รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สกลนคร เขต 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายอวัฒนา 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  แดนรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนปัญญา
 
1. นายนิยม  บุญกอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชิตชัย  อ่อนจงไกล
2. เด็กชายพลวัตร  มีแก้ว
 
1. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ตุ่นปรุ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  วงศ์เครือสอน
 
1. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชูเกียรติ  เสนาชัย
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์  วิริยะกิจ
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  จะผาวาน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ลีทนทา
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยตะมาตย์
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  ทุมกิจจะ
4. เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก
5. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมุกดา
 
1. นายปราวัฒน์  แจ้งสุข
2. นายยรรยง  วงษ์ษาคร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลดา  คิดค้า
2. นางสาวรัชนี  ปราบนอก
3. นางสาววิรดา  หมื่นสุข
4. นายศุภฤกษ์  กุลศรี
5. นางสาวเพ็ญนภา  บุญภา
 
1. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
2. นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงศิริธิดา  รัตพลเสน
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เดชดา
2. เด็กชายศุภิญญา  วงศ์ษาโคตร
 
1. นางสุวรรณา  สุริรมย์
2. นายธนูชัย  ภูจอมจิตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงปิติญา  จรถวิล
2. นายรัฐฑิกร  อ่อนสุด
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายประมาณ  พิมพ์เภา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงปัทมา  มูกขุนทด
 
1. นางกัลยาณี  สิงหนสาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปภัสสร  อินธิแสง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจียมสกุลศักดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงอาภาศรี   แพงดี
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา
 
1. นางพิมพ์สุดา  วัฒนประคัลภ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อินทรสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  อุปพงษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงรุจิรา  คุณปัญญา
 
1. นายนาตญา  สัตถาผล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงชไมพร   โตครุขัน
 
1. นางสมจิตร   เลานวดวัน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงณัฐธิณี  ศรีถาวร
 
1. นางสาววันวิสาข์  พิกุลทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไกยะฝ่าย
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เทือกตาหลอย
 
1. นายไขแสง  พลราชม
2. นางสาววัชรินทร์  พินิจรัมย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงชนิตา  หาญยงค์
2. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
 
1. นางวราภรณ์  นาคคูบัว
2. นางศศิธร  ภูน้ำไสย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงประภัสสร  ตาลาคุณ
 
1. นางเยาวรัตน์  ประทุมรัตน์
2. นายวืทยา  กรรณพร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. นางสาวกานดา  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายชานนท์  สุภายอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ข่วงทิพย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ข่วงทิพย์
3. เด็กชายปิติศักดิ์  ข่วงทิพย์
 
1. นายสุจริต  คำโคตร
2. นางสาวอุมาพร  จอมคำสิงห์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1. เด็กหญิงปนิสตา  พิมพิการ
2. เด็กชายภูผา  โคตรธรรม
3. เด็กหญิงอลิชศรา  วงศ์เตชะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ถามาตย์
2. นางแสงทอง  งิ้วสุภา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชัยณรงค์  น้อยเหลือง
2. นายศักดา  ชินบุตร
3. นายอานนท์  โสมนาม
 
1. นายเรืองวัฒนา  พรหมเมือง
2. นายนาวา  ศรีนา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงนิภาพร   ปิตะแสง
 
1. นางสาวเรวดี   ขาวพิมพ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์   จันทร์ดิษฐ์
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนภัทร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายพีรพล  โพธิ์ม่วง
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  ลาดบาศรี
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กหญิงอรพรรณ  แน่นอุดร
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพียสา
 
1. นายพิชิต  จันทรวงศ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ล่องวิเชียร
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. เด็กหญิงพรศิริ  นึกชัยภูมิ
 
1. นายนิวัติ  ฮามพันเมือง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ถึงนามลี
 
1. นางหงษ์สุดา  อยู่โสนะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยุพันธ์
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทาวะลุน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาทุมทา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นกงไว
4. เด็กหญิงณิชากร  แง่ธรรม
5. เด็กชายตนุภัทร  แง่ธรรม
6. เด็กชายธนกวรรณ  ทิพจร
7. เด็กหญิงธิดารักษ์  แง่ธรรม
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  เฉิดทรัพย์
9. เด็กชายปริพล  โคตรผาย
10. เด็กหญิงพรนภา  ลีลายนาค
11. เด็กหญิงพรสุภา  แกะทาคำ
12. เด็กหญิงพัชรี  พีล้ำ
13. เด็กหญิงรวิสรา  สุตะโคตร
14. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  อินยาพงษ์
15. เด็กหญิงวราพร  นีลายนาค
16. เด็กชายสมยศ  บาลโคตรคุณ
17. เด็กชายสรยุทธ  ศรีบุญแปลง
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  งัดกระโทก
19. เด็กหญิงอรัญญา  ดงจำปา
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  ราชราชา
 
