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหนองพอก 1. เด็กหญิงอรปรียา  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางทัศนีย์  พูนขุนทด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กชายก้องภพ  ปุผาลา
2. เด็กชายก้องภพ  ชนะประโคน
3. เด็กหญิงจรรยาพร  เนาอุด
4. เด็กหญิงจันทร์สุดา  โอสาแก้ว
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  พระสว่าง
6. เด็กหญิงชยุดา  ไชยธงรัตน์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงปาก
8. เด็กหญิงฐิติกานต์  เรียบจ้อก้อ
9. เด็กชายณัฐดนัย  บานาคม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดนิรักษ์
11. เด็กหญิงดารินทร์  บุญคุณ
12. เด็กชายธนัท  พฤกษชาติ
13. เด็กชายธนากร  จันทร์ศรีสอน
14. เด็กชายบัณทัต  มะณีกัณย์
15. เด็กชายปณชัย  เก้อหนองขุ่น
16. เด็กหญิงปณิดา  มาโยธา
17. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ชู
18. เด็กชายปัญญา  ศรีวรมย์
19. เด็กชายพฤทธิ์  ชูทอง
20. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีบุตร
21. เด็กหญิงพิมปกานต์  ปิ่นอำคา
22. เด็กหญิงภัทราพร  บูรณะกิติ
23. เด็กชายภูวนัตถ์  พรรณมาตร์
24. เด็กหญิงมินตรา  กันทาวิน
25. เด็กหญิงวนัชพร  มรรคนันท์
26. เด็กหญิงวันวิสาข์  วิวรรณรัมย์
27. เด็กชายวิชชากร  อ่างศรี
28. เด็กชายวินันทวัฒน์  อุณาศรี
29. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญเพ็ง
30. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปัชชาเขียว
31. เด็กหญิงศิริประภา  วิชาเกวียน
32. เด็กหญิงศิริวิมล  โทบุตร
33. เด็กหญิงศิศิรา  ศรีแสวง
34. เด็กหญิงสุทธิดา  ปิ่นประไมย์
35. เด็กหญิงอารียา  พลเยี่ยม
36. เด็กหญิงอินทิรา  วิชาเกรียน
37. เด็กชายเจษฎา  โนนุต
38. เด็กชายเธียรชัย  สามพันธ์
39. เด็กหญิงเนตรชนก  จันนวล
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เศษสุวรรณ์
 
1. นายอานนท์  ใคร่นุ่นหลาย
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายจักรพรรดิ   พุทธจันฉาย
2. เด็กชายธิวากร  สวัสดิ์ผล
3. เด็กหญิงนันทิดา  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงพรธิตา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงรัตติมาพร  มาโยธา
6. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ทองโสม
7. เด็กหญิงวาสนา  ศรีชนะ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บูรณะกิติ
9. เด็กชายสุริยา  เกิดมี
10. เด็กชายอนุชา  ทานะเวช
 
1. นางทองหล่อ  วงษ์ละคร
2. นางพัฌนิดา  สอนหาจักร
3. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองโชติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สังวร
3. เด็กชายต้นตระกูล  ชาญฉลาด
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญเจริญ
5. เด็กชายภูชิต  อรุณโน
6. เด็กหญิงรัตนาพร  สะดำปี
7. เด็กชายศิรวิทย์  แก้วกาจนณ์
8. เด็กหญิงสุปราณี  พลเยี่ยม
9. เด็กชายสุรศักด์ิ  ประสาทศรี
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไตรภูมิ
 
1. นางสุพรรณี  พลเยี่ยม
2. นางนัยนา  จันชา
3. นางสาววีระนุช  กมลผุด
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  อนุมาร
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
5. เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
6. เด็กหญิงเมย์ติภรณ์  กลางสาร
 
1. นางนางอัจฉรา  สายเพ็ชร
2. นางสาวกมลชนก  จันทารักษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงปิยะพร  ดำเนินงาม
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงพิญานนท์  พิมพิลา
5. เด็กหญิงศิริวิมล  องอาจ
6. เด็กหญิงสุนารี  พรรณสิงห์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  กันระวัล
8. เด็กหญิงสุภาพร  มาโยธา
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ณะเส
 
1. นางทองหล่อ  วงษ์ละคร
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
4. นายไพโรจน์  วงษ์ละคร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงจินดาพร  ลาภเจริญ
4. เด็กหญิงนันท์สินี  อาจยางคำ
5. เด็กหญิงมีนา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงอรปรียา  พรรคพล
 
