หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 10 48 18
2 005 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 2 27 5
3 007 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 10 43 12
4 008 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 0 0 0
5 010 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 6 15 11
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 23 35 31
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 15 32 26
8 006 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
9 009 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 11 16 11
10 017 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 4 7 5
11 018 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0
12 022 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 8 17 12
13 021 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 11 30 21
14 020 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 10 29 17
15 026 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 1 1 1
16 028 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 2 2 2
17 031 โรงเรียนนายอวัฒนา 2 4 3
18 032 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 3 4 4
19 030 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 18 67 36
20 029 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สาขาศรีคงคำ 0 0 0
21 027 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 10 23 13
22 033 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 15 75 25
23 035 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 14 28 20
24 036 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 1 2 2
25 038 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
26 037 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 9 28 13
27 039 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 4 9 5
28 040 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 3 6 3
29 041 โรงเรียนบ้านกุงศรี 6 8 8
30 043 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 8 4
31 044 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 2 5 3
32 045 โรงเรียนบ้านกุดฮู 7 24 15
33 042 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 6 3
34 046 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 9 27 16
35 048 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 2 4 2
36 049 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 3 9 6
37 057 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
38 058 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 4 8 4
39 059 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 12 32 18
40 060 โรงเรียนบ้านชมพูพาน 0 0 0
41 061 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 6 13 11
42 064 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 3 5 4
43 065 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 9 5
44 066 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 3 7 6
45 067 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 17 39 23
46 068 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 6 16 9
47 069 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 1 1 1
48 070 โรงเรียนบ้านดงหลวง 20 46 29
49 074 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 3 1
50 075 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 1 2 1
51 076 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 2 9 5
52 073 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 2 4 3
53 072 โรงเรียนบ้านดอนแคน 14 33 24
54 071 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 0 0 0
55 077 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 8 23 14
56 078 โรงเรียนบ้านตองโขบ 3 7 3
57 079 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 3 16 7
58 080 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 4 4
59 082 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 22 59 39
60 081 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 5 9 9
61 084 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 3 15 8
62 085 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 0 0 0
63 087 โรงเรียนบ้านนาขาม 3 4 3
64 088 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 9 21 15
65 089 โรงเรียนบ้านนาจาน 7 14 13
66 090 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 10 25 16
67 091 โรงเรียนบ้านนาดี 4 10 7
68 093 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 19 48 30
69 094 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 6 16 7
70 097 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 3 7 4
71 098 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 0 0 0
72 099 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 3 34 7
73 100 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 6 5
74 101 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 10 30 17
75 092 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 7 13 10
76 095 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 6 16 10
77 086 โรงเรียนบ้านนาแก 1 2 2
78 096 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0
79 083 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 9 21 17
80 102 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 8 14 10
81 106 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 8 18 12
82 107 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 0 0
83 108 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 5 15 7
84 109 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 18 37 29
85 105 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 5 15 10
86 110 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 5 15 10
87 114 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 14 38 25
88 111 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 2 2 2
89 112 โรงเรียนบ้านป่าผาง 2 13 5
90 113 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 4 9 7
91 118 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 6 13 10
92 117 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 2 12 3
93 116 โรงเรียนบ้านพะโค 0 0 0
94 119 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 2 8 4
95 120 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 5 10 8
96 129 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 26 38 33
97 130 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 38 69 60
98 128 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 21 36 28
99 132 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 15 48 26
100 135 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 32 109 57
101 136 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 3 2
102 137 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 4 5 5
103 138 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 3 6 5
104 139 โรงเรียนบ้านสนามบิน 0 0 0
105 140 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 2 5 3
106 141 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 13 8
107 142 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 8 16 12
108 143 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 7 25 13
109 144 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 5 10 8
110 146 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 3 7 4
111 147 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 10 47 19
112 149 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 0 0 0
113 150 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 12 20 14
114 151 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 0 0 0
115 152 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 2 9 5
116 153 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 6 14 10
117 155 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 11 47 17
118 156 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 20 40 31
119 157 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 5 7 7
120 158 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 6 4
121 159 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1 3 2
122 160 โรงเรียนบ้านหนองหอย 23 76 40
123 145 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 5 9 6
124 148 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 7 15 10
125 154 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19 44 24
126 161 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 15 31 18
127 162 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 0 0
128 164 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 19 37 29
129 165 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1 2 2
130 166 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 11 26 18
131 163 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 6 15 10
132 169 โรงเรียนบ้านอีกุด 9 22 14
133 170 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 2 3 2
134 172 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 4 6 4
135 171 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 14 35 22
136 047 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 3 2
137 062 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 0 0 0
138 063 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 6 19 10
139 167 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 15 25 23
140 115 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 2 3 2
141 131 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 16 51 29
142 050 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 9 8
143 051 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 13 38 25
144 053 โรงเรียนบ้านโคกภู 12 23 18
145 054 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 2 2 1
146 055 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 8 5
147 056 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 9 28 19
148 052 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1 3 2
149 103 โรงเรียนบ้านโนนกุง 10 22 15
150 104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
151 121 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 2 3 3
152 122 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 2 4 3
153 123 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 2 3 2
154 124 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 3 1
155 126 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 0 0
156 127 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 14 25 20
157 125 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 2 3 2
158 168 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 9 7
159 134 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 10 21 18
160 173 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 3 11 7
161 174 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 0 0 0
162 179 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 17 36 25
163 181 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 9 29 18
164 182 โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑) 0 0 0
165 183 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 1 5 1
166 184 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 26 58 43
167 185 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 0 0 0
168 186 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 12 18 15
169 187 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 7 13 10
170 188 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 7 21 10
171 200 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 20 49 31
172 204 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 34 152 61
173 194 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 22 52 39
174 190 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 14 28 18
175 197 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 2 5 4
176 003 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 15 24 18
177 013 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 10 27 16
178 178 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 13 35 24
179 002 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 5 8 6
180 004 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 10 18 15
181 175 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 6 13 10
182 176 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 0 0 0
183 177 โรงเรียนไพศาลวิทยา 2 15 7
184 016 โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร 0 0 0
185 034 โรงเรียนนิรมลวิทยา 0 0 0
186 180 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
187 191 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 0 0 0
188 192 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา 0 0 0
189 193 โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ 0 0 0
190 195 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี 0 0 0
191 196 โรงเรียนอนุบาลประภัสสร 1 1 1
192 198 โรงเรียนอนุบาลภนิตา 0 0 0
193 199 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 5 16 7
194 201 โรงเรียนอนุบาลรพีพร 0 0 0
195 207 โรงเรียนอนุบาลรัตนพร 0 0 0
196 202 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย 0 0 0
197 203 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 4 7 5
198 206 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 7 2
199 189 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0
200 014 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 15 34 21
201 015 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 13 25 17
202 208 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ 13 30 19
203 019 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย 0 0 0
204 023 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 0 0 0
205 024 โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) 0 0 0
206 025 โรงเรียนเทศบาล๔ (รัฐประชานุเคราะห์) 0 0 0
รวม 1349 3431 2123
5554


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]