หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 34 25 78.13% 6 18.75% 1 3.13% 0 0% 32
2 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 32 24 82.76% 4 13.79% 1 3.45% 0 0% 29
3 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 38 23 62.16% 12 32.43% 1 2.7% 1 2.7% 37
4 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 23 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
5 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 26 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 25
6 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 26 17 65.38% 6 23.08% 2 7.69% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 22 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านหนองหอย 23 14 60.87% 8 34.78% 1 4.35% 0 0% 23
9 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 20 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 20 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
12 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 22 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 19 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 19 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 18 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 15 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 15 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านดงหลวง 20 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
23 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
24 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 21 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
27 โรงเรียนบ้านดอนแคน 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 17 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
29 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 16 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 15 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 14 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
42 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 15 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
43 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านโนนกุง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 14 6 42.86% 7 50% 0 0% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านโคกภู 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 12 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
54 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านอีกุด 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านกุดฮู 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 12 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
82 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านนาจาน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านตองโขบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ 13 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านกุงศรี 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านนาขาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านป่าผาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนไพศาลวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านนาดี 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนนายอวัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านนาแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนอนุบาลประภัสสร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 5 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
164 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]