1. นางเยาวรัตน์  แก้วก่า
2. นางศิรินทร  คำเพชรดี
3. นางนฤมล  งอยผาลา
4. นางธนิกา  ไกยพาย
5. นางบรรจบ  สมบูรณ์
6. นายศักดิ์ดา  จันทรขันตี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  คำแสนพันธ์
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เขียนนอก
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  วงศ์ศรีชัย
4. เด็กชายจิรพัฒน์  ที่รักษ์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  เวี่ยนวิเศษ
7. เด็กหญิงชิญญานุช  เวี่ยนวิเศษ
8. เด็กหญิงญาณิศา  รักษา
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลทองสุก
10. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
11. เด็กหญิงณัฐชา  โรมวงศ์
12. เด็กหญิงณิชชาอร  จิณณพัตกิติ
13. เด็กหญิงธรรมวรรณ  ทองรักษ์
14. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธนากรยิ่งยงค์
15. เด็กหญิงนนทพร   เสนสุข
16. เด็กหญิงนันฐิญา  ชาภักดี
17. เด็กชายปริญญา  จันคำเข้ม
18. เด็กหญิงปวีณา  สีมา
19. เด็กชายปิติภัทร  สกลธนรัตน์
20. เด็กชายพชร  เจริญกิจกุล
21. เด็กหญิงพรญาณี  คำภา
22. เด็กหญิงพรธีรา  สิงห์สุพรรณ
23. เด็กหญิงพรหมพร  ปรีชาพงศ์กร
24. เด็กหญิงภัทราพร  ศฤงธร
25. เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์
26. เด็กหญิงลัลลณา  ผาจันยอ
27. เด็กหญิงวรรณฉัตร  กาษบัวลอย
28. เด็กหญิงวริศรา   ศรีเมือง
29. เด็กชายศรายุทธ  แพงพิมพ์โส้
30. เด็กชายศุภกร  ทองละไม
31. เด็กชายสุรไกร  ไชยมัชชิม
32. เด็กหญิงสุวิสาข์  สารวัน
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
3. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจตุภัทร   คำมุงคุณ
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  ปุ่งคำน้อย
3. เด็กชายปิยะพันธ์  พรมภาพ
4. เด็กชายราชัน  พันธุออน
5. เด็กหญิงวรดา  ปุ่งคำน้อย
6. เด็กชายอำนาจ  โสโรมรัมย์
 
1. นายสุทัศน์  บุตรโคษา
2. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
3. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงปองทิพย์  คำชมภู
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภูพาน 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เชียงกลาง
 
1. นางสาวรินทา  สีเหลือง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงปองทิพย์  คำชมภู
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กชายนิติธรรม  ระรวยทรง
 
1. นางสาวสุมิตรา  จำวงศ์ลา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. นางสาวศิริยากร  ยางธิสาร
 
1. นางทิพา  ชาชัย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กชายสมเกียรติ  ลาดำ
 
1. นางคณัสนันท์  ศรีมงคล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  การจายภักดี
 
1. นางวริณี  ธนะคำดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงพรมชารี
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดวงปากดี
 
1. นางประคองศรี  นามวงษา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกนกอร   ครุธตำคำ
2. เด็กหญิงกนกอร   ใต้ชมภู
3. เด็กหญิงกรกมล   ครุธตำคำ
4. เด็กหญิงกวินทิพย์    เพ็งไธสง
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สีนวน
6. เด็กหญิงจักรฤดี   แก้วเคน
7. เด็กหญิงจารุวรรณ   นิลกิจ
8. เด็กหญิงจินตนา   ครุธตำคำ
9. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แสนบรรดิษฐ์
10. เด็กชายชัยสิทธิ์   แสนบรรดิษฐ์
11. เด็กหญิงฑริกา    ขันมะจันทร์
12. นายทัศนีย์   นุชกระโทก
13. เด็กหญิงทิพวรรณ   นึกชอบ
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ดวงคุณ
15. เด็กหญิงนภาวรรณ   วารีย์
16. เด็กหญิงนุชบา   ไกษรวงค์
17. เด็กหญิงน้ำฝน   ครุฑตำคำ
18. เด็กหญิงปิยธิดา    หะติง
19. เด็กหญิงพรชิตา   นาแพงสอน
20. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง   นาโควงค์
21. เด็กหญิงลักษิกา    ดวงคุณ
22. เด็กหญิงวรัญญา   ดวงคุณ
23. เด็กชายวาสนา   เมืองมุงคุณ
24. เด็กหญิงวิลัยวรรณ   มังลา
25. เด็กหญิงวิลาศิณี  อุปพงษ์
26. เด็กชายวีรพล    ผมงาม
27. เด็กหญิงสงกรานต์   จักรพิมพ์
28. เด็กหญิงสิริสุข   แสนบรรดิษฐ์
29. เด็กชายสุขสันต์   วันดี
30. เด็กหญิงสุนิตรา   อุ่นจางวาง
31. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ภักมี
32. เด็กหญิงอทิตติยา   หะติง
33. เด็กชายอัครเดช   แสนบรรดิษฐ์
34. เด็กหญิงอังศนา    ล้อมวงค์
35. เด็กหญิงอาทิติยา   กาแก้ว
36. เด็กหญิงอารียา   แสนบรรดิษฐ์
37. เด็กหญิงเขมจิรา    ย้อยดวงชัย
38. เด็กหญิงเย็นจิตร   วงศ์รัตนะ
39. เด็กชายเรืองศักดิ์   กุลยะณี
40. เด็กชายเสรี   ศรีทิน
 
1. นายอนันตชัย   เคนไชยวงศ์
2. นางสาววันเพ็ญ   นามเมืองรักษ์
3. นางโสภิดา    เชิดชน
4. นายสุวิทย์   ไพภิบาล
5. นางสุวรรณา   สุริรมย์
6. นายชาญศักดิ์    บุตรวัง
7. นายดังไกล    คำทะเนตร
8. นางศุภานัน   นาเชียงใต้
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. เด็กชายธนุวัฒน์  อุสาหะพันธ์
 
1. นางสาววรารัตน์  ไพยเสน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกานดา   วงศ์ษา
 
1. นายวิทยา   ทอนฮามแก้ว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ดาบชัย
2. เด็กชายคุณากร  พรมพินิจ
3. เด็กหญิงชิดชนก  ศิริมงคล
4. เด็กหญิงชุตินันท์  ไตรราษฎร์
5. เด็กหญิงญาณิศา  หม่อมพระเนาว์
6. เด็กหญิงฐิติกา  ดาบพลอ่อน
7. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ควรดี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาบพิมพ์ศรี
9. เด็กหญิงดาวประกาย  หลอดเงิน
10. เด็กหญิงธันยพร  เศิกศิริ
11. เด็กชายธีรโชติ  ฮังศรี
12. เด็กหญิงนริศรา  ดาบพลอ่อน
13. เด็กหญิงนฤภร  โสมเกษตรินทร์
14. เด็กหญิงนลินี  บุญเกิด
15. เด็กชายนิติพงษ์  คำสงค์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ดาบลาอำ
17. เด็กหญิงปนัดดา  อนันต์
18. เด็กหญิงปานระพี  พรมรัตน์
19. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชินวงษ์
20. เด็กชายพิพัฒน์  อินธิราช
21. เด็กชายพิมพ์ศักดิ์  แสงสิทธิ์
22. เด็กหญิงภัทรดา  ดาบพิมพ์ศรี
23. เด็กหญิงภูพิงค์  อันทรบุตร
24. เด็กชายภูริณัฐ  อามาตย์ทอง
25. เด็กชายภูวเนตร  พฤกษา
26. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีมุกดา
27. เด็กหญิงวิมลวรรณ  นิติยาโรจย์
28. เด็กหญิงสุภาพร  กลิ่นเกลี้ยง
29. เด็กหญิงสุภิสรา  พองพรหม
30. เด็กชายอภิชิต  ดาบลาอำ
31. เด็กหญิงอภินุช  กุดวงค์แก้ว
32. เด็กหญิงอลิษา  ดาบพิมพ์ศรี
33. เด็กหญิงเมธาพร  กระโจม
34. เด็กหญิงเรณุมาศ  ม่วงกลม
 
1. นายสงวน  รองไชย
2. นายวันชัย  ถนอมพลกรัง
3. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
4. นางนภัสวรรณ  ชื่นชมบุญ
5. นางประภาพร  วรรณบุ้งทอง
6. นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิสัตย์
7. นางสาวพรเพ็ญ  เฟื่องฟู
8. นางสาวรุจิรา  พองพรหม
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำมี
3. เด็กชายปาริชาติ  แก้วอัคฮาด
4. เด็กหญิงปุนิกา  ศรีบัวรม
5. เด็กชายพีรพล  ทองเจือ
6. เด็กชายพีรภัทร  ทองเจือ
7. เด็กหญิงสุวภี  แสงสิทธิ์
8. เด็กชายอัคเดช  วรรณพรม
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางพนมพร  แก้วไกรสร
3. นางดวงตา  วงค์ละคร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายฉัตรกรินทร์  พงษ์ศิริ
2. เด็กชายญฐากูร  ไชยนิลวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐฐี  วงศ์ละคร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูดี
5. เด็กชายนทีกานต์  คงเมือง
6. เด็กหญิงนนทพร   เสนสุข
7. เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรหมคำ
8. เด็กหญิงพรเพชร  สุขล้ำคณา
9. เด็กหญิงอรวรรณ  เหมะธุลิน
10. เด็กชายอาทิตย์  ศรีเรไร
 
1. นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
2. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
3. นางดวงจันทร์  ภู่ขำ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฮ่มป่า
2. เด็กหญิงธิดา   แสนพลอ่อน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   จันทาชัยภูมิ
4. เด็กหญิงมุธิตา   ทะชัยวงศ์
5. เด็กชายราเชนท์   ดอกสี
6. เด็กหญิงใบเฟิร์น   แววสี
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์
3. นายยุทธศักดิ์  จริตน้อม
4. นายวรวิทย์  แสนโสภา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมวลเจริญกิจ
2. เด็กหญิงนิรัชพร  สายมาลัย
3. เด็กหญิงพิริยากร  เรืองวรบูรณ์
4. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสุพนิดา  นามพิกุล
6. เด็กหญิงเบญญา  นนท์คำวงศ์
 
1. นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
2. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
3. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
4. นางจูรีรัตน์  คำเมือง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำมี
3. เด็กหญิงนัดดา  สัจสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ศรีหาบรรดิษฐ์
5. เด็กหญิงปุนิกา  ศรีบัวรม
6. เด็กหญิงสุวภี  แสงสิทธิ์
7. นางสาวอาทิตยา  หาริวัล
8. นางสาวอินทร์ธิรา  ฉายพงค์
9. เด็กหญิงเกษร  ไพคำนาม
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางพนมพร  แก้วไกรสร
3. นางสาววณิภา  โอ้น
4. นายบุญทรง  สุนทรส
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงชารินา  พาลเหนือ
2. เด็กหญิงณัชชา  ราชราชา
3. เด็กหญิงบรรจงพร  ศรีเพชร
4. เด็กหญิงปณิตา  โคตรธรรม
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะนันท์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  หาญมนตรี
7. เด็กหญิงสุธิตา  แสนสุริวงศ์
8. เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
 
1. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
2. นายณรงค์ชัย  อุดด้วง
3. นางจันทร์จิรา  พลขันธ์
4. นางสาวอรริสา  พิมพ์มีลาย
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กหญิงกรกนก  วงษ์จันทร์แดง
3. เด็กหญิงขจรศรี  อุ่นสกุล
4. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฮ่มป่า
5. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสุรินทร์
6. นายตะวัน  กลิ่นหนู
7. เด็กหญิงธิดา   แสนพลอ่อน
8. เด็กหญิงนัญชนก  พรหมจันทะ
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทะวงศ์นา
10. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   จันทาชัยภูมิ
11. นายมนตรี  ประกิ่ง
12. เด็กชายราเชนท์   ดอกสี
13. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วมุกดา
14. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำจันทร์
15. เด็กหญิงสาริณี  เทียวไทย
16. เด็กหญิงใบเฟิร์น   แววสี
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นายวรวิทย์  แสนโสภา
3. นายยุทธศักดิ์  จริตน้อม
4. นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล
5. นางสาวมัลลิกา  มานันที
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เขียนนอก
2. เด็กหญิงณิชชาอร  จิณณพัตกิติ
3. เด็กชายธนพล  ที่รักษ์
4. เด็กหญิงธรรมวรรณ  ทองรักษ์
5. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธนากรยิ่งยงค์
6. เด็กชายนนท์ปวิช  อำพล
7. เด็กชายนิพพิชญ์  แก้วดี
8. เด็กหญิงปวีณา  สีมา
9. เด็กหญิงพรญาณี  คำภา
10. เด็กหญิงพรหมพร  ปรีชาพงศกร
11. เด็กหญิงพราวฟ้า  มาประจวบ
12. เด็กหญิงภัทราพร  ศฤงธร
13. เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ
14. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเมือง
15. เด็กหญิงสิริยาดา  เพียรจัด
16. เด็กหญิงสุวิสาข์  สารวัน
 
1. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
2. นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
3. นางดวงจันทร์  ภู่ขำ
4. นางจูรีรัตน์  คำเมือง
5. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงธิติญา  ถึงคำภู
2. เด็กชายพรทวี  ยางธิสาร
3. เด็กหญิงศรัญพร  ประสงค์ใด
4. เด็กหญิงอุษา  บริขันธ์
5. เด็กหญิงเมขลา  โถชัยคำ
 
1. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
2. นายเจษฎา  โถชัยคำ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงคิมญาดา  สิงห์วงศ์ษา
2. เด็กหญิงวาสนา  สิทธิชำนาญ
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทะวงษ์
2. นางบุญเหลือ  จันทะวงษ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แหวนเพ็ชร
2. เด็กชายนวมินทร์  อินทร์แถลง
3. เด็กชายพัสกร  ประจันตะเสน
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  แสงพรมชารี
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำบููชา
6. เด็กชายอัคคพล  พลอินสา
 
1. นายสุนทร  คามวุฒิ
2. นายไกยะสิทธิ์  มหาชัย
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กชายจารุพงษ์  ด้วงขาว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  งอยภูธร
3. เด็กชายฏิมากานต์  แก้วมะ
4. เด็กชายธีรภัทร  งอยจันทร์ศรี
5. เด็กชายพิทักษ์  งอยผาลา
6. เด็กชายอลงกต  งอยแพง
 
1. นางรัชฎาพร  งอยภูธร
2. นางนิรัติศัย  นารถพลายพันธุ์
3. นางนิตยา  เชื้อดวงผูย
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายภูมราช  แสนพระพล
2. เด็กชายภูมินทร์  จันทะรังษี
3. เด็กชายมุณีพงษ์  กุลมินทร์
4. นายวุฒิพงษ์  พรมเมือง
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ล่ามคำ
6. เด็กชายศุภากร  บุตรโคษา
7. เด็กชายอนิวัตติ์  วงศ์เครือสอน
8. นายอัฐศราวุธ  พลวงศ์ษา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นายสาคร  ผายป้องนา
3. นางพัชรินทร์  วิญญาสุข
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  คาคำมาตย์
2. เด็กหญิงฑีรภัค  ภูเพ็งใจ
3. เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์
 
1. นางสมหมาย  ชาบรรทม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนบรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วงศ์คำพันธ์
3. เด็กหญิงสมใจ  อุ่นจางวาง
 
1. นางสมรัก  พับตา
2. นางสาวบุญเรือง  ฤกษ์ดี
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปรวีร์  กุดวงค์แก้ว
2. เด็กชายวัชรพร  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  จำวงศ์ลา
 
74 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงอนุรดี  ใหมคำ
 
1. นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พินิจ
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงวนัญญา  บุบผาวรรณ์
2. เด็กหญิงอลิชา  พรมเมือง
3. เด็กหญิงโนราห์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงจินตรา  ถานพรม
2. เด็กชายสราวุธ  มากะจันทร์
 
1. นายเสกสันติ์  เจริญพร
2. นางพิกุล   เคนประคอง
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจกมล  แก่นดี
2. เด็กหญิงชุติภา  เกตุศรีพรม
 
1. ส.ต.ต.นิกรณ์  ศรีทะชิต
2. นางสาววนิดา  บุญอุ้ม
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายณัชพล  ขันธุ์ละ
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  จาริพันธุ์
 
1. นายวัชรินทร์  นาคะอินทร์
2. นางสาวสุพัตรา  โคตรสมบัติ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงนฤมล  ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงศรัญญา  ไพเรืองโสม
 
1. นายเสกสันติ์  เจริญพร
2. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธนพร  สกุลคุณาทิพย์
2. เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พินิจ
2. นางพัชรินทร์  แสนวิเศษ
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. นางสาวรัติฏิกาล  เจือจันทร์
2. นางสาวสุวัชราพร  มามีกุล
 
1. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุชาติ
 
82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพากร  ปุ่งคำน้อย
2. เด็กหญิงนันธิดา  ขะที
 
1. นางชวนคิด  คำสงค์
2. นางยุุวธิดา  เมฆวัน
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัสฉณี  สอนระวัตร
2. เด็กหญิงลักษคณา  ลือแก้มา
 
1. นายชูศักดิ์  มุลน้อยสุ
2. นายศรัญญู  ลอนตรง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยา 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ฮาดคะดี
2. เด็กหญิงศิริกาญดา  โพธิแสนหลี
 
1. นางดาวใจ  ราชาไชย
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพรัตน์  ชมภูทอง
2. เด็กชายนวพล  วิเศษดี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พันธุออน
 
1. นางยุุวธิดา  เมฆวัน
2. นายไกยะสิทธิ์  มหาชัย
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นายจีรยุทธ  อินธิโคตร
2. นายพนมพร  บลลา
3. นายสหรัฐ  คำสี
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง
2. เด็กชายจักรภัทร  วงศมีแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว
2. นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. นางสาวกฤษธรักษ์  แสนธิจักร
2. นายธีรายุ  คำเครือ
3. นางสาวปรียารัตน์  เสาะแสวง
 
1. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ
2. นางศิริวรรณ  ยตะโคตร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริฟอง
2. เด็กชายธนาพงษ์  วงศ์ประชา
3. เด็กชายประกาสิทธิ์  ใยวังหน้า
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายทนงศักดิ์  พลคะชา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. นายธนบดินดร์  จุมพลน้อย
2. นายประมวล  นาคำ
3. นายยงยุทธ  ภูพวงเพชร
 
1. นายศราวุธ  แป้นโคตร
2. นายสุรศักดิ์  หันจางสิทธิ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ทัศคร
3. เด็กหญิงศิรินัดดา  ลาวงศ์เกิด
 
1. นายนิคม  คำทอง
2. นางสาวอาภรณ์  นาลงพรม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวริศรา  ชาวดา
2. เด็กหญิงวารุณี  นรินทร์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  มีมุข
 
1. นางสาวกุญช์ณัฏฐา  ประณต
2. นายทวีศักดิ์  หารคำอุ้ย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงวงค์
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  กาบบัวคำ
3. เด็กหญิงปภัสพร  วงศ์เครือศร
4. เด็กหญิงประไพพรรณ  สินภูมี
5. เด็กหญิงพรหมพร  ชาวบางพรหม
6. เด็กหญิงวรัมพร  อภัยวงษา
 
1. นางเฉลิมศรี  โกมินทรชาติ
2. นางสาวสอระสินธุ์  วงศ์เครือศร
3. นางฌาณิกา  ถิ่นตองโขบ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปยาว
2. เด็กหญิงพรทิพา  ดงภูยาว
3. เด็กหญิงภัทรดา  แกะทาคำ
4. เด็กหญิงศศินิภา  วงษ์สีดา
5. เด็กชายอดิศักดิ์  อินทสิทธิ์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์ศรีดา
 
1. นายปริญญา  แก้วก่า
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กชายณฐพรรณ  เมชบุตร
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  ลีนาลาด
3. เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วกิ่ง
 
1. นางอรวรรณ  ยาทองไชย
2. นางภัทรนันท์  ขันทีท้าว
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชีด้าม
2. เด็กหญิงมันทนา  ชีแพง
3. เด็กหญิงวาสนา  พักสูงเนิน
 
1. นางสาวเขมณภัทร  นีลัยนารถ
2. นายวรางกูร  ชีด้วง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงชุติมา  กาบบัวคำ
2. เด็กชายธวัชชัย  ศริใจ
3. เด็กหญิงอภิษฎา  คำโสมศรี
 
1. นางอมรรัตน์  ยาทองไชย
2. นางโสภา  ฮ่มป่า
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงกนกพร  บีลี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  พิษสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกวลิน  กอแก้ว
 
1. นายไตรรงค์  หนองห้าง
2. นายวรางกูร  ซีด้วง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงนันธิดา  อินทร
2. เด็กหญิงปณิตา  แสนรัตน์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดาโอภา
 
1. นางประภัสสร  ฤทธิ์สุวรรณ
2. นายวัลลภา  คึมยะราช
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงพิมลภา  ยาทองไชย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ยางธิสาร
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จำลอง
 
1. นางจิตรา  ฮ่มป่า
2. นางโสภา  ฮ่มป่า
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีกุด 1. เด็กหญิงกชกานต์  ตราชู
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะอินทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วางศรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมเชษฐา
2. นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายคำพา
2. เด็กหญิงพรศิริ  จิตอาคะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองคง
 
1. นางสาวนิศากร  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวรัชนี  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกภู 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุพร
2. เด็กหญิงนริศรา  แสงสิทธิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ประสงค์สุข
 
1. นางจุฬาพร  บุญแก้วคง
2. นางนารีรัตน์  วิสมิตนันท์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีกุด 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นกลม
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใยปางแก้ว
3. เด็กหญิงแก้วตา  ปัญไต
 
1. นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย
2. นางรัชดาพร  วรรณจันทร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  อวนพล
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  หล่อนสิ่ว
3. เด็กหญิงพิมล  เชื้ออินทรถา
 
1. นางรัตนี  ทองพันธุ์
2. นางทิพวรรณ  จิตอัคคะ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายธนากร  แสงวงค์
2. นางสาวรัชรีย์  หล้าพรหม
3. นางสาวรัศมี  แสนสุริยวงค์
 
1. นางสาวลมัยลักษณ์  เภารังค์
2. นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายชีวานนท์  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  เพาโพธิ์
3. เด็กหญิงพุทธชาติ  หล่อนสิ่ว
 
1. นางลดาวัลย์  ถิ่นตองโขบ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ฝ่ายเทศ
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญา  วัดแผ่นลำ
2. เด็กหญิงทักษดี  เถาว์อ้วน
3. เด็กหญิงอภิญญา  เจือจันทร์
 
1. นางชลธิรศน์  ไชยเสนา
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีมุกดา
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กชายปิยะวัตร  อุปละ
2. เด็กชายพิชิตชัย  ครุฑตำคำ
3. เด็กชายศิวะ  เวชพันธ์
 
1. นางจุฬาภรณ์  เมฆอากาศ
2. นางสาวอัมพาวรรณ  สิงห์ทอง
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กหญิงดลฤดี  งอยหล้า
2. เด็กหญิงนิรัชชา  งอยภูธร
3. เด็กหญิงเกตวดี  นนคำวงศ์
 
1. นางนิตยา  เชื้อดวงผูย
2. นางนิรัติศัย  นารถพลายพันธุ์
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อวนพล
2. เด็กชายกิตติคุณ  งอยภุููธร
 
1. นางนิรัติศัย  นารถพลายพันธ์ุ
2. นางนิตยา  เชื้อดวงผูย
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายสหรัฐ   บือกุศล
2. เด็กหญิงแพรวา   สิงห์วงษา
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา   สุวรรณเจริญ
2. นางรสสุคนธ์   วินัยถนอม
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายปรเมศร์  บุระวงค์
 
1. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประภัสสร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ใสโสก
 
1. นายไชยะ   อบอุ่น
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นางจุฑาทิพย์  นาหมื่นหงษ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กชายฐนัฐนนท์  ดลประเสริฐ
 
1. นางอัมพร  นิลสุวรรณ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กชายสุบรรณ  นิพรรัมย์
 
1. นางอินเขียน  ไชยพันธ์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษฺ์  ทาวังราช
2. เด็กชายต้นตระการ  ชัยวิเศษ
3. เด็กชายนัฐพงษ์  พรมวงค์ษา
4. เด็กหญิงปานระพี  ใจคุ้มเก่า
5. เด็กชายรัชชานนท์  พิมดา
6. เด็กชายรัฐภูมิ  สินสวาท
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  บูรณะ
 
1. นางสมพาน  สิงห์เสนา
2. นายสุระทิน  สิงห์เสนา
3. นางอุทิตย์  หาญมนตรี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. นายทินภัทร  โพธิ์โคตร
 
1. นางศิวภรณ์  กลิ่นไสว
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงอารยา  หาวิลี
 
1. นางนาตญา  สัตถาผล
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายอานนท์  กว้านสุพรรณ
 
1. นายธีรยุทธ  ตาลน้อย
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วแคน
 
1. นายบัญชา  พันธุ์แก้ว
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  แก้วบัณฑิต
 
1. นางสาววรารัตน์  ไพยเสน
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายอนุรักษ์  ศักดิวงศ์
 
1. นายบุญเรือง  ลาแสดง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายทวีศักดิ์  กิ่งพรมภู
 
1. นางมลัยวรรณ์  อุสุรพงษ์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงพิมผกา   สารวัต
 
1. นางไพรัตน์  ชาพลดอน
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ศรีสุทัศน์
2. เด็กหญิงอรอุมา  สิงหัน
3. เด็กหญิงอัมพร  เกตวงษา
 
1. นางวิลัย  ศรีกะแจะ
2. นางสาวอัจฉรา  ช่องวารินทร์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายนราภัทร  ตองกิ่งแดง
2. เด็กชายนิติพัท  ไขไพวัน
3. เด็กชายอนุชา  มีลาดคำ
 
1. นางวิมลศรี  พงศ์สิทธิศักดิ์
2. นางอภิญญา  วิเศษสา
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 1. เด็กหญิงสุภา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงอรนภา  แสนภูวา
3. เด็กหญิงอลิสา   เล็กอ่อน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เกตวงษา
2. นางอุสา  ไสโสก
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    อุ่มภูธร
2. เด็กชายพัชราภา   เกรียรัมภ์
3. เด็กหญิงวริศรา    หมื่นแพน
 
1. นางรุ่งทิพย์    สารนอก
2. นายสันทนา   อุทรักษ์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยางธิสาร
2. เด็กชายกฤษดา  ยางธิสาร
3. เด็กชายศราวุธ  แสนธิจักร
 
1. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ
2. นายสุระชัย  ยางธิสาร
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิระพันธ์  สอนระวัตร
2. เด็กชายธีรยุทธ  แก้วมะ
3. เด็กหญิงเพียงนภา  จันทรังษี
 
1. นางจิตรประสงค์  รัตนหน
2. นางอุทัยวรรณ  วงศ์กาฬสินธ์ุ
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แน่นวงค์
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ฮามวาวแวว
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   พันธ์สิงห์
 
1. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
2. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภูริฑัต  ประกระโทก
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีเพียชัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยคำยาง
 
1. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
2. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โจทย์จันทร์
2. นายทวีศักดิ์  กิ่งพรมภู
 
1. นางสาวสิริภัทร  จิตรเอื้อ
2. นางสาวสิรภัทร  อ้อยรักษา
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  เสนาชัย
2. เด็กชายวัฒนชัย  ชาวสวน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สัพโส
2. นางสมร  โฮมวงศ์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน 1. เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อปรีชา
2. เด็กชายศรายุทธ  ตะไลชั่ง
 
