สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 36 1 2 0 39
2 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 24 0 1 1 25
3 บ้านแร่ 22 5 0 2 27
4 บ้านโนนทรายคำ 20 3 4 1 27
5 บ้านผักคำภู 20 0 0 0 20
6 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 19 5 2 2 26
7 อนุบาลสว่างแดนดิน 18 4 1 0 23
8 อนุบาลพรรณานิคม 17 2 2 0 21
9 บ้านคำแหว 16 4 0 2 20
10 บ้านบึงโน 16 3 1 0 20
11 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 15 2 1 0 18
12 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 15 1 0 2 16
13 อนุบาลเจริญศิลป์ 15 1 0 0 16
14 บ้านคำสะอาด 14 4 1 3 19
15 บ้านภูตะคาม 14 3 0 1 17
16 หนองใสพรเจริญวิทยา 14 1 0 0 15
17 บ้านหนองไผ่ 13 4 0 1 17
18 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 13 3 1 0 17
19 บ้านสุวรรณคาม 12 5 0 1 17
20 บ้านหนองบัว 12 4 0 1 16
21 บ้านหนองแวงน้อย 12 3 3 1 18
22 บงใต้โนนรังพัฒนา 12 2 0 0 14
23 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 12 1 0 0 13
24 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 11 2 1 2 14
25 บ้านสีสุกห้วยโมง 11 2 0 3 13
26 บ้านต้นผึ้ง 11 2 0 1 13
27 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 11 1 2 0 14
28 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 11 0 0 0 11
29 บ้านกุดตะกาบ 10 5 0 0 15
30 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 10 4 0 2 14
31 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 10 3 0 1 13
32 บ้านตาดภูวง 10 2 1 3 13
33 บ้านบึง 10 2 1 1 13
34 บ้านอูนดง 10 1 1 2 12
35 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 10 1 1 0 12
36 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 10 1 0 0 11
37 บ้านตาลเลียน 9 3 3 2 15
38 หนองหลวงวิทยานุกูล 9 3 2 0 14
39 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 9 3 1 0 13
40 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 9 3 0 0 12
41 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 9 2 0 0 11
42 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 9 1 0 0 10
43 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 9 1 0 0 10
44 บ้านชัยชนะ 9 1 0 0 10
45 มารีย์พิทักษ์พังโคน 9 0 0 1 9
46 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 8 4 0 0 12
47 บ้านสูงเนินสามัคคี 8 2 0 2 10
48 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 8 2 0 0 10
49 บ้านห้วยเหล็กไฟ 8 2 0 0 10
50 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 8 2 0 0 10
51 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 2 0 0 10
52 ราชประชานุเคราะห์ 53 8 1 1 0 10
53 บ้านคำข่า 8 1 0 0 9
54 บ้านแวง 8 1 0 0 9
55 บ้านถ่อน 7 4 2 0 13
56 บ้านโคกศิลา 7 3 2 0 12
57 บ้านผ้าขาวโพนแพง 7 3 0 0 10
58 ชุมชนบ้านท่าศิลา 7 2 1 0 10
59 บ้านหนองผือ 7 2 0 0 9
60 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 7 2 0 0 9
61 ชุมชนดงม่วงไข่ 7 1 2 2 10
62 บ้านหนองม่วง 7 1 1 0 9
63 อนุบาลสุวรรณเทน 7 1 1 0 9
64 บ้านหนองจาน 7 1 0 0 8
65 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 7 1 0 0 8
66 บ้านโคกสำราญ 7 1 0 0 8
67 บ้านนาล้อม 7 0 0 1 7
68 บ้านดอนกอย 7 0 0 0 7
69 อนุบาลภัทรวรรณ 7 0 0 0 7
70 บ้านนาสีนวล 7 0 0 0 7
71 บ้านนาเตียง 7 0 0 0 7
72 อุดมสังวรวิทยา 6 5 0 0 11
73 บ้านคำบ่อ 6 3 0 0 9
74 อภัยดำรงธรรม 6 3 0 0 9
75 บ้านอูนโคก 6 2 0 2 8
76 บ้านอุ่มเหม้า 6 2 0 0 8
77 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 6 1 1 0 8
78 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 6 1 0 0 7
79 บ้านหินแตก 6 0 0 0 6
80 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 5 3 0 0 8
81 บ้านห้วยบาง 5 2 1 0 8
82 บ้านดงบาก 5 2 0 0 7
83 บ้านหนองแปน 5 1 2 2 8
84 บ้านโพนบกหนองผือ 5 1 0 1 6
85 บ้านบะทองนาหัวช้าง 5 1 0 0 6
86 บ้านโคกคอนดอนม่วย 5 1 0 0 6
87 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 5 1 0 0 6
88 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 5 0 1 0 6
89 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 0 0 2 5
90 บ้านสร้างแป้น 5 0 0 0 5
91 คำเจริญวิทยา 5 0 0 0 5
92 บ้านดงสง่า 5 0 0 0 5
93 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 4 3 0 1 7
94 บ้านทุ่งเชือก 4 3 0 0 7
95 บ้านดอนหัน 4 2 0 0 6
96 บ้านนาสาวนาน 4 1 0 0 5
