หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประภัสร สุภาสอน ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายปราณีต ศรีสร้อย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายกษม โสมศรีแพง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสุนทร สีดาบุตร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายเจริญ ราชโสภา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสำราญ ศรีจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายทองใบ ธุรนนท์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายยุทธนา อุทโธ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายประพันธ์เด่น การุญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายรัชตะ สมพมิตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายวรวุฒิ ประทุม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายพรชัย อำมุกคะ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายสมชาย สัพโส กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายบุญจันทร์ เจริญไชย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายไพโรจน์ คิลาลัง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายธีระ แก้วอุ่นเรือน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายบุญศรี ตาเมือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายทองพูล เรืองฤาหาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายปริญญา สมัครการ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายประกาย สิงห์ภูมี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายเกริกภพ คำภาศรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายวีระชน ธิมะสาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายวิทิต โคตะมา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายจรัส ทิพเนตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายพจน์ กาญจนกัณโห กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายวีระพันธ์ นันทราช กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางจิตรา ทรัพย์โฉม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายเกษม คำมุงคุณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางบุญรวม ศรีสร้อย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นางเกษมณี สานุศิษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นายปราณีต ศรีสร้อย ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
46 นายกษม โสมศรีแพง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
47 นายสุนทร สีดาบุตร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
48 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
49 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
50 นายวิวัฒน์ ชาเสน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
51 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
52 นายเรืองยศ พลราชม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
53 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
54 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
55 นายพิชญาย์ ไพสีขาว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
56 นายสนธยา หลักทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
57 นางชุติปภา ไตรทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
58 นายชรินทร์ เจริญไชย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
59 นางปลาทอง อัยวรรณ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
60 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
61 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
62 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
63 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
64 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
65 นางเกษมณี สานุศิษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
66 นายวีระชน ธิมะสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
67 นายประเสริฐ สาขามุละ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
68 นายรัชมงคล อุดมลาภ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
69 นางบังอร อาษาเสน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
70 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
71 นายวิจิตร สายสิงห์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
72 นายสุพรรณ เอ้มะราช รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
73 นายนิมิต สัตถาผล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
74 นางวรรณา สว่างแวว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
75 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
76 นางดวงใจ แพงศรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
77 นางจุฬาลักษณ์ คอยส์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
78 นายบัณฑิต ชิณเทศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
79 นางบุหงา วารินทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
80 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
81 นายเดชขจร ไพบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
82 นางชนัญญา ชินจักร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
83 นายกฤษฎา เขมะสิงคิ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
84 นางอุษณี ภูศรีฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
85 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
86 นายบุญมั่น สมบูรณ์พร้อม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
87 นายสุเนตร วรบุตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
88 นายปริวรรต มุงคุณ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
89 นางขวัญใจ งอกงาม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
90 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
91 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
92 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
93 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
94 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
95 นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
96 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
97 นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
98 นางชรินดา พิมพบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
99 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
100 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
101 นางปราณี สาไพรวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดรูปแบบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
102 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
103 นางบังอร ปรีชา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
104 นางฉายา กองแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
105 นางธนิภากรณ์ กิตติ์ภาวัลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
106 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
107 นางสุดารัตน์ นาถาดทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
108 นางสุรีย์พร ปาละสานต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
109 นางสาวรัชนี กาญจนะกัณโห กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
110 นางเพียงพธู ธิโสภา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
111 นางวิราวรรณ ตันศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
112 นางรุ่งนภา บุราณสาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
113 นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
114 นางทิวาวรรณ กั้วพิศมัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
115 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
116 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
117 นางสุพัชนิดา ตังวาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
118 นางดารุณี เจริญจิตร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
119 นางนภสร มีระหันนอก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
120 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
121 นางจิราวรรณ กาศสนุก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
122 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
