สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 25 6 1 0 32
2 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 24 4 1 0 29
3 บ้านม่วงวิทยา 23 12 1 1 36
4 ชุมชนบ้านกุดไห 22 1 0 0 23
5 หนองผือเทพนิมิต 19 5 1 0 25
6 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 17 6 2 1 25
7 อนุบาลเต่างอย 15 5 1 0 21
8 บ้านหนองหอย 14 8 1 0 23
9 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 14 4 0 0 18
10 อนุบาลภูพาน 14 3 1 0 18
11 บ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 14 3 0 0 17
12 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 13 5 1 0 19
13 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 13 2 1 1 16
14 บ้านหลุบเลา 13 1 1 0 15
15 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 12 5 1 1 18
16 บ้านห้วยยาง 12 4 1 1 17
17 เขื่อนน้ำพุง 12 2 1 0 15
18 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 11 3 1 2 15
19 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 11 2 1 0 14
20 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 11 1 2 1 14
21 บ้านดงหลวง 10 5 1 1 16
22 เซนต์โยเชฟท่าแร่ 10 2 1 0 13
23 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 10 1 2 0 13
24 โคกเลาะวิทยาคาร 10 0 0 0 10
25 บ้านหนองไผ่ 9 6 3 0 18
26 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 9 5 2 3 16
27 บ้านดอนแคน 9 4 0 1 13
28 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 9 3 3 0 15
29 บ้านหนองมะเกลือ 9 2 0 0 11
30 บ้านแมดนาท่ม 8 4 3 0 15
31 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 8 4 1 0 13
32 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 8 4 0 2 12
33 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 8 3 2 1 13
34 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 8 2 0 0 10
35 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 8 1 0 0 9
36 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 8 1 0 0 9
37 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 8 1 0 0 9
38 บ้านนาดอกไม้ 8 0 0 0 8
39 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 7 4 2 1 13
40 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 7 4 2 1 13
41 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 7 4 1 0 12
42 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 7 3 2 0 12
43 กุดบากราษฎร์บำรุง 7 3 0 0 10
44 บ้านไร่นาดี 7 3 0 0 10
45 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 7 3 0 0 10
46 บ้านโนนกุง 7 2 0 1 9
47 บ้านน้อยจอมศรี 7 2 0 0 9
48 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 6 7 0 1 13
49 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 6 6 0 1 12
50 บ้านโคกภู 6 5 1 0 12
51 ห้วยทรายวิทยา 6 4 0 1 10
52 นาแก้วพิทยาคม 6 4 0 0 10
53 บ้านจันทร์เพ็ญ 6 3 0 1 9
54 ท่าแร่วิทยา 6 3 0 1 9
55 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 6 2 1 0 9
56 บ้านนาคำวิทยาคาร 6 1 1 1 8
57 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 6 1 0 2 7
58 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 6 0 1 0 7
59 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 5 4 0 0 9
60 บ้านอีกุด 5 3 0 0 8
61 บ้านนาอ่างม่วงคำ 5 3 0 0 8
62 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 5 2 2 0 9
63 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 5 1 1 1 7
64 บ้านกุดฮู 5 1 1 0 7
65 บ้านชมภูพาน 5 1 0 0 6
66 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 5 1 0 0 6
67 โพนงามโคกวิทยาคาร 5 1 0 0 6
68 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 5 1 0 0 6
69 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 4 2 1 1 7
70 บ้านด่านม่วงคำ 4 2 1 0 7
71 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 4 2 0 1 6
72 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 4 2 0 0 6
73 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 4 1 1 1 6
74 อนุบาลกุสุมาลย์ 4 1 1 0 6
75 บ้านนาตาลคำข่า 4 1 1 0 6
76 บ้านสะพานสาม 4 1 1 0 6
77 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 4 1 0 0 5
78 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 4 1 0 0 5
79 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 4 0 0 1 4
80 บ้านหนองกอมป่าขาว 4 0 0 0 4
81 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 3 6 0 0 9
82 ทุ่งมนพิทยาคาร 3 3 1 0 7
83 บ้านนาจาน 3 3 1 0 7
84 บ้านใหม่พัฒนา 3 1 0 2 4
85 บ้านห้วยแคน 3 1 0 1 4
86 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 3 1 0 1 4
87 บ้านกลางนาเดื่อ 3 1 0 0 4
88 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 3 1 0 0 4
89 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 3 0 0 1 3
90 อนุบาลวรรณทอง 3 0 0 1 3
91 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 3 0 0 0 3
92 บ้านค้อใหญ่ 3 0 0 0 3
93 บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 3 0 0 0 3
94 บ้านตองโขบ 3 0 0 0 3
95 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 3 0 0 0 3
96 บ้านนาเดื่อ 2 5 0 0 7
97 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 2 4 0 0 6
98 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ 2 3 2 2 7
99 บ้านโคกกลาง 2 3 0 0 5
100 อนุบาลภวิกา 2 2 1 0 5
101 บ้านกุงศรี 2 2 1 0 5
102 บ้านหนองแข้โนนมาลา 2 2 0 1 4
103 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 2 2 0 0 4
104 แก้งคำประชาสามัคคี 2 1 1 1 4
105 บ้านบ่อเดือนห้า 2 1 1 0 4
106 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 2 1 0 0 3
107 บ้านนาสีนวล 2 0 1 0 3
108 บ้านโคกสะอาด 2 0 1 0 3
109 บ้านนาขาม 2 0 0 1 2
110 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 2 0 0 0 2
111 ไพศาลวิทยา 2 0 0 0 2
112 บ้านป่าผาง 2 0 0 0 2
113 บ้านนามนประชาสามัคคี 2 0 0 0 2
114 ผักแพวบำรุงวิทยา 2 0 0 0 2
115 บ้านค้อน้อย 2 0 0 0 2
116 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
117 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 2 0 0 0 2
118 บ้านกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
119 บ้านดอนเชียงคูณ 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองสระ 2 0 0 0 2
121 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
122 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 1 3 1 0 5
123 บ้านนาดี 1 3 0 0 4
124 บ้านประชาสุขสันติ์ 1 3 0 0 4
125 บ้านป่าหว้าน 1 2 1 0 4
126 บ้านวังปลาเซือม 1 2 1 0 4
127 บ้านดงขวาง 1 2 0 0 3
128 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 1 2 0 0 3
129 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 1 1 1 0 3
130 บ้านซ่งเต่า 1 1 1 0 3
131 นาอ้อยคำสะอาด 1 1 1 0 3
132 นายอวัฒนา 1 1 0 0 2
133 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 1 1 0 0 2
134 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1 1 0 0 2
135 บ้านท่าม่วง 1 1 0 0 2
136 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1 1 0 0 2
137 อนุบาลอังสนา 1 1 0 0 2
138 อนุบาลโพนนาแก้ว 1 1 0 0 2
139 บ้านกุดสะกอย 1 0 1 0 2
140 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 1 0 1 0 2
141 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 1 0 1 0 2
142 บ้านอุ่มจาน 1 0 1 0 2
143 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1
144 อนุบาลประภัสสร 1 0 0 0 1
145 บ้านกกส้มโฮง 1 0 0 0 1
146 บ้านโคกแก้ว 1 0 0 0 1
147 ธาตุนาเวงวิทยา 1 0 0 0 1
148 บ้านดงหนองเหียน 1 0 0 0 1
149 บ้านนาแก 1 0 0 0 1
150 บ้านลาดค้อ 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1 0 0 0 1
152 หนองปลาดุกศรีวิทยา 1 0 0 0 1
153 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 0 3 0 0 3
154 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 2 2 0 4
155 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 0 2 0 0 2
156 บ้านโคกม่วง 0 2 0 0 2
157 นางอยโพนปลาโหล 0 1 1 0 2
158 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 0 1 1 0 2
159 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 1 0 0 1
160 บ้านดอนสัมพันธ์ 0 1 0 0 1
161 บ้านห้วยหวด 0 1 0 0 1
162 บ้านเชิงดอย 0 1 0 0 1
163 บ้านกวนบุ่น 0 0 1 2 1
164 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 0 0 1 1 1
165 บ้านกุดแข้ 0 0 1 0 1
166 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 821 311 85 47 1,264