หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายดาวเรือง ทองเลิศโรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ฯประธานกรรมการ
2. นายเกริก นิยมสัตย์โรงเรียนบ้านสร้างฟากกรรมการ
3. นางเกศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์ฯ)กรรมการ
4. นายไข แสบงบาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. นายพลายศักดิ์ กิณเรศโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านโคกดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขียวดวงดีโรงเรียนบ้านนาเตียงกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นกรรมการ
4. นายอภิชาติ งึ้มชาโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายสาคร ติ่งหมายโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านโคกดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขียวดวงดีโรงเรียนบ้านนาเตียงกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นกรรมการ
4. นายอภิชาติ งึ้มชาโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายสาคร ติ่งหมายโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรเวช แง่พรหมโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการ
3. นายธรรมนูญ คำอาจโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
5. นายมหิทธิศักดิ์ ศรสุราษฎร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรเวช แง่พรหมโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
3. นายอัคเดช เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านสุวรรณคามกรรมการ
4. นายสุชาติ ยามม่องโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
5. นายประกายแก้ว คันลาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโมนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย โถบำรุงโรงเรียนบ้านผักคำภูประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมวงศ์ แก่นท้าวโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ พันธะสาโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
4. นายสาโรช จงหมั่นโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์ฯกรรมการ
5. นายศักดา ดัดผ่องโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ เสนาชัยโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย คำทองแก้วโรงเรียนบ้านกุดนาขามฯกรรมการ
3. นางพิกุล เพียนอกโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทันกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทองสอดแสงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายธานี สุขสร้อยโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวเบญญา สรรพโสโรงเรียนบ้านสร้างหินประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นูพิมพ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ฟองอ่อนโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นางนารถฤดี อารีล้นโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางอัจฉรากรณ์ อยู่เย็นโรงเรียนภูตะคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอมิลตา วงศ์เสาร์เนาว์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการ
3. นางจิตชยา ธาตุกระโทกโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ หลวงปราบโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
5. นางพัชรนันท์ จุติมาเมธีวัชร์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ทองมูลโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช กาญจนะกันโหโรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการ
3. นางกรองจิตต์ โลห์คำโรงเรียนบ้านอูนโคกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ พิลาจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางนิภา บุญรักษาโรงเรียนบ้านตาลเนิ้งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายคำพอง อัตโยโคโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจดประธานกรรมการ
2. นายเดชา ราชชมภูโรงเรียนบ้านท่าวารีกรรมการ
3. จ.ส.อ.ปราโมทย์ ฮมแสนโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
4. นายขวัญเมือง ศิริบำรุงโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์โรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนบ้านแร่ประธานกรรมการ
2. นางทองเพรียว จันทร์ทองศรีโรงเรียนบ้านบะหัวเมยกรรมการ
3. นางสมัย เจริญชัยโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคารกรรมการ
4. นายเดือน ประคองจิตมั่นโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นางสุจิมา จันทร์แก้วแร่โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย)กรรมการ
6. นายธีรพงศ์ อุปทุมโรงเรียนบ้านดงสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนบดี อินลีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ทิพวงศ์ษาโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางสินระเวศ อุทโธโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
4. นางวันทนา แฝงจันทร์โรงเรียนบ้านโมนกรรมการ
5. นายสมมาตร เพียรชนะโรงเรียนบ้านแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงินโรงเรียนบ้านท่าวารีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เชื้อเพชรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายลือชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายวัฒนา แสงมณีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
5. นายยุทธศิลป์ อาษาเสนโรงเรียนบ้านโมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไชยวัษฐ์ ศรีสาครโรงเรียนบ้านแกดำประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิมลีราชโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นายสมาน จักรุวงษ์โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)กรรมการ
4. นายดำรงฤทธิ์ คำทนต์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายครึกชัย วิเศษโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ยศรักษาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ อนันตะสุขโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
4. นายพรชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนจงกิตติขจรวิทยากรรมการ
5. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพาเลียโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ กลยนีโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตรคำหาญโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางมาลาทอง เป้งคำภาโรงเรียนบ้านหนองหอยคันกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ถวิลหวังโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ พรหมส่วนโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
3. นางสาวอมรศิลป์ จันทร์ทองศรีบ้านโมนกรรมการ
4. นายสุรจิต พงสิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ วรภาพโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ทองสันทัดโรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านหนองฮังแหลวกรรมการ
3. นางอรกมล นรัฐกิจโรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญกรรมการ
4. นายทรงพร ช่างสอนโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีกรรมการ
5. นายภูมิสิทธิ์ มิ่งชะนิดโรงเรียนบ้านดงแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สาขามุละโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางอร่าม ยศรักษาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
3. นางสาวภัสรา สาขามุละโรงเรียนบ้านนาบ่อกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านโมนกรรมการ
5. นางประไพร ช่างสอนโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ คำทิพย์โรงเรียนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นางนารินี โภคารักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ โยคะสิงห์โรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ โคตรปัญญาโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงกรรมการ
5. นางวารี ธนะคำดีโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ขันธพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ บุญคงโรงเรียนบ้านกุดนาขามฯกรรมการ
3. นางสาวรักษินันท์ ปานนิลโรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
4. นายบุญสินธ์ พงษ์ไทยโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นายประเวศ อัครพินโรงเรียนบ้านโพนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์เด่น การุญโรงเรียนบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุขานนท์โรงเรียนบ้านแกดำกรรมการ
3. นางนุดาวัลย์ สัมฤทธิคุณากรโรงเรียนบ้านแร่กรรมการ
4. นางแสงมณี ชุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพกรรมการ
5. นางพีรภาว์ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ ช่างสอนโรงเรียนบ้านดอนยานางประธานกรรมการ
2. นางพัฒชรา สุจริตโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร จันทรโรงเรียนไร่ปลาโหลกรรมการ
4. นายปราโมทย์ โคตรปัญญาโรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)กรรมการ
5. นายวรเชษฐ์ เขตคามโรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโยธิน เขียววิชัยโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ สารทองโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แสงลีโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์ ฯกรรมการ
4. นางเกษชรินทร์ ปัญญาคำโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพกรรมการ
5. นายสมชาย ดูดีโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนศรีสร้อยกรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นายชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พลหาญโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขำเขมรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
6. นายแคล้ว ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการ
7. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุภพ พิลาโสภาโรงเรียนบ้านคำเม็ก (พัฒนาบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ พิลาโสภาโรงเรียนเมษาศึกษากรรมการ
3. นายคงกะพัน งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุดใจ นามขันคุณโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสุภพ พิลาโสภาโรงเรียนบ้านคำเม็ก (พัฒนาบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวีระพร แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านพันนากรรมการ
3. นายคงกะพัน งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุดใจ นามขันคุณโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดีโรงเรียนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นายภูริวัจน์ มาตราชโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ยิ่งยืนนานโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนิก เหลาแก้วโรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช โคตะมาโรงเรียนบ้านตาดภูวงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายไชยภัทร สุนารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองกรรมการ
5. นางสาวประกายวัณย์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ้มเหม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเกริกภพ คำภาศรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นายศรัณย์ แสงเทพโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายอดทน โพธิราชาโรงเรียนบ้านคำสะแนนกรรมการ
5. นางวงเดือน พงศ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเกริกภพ คำภาศรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ โพธิ์ศรีโรงเรียนทรายมูลหนองกุงชายศรีกรรมการ
3. นายปิยะ สุวรรณเขตต์โรงเรียนบ้านโคกดินแดงกรรมการ
4. นายกฤษฎา ไตรยขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเกริกภพ คำภาศรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ไตรยขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านอูนโคกกรรมการ
4. นางรอยพิมพ์ ดาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
5. นายสันติศักดิ์ ราชหงษ์โรงเรียนบ้านคำชนดงต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเกริกภพ คำภาศรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ แสนแสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นายวิฑูร โคตะมาโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการ
4. นางณัฐนันท์ รัตนกรโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุมกรรมการ
5. นางสุภาพ ชาญนรราโรงเรียนบ้านตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมงคล สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายบาล สัตถาผลโรงเรียนบ้านหนองเบญจกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ คำอาวโรงเรียนบ้านคันชากรรมการ
4. นายทุนวรรณ วะไลใจโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทันกรรมการ
5. นายสถาพร ไชยรบโรงเรียนบ้านโพนสวาง(ส่องดาว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกราช เกษศรีโรงเรียนชุมชนสร้างดู่ดอนเขืองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ผิวชัยโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
3. นางเพ็ญพิไล กาสินธุ์พิลาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสะกาวรัตน์ หาญคำมูลโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
5. นางสาวปารวิชย์ ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร สายสิงห์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ฮังกาสีโรงเรียนบ้านสุวรรณคามกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ โมราราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
4. นางบรรทม อุดมเดชโรงเรียนทรายมูลหนองกุงชายศรีกรรมการ
5. นางวาสนา ยุบลศิริโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านโพนไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ บาตดีโรงเรียนบ้านถ่อน(อ.พรรณาฯ)กรรมการ
3. นายอุกฤษณ์ บาลลาโรงเรียนบ้านตาลเลี่ยนกรรมการ
4. นางยุพยงค์ ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
5. นางสาววันวิษา โม้ดาโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายประสาท วรรณพัฒน์โรงเรียนทรายมูลหนองกุงชายศรีกรรมการ
3. นายอนันตสิทธิ์ โอภาสทิพากรโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางเอมอร มาลาศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสีไคกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ชาตะรักษ์โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรเพชร แฝงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคันประธานกรรมการ
2. นางพลอยภิรมณ์ ทรงสุทรวัฒน์โรงเรียนบ้านดงแสนตอกรรมการ
3. นางวรรณทิพา คำผงโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้วกรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกราช เกษศรีโรงเรียนชุมชนสร้างดู่ดอนเขืองประธานกรรมการ
2. นายรวินทร์ เดชราชโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
3. นางสาวมิ่งกมล ธิโสภาโรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
4. นายอำนาจ สีสุดโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีกรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย บัวภาคำโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนุตร์ หัสขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางวรรณี มายููรโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางบังอร สว่างสิริวรรณโรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่กรรมการ
4. นางมยุรี แก้วสนิทโรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์กรรมการ
5. นายมโนมารถ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านโพนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พรหมจักรโรงเรียนบ้านโคกศาลากรรมการ
3. นางสร้อยเพชร ปาละวงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางณัชชา ไตรยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางอัญชุลี แสงลีโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายชล แก้วสนิทโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวันประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี วรบุตรโรงเรียนบ้านหนองตาลกรรมการ
3. นางพรสวัสดิ์ หัวดอนโรงเรียนชุมชนหนองปลิงกรรมการ
4. นางประพินพพรรณ สัสดีไกรสรโรงเรียนบ้านฮิ้วพังฮอกรรมการ
5. นางสาวธิษตยา ทองอินทีโรงเรียนสุวรรณคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายชนุตร์ หัสขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวียนทอง ต้นเชื้อโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
3. นางกรกนก จันทร์สุขโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนกรรมการ
4. นางสาวภัคพิชชา คำภูแสนโรงเรียนบ้านตาลเนิ้งกรรมการ
5. นายรังสรรค์ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายปราเมศร์ วงศ์คำภาโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
3. นายศิริพันธ์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พ่วงยิ่งโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ หล้าชาญโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสายชล แก้วสนิทโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวันประธานกรรมการ
2. นางทัศน์วรรณ ถินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลวกรรมการ
3. นางปราณี พิชัยช่วงโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
4. นายสถิตย์ บุญมาตย์โรงเรียนบ้านถ่อน (อ.พรรณาฯ)กรรมการ
5. นายกระแส แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านห้วยบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายอรุณรุ่ง โตพันโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีฯ)กรรมการ
3. นางนวลหงษ์ ราชหงษ์โรงเรียนบ้านคำชนดงต้องกรรมการ
4. นางสุพรรณ์ คุตะโคโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นายสุรเชฏฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพณารัตน์ บุตรชารีโรงเรียนบ้านนาเลาประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นางแววยุรี ใบภักดีโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดวงกมล จันทริมาโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ ศรีพันธ์โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพณารัตน์ บุตรชารีโรงเรียนบ้านนาเลาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
3. นางประพินพันธ์ สัสดีไกรสรโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
4. นายประยูร สาขาโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางพัชรี พรหมศิลาโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา กลยณีโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางแสงมณี นรบุตรโรงเรียนบ้านนาในกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิรพร ทุมมาโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
4. นางมิตรไทย สุวรรณรงค์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิตยา รอดเข็มโรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎา สาลีคูโรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่าง)กรรมการ
3. นางสาวอภิวันทน์ ผลจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีระวรรณโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ อารีย์ถนอมวงศ์โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี พงศ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกศิลาประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ศรีเทาโรงเรียนบ้านตาลเนิ้งกรรมการ
3. นางสาวร่มเย็น สุนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นางจิราพร อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์กรรมการ
5. นายธนาคม ทัศมีโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายจุลมณี ชาแสนโรงเรียนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นางวิราภา วารีย์โรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภากรรมการ
5. นางจินดาวรรณ บัญญัติโรงเรียนวาริชพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริงโรงเรียนบ้านยางงามประธานกรรมการ
2. นายสนาม บัวพิษโรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นางณัฐภัทร บริบูรณ์โรงเรียนบ้านถ่อน(ครุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางมยุรี มะเดชโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการ
5. นางสุจิตราภรณ์ คุณมีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ศรีสุขโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
3. นางจรูลศรี ลุนจักรโรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชฯ)กรรมการ
4. นางศศิธร อุปครราชโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิวิทยา)กรรมการ
5. นางเจริญสุข ไสยกุลโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายหนูทอง อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองน้อยประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ จันทมงคลโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้างกรรมการ
3. นายเฉลิม ว่องไวโรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
4. นางจารุณี ทองแซงโรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการ
5. นายสนาม จักรุวงษ์โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายชายชาญ อิ่มรักษาโรงเรียนบ้านโคกสีไคประธานกรรมการ
2. นายอดินันท์ สุจริตโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
3. นางสาววัลย์วิภา บุบผาโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
4. นางรันดร ทองเลิศโรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ฯกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เมืองแทนโรงเรียนบ้านหนองแปน(อ.เจริญศิลป์)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชุมพร กรุณานำโรงเรียนชุมชนส่องดาวประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สมพมิตรโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
3. นายสุนทร ไชยรบโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนกรรมการ
4. นายบรรจง กัลยาวงศ์โรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ กุตันโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเจด็จ พรหมดีราชโรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายสงวน แสนวันดีโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นายสมเด็จ ไชยราโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นายหนูกาย จตุเทนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์ ก้อนตาลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
6. นางอัจฉรา สาราชโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกฤษพงศ์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านภูตะคามประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ เจริญไชยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายบุญไทย ก้อนตาลโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการ
4. นายจักรวรรดิ จันทิมาโรงเรียนบ้านหนองกุง (สว่าง)กรรมการ
5. นายเดชัย หันจางสิทธิ์โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางชรินดา พิมพบุตรโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาประธานกรรมการ
2. นายภควัต นาพะพลโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางนภาพร พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ จงหมั่นโรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
5. นางจินตนา อำมุกคะโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางผ่องฤดี ผ่องประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่มิตรภาพที่ 36ประธานกรรมการ
2. นางมุทิตา เหมะธุลินโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการ
3. นางขนิษฐา ชัยประโคนโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
4. นายพาณี ชัยราชโรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี พรมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตาลโกนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ มลดาลโรงเรียนบ้านหนองแปน (อ.เจริญศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน เบ้าหล่อเพชรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายธัชพล คุณแก้วโรงเรียนบ้านหนองหมากแซวกรรมการ
4. นายนิกร มาระมิ่งโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
5. นายวิษณุพงศ์ จันทมงคลโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุรเกียรติ รวมธรรมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายจิระวุฒิ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
4. นายประจักษ์ แก้วกิจโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นายเกชา ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ผลภิญโญโรงเรียนบ้านดอนกอยประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงลักษณ์ แสนโคตรโรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนากรรมการ
3. นายจันโท แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองน้อยกรรมการ
4. นายวิชัย ต้นเกษโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการ
5. นางมัชฌิมา แสงชาติโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ถานะลุนโรงเรียนบ้านอูนดงประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ตลับเงินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาววีรพร สีสถานโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นายพีรพล สุนารักษ์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายชาตรี สรรพโสโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สัตถาผลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา โสระธิวาโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์กรรมการ
3. นายพิมพัชร์ การุณโรงเรียนบ้านวังยาง ฯกรรมการ
4. นายสถิตย์ หัสจันทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา บุญนาทีโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายสงวน โพธิ์บายโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนกรรมการ
3. นายสิทธิโชค อุปพงษ์โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
4. นางกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายวิษณุพงศ์ จันทมงคลโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย อินทรเกษมโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวมัชชิมา แสงชาติโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการ
3. นายเอกวัต ถานะลุนโรงเรียนบ้านอูนโคกกรรมการ
4. นายวิรุจน์ มาตราชโรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคนกรรมการ
5. นายธีระ รอดสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ เหมะธุลินโรงเรียนชุมชนส่องดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยบางกรรมการ
3. นายสงบ เขียวคงโรงเรียนชุมชนบ้านบงเหนือกรรมการ
4. นายอภิวัชร์ ศิริขันธ์โรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการ
5. นายจิตรกร คำธิมาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายคำสิงห์ พิบูลภักดีโรงเรียนบ้านคำนาดี ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ธรรมลัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
3. นายธนากร ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองน้อยกรรมการ
4. นายพรชนก อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายเดชา สารมานิตย์โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุวัต ไชยบุบผาโรงเรียนบ้านหนองหลักช้างประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยาทองไชยโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงกรรมการ
3. นางสาวรัศมี ทัดวงศ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นายอุทัยวุฒิ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นางนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประมงค์ สุขชินโรงเรียนบ้านปทุมวาปีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ขันธะวิชัยโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายพิศณุพงศ์ วัชรเสถียรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายกรกช เพชรสังข์โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา จวนสางโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิเศษ เสนาไชยโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางพิมพัชร์ การุณโรงเรียนบ้านวังยาง ฯกรรมการ
3. นางเตือนใจ พรหมสุขันธ์โรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการ
4. นายไพบูรณ์ คำภูมีโรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ศรีคิรินทร์โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายจีระพงษ์ จันทรักษ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายถาวร คำเพชรดีโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยากรรมการ
3. นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนชุมชนสร้างดู่ดอนเขืองกรรมการ
4. นายชาญชัย สัตถาผลโรงเรียนบ้านโพนไผ่กรรมการ
5. นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์โรงเรียนบ้านกุดแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจีระพงษ์ จันทรักษ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนบ้านแร่กรรมการ
3. นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนชุมชนสร้างดู่ดอนเขืองกรรมการ
4. นายศุภชัย วรจักรโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
5. นายประกอบ พระราชโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์ฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตาโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เสือประโคนโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นายรณฤทธิ์ สุวรรณรบโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
4. นายนิกร ศรีพรหมษาโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นายนพรัตน์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายปรเมศร์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย โมราราษฎร์โรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร เชยไชยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นายชูวิทย์ พันธ์ไชยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
5. นายจอมพล เหมะธุลินโรงเรียนบ้านหนองหลักช้างกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญเพ็ง กุลนามโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ศรีไทยโรงเรียนบ้านสร้างหินกรรมการ
3. นายสมหมาย ทิพวงค์ษาโรงเรียนบ้านโนนทรายคำกรรมการ
4. นางสาวลัดดา รักษาเงินโรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ฤาชากุลโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุจินดา เอ้มะราชโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางชำนาญ สมพินิจโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่มิตรภาพที่ 36กรรมการ
3. นางอนงค์ สานุการโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
4. นางสุภรณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
5. นางวราพร สนิทรัมย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร หาระโคตรโรงเรียนคำชนดงต้องประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ เชื้อเพชรโรงเรียนบ้านแกดำกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านทิดไทยกรรมการ
4. นางยุพิน สุจริตโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
5. นายปรีดา พันธะสาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมาณพ ติกาพันธ์โรงเรียนบ้านบะฮีประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ภูเวียงแก้วโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ สัพโสโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสมบัติ มิกทาโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นายอภิชัย เมืองแทนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ชนะมารโรงเรียนบ้านหนองชาดประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ภาวงศ์โรงเรียนจงกลกิติขจรวิทยากรรมการ
3. นางอ่อนศรี คนขยันโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตฯ)กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ฐานทองศรีโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์ฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจรูญรัตน์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านยางคำประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พาวงศ์โรงเรียนจงกลกิติขจรวิทยากรรมการ
3. นางอ่อนศรี คนขยันโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตฯ)กรรมการ
4. นางสวาท ราชไชยโรงเรียนบ้านตาลเนิ้งกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ฐานทองศรีโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์ฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจตุพงษ์ ไชยน้ำอ้อมโรงเรียนบ้านทุ่งเชือกประธานกรรมการ
2. นางจารุณีย์ คำโสภาโรงเรียนบ้านหนองน้อยกรรมการ
3. นายบุญหนัก ฤาชากูลโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางกุลนิษฐ์ วงค์ดำโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์ ฯกรรมการ
5. นางนิรันดร จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านโนนทรายคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสนิท เชื้อเพชรโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นางกุลนาถ สาขามุละโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางอรทัย กางทองโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
4. นายสมยศ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกุดแสงกรรมการ
5. นายวสันต์ สานุการโรงเรียนบ้านนาเตียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายครรชิต วงค์แต้มโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. สิบเอกนาถ แพงพาโรงเรียนบ้านกุดนาขามฯกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สมโชคโรงเรียนบ้านตาลโกนกรรมการ
4. นางพยอม แก้วก่าโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
5. นางเมฆลา ป้อมไชยยาโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ตาเมืองโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัตนัย รีทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สุภาชาติโรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการ
4. นายภัทร ศรีชมโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
5. นายสว่าง แผลงฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เห็นรอดโรงเรียนวัดสุทธิมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ แสงชาติโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มูลฑาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการ
4. นางมยุรา ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางราตรี จอนหอมเฮ้าโรงเรียนชุมชนบ้านบงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)ประธานกรรมการ
2. นางนิภา นันตสุขโรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อมกรรมการ
3. นางณัฐฐิญา วงศ์พิพัฒโนภาสโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันฯกรรมการ
4. นางเย็นจิต ผาอินทร์โรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
5. นางสาวสกนจัน โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย สุรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางพยอม ชาลีคำโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสมคิด บานนาคมโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
4. นางดรรชนี วรรณวาสโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ มุ่งมาตรโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวชญานิศ รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านโนนขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ใจเปรียวโรงเรียนบ้านห้วยบางกรรมการ
3. นางเทวี สมบัติดีโรงเรียนบ้านตาลโกนกรรมการ
4. นางวนิดา จันทร์ศรีโคตรโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการ
5. นางรำแพน ประทุมรัตน์โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านบ่อร้างประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บุตรวิชาโรงเรียนบ้านแกดำกรรมการ
3. นางเนตรนภิส วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
4. นางพัชรียา ศรีเพียชัยโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นางนิภาวัลย์ นารินรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายยวงรัตน์ รัฐไชยโรงเรียนบ้านคำเจริญราฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางอรัญญา กลับสีโรงเรียนบ้านกุดนาขามฯกรรมการ
3. นางอรดี จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ นรบุตรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางนงคราญ ไชยจันทร์โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายยวงรัตน์ รัฐไชยโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เหล่าบ้านเหนือโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสมใจ แพงศรีโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองกรรมการ
5. นางกุหลาบ เปลรินทร์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายไข จันโทโรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นประธานกรรมการ
2. นายมนู ไชยราโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางปิยะนุช เหมะธุลินโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการ
4. นางดวงใจ อินหาโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
5. นางปราศรัย ปรีชาเสถียรโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวรัชฏามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นางวิลัยวรรณ สุขเสริมโรงเรียนบ้านหนองเบญจกรรมการ
3. นางรัตดาวัน จันทศรีโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางจารุวรรณ พิมพ์มีลายโรงเรียนบ้านดงแสนตอกรรมการ
5. นางสาวนวลฉวี โคตรหลงโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพอใจ อินสาโรงเรียนบ้านดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา หอระสิทธิ์โรงเรียนหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
3. นางทิพท์สุดา ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านสุวรรณคามกรรมการ
4. นางทรงสุดา วงศ์ประทุมโรงเรียนบ้านผักตบกรรมการ
5. นางสมจิต เกื้อทานโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ บุญโสภิณโรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ ประธานกรรมการ
2. นางโมรี วัฒนราชโรงเรียนบ้านพังโคนกรรมการ
3. นางสมพร สุทธิอาจโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
4. นางธรรมนูญ ทัศนพงษ์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
5. นางรวิวรรณ สมบัติดี โรงเรียนบ้านกุดนาขาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร กิณเรศโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ แก้วคำแสนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางมุฑิตา เหมะธุลินโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการ
4. นางบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนนาดีหนองไผ่ กรรมการ
5. นางญาณิศา ดวงสีทองโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปารวี เจริญยศโรงเรียนบ้านโนนพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ยโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
3. นางอรพันธ์ กองแก้วโรงเรียนยางงาม(สาครเขตอุดม)กรรมการ
4. นางไพบูลย์ สมบัติศรีโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการ
5. นางทรรศนีย์ สัพโสโรงเรียนบ้านหนองชาด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปารวี เจริญยศโรงเรียนบ้านโนนพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ยโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
3. นางอรพันธ์ กองแก้วโรงเรียนยางงาม(สาครเขตอุดม)กรรมการ
4. นางไพบูลย์ สมบัติศรีโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการ
5. นางทรรศนีย์ สัพโสโรงเรียนบ้านหนองชาด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปารวี เจริญยศโรงเรียนบ้านโนนพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ยโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
3. นางอรพันธ์ กองแก้วโรงเรียนยางงาม(สาครเขตอุดม)กรรมการ
4. นางไพบูลย์ สมบัติศรีโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการ
5. นางทรรศนีย์ สัพโสโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประยูร หวานอ่อนโรงเรียนบ้านตาลโกนประธานกรรมการ
2. นางพาณี พลราชมโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ยฯกรรมการ
3. นางสาววิไลพร อาจณรงค์โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายอภิรัฐ สารทอง โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางเทวี จันทเนตรโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประยูร หวานอ่อนโรงเรียนบ้านตาลโกนประธานกรรมการ
2. นางพาณี พลราชมโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ยฯกรรมการ
3. นางสาววิไลพร อาจณรงค์โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายอภิรัฐ สารทอง โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางเทวี จันทเนตรโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประยูร หวานอ่อนโรงเรียนบ้านตาลโกนประธานกรรมการ
2. นางพาณี พลราชมโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ยฯกรรมการ
3. นางสาววิไลพร อาจณรงค์โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายอภิรัฐ สารทอง โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางเทวี จันทเนตรโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญศิริ บุญยืนโรงเรียนบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิภา มิกทาโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันฯกรรมการ
3. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
4. นายอาวุธ สุวรรณการีย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญศิริ บุญยืนโรงเรียนบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
3. นายอาวุธ สุวรรณการีย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา มิกทาโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันฯกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลอนงค์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านบะหัวเมย ประธานกรรมการ
2. นางสาวปารวิชญ์ ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวปิยะนาฎ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายอิสราพงษ์ จงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
5. นางสาวสรนิตย์ บุญศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง คำภูแสนโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ พรหมพินิจโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองฯกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
5. นางบัวลี ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านกุดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง คำภูแสนโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ พรหมพินิจโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองฯกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
5. นางบัวลี ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านกุดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง คำภูแสนโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ พรหมพินิจโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองฯกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางบัวลี ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านกุดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง คำภูแสนโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ พรหมพินิจโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองฯกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
5. นางบัวลี ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านกุดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง คำภูแสนโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ พรหมพินิจโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองฯกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
5. นางบัวลี ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านกุดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิชัย เบ้าคำโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนานโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางวงเดือน พงศ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านคำตานากรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิชัย เบ้าคำโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนานโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางวงเดือน พงศ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านคำตานากรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิชัย เบ้าคำโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนานโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางวงเดือน พงศ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านคำตานากรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดีโรงเรียนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สีระโคตรโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนานโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านาเลากรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดีโรงเรียนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สีระโคตรโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนานโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยประโคนโรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ แสนแสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นายมาลา เหิมหอม โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ กรรมการ
4. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีกรรมการ
5. นางอาจรีย์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยประโคนโรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ แสนแสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นายมาลา เหิมหอม โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯกรรมการ
4. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีกรรมการ
5. นางอาจรีย์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยประโคนโรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ไตรยขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายมาลา เหิมหอม โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ กรรมการ
4. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีกรรมการ
5. นางอาจรีย์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยประโคนโรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ แสนแสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นายมาลา เหิมหอม โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯกรรมการ
4. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีกรรมการ
5. นางอาจรีย์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยประโคนโรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ แสนแสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นายมาลา เหิมหอม โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯกรรมการ
4. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีกรรมการ
5. นางอาจรีย์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งแกประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สีสุดโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางนิตยา สมจิตรโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงกรรมการ
4. นางวรานุช สัพโสโรงเรียนบ้านไฮหย่องฯกรรมการ
5. นางชนินพร รัฐไสยโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งแกประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สีสุดโรงเรียนหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางนิตยา สมจิตรโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงกรรมการ
4. นางวรานุช สัพโสโรงเรียนบ้านไฮหย่องฯกรรมการ
5. นางชนินพร รัฐไสยโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิ์คุณากรโรงเรียนบ้านตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางปุญญพัฒน์ สุจริตโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
3. นางมาลาทอง เป้งคำภาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายอำนาจ ประภาหารโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
5. นางวาสนา ปามุทาโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิ์คุณากรโรงเรียนบ้านตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางปุญญพัฒน์ สุจริตโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
3. นางมาลาทอง เป้งคำภาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายอำนาจ ประภาหารโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
5. นางวาสนา ปามุทาโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมใจ ชนุคุณโรงเรียนบ้านหนองหมากแซวประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา สัพโสโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางพงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยากรรมการ
4. นางสมพร ช่างนิรันดร์โรงเรียนบ้านแร่กรรมการ
5. นางดวงรัตน์ เหลาแตวโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมใจ ชนุคุณโรงเรียนบ้านหนองหมากแซวประธานกรรมการ
2. นางพงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยากรรมการ
3. นางสมพร ช่างนิรันดร์โรงเรียนบ้านแร่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา สัพโสโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางดวงรัตน์ เหลาแตวโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา มาลาทองโรงเรียนบ้านนาเตียงประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย เมืองแทนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายชาญชัย โพธิ์สาวังโรงเรียนบ้านนาแยงกรรมการ
4. นายปรีดา พันทะสาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางวิจัย ติ่งหมายโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา มาลาทองโรงเรียนบ้านนาเตียงประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย เมืองแทนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายปรีดา พันทะสาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นายชาญชัย โพสาวังโรงเรียนบ้านนาแยงกรรมการ
5. นางวิจัย ติ่งหมายโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณิชาภา เอื้อตระกูลโรงเรียนบ้านโคกสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิตร แดงโชติโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางยุพิน สุจริตโรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ฐานทองดีโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางลำใย ท้าวเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณิชาภา อื้อตระกูลโรงเรียนบ้านโคกสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิตร แดงโชติโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางยุพิน สุจริตโรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ฐานทองดีโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางลำใย ท้าวเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แก้วดวงสีโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วยกรรมการ
3. นายอดทน โพธิราชาโรงเรียนบ้านคำสะแนนกรรมการ
4. นางสาวพิมลวรรณ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวสิรินทิพย์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลวรรณ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวแสงดาว แก้วดวงสีโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย กรรมการ
4. นายอดทน โพธิราชาโรงเรียนบ้านคำสะแนนกรรมการ
5. นางสาวสิรินทิพย์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญถิ่น ภูดินทรายโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง ประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯกรรมการ
3. นายไพบูรณ์ คำภูมีโรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการ
4. นายสุริยา ฤาชากูลโรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นายธนากร ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ บุตรแสนโรงเรียนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทิพวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโนนทรายคำกรรมการ
3. นายมาลาทอง เป้งคำภาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายอำนาจ ประภาหารโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
5. นางอรดี ศุภรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มุริจันทร์โรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางพนอม แก้วก่าโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
5. นางจารุวัลย์ อุทัยวีโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวี คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นางแจ่มจันทร์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านหนองฮังเหลวกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นางแจ่มจันทร์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านหนองฮังเหลวกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นางแจ่มจันทร์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านหนองฮังเหลวกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
3. นายสมจิต สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
7. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
8. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
9. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
10. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
11. นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
13. นายวานิช วิภาวินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ขันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]