123 นางรอยพิมพ์ รัตนานิคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
124 นางสาวกาญจนา ภาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
125 นางวราภรณ์ ไชยแสง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
126 นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
127 นางสาวธนพร มะณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
128 นางสาวปริยากร ปัญญาวัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
129 นางสาวรัชดาพร พัฒคาต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
130 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
131 นางกนกพร มากเหลือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
132 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
133 นางเกษมณี สานุศิษย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
134 นางปาจารีย์ โคสพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
135 นางวราภรณ์ โสมศรีแพง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
136 นางอุไรวรรณ ริศจรจาก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
137 นางกาญจนิศ โกษาแสง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
138 นางสุบรรณ์ แสงสีดา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
139 นางปิยะดา สุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
140 นางอนงค์ ณ หนองคาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
141 นางศิวาภรณ์ สมานชาติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
142 นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนาน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
143 นางทรรศนีย์ สุระโคตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
144 นางมัทนา ศรีโยธา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
145 นางกันยา เทศประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นางรุ่งนภา ยะพลหา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นายวัฒนา ชัยอุดม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นายไชยศักดิ์ โคตรธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
149 นายเจริญทอง บุราณสาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
150 นางกานดา ธีรสิรินานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
151 นางลำพูน จันทร์มาลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
152 นางสุมาลี กางบุญเรือง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
153 นางสาวศศิธร ศรีสำราญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
154 นางสาววริศรา อุปัญญ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
155 นางสาวเพ็ญพิชชา กันแย้ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
156 นางสาวนับเดือน สอระสัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
157 นางสาววมินตา ศรีเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
158 นางสาวกนิษฐา วารีย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
159 นางสาวโสภิดา ไชยทะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
160 นางสาวเอื้ออารี ไชยศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
161 นางสาวกรศรี แก้วอาสา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
162 นางสาวภัคภิญญา อุทัยวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
163 นางสาวอรอุมา สัพโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
164 นางกุหลาบ เปลรินทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
165 นางนฤทธิตา ไชยเชษฐ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
166 นางสุขคิด โอภาสทิพากร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
167 นางสาวพัชนี มูลวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
168 นายวีรวัฒน์ กางเมือง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
169 นางพรสวรรค์ บุตรแสง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
170 นางสุภัทรา หงษ์โรจนวิวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
171 นางชัชธีรา กองแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
172 นางพรรัตน์ วัฒนวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
173 นางรัตน์มณีย์ แสนโคตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
174 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
175 นายวัชระ อันโยธา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
176 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
177 นายอัครเดช สุราชวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
178 นายอิสระ ไชยพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
179 นายวุฒิไกร ดาทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
180 นายจำลอง จันทะจ้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
181 นายนิเวศ ขันติยู กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
182 นายอรุณ บุราณสาร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
183 นายอนุสรณ์ บุษบรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
184 นายประกฤษพงษ์ โสมศรีแพง กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
185 นางศรีประไพ สมสะอาด กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
186 นางพิสมัย ราชประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
187 นายพจน์ กาญจนกัณโห กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
188 นางฉายา กองแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
189 นางสุรีย์พร ปาละสานต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
190 นายภควัต พลราชม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
191 นายวีระชน ธิมะสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
192 นายรัชมงคล อุดมลาภ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
193 นายประเสริฐ สาขามุละ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
194 นายพิสิษฐ์ เหล่าการ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
195 นายวัฒนา มหาโยธี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
196 นางศิริกานต์ อาจหาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
197 นางทรรศนีย์ สุระโคตร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
198 นางอารีย์ ศรีโคตร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
199 นางศมนนันท์ ธารานุกูล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
200 นางรัดดาวัน จันทศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
201 นางรุ่งนภา ยะพลหา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
202 นางจิราภรณ์ ด้วงประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
203 นางอนงค์ ณ หนองคาย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
204 นางสุบรรณ์ แสงสีดา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
205 นางศิวาภรณ์ สมานชาติ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
206 นางปิยะฉัตร ยิ่งยืนนาน กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
207 นางปิยะดา สุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
208 นางนารถฤดี อารีล้น กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
209 นายทนงศักดิ์ อาจหาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
210 นางอุไรวรรณ ริศจรจาก กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
211 นางกันยา เทศประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
212 นายคงกระพัน งอยผาลา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
213 นายวัฒนา ชัยอุดม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
214 นายอุดมชัย จิตรธรรม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
215 นายไชยศักดิ์ โคตรธรรม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
216 นายเจริญทอง บุราณสาร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
217 นายสุวรรณ บุตรอุดม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
218 นางบังอร อาษาเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
219 นายนิมิต สัตถาผล ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
220 นางวรรณา สว่างแวว กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
221 นางดวงใจ แพงศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
222 นางอรวรรณ ยศตะโคตร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