1. นายปรัชญา  วรรณพงศ์
2. นางสาวสมพร  พงษ์พิศ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกันติยา    สามารถ
2. เด็กหญิงวริศรา   คำพะโคตร
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว    แสนเสน
 
1. นางยุภาวดี  บรรไพร
2. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ธีระอกนิษฐ์
2. เด็กชายนนทชัย  ประกอบศร
3. เด็กชายศิรวิชญ์  มาตะรักษ์
 
1. นางประพิศ  ทรงวิชา
2. นางรัศมี  กวงฮางฮอง
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  โชตแสง
 
1. นายเอกชนก  สิทธิรักษ์
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายกฤษณะ  รากแก้ว
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายสันติกานต์  บุระวงค์
 
1. นายเอกชนก  สิทธิรักษ์
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นจันทร์
 
1. นายประภาส  วิทยาขาว
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายปรัญชญา  จิตตุนัง
 
1. นางมันทนา  แก้วไกรสร
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  มะลามล
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายพิษณุ  วงศ์เครือศร
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายเกษมสรรค์  สายพิมพ์
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  วภักดิ์เพชร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชุมปัญญา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์นิเวศ
4. เด็กหญิงธนชพร  พลไชย
5. เด็กชายธีระภัทร  คุณชัย
6. เด็กชายธีระยุทธ  อ้วนอินทร์
7. เด็กชายนพพร  ธิวะโต
8. เด็กชายปกป้อง  เกตวงษา
9. เด็กหญิงพรรณภัทร  ไชยทุม
10. เด็กหญิงพรรณราย  ไชยสิทธิ์
11. เด็กหญิงพรสุดา  พลไชย
12. เด็กชายพัชระ  บุปผาวาส
13. เด็กชายพิพัฒน์  แสนหูม
14. เด็กชายภัทรพี  พลไชย
15. เด็กหญิงวรัญชนก  แสนหูม
16. เด็กหญิงศิราภรณ์  พลไชย
17. เด็กหญิงศูภพร  แสนหูม
18. เด็กชายสิทธิกร  เกตวงษา
19. เด็กหญิงสิรินญา  อ้วนอินทร์
20. เด็กหญิงสุวรรณี  นุ่มนก
21. เด็กชายอดิชาติ  ศรีเทียน
22. เด็กหญิงอติมา  กุลสาร
23. เด็กชายอภิวุฒิ  กิตตินุวงศ์
24. เด็กหญิงอภิสรา  พันธ์ุไชย
25. เด็กหญิงอรวลักษณ์  ศรีเทียน
26. เด็กชายอิทธิกุล  กุลสาร
27. เด็กชายเจษฎา  จักรวาฬ
28. เด็กหญิงเปรมมิกา  อ้วนอินทร์
29. เด็กชายเอกราช  นัดทะยาย
30. เด็กหญิงไอลดา  ไชยพิกุล
 
1. นางวิภารัตน์  ซ้ายสุพรรณ
2. นายลิขิต  นาสีแสน
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายธนารักษ์  โถชัยคำ
3. เด็กหญิงธันวาพร  โถตันคำ
4. เด็กหญิงธิติญา  ถึงคำภู
5. เด็กชายนฤนนท์  เรืองแสน
6. เด็กชายนวมินทร์  หลินภู
7. เด็กหญิงนำ้ผึ้ง  อรรคแสง
8. เด็กชายนิพัฒน์  ศรพรหม
9. เด็กหญิงปนัดดา  หมุู่แสนกอ
10. เด็กชายพรทวี  ยางธิสาร
11. เด็กชายพสุธา  บุตรสาวิเศษ
12. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  โถชัยคำ
13. เด็กหญิงภัคธีมา  โถชัยคำ
14. เด็กชายภูแก้ว  คำนาค
15. เด็กหญิงมัสยา  อ่อนละมัย
16. เด็กชายยอดชาย  วงศ์เมืองแก่น
17. เด็กหญิงรัชนีย์  สกุลโพน
18. เด็กหญิงรัญธิดา  โถชัยคำ
19. เด็กหญิงลลิสรา  สีนูเดช
20. เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์ศาสตร์
21. เด็กชายวีระพงษ์  มาตรา
22. เด็กหญิงศรันย์พร  ประสงค์ใด
23. เด็กหญิงสลินทิพย์  ถึงคำภู
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  หะติง
25. เด็กชายสุริทัศน์  หลินภู
26. เด็กหญิงอุษา  บริขันธ์
27. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ฐานะสุ
28. เด็กหญิงเกตุวริน  โถชัยคำ
29. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์เครือศร
30. เด็กหญิงเมขลา  โถชัยคำ
 
1. นางศิริสุข  โถชัยคำ
2. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
3. นายประภาส  วิทยาขาว
4. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
5. นางนริสรา  ศรีทอง
6. นางสุวรรณี  สอนสูญ
7. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