สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 10 8 2 20 22 5 1 0 28
2 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 6 0 1 7 11 3 1 1 15
3 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 5 3 4 12 19 4 1 0 24
4 อนุบาลภูพาน 4 4 1 9 11 3 1 0 15
5 บ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 4 3 3 10 11 3 0 0 14
6 บ้านหนองไผ่ 4 0 1 5 9 6 3 0 18
7 ชุมชนบ้านกุดไห 3 8 4 15 20 1 0 0 21
8 หนองผือเทพนิมิต 3 5 4 12 16 3 1 0 20
9 บ้านหลุบเลา 3 3 1 7 11 1 1 0 13
10 บ้านหนองหอย 3 3 0 6 14 8 1 0 23
11 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 3 1 0 4 5 2 2 0 9
12 กุดบากราษฎร์บำรุง 3 0 3 6 7 3 0 0 10
13 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 3 0 0 3 5 3 1 1 9
14 บ้านม่วงวิทยา 2 4 3 9 23 12 1 1 36
15 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 2 3 1 6 7 0 2 0 9
16 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 2 2 2 6 13 4 0 0 17
17 บ้านห้วยยาง 2 2 1 5 9 3 1 1 13
18 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 2 1 1 4 8 3 1 0 12
19 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 2 0 2 4 8 4 0 2 12
20 บ้านอีกุด 2 0 1 3 5 3 0 0 8
21 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 2 0 0 2 11 3 1 2 15
22 โคกเลาะวิทยาคาร 2 0 0 2 7 0 0 0 7
23 บ้านห้วยแคน 2 0 0 2 3 1 0 1 4
24 บ้านแมดนาท่ม 1 4 1 6 8 4 2 0 14
25 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1 2 3 6 15 6 2 1 23
26 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 2 1 4 11 1 2 1 14
27 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 2 1 4 7 4 1 0 12
28 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1 2 1 4 5 4 2 3 11
29 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 2 0 3 5 0 0 0 5
30 บ้านชมภูพาน 1 1 2 4 5 1 0 0 6
31 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1 1 1 3 11 2 1 0 14
32 บ้านโคกภู 1 1 1 3 5 4 1 0 10
33 อนุบาลเต่างอย 1 1 0 2 8 4 1 0 13
34 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1 1 0 2 4 5 0 1 9
35 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
36 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 ไพศาลวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 9 3 3 0 15
39 บ้านดงหลวง 1 0 1 2 7 4 1 1 12
40 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1 0 1 2 5 3 0 0 8
41 ห้วยทรายวิทยา 1 0 1 2 4 4 0 1 8
42 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 1 5
43 อนุบาลภวิกา 1 0 1 2 2 2 1 0 5
44 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1 0 1 2 2 0 0 1 2
45 บ้านป่าผาง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านป่าหว้าน 1 0 1 2 1 2 1 0 4
47 เซนต์โยเชฟท่าแร่ 1 0 0 1 10 2 1 0 13
48 บ้านโนนกุง 1 0 0 1 7 2 0 1 9
49 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 1 0 0 1 6 7 0 1 13
50 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 1 5 1 1 1 7
51 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1 0 0 1 5 1 0 0 6
52 อนุบาลกุสุมาลย์ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
53 บ้านนาขาม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
54 ผักแพวบำรุงวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านนามนประชาสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 นายอวัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 0 2 2 4 9 2 1 1 12
59 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 0 2 1 3 7 3 2 1 12
60 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 0 2 1 3 5 2 0 0 7
61 โพนงามโคกวิทยาคาร 0 2 1 3 5 1 0 0 6
62 บ้านค้อน้อย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 1 2 3 8 4 1 0 13
64 ทุ่งมนพิทยาคาร 0 1 2 3 3 3 1 0 7
65 เขื่อนน้ำพุง 0 1 1 2 7 2 0 0 9
66 บ้านจันทร์เพ็ญ 0 1 1 2 6 3 0 1 9
67 ท่าแร่วิทยา 0 1 1 2 6 3 0 1 9
68 บ้านกลางนาเดื่อ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
69 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
70 บ้านไร่นาดี 0 1 0 1 7 2 0 0 9
71 บ้านดอนแคน 0 1 0 1 5 3 0 1 8
72 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 0 1 0 1 4 2 0 0 6
73 บ้านน้อยจอมศรี 0 1 0 1 4 0 0 0 4
74 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
75 บ้านหนองมะเกลือ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
76 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
77 บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 1 0 1 3 0 0 0 3
78 บ้านกกส้มโฮง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 0 0 3 3 8 1 0 0 9
80 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 0 0 3 3 3 2 0 1 5
81 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 0 0 2 2 5 3 0 0 8
82 บ้านกุดฮู 0 0 2 2 2 1 1 0 4
83 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 0 0 2 2 2 1 0 0 3
84 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 0 0 2 2 1 1 0 0 2
85 นาแก้วพิทยาคม 0 0 1 1 6 4 0 0 10
86 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 0 0 1 1 6 1 0 2 7
87 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
88 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 4 2 1 1 7
89 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 4 2 1 0 7
90 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 0 0 1 1 3 6 0 0 9
91 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
92 บ้านตองโขบ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
93 บ้านนาเดื่อ 0 0 1 1 2 5 0 0 7
94 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
95 บ้านซ่งเต่า 0 0 1 1 1 1 1 0 3
96 บ้านโคกแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
99 บ้านนาคำวิทยาคาร 0 0 0 0 6 1 1 1 8
100 บ้านนาอ่างม่วงคำ 0 0 0 0 5 3 0 0 8
101 บ้านด่านม่วงคำ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
102 บ้านนาตาลคำข่า 0 0 0 0 4 1 1 0 6
103 บ้านสะพานสาม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
104 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
105 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
106 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 3 0 0 0 3
107 บ้านหนองกอมป่าขาว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
109 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
110 บ้านนาจาน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
111 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
112 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
113 แก้งคำประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 1 1 1 4
114 บ้านบ่อเดือนห้า 0 0 0 0 2 1 1 0 4
115 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
116 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านดอนเชียงคูณ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านประชาสุขสันติ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
121 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 บ้านวังปลาเซือม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
123 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 นาอ้อยคำสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 บ้านกุงศรี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 อนุบาลอังสนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านกุดสะกอย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
134 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านอุ่มจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
139 อนุบาลวรรณทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านค้อใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านดงหนองเหียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 หนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
148 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
149 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 นางอยโพนปลาโหล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านดอนสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านห้วยหวด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านเชิงดอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านกวนบุ่น 0 0 0 0 0 0 1 2 1
160 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 108 98 97 303 670 277 81 46 1,028