หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สกลนคร เขต 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที่ปรึกษา
2 นายประสพ ขอดเมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที่ปรึกษา
3 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที่ปรึกษา
4 นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที่ปรึกษา
5 นายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ที่ปรึกษา
6 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ประธานกรรมการ
7 นายฉลาด วรรณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
8 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
9 นายทินกร อินทะนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
10 นายทองอยู่ เพียรภายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา ประธานกรรมการ
11 นายชัยยง ธุรารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
12 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ
13 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร รองประธานกรรมการ
14 นายประสพ สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ รองประธานกรรมการ
15 นางวิจิตรา พลศรีลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ
16 นายวีระวัฒน์ งอยผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด รองประธานกรรมการ
17 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ รองประธานกรรมการ
18 นายสุปัน วงศ์อุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง กรรมการ
19 นายปานพันธ์ กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี กรรมการ
20 นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์ กรรมการ
21 นายมุงคุณ สีหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
22 นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ กรรมการ
23 นายกำพล ทองพันธ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
24 นายนิพนธ์ ประมาชิด ครู โรงเรียนบ้านโนนกุง กรรมการ
25 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ
26 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วด่อนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
27 นายสราวุธ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ กรรมการ
28 นางพัชรินทร์ จุลบาท ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
29 นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
30 นางสุดสวาท ทาแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
31 นายสมศักดิ์ สายสมร ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ กรรมการ
32 นางรัตนาพร สายสมร ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ กรรมการ
33 นายศักดิ์ชาย แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนำ้พุงจัดระเบียบ กรรมการ
34 นายชัยสวัสดิ์ ศรีวรกุล ครู โรงเรียนท่าแร่วิทยา กรรมการ
35 นายศิริ สัตถาผล ครู โรงเรียนบ้านหลุบเลา กรรมการ
36 นายวีระพงษ์ อุดมเดช ครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์๒" กรรมการ
37 นางวีนัส พิมพ์มีลาย ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
38 นางวารุณี กุญชรวิโรจน์ ครู โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา กรรมการ
39 นางเครือพันธ์ อุปโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
40 นางอุไรวรรณ ประจักษ์วงศ์ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล กรรมการ
41 นางเทระวรรณ เสนารักษ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
42 นายวิศิษฏ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา กรรมการ
43 นายสุทัศน์ ชุณหวิจิตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กรรมการ
44 นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
45 นายประสพชัย แก้วยะลุน ครู โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
46 นางประพิศ ทรงวิชา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
47 นายสมพร วงศ์รำพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ กรรมการ
48 นางสาวจรุงศรี โฮมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี กรรมการ
49 นางประคอง คำโสมศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนยางคำฯ กรรมการ
50 นายอนงค์ ราชลี ครู โรงเรียนบ้านป่าผาง กรรมการ
51 นายกำพล คำพันธ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
52 นางสาวดารารัตน์ ธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการ
53 นายวุฒินันท์ สาโยธา ครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการ
54 นายไตรภพ ศรีนัครินทร์ พนักงานขับรถ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
55 นายสมปอง ศรีลาราช นักการภารโรง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
56 นางสมนึก แก้วมะ แม่บ้าน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
57 นายถาวร จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
58 นายสุนทร หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา กรรมการ
59 นายไพฑูรย์ หาญมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธเรืองศิลป์) กรรมการ
60 นายวิศิษฐ์ศักดิ์ บุ่งทวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
61 นายสัมภาษณ์ นรภาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ กรรมการ
62 นางเนาวรัตน์ แก้วก่า ครู โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ กรรมการ
63 นางสาวลาวัลย์ ปิตุคง ครู โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม กรรมการ
64 นายกุศล ชุมปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา กรรมการ
65 นายบุญธรรม ลือชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนคร(วันครู ๒๕๐๑) กรรมการ
66 นายอภิชาต แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกส้มโฮง กรรมการ
67 นายจารึก ชาวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา กรรมการ
68 นายเลอพงษ์ กางทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว กรรมการ
69 นางเอมอร โคตกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
70 นางจูรีรัตน์ คำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
71 ร้อนตำรวจตรีสมจิต ศิริกุล วิทยากร ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร กรรมการ
72 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
73 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
74 นายพิชัย ชาบรรทม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
75 นางนวลศรี พรมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
76 นางสาวสมจิตร นาสีแสน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
77 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
78 นายอัศนีย์ จันทรโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
79 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
80 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
81 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
82 นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
83 นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
84 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
85 นายสมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
86 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
87 นางดวงดาว เหลื่อมศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
88 นางอรัญญา แสนสีแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]