1. นายปัญญาวัฒน์  หลักคำ
2. นางสาวนฤมล  เพลงอินทร์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจญาทา
2. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์สูงเหลา
3. เด็กหญิงชลดา  หอมมาลา
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุภาคำ
5. เด็กชายธนายุต  เกตุมาชม
6. เด็กชายนัทธพงศ์  พันมาตย์
7. เด็กหญิงปนัดดา  กระอาจ
8. เด็กหญิงพรรณัฐฎา  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงพัชรพร  พรรณมาตย
10. เด็กหญิงภารุณี  เที่ยงทัศน์
11. เด็กหญิงวัลลิภา  หาญบาง
12. เด็กหญิงอรไพลิน  แก่นโพธิ์
13. เด็กหญิงเรวดี   อุดมฤทธิ์
 
1. นางสาวแพทริยา  พนมศิลป์
2. นางปัญจา  ศรีกลาง
3. นางนพพร  กุสุมาลย์
4. นางสาวอังศุมาลิน  ปิ่นคำ
5. นายสมชาติ  จุละมะณี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวง 1. เด็กชายขวัญชัย  ตาลสร้อย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมวงค์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กุสุมาลย์
4. เด็กหญิงบุณยกร  เล็งเบา
5. เด็กหญิงประกายมุก  เพ็ญการ
6. เด็กหญิงภควดี  ปิตะฝ่าย
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญภา
8. เด็กหญิงวัศยา  มุ่งหมาย
9. เด็กหญิงศรัญญา  นาเมืองรักษ์
10. เด็กชายสิทธินนท์  พรมวงค์
11. เด็กหญิงสุภาดา  พิกุลทอง
12. เด็กหญิงอภิษฎา  กุสุมาลย์
13. เด็กหญิงอภิสมัย  ดีนาแซง
14. เด็กหญิงอาริศรา  กงถัน
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาลมงคล
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงค์
 
1. นางอุรพี   จันทร์ขอนแก่น
2. นางรัชรา  ไชยมูล
3. นางหนูเพียร  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวประภาพรรณ  ศรีสุธรรม
5. นายสันติชัย  มุ่งหมาย
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีผุย
3. เด็กชายธีรภัทร  อ้อคำ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  เทพเฉลิม
5. เด็กชายศุภวัฒน์  จันท่าม่วง
 
1. นายโฆษวิทย์  อุดมรักษ์
2. นางสาวพิกุล  คงบูรณ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  ลาคำ
2. เด็กชายมงคล  จันทร์ทรัพย์
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ
2. นายโฆษวิทย์  อุดมรักษ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฬิ  แก้วบ่อ
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  นนที
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ค้าสุกร
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  แปะปรีง
5. เด็กชายวรายุทธ  ดอนสินพูล
6. เด็กชายศุภเศรษฐ์  งามใจ
 
1. นายสำลี  สีลาโคตร
2. นางปราณี  สีลาโคตร
3. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 1. เด็กชายคุณานนท์  น้าวแสง
2. เด็กชายทินกร  วรนิตย์
3. เด็กชายศุภกิจ  อรัญโสตร
4. เด็กชายสืบสกุล  ตุงพิลา
5. เด็กชายเจริญชัย  เนตรพนา
6. เด็กชายเจริญสุข  เนตรพนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประมวล  เอกวุธ
2. นายจิตรพงษ์  วรวงค์
3. นายธงชัย  ยุทธชนะ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  โสวภาสณ์
2. เด็กชายธนกร  แก้วนุช
3. นายธนากร  เนาวงศ์
4. เด็กชายนัฐพล  อุคำ
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  แสงรื่น
6. นายศิวกร  ศักดิ์ศรี
7. นายสุวิจักษณ์  ปิ่นบุตร
8. นายอดิศร  คำทวี
 
1. นายนิคม  สินภักดี
2. นายอัศวิน  กิ่งแก้ว
3. นางสาวนัชชนา  สว่างชุม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงอนุชิตา  สายโสภา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขามช่วง
3. เด็กหญิงอัญชรา  ถานบำรุง
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงฐฺติพร  โพธิ์บุบผา
2. เด็กหญิงวรรณภา  สิงหาอาจ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทัยเรือง
 
1. นายลิขิต  โทพล
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. นางสาวปรียานุช  เดชทะสร
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทันงาน
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
2. นางสาวพัฒนาพร  ขนันแข็ง
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สุดานิช
2. เด็กชายพิพัฒน์  มะโนธรรม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สุระเสียง
2. นางปิยมาศ  เวียงแก
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. นางสาวกรรณิการ์  จักรวรรดิ์
2. นางสาวภานุมาศ  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวเกณิกา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางจันดา  ทัพละ
2. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. นายอำพล  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชินหงษ์
 
1. นางมาริดา  บุญลาด
2. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพ
2. เด็กหญิงอทิติยา  พลอำนวย
 
1. นายเมธี  นามทอง
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1. เด็กชายชุติพนธ์  สารศิริ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  นามบัวศรี
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นางสาวตันหยง  พรมมี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงทิพากร  ภารกุล
2. เด็กหญิงสุนันทา  ธุระทำ
 
1. นายวัฒนา  ธิมาชัย
2. นายสมหมาย  ทองภู
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ตามชัย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  มุขภักดี
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นางสุวรรณี  พลเยี่ยม
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 1. เด็กหญิงดาราวัน   แวงน้อย
2. เด็กหญิงประภาพร   เกตุไสย์
 
1. นายวิทูล   ทิพย์ประมวล
2. นางสุพรรณี  เลิศสงคราม
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลสุวรรณ
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายเอกพล  โสภากาล
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  พิมโคตร
 
1. นายสุรการณ์  ผ่องสนาม
2. นางสาวดาวรุ่ง  ศรีขาวรส
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงพนิดา  แสงปาก
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายประพจน์  พลเยี่ยม
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. เด็กชายดนุพัฒน์  สุทธิประภา
2. เด็กชายธราเทพ  ปากวิเศษ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สท้านอาจ
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นายวรวิทย์  สุดาทิพย์
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธีรภัทร์   ธรรมวิฐาน
2. เด็กชายวัชรพล  นาบสกุล
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นายวรวิทย์  สุดาทิพย์
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กหญิงรัชนี  ทองสม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หาสุข
3. เด็กชายวันชัย  การิน
 
1. นางศนิชา  ประภาการ
2. นางสาวมณีรัตน์  หนองขุ่นสาร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  นพคุณ
2. เด็กชายสุเมธ  ชูใส
3. เด็กชายอดิศร  อาจหาญ
 
1. นางศิรินภาพร  พลเยี่ยม
2. นางสาวอัมภาภรณ์  โหน่งกดหลด
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. นายยุทธศิลป์   บัวใหญ่
2. นายศุภกิจ   บุญสินชัย
3. นายอลงกรณ์   คำสุเรส
 
1. นายทองทิพย์   มะอาจเลิศ
2. นางพัชนี  ดาเชิงเขา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายเจษฎา  ใจคง
 
1. นายอดินันต์  วิชาผง
2. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพ็ชร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงพิมูล  สืบสุนทร
3. นายสุรินทร์  พวงทอง
 
1. นางสาวราตรี  มาตรคำจันทร์
2. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงธิติมา  ทิพประมวล
4. เด็กหญิงนริศรา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทศรีทา
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ฝากาบล
 
1. นายธีระพร  ดอนลาดลี
2. นางยุพา  วิชาผง
3. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพ็ชร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สารเศวต
2. เด็กหญิงชลธิชาพร  ประชาโรจน์
3. เด็กหญิงนสิตา  ทองโพธิ์
4. เด็กหญิงรินรดา  พรรคพล
5. เด็กหญิงสุวัจณีภรณ์  พละสุ
6. เด็กหญิงอรัญญา  โนนใหม่
 
1. นางอัจฉรา  พรมลิ
2. นางบังอร  พันพละ
3. นางบาหลี  กิยะเเพทย์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  พินิจงาม
2. เด็กชายชัยชนะ  คัมภิรานนท์
3. เด็กหญิงบงกช  เดียสูงเนิน
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1. เด็กชายธนากร   โพธิ์พา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เอี่ยมมะ
3. เด็กหญิงศิตานันท์   ยุบลชิต
 
1. นายศรัณย์   ยุบลชิต
2. นางพิสมัย  ศรีตระกูล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญสินี  พวงทอง
2. เด็กหญิงภาวริน  ธงทอง
3. เด็กหญิงอิศริญา  พรมจำปา
 
1. นายจำรัส  ธงทอง
2. นางลำปาง  ประชุมวรรณ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยยนต์
2. เด็กหญิงศรินทร  เมฆแสงนิล
3. เด็กหญิงเกษมะณี  ปะนาทัง
 