223 นางดวงใจ พรมอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
224 นางสาวพัชนีวรรณ ศรีเวียงธวัช กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
225 นางโชติกา คำน้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
226 นางสาวพรนิภา อินธิจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
227 นางสุมาลี กางบุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
228 นางบุญเพ็ง แสนอุบล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
229 นางจุฬาลักษณ์ คอยส์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
230 นางสุภรณ์ ทิพเนตร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
231 นางรวิวรรณ ล่ำสัน กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
232 นางวรวรรณ ใจไหว กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
233 นางเบญจพร สุรินทร์เลิศ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
234 นางสาวณัฏฐชนุตตร โคตรคำหาร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
235 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
236 นายสุรเชษฐ์ ทองเลิศ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
237 นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
238 นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
239 นางยุพยงค์ ศรีนุกูล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
240 นางรัตถยา แสงศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
241 นายนุกูล กระโจม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
242 นายธีรศักดิ์ ไชยทะ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
243 นางวิลัยวรรณ งอยผาลา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
244 นายอาทิตย์ พลเศษ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
245 นางรุ่งฤดี สุนารักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
246 นายพีรพล สุนารักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
247 นายรักพงศ์ บุญล้อม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
248 นายพรชนก อ่อนสุระทุม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
249 นายสุวิทย์ นิลนนท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
250 นายวรุตม์ โคตรคำหาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
251 นายแสนสุข แสนอุบล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
252 นางสาวเพ็ญพิชชา กันแย้ม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
253 นางสาววริศรา อุปัญญ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
254 นางสาวมินตา ศรีเพชร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
255 นางสาวกนิษฐา วารีย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
256 นางสาวศศิธร ศรีสำราญ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
257 นายฐาปกรณ์ จันทร์วิเศษ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
258 นายคำภา เพชรดีคาย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
259 นายดาบชัย ผิวงาม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
260 นางลำพูน จันทร์มาลา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
261 นางบุหงา วารินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
262 นางสาวกิตศิริ กายราช ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
263 นางสุมาลี แสนอุบล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
264 นางกรรณิการ์ ศุภษร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
265 นางสาววัลภา ศรทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
266 นางสุดาพร จันทะรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
267 นายสุวะนิช ประสมสี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
268 นายยอดวิชิต คำโม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
269 นายอิทธิพล ยาทองไชย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
270 นายพุฒคุณ สาขันโคตร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
271 นางพิศสุณี ทองจรัส กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
272 นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
273 นางปาจารีย์ วงศ์โสภา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
274 นางสาวทิพรัตน์ ทองแซง กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
275 นางสาวกัลยา จันทะรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
276 นางสาวสุดาทิพย์ งอยหล้า กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
277 นางสาวศรีมุกดา พรมน้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
278 นางสาวเนตรนภา บือกุศล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
279 นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
280 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
281 นายเดชขจร ไพบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
282 นางชนัญญา ชินจักร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
283 นายกฤษฎา เขมะสิงคิ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
284 นางอุษณีย์ ภูศรีฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
285 นางวราพร สนิทรัมย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
286 นางสาวกมลมาศ พลสีลา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
287 นางประมวล พรหมภักดี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
288 นางนิตยา วารินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
289 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบัณฑิต กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
290 นางสาวจันธิมา กลั่นดอกไม้ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
291 นางสาวรุ้งตะวัน คงบุญมา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
292 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
293 นางสาวอัญชลีวรรณ พรมจารีย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
294 นางสาวจิรวรรณ สาระด่วน กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
295 นางสาวมุฑิตา ตาดี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
296 นางสาวชนิตา โคตรปัญญา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
297 นางสาวเดือนเพ็ญ ดารุณภักดี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
298 นางสาววราลักษณ์ ศรีสะถาน กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
299 นางสาวนิภาพร ทินโนรส กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
300 นายวิรัชต์ แสนเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
301 นายอนันต์สิทธิ์ โอภาสทิพากร กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
302 นายวีรวัฒน์ กางเมือง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน  
303 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
304 นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
305 นางชรินดา พิมพบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
306 นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
307 นางปราณี สาไพรวัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
308 นายชูทรัพย์ ภาวงษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
309 นางมณีโสม พุทธโคตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
310 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
311 นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
312 นายเสงี่ยม นรสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
313 นายไพรวัลย์ ชิณโณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
314 นางรัชฎาภรณ์ ผิวเงิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
315 นางพณารัตน์ บุตรชารี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
316 นายสุภพ พิลาโสภา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
317 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
318 นางอมิลตรา วงค์เสาร์เนาว์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
319 นายนิตยา รอดเข็ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
320 นางศรีสุดา ทิพย์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
321 นางสาวจุฑาทิพย์ ไขไพวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
322 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
323 นางวิภารัตน์ คำชมภู กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
324 นายณรงค์ จันทะรักษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
325 นายวิจิตร สายสิงห์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
326 นายสุพรรณ์ เอ้มะราช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
327 นายสุรเชษฐ์ ทองเลิศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
328 นายบัณฑิต ชิณเทศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
329 นางดวงใจ แพงศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
330 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
331 นายไพโรจน์ บุราณสาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
332 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
333 นางสุมาลี กางบุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
334 นางดวงใจ พรหมอินทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ  
335 นายปราณีต ศรีสร้อย ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
336 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
337 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
338 นายประเสริฐ สาขามุละ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
339 นางขวัญใจ งอกงาม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
340 นางบังอร อาษาเสน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
341 นายโยธิน เขียววิชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
342 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
343 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
344 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
345 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
346 นางสนธยา ลำต้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
347 นายชอบกิจ กนกหงส์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
348 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน  
349 นายปราณีต ศรีสร้อย ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
350 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
351 นายชรินทร์ เจริญไชย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
352 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
353 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
354 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
355 นางสนธยา ลำต้น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
356 นายสำราญ ศรีจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
357 นางชุติปภา ไตรทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
358 นายพิชญาย์ ไพสีขาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
359 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
360 นางปลาทอง อัยวรรรณ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
361 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
362 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
363 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
364 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
365 นายชอบกิจ กนกหงส์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
366 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
367 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
368 นายวิวัฒน์ ชาเสน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
369 นายเรืองยศ พลราชม ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
370 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
371 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน  
372 นายปราณีต ศรีสร้อย ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่และดูแลการแข่งขัน นอกสถานศึกษา  
373 นายเสงี่ยม นรสาร กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่และดูแลการแข่งขัน นอกสถานศึกษา  
374 นายสมหวัง มหาวัง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดสถานที่และดูแลการแข่งขัน นอกสถานศึกษา  
375 นายสนธยา หลักทอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
376 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
377 นายกิตติชัย คำทองแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
378 นายธนากร ยิ่งยืน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
379 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
380 นางสาวสายใจ คำแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
381 นางสาวนีรนุช วุฒนาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
382 นายชานนท์ อนันตภักดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
383 นางสาวปิยนุช แสนอุบล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
384 นายสกล หลักงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
385 นางสาววรัญญา เพ็งสาเกษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
386 นายอัครพล พูลศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
387 นายณัฐพล สายเสมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
388 นางสาวนาวิน พรมน้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
389 นายสิทธิโชค อุปพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
390 นายธนิก ประชานันท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
391 นายวัฒนศักดิ์ นนธิราช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
392 นายอัครเดช สุราชวงศ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
393 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
394 นายธัชพล คุณแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
395 นางรัชดาพร พัฒคาต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
396 นางสาวพรทิพย์ โพธิสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
397 นางสาวธนพร มะณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
398 นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน  
399 นายชรินทร์ เจริญไชย ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล  
400 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล  
401 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล  
402 นางสนธยา ลำต้น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล  
403 นายศิวะกานต์ ไตรยงค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
404 นายชอบกิจ กนกหงส์ กรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
405 นางนารถฤดี อารีล้น กรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
406 นางกมลมาศ พลสีลา กรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
407 นายปิยะพงศ์ งามสันเทียะ กรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
408 นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม กรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
409 นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
410 นายนุกูล กระโจม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม  
411 นายเจริญ ราชโสภา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
412 นายสำราญ ศรีจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
413 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
414 นายพจน์ กาญจนกัณโห กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
415 นายเกษม คำมุงคุณ กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
416 นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
417 นายเจริญ ราชโสภา ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน  
418 นางจิตรา ทรัพย์โฉม กรรมการ คณะกรรมการการเงิน  
419 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน  
420 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา กรรมการ คณะกรรมการการเงิน  
421 นางวิราวรรณ ตันศิริ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน  
422 นางสาวกาญจนา ภาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน  
423 นางสุดารัตน์ นาถาดทอง กรรมการ คณะกรรมการการเงิน  
424 นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน  
425 นางสาวขวัญตา สุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน  
426 นางวราภรณ์ ไชยแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน  
427 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน  
428 นางเกษมณี สานุศิษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]