หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นารถ แก้วก่าโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
3. นายวรวิทย์ แสนโสภาโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอุไร คำมะณีจันทร์โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายสุระทิน สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอติพล เจริญชัยโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช โถชัยคำโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์กรรมการ
5. นายภานุพงษ์ คำภูษาโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นายไพทูล เทพินโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นายมีชัย ทุพแหม่งโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
4. นายชูชาติ ไฉนงุ่นโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประสพชัย แก้วยะลุนโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปานพันธ์ กาญจนพันธุ์โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนากรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ประมาชิดโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล ทองพันธ์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
3. นายภัคพล พองพรหมโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายสุนทร คามวุฒิโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปราณี ไชยบุญโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุศล ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุิทศ 5กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สายสมรโรงเรียนกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุศล ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายถาวร จรัสแผ้วโรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ทาศรีภูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางวราวรรณ ภูจอมจิตรโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอกรรมการ
4. นางสาวสายสมร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านกกส้มโฮงกรรมการ
5. นางนาตยา สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้วโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สวนไผ่โรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
3. นางไพรี แสนนามโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
4. นางสายทอง กิจจานุสงค์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการ
5. นางประเทียนทอง ศุภวุฒิโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวานิช บุ่งวิเศษโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แสนเวียนโรงเรียนบ้านม่วงลายกรรมการ
3. นางรำไพ เนตรน้อยโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
4. นางประไพพรรณ อินธิแสงโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนภัตสร แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุญล้อม สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางวริณี ธนะคำดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นายเสรี ไชยวังราชโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวันชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ มูลตองคะโรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุระเสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายชาตรี ตะประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถาวร คิดค้าโรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โกมินทรชาติโรงเรียนบ้านตองโขบกรรมการ
3. นายปนิทัศน์ กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
4. นายปิติยวัฒน์ พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายถวิล งิ้วพรหมโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเวียงจันทร์ พรไชยาโรงเรียนชุมชนกุดไหกรรมการ
3. นางศศิธร นนสะเกตุโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายชาติชาย พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสริมโชค บุระเนตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมนำ้พุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา จันทรมนตรีโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายเจตจันทร์ สาระวรรณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี เกษมสานต์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยสวัสดิ์ ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ พลราชมโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
3. นายวิชยุทธ์ พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิศักดิ์ บุญยืนโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ คำพองไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปัดนาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายจรรยพร ศิริจันทะพันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นายถาวร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ อุดมเดชโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรืรังสรรค์๒"กรรมการ
2. นายทองสุข เมืองอำมาตย์โรงเรียนบ้านวังปลาเซือมกรรมการ
3. นางวรรณธิดา จรทะผาโรงเรียนเขื่อนนำ้พุงกรรมการ
4. นายวีระพันธ์ วรพันธ์โรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธนิตย์ ผาสูงเนินโรงเรียนเขื่อนนำ้พุงประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ สุภาอ้วนโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวัฒนา คำโสมศรีโรงเรียนโพนทองประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวนาตญา คำสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส แก้วเคนโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา จันตะเสนโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายแมน บุญเรืองจักรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางณาตญา ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย จันทรรังษีโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศประธานกรรมการ
2. นายประจญ หิรัญอรโรงเรียนบ้านโพนก้างปลากรรมการ
3. นายวิเชียรชัย ครุฑตำคำโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางประไพพรรณ วรนามโรงเรียนบ้านห้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศิริ สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลาประธานกรรมการ
2. นายโกมล คำพรหมมาโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
3. นายนพดล พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนผดุงกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ รสานนท์โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมหรรณพ สังข์กฤษ์โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไสว เคนะอ่อนโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมิตรชัย ด่านลาผลโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ การุญโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
3. นางอัญชลี อินทนามโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางสาวรชกมล สาดีโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีชุมชนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพนมพร พลราชมโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางจุฬาวรรณ พรหมดาโรงเรียนบ้านา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการ
3. นางสุภัค สะตะโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ วารีพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิติธาดา ดวงแคนโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวกรุณา โถชารีโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพัชนิดา ทานาลาดโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
6. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ บุรีแสงโรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"รองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นายชานนทร์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
6. นางประพิน อ่อนพินาโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการ
7. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
8. นางอุสา ไสโสกโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาดราษฎร์อุทิศวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางรุ่งพิทยา พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ แย้มผกาโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
6. นายสุภาชัย นางามโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อกรรมการ
7. นางจารุณี ทัศครโรงเรียนนำ้พุงจัดระเบียบกรรมการ
8. นางรวมยศ เพ็ชรเลิศโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
9. นางสาวทิวาพร แก้วจุฬาศรีโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาดราษฎร์อุทิศวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางรุ่งพิทยา พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ แย้มผกาโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
6. นายสุภาชัย นางามโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อกรรมการ
7. นางจารุณี ทัศครโรงเรียนนำ้พุงจัดระเบียบวิทยากรรมการ
8. นางรวมยศ เพ็ชรเลิศโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
9. นางสาวทิวาพร แก้วเจริญศรีโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเดชาชัย งอยภูธรโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย อุดด้วงโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกองโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
6. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
7. นายสิทธิชัย สุนารีโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการ
8. นายธีรวุฒิ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์กรรมการ
9. นางสาวอัจฉราวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเดชาชัย งอยภูธรโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย อุดด้วงโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกองโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
6. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
7. นายสิทธิชัย สุนารีโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการ
8. นายธีรวุฒิ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์กรรมการ
9. นางสาวอัจฉราวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุภักดิ์ จิตราชโรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันขะโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมนำ้พุงกรรมการ
5. นายสมยศ ทวีพันธ์โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ พิษสุพรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
8. นายเรืองวัฒนา พรหมเมืองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นายลิขิต นาสีแสนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ คำพรมมาโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุภักดิ์ จิตราชโรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันขะโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมนำ้พุงกรรมการ
5. นายสมยศ ทวีพันธ์โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
8. นายเรืองวัฒนา พรหมเมืองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นายลิขิต นาสีแสนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ คำพรมมาโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัยโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษีโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นางรุ่งพิทยา พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางพรพิไล เชื้อคมตาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เข็มมาโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
7. นายสุวิทย์ สุตะโคตรโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
9. นางสาวจรุงศิลป์ โฮมวงศ์โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีกรรมการ
10. นายอานนท์ ยุนะตาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุมิตรชัย ด่านลาพลโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางจรรยพร ศิริจันทะพันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายวันชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
6. นายทวีทรัพย์ จันทะวงษ์โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุภาชัย นางามโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯกรรมการ
8. นายสมยศ ทวีพันธ์โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายสิทธิชัย สุนารีโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการ
10. นางสุภัค สะตะโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ บุรีแสงโรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"รองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
6. นางประพิน อ่อนพินาโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการ
7. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
8. นางอุษา ไสโสกโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายอุทัย นีอำมาตย์โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นางชีวานันท์ คะนองมากโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
6. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
4. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
5. นางนวลผกา ชุณหวิจิตราโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
6. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรณมาหา เพชรพรรณโรงเรียนบ้านหนองปลาตองประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
4. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรณมาหา เพชรพรรณโรงเรียนบ้านหนองปลาตองประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
6. นางนวลผกา ชุณหวิจิตราโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร บุญตาท้าวโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ การุณโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการ
6. นางสาววัฒนพร นาเตยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
5. นายจิตรลดา ขึ้นภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
5. นางจิตรลดา ขึ้นภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายอัตนัย รีทองโรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลกรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ พองพรหมโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
5. นายนิเวศน์ ม่อมพะเนาว์โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย แก้วดีโรงเรียนนำ้พุงจัดระเบียบประธานกรรมการ
2. นางเวียงจันทร์ พรไชยยาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายพิชิต จันทวงศ์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางสาวสิริกร มาตราชโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประกาศ ปารีพันธ์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์โรงเรียนบ้านสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นายอิศเรศ เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
4. นายพงษ์พิศ นามละครโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการ
6. นายอภินันท์ ศิริฟองโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
7. นายอาคม มังคละคีรีโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
8. นายกรีฑา สิงห์วิโรจน์โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
9. นางวิมล นูขุนทดค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นางนิภาพร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านนาเดื่อกรรมการ
11. นางประคอง คำโสมศรีโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป กลางพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโคโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง)รองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นายสายัณห์ โกมินทรชาติโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ นำสุ่ยโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
6. นายวทัญญู เลิศศรีค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางรินทนา ผลวิเชียรค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
8. ร้อยตำรวจตรีสมัย และในสิงห์ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ กลยณีย์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
10. ร้อยตำรวจตรีสรรพสิทธิ์ แก้วมุกดาค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
11. นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์โรงเรียนบ้านกุงศรีกรรมการ
12. นายสุรเชษฐ์ เดชาพิทักษ์ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีรเทพ เนียมหัตถีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ดาโอภาโรงเรียนบ้านนำ้พุคุรุราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายปารณทัตต์ แสนวิเศษโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ไชยญาติโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
5. นายบันดาล ประสบดีโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นางพนมพร แก้วไกรสรโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
7. นายสมบัติ วรรณศิริค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางคุ้มขวัญ ศิริขันธ์ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางกิ่งแก้ว กาวรรณธงค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นายนพดล วิญญาสุขโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
11. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววารุณี งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ปาเขียวโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นางสมหมาย ชาบรรทมโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางประจำ อัคพินโรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ นามโยธาโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิไล บึงสุวรรณโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรุจี คิดค้าโรงเรียนบ้านนคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางวลีสุข สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสมรัก ทับตาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท มูลเมืองแสนโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ไชยเพชรโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประยูร ยศกำธรโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
4. นางสาวสิริภัทร จิตร์เอื้อโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา จันทร์งามโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
3. นายทินกร พรหมเทศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
4. นางสาวกิติยารัตน์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ หาดทวายกาญจน์โรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายเทพนม จันทรังษีโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นางพิกุล เคนประคองโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาสกร มั่งสวัสดิ์โรงเรียนห้วยทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ พงศ์พักแพงโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคารม สมสายโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ไทยเหนือโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
3. นายสุริยัน รองไชยโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ไยวังหน้าโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติคุณ เทศประสิทธิ์โรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นายศักดิภัทร ภูมีศรีโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการ
3. นายวรศักดิ์ พลราชมโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชาวันดีโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกประสาท อุระภาโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายบรรชา บุตรศรีรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการ
3. นายเสกสันต์ เจริญพรโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางพนาวรรณ อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย สุนารีโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายบรรยง รัตน์โสภาโรงเรียนเขื่อนนำ้พุงกรรมการ
3. นายนนท์ สมใจเพ็งโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
4. นางรสรินทร์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพวัน สำเภาทองโรงเรียนบ้านห้วยหวดประธานกรรมการ
2. นายเสริมพล นาสูงชนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายมนตรี นามศรีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ข้ามประเทศโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเบ็ง วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายถาวร ยางธิสารโรงเรียนบ้านนากับแก้กรรมการ
3. นายธนูรักษ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวกรรมการ
4. นางยุวธิดา เมฆวันโรงเรียนบ้านปุ่งฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพงศ์หรัณย์ มากกลางโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล บุญจันทร์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ อุดมเดชโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่ากรรมการ
4. นางสาวอมรศิริ ม่อมพะเนาว์โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิระวัฒน์ ไพไหลโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีเลาโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศรเพชร ศฤงธรโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัมพวัน ไม้แสนดีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวครองทรัพย์ อุตนามโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายวีรจิตต์ ไชยแสงราชโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางทองทิพย์ จันทรังษีโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายชัยวุฒิ โสภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม กุลอ่อนโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายสัญญา วงศ์กาฬสินธุิ์โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑กรรมการ
4. นางสาวรัตนากร ประกิ่งโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ขุมทองโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสว่าง จิตปรีดาโรงเรียนบ้านหลุบเลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ศรีอ่อนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา ผ่านดาโรงเรียนบ้านทุ่งมนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ศรีนาโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนิรันดร์ ตะประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาตองกรรมการ
3. นางประพรทิพย์ ดอกพุฒโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด หมอกมีชัยโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายวารี ไขแสงโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
3. นางทองเพียร วันดีโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ อุดมเดชโรงเรียนชุมชนนิรมัยประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ สุวรรณเจริญโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกองโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทองพิมพ์ นารถโคษาโรงเรียนบ้านโพนงามโคกประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
3. นางสุกัญญา ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมิตรา จำวงศ์ลาโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางอ้อย คำปัญโญโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา กายราชโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ หลวงศรีโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรูญลักษณ์ ทับทิมโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุขสวรรค์ พละบารมีธรรมร์โรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวรสิทธิ์ นาพงษ์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ประธานกรรมการ
2. นางน้อม แก้วดีโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ ดาบพลอ่อนโรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประไพ งอยผาลาโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร สรสิทธิ์โรงเรียนบ้านกุดสะกอยกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ดี วงศ์ประชาโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางโกศล แววศรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ กิติอาษาโรงเรียนบ้านกุงศรีกรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุทิตย์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ฮ่มป่าโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
3. นางศรีสุดา สิงห์คามโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจุไรพร วงศ์คำสาโรงเรียนโพนทองประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางออมสิน พวงสมบัติโรงเรียนบ้านกวนบุ่นกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ รัตนาโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางละเมียด เกตวงษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี วงศ์สีดาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
3. นางจิตรประสงค์ รัตนหนโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนริสา ไชยเพชรโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางออมสิน สิงห์คำมาโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ งอยผาลาโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิไรวรรณ เนตรประโคนโรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นางสง่า บุ่งทวยโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางนิ่มนวล พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ฉวีโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ ธรรมรัตน์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เหมะธุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำพูล เพ็งสว่างโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวราวรรณ ด่านลาพลโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
3. นางเทวี เครือบุตรดีโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ นาระคลโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางมยุรี หนูอินทร์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางออนอนงค์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางฌานิกา ถิ่นตองโขบโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ดงจำปาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางดอกไม้ คำนาทิพย์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
4. นางนิ่มนวล งอยภูธรโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ วงศืกาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางรวีวรรณ ปริญญานิพลโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
7. นางศิริมา ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
8. นางพุทธชาติ จันทร์ธรรมโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
9. นางเบญจภา พลอยวิเลิศโรงเรียนภวิกากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุมนา นวลมณีโรงเรียนอนุบาลนวลมณีกรรมการ
2. นางปิยะดา แก้วเวียงเดชโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายสุรณรงค์ วงศ์วิลาศโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
4. นางสุวรรณา จิจุบาลโรงเรียนบ้านหนองสะไนกรรมการ
5. นางสุภา ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
6. นางพรรณวดี หนองห้างโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
7. นางวิจิตรา มัชฉิมพงษ์โรงเรียนบ้านศรีวิชา(คุรราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
8. นางกนกวรรณ พุดน้อยโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
9. นางรุ่งฤดี สกุลวิจิตรเจริญโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เชื้อดวงผุยโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา เชื้อดวงผุยโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกุศลิน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล อินธิแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสารโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุศลิน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล อินธิแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสารโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกุศลิน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล อินธิแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสารโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไวแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสาวจรรยพร ปิยะนันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางประภาวดี หาญมนตรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประคอง วุฒิสารโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชระดา ฆารขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลัย ศรีกระแจะโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง)ประธานกรรมการ
2. นางเกษร บุญสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางโสภิตา เชิดชนโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศักดิ์ธนโชคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา คัดทะจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรัตนพร เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์วิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร นิลสุวรรณโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสุจินตนา จอมจันทร์โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายบุญถึง พรหมมหากุลโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
3. นายเติม แจ่มใสโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายบุญถึง พรหมมหากุลโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
3. นายเติม แจ่มใสโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นายเจษฎา ยืนยั่งโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นายเจษฎา ยืนยั่งโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนบ้านสายปลาหลายคุรุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลาโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นายมีชัย สอนพิมพ์โรงเรียนบ้านโคกแก้วกรรมการ
4. นายมงคล คำทะเนตรโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนบ้านสายปลาหลายคุรุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลาโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นายมีชัย สอนพิมพ์โรงเรียนบ้านโคกแก้วกรรมการ
4. นายมงคล คำทะเนตรโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัดประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัยโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนิคม คำทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยสุทธเรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัดประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัยโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนิคม คำทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยสุทธเรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพรชัย รอดอุตม์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตประธานกรรมการ
2. นายวิทยา คำโสมศรีโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพล บำรุงเมืองโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอคุรุราษฎร์ชูวิทย์กรรมการ
4. นายวรวิทย์ อ่อนจงไกรโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นายกิตติ แสนเมืองโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำกรรมการ
6. นายเอกชนก สิทธิรักษ์โรงเรียนนำ้พุงจัดระเบียบกรรมการ
7. นางชีวานันท์ คนองมากโรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพักรบ หาญสุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุ่นหนองกุงโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
3. นางณฏวรรณ แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสงวน รองไชยโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายยุทธนา พ่อชมภูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นายจำเนียร สาระวันโรงเรียนนำ้พุงจัดระเบียบกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]