1. นางรัตติยากร  ศรีกอง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ตรีกุล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงพิญาดา  ยุวเพ็งศิริกุล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภักดีโชติ
3. เด็กหญิงสุพกาน  ศิริวรรณ์
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางประภัสสร  วงศ์ธนพิศุทธิ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรืองโสม
2. เด็กหญิงณีรนุช  ผกานวน
3. เด็กหญิงอวิกา  จันทคัต
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ไพรหลวง
2. เด็กชายชินวัตร  ไชยโส
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ช่อจันทร์
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงอนุชญา  สารเศวต
3. เด็กหญิงอรชุลี  ทนามศรี
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นายสมเดช  พลสะทอน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายพีระพัฒน์   ชำนาญคง
2. เด็กหญิงศิรินพร   ช่างเรือ
3. เด็กหญิงอัญชลี   อรุณถิน
 
1. นางเพชรา   เวียงสมุทร
2. นางจิรภา   มูลไชยสุข
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกร  จันทะชา
2. เด็กหญิงปวีณา  นาทมพล
3. เด็กหญิงปิยดา  เทษะนอก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางสาวนราวดี  บุญเข้ม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงธนัญญา  ผ่องใส
3. เด็กหญิงริณดา  วงษ์นิล
 
1. นางคำร้อย  ผ่องใส
2. นางสาวอำภา  ไชยทะ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชินรักษ์
2. เด็กหญิงปริญญา  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงเพียรฤดี  ศรีเมืองเเพน
 
1. นางบุษบา  อุประ
2. นางอัจฉรา  พรมลิ
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญ์ระพี  สละ
2. เด็กชายภูวดล  สีแดง
3. เด็กหญิงมณัญญา  กกฝ้าย
 
1. นางบัญยัง  พิมพิลา
2. นางสุรัก  บุตรพรม
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงจันทัปปภา    กุลฉวะ
2. เด็กหญิงทิยดา   แดนกาไสย
3. เด็กหญิงปุณยาพร   ขอเหล็กกลาง
 
1. นางปณารินทร์   มูลจันทร์
2. นางสมจิตร   ภามนตรี
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนาคินทร์  ฉลาดเอื้อ
2. เด็กหญิงวารุณี  หิรัญภิงคา
3. เด็กหญิงสุรินทรา  วงศ์ตาผา
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
2. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จำปางาม
2. เด็กชายธนายุทร  ล้ำจุมจัง
3. เด็กหญิงอรพิน  ชมจุมจัง
 
1. นางปราณี  ภูมิประเสริฐ
2. นายสมัย  ภูมิประเสริฐ
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลาดคำ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โยสะอาด
 
1. นางวารุณี   ลำดวน
2. นางสาวอรุณศรี   พลประสิทธิ์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ภูกองชัย
 
1. นางศิริญญา  บุระพวง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายสุเมธี  แสงจันทร์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายเจษฎา   เจริญเขต
 
1. นายประทวน   นันทดิลก
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงทิชากร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวสายสมร  ชื่นชม
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์ชัยเหลา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงศ์หินกอง
3. เด็กหญิงดุษฎี  แว่นแก้ว
4. เด็กชายธวัชชัย  รูปคม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัตุดี
6. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ผลาชิตร์
7. เด็กชายอภิรักษ์  ผกาพันธ์
 
1. นางสุธิดา  อุดทา
2. นางบุษบา  ประดับเพศ
3. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สิงห์ซอม
 
1. นางทองพูล  โพธิจักร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงเนตรทราย  สารบูรณ์
 
1. นางศรีสุดา  รัตนวงศ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำแสนโคตร
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. นายสุธิพงศ์  พรมชาติ
 
1. นางน้ำทิพย์  นาเมืองรักษ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลุนงามหาร
 
1. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 1. เด็กชายสนธยา  สิมมาหลวง
 
1. นายมณเฑียร  เย็นวัฒนา
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายสุปัญญา   ไชยสน
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีสินธ์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลุนนี  ทิพโชติ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงมลธิรา  เจริญเขต
 
1. นางเอมอร  ธิสามี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงสิตานัน  แก่นนาคำ
 
1. นางรัตนา  สงวนรัตน์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโน 1. เด็กหญิงจรินทร์ธร  แพงโสดา
2. เด็กหญิงปฏิพร  บุตรสาร
3. เด็กชายอิทธิพล  คันสินธุ์
 
1. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
2. นางสาวศุภากร  โคตุรพันธ์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  ทิพประมวล
2. เด็กหญิงนิวรินทร์  ฉายแสง
3. เด็กหญิงปิยนุช  ขันรักษา
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางเกษรินทร์  อนันทวรรณ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายธีรเดช  ปะวะเข
2. เด็กหญิงภาพิมล  อรุณโชติ
3. เด็กชายศรัญญู  ทมาตกลาง
 
1. นางสุนา  ดวงวงษา
2. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายธีรเดช   ทานะมัย
2. เด็กชายพัชรพล   โพธิกมล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พลแก้วเกษ
 
1. นายทองทิพย์   มะอาจเลิศ
2. นางสาวธนัชพร   ราชาไกร
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมสวย
2. เด็กหญิงอลิยา  ชาวปลายนา
3. เด็กหญิงอารีญา  ประดับเสริฐ
 
1. นายฐาปพัฒน์  ถิรวัฒนานันต์
2. นางอารวรรณ  คำนันท์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผลมะม่วง
 
1. นายสมัย  ขันแข็ง
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  เชาว์โชติ
2. เด็กชายสันธาร  แสนโคตร
 
1. นายบุญ  กรินรักษ์
2. นางสาวลำพูล  อนันทวรรณ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายชินวัตร  ฉายกี่
2. เด็กชายภาคภูมิ  ประทุมชาติ
 
1. นางเอมอร  ธิสามี
2. นางสาวปุญญิสา  ต่อพันธ์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายทินกร  อ่อนบึง
2. เด็กหญิงรจนา  ตาลเจิม
3. เด็กชายไชยวัฒนา  ภักดีแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  ผกากลีบ
2. นางสมจิต  สารพัฒน์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กชายสุวิทย์  นารทศรีทา
2. เด็กชายเกตพล  พลเยี่ยม
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุราเลิศ
 
1. นายพลภักร์  สมภักดี
2. นางสุกรรณ์ยา  มีแวว
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1. เด็กชายกฤษณ  บุญสินชัย
 
1. นางสาวรัตนา  ง่วนไถ่
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสนิท  นฤนาท
 
1. นางไมตรี  วรรณทอง
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกฤษณะ   รักษาโค
 
1. นายธนกฤต  พลเยี่ยม
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชัยยศ  พลเยี่ยม
 
1. นายพนัส  ประทุมชาติ
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายณัฐพล   ชัยสุวรรณ์
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวัชรากร  แสงบุญมี
 
1. นายทองจันทร์  โคตรสมบัติ
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายอิทธิพล   บัวคำโคตร
 
1. นายศิริวัฒน์   ขานไธสง
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นายทินกร  พรมใจ
 
1. นายสุเวช  คมจิตร์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกฤษณะ   รักษาโค
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  หงส์ศรีเมือง
3. เด็กชายจรัญ   จงชมผา
4. เด็กหญิงชญาดา   หงส์บุญเรือง
5. เด็กชายณภัทร   โพธิ์ชัยรัตน์
6. เด็กชายณัฐพล   ชัยสุวรรณ์
7. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
8. เด็กชายธีระวัฒน์   ผ่องนานารถ
9. เด็กหญิงนันธิญา  ศรีนามล
10. เด็กชายนาวิน   นิระดาห์
11. เด็กชายปิยะพันธ์   เยาวกรณ์
12. เด็กชายพัทรพล   ทรัพย์มาก
13. เด็กหญิงพิยดา   โพธิ์กุดศรี
14. เด็กหญิงพิยดา   สีหาบง
15. เด็กหญิงพิราวรรณ   เวียงสิมา
16. เด็กชายภัทรพล  มาตรขาว
17. เด็กชายภาณุวัฒน์   สูญราช
18. เด็กหญิงภานุมาศ   เครื่องกัน
19. เด็กหญิงมณีรัตน์   แสงอ่อน
20. เด็กชายวัชชิระ  ธรรมปัตย์
21. เด็กชายสิทธิชัย   นาทสีทา
22. เด็กหญิงสุพิชชญา   โพธิ์ชัยทอง
23. เด็กหญิงอนันตญา   ชูศรีเมือง
24. เด็กชายอภิสิทธิ์   ชูศรีพัฒน์
25. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชิณศรี
26. เด็กชายอัตพร   ศรีนุกูล
27. เด็กชายอิทธิพล   บัวคำโคตร
28. เด็กชายเกียรติก้อง   เพ็ชรวิสัย
29. เด็กชายเทพฤทธิ์   ไชยภูมิ
30. เด็กหญิงแพรดาว  แดนนาเลิศ
 
1. นายโอสถ   บุตรมารศรี
2. นางอริยาพัชร   มะเสนา
3. นายศิริวัฒน์   ขานไธสง
4. นายธนกฤต   พลเยี่ยม
5. นางทองพัด  ชำนาญยงค์
6. นางสาวอนงค์  ศรีสินธ์
7. นางอรพินธ์   ชูศรีวาสน์