97 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 4 1 0 0 5
98 บ้านภูเพ็ก 4 1 0 0 5
99 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 4 1 0 0 5
100 บ้านหนองชาด 4 1 0 0 5
101 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 4 0 1 1 5
102 บ้านนาดอกไม้ 4 0 0 1 4
103 บ้านหนองเบญจ 4 0 0 0 4
104 บ้านโคกสวัสดี 4 0 0 0 4
105 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
106 บ้านสงเปลือย 4 0 0 0 4
107 จงกลกิตติขจรวิทยา 4 0 0 0 4
108 บ้านโคกสะอาด 4 0 0 0 4
109 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 4 0 0 0 4
110 บ้านโนนอุดม 4 0 0 0 4
111 บ้านบะฮี 3 2 0 1 5
112 บ้านดอนชัยวิทยา 3 2 0 0 5
113 บ้านงิ้วพังฮอ 3 2 0 0 5
114 บ้านนาทม 3 2 0 0 5
115 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 3 2 0 0 5
116 บ้านเชิงชุม 3 1 2 2 6
117 ชุมชนบ้านหนองปลิง 3 1 2 0 6
118 บ้านโคกสีไค 3 1 1 2 5
119 บ้านไร่บ้านไฮ่ 3 1 1 0 5
120 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 3 1 0 0 4
121 การกุศลวัดบูรพา 3 1 0 0 4
122 บ้านหนองบัวบาน 3 1 0 0 4
123 อนุบาลสรัลพร 3 1 0 0 4
124 บ้านโคกดินแดง 3 1 0 0 4
125 บ้านไฮ่ปลาโหล 3 1 0 0 4
126 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 3 0 1 0 4
127 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 3 0 0 1 3
128 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 3 0 0 1 3
129 ชุมชนส่องดาว 3 0 0 1 3
130 บ้านดงบังป่าโจด 3 0 0 0 3
131 บ้านหนองแสง 3 0 0 0 3
132 บ้านดงสว่าง 3 0 0 0 3
133 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 3 0 0 0 3
134 บ้านหนองตาล 3 0 0 0 3
135 บ้านดงคำโพธิ์ 3 0 0 0 3
136 ปารวรรณศึกษา 3 0 0 0 3
137 บ้านปทุมวาปี 2 3 0 0 5
138 บ้านหนองหมากแซว 2 2 1 0 5
139 บ้านทุ่งปลากัด 2 2 0 0 4
140 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 2 2 0 0 4
141 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 2 2 0 0 4
142 บ้านโพนสวาง 2 2 0 0 4
143 บ้านหนองหอยคัน 2 2 0 0 4
144 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 2 1 1 1 4
145 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 2 1 1 0 4
146 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 2 1 1 0 4
147 บ้านคำสะแนน 2 1 0 1 3
148 อนุบาลนิคมน้ำอูน 2 1 0 1 3
149 บ้านคำนาดี 2 1 0 0 3
150 บ้านเปือย 2 1 0 0 3
151 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 0 3
152 บ้านกลางหนองดินดำ 2 0 1 0 3
153 เมธาศึกษา 2 0 1 0 3
154 บ้านบาก 2 0 1 0 3
155 บ้านหนามแท่ง 2 0 0 2 2
156 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองหวาย 2 0 0 0 2
158 บ้านนางัว 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 2 0 0 0 2
160 บ้านนาถ่อน 2 0 0 0 2
161 บ้านคำก้าว 2 0 0 0 2
162 บ้านถ่อน ต.พันนา 2 0 0 0 2
163 บ้านบะหัวเมย 2 0 0 0 2
164 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 2 0 0 0 2
165 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 2 0 0 0 2
166 บ้านโนนขมิ้น 2 0 0 0 2
167 ภูพานหลวง 2 0 0 0 2
168 อนุบาลวาริชภูมิ 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองผักเทียม 1 2 0 0 3
170 บ้านม้า 1 1 0 1 2
171 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 1 0 1 2
172 บ้านธาตุกุดพร้าว 1 1 0 0 2
173 บ้านตาล 1 1 0 0 2
174 บ้านท่าสองคอน 1 1 0 0 2
175 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 1 1 0 0 2
176 บ้านโคก 1 1 0 0 2
177 บ้านโนนพอก 1 1 0 0 2
178 กุดจิกนาสมบูรณ์ 1 0 1 0 2
179 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1 0 0 1 1
180 บ้านดอนดู่ 1 0 0 0 1
181 วัดสุทธิมงคล 1 0 0 0 1
182 บ้านดอนเชียงยืน 1 0 0 0 1
183 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 0 0 0 1
184 ชุมชนบงเหนือ 1 0 0 0 1
185 บ้านขาว 1 0 0 0 1
186 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 1 0 0 0 1
187 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
188 บ้านท่าลาด 1 0 0 0 1
189 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 0 0 0 1
190 บ้านนาตากาง 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองน้อย 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองฮังแหลว 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองไฮ 1 0 0 0 1
198 บ้านแกดำ 1 0 0 0 1
199 บ้านโคกหลวง 1 0 0 0 1
200 บ้านนาบ่อ 0 2 0 1 2
201 บ้านธาตุ 0 2 0 0 2
202 บ้านโคกศาลา 0 2 0 0 2
203 ทุ่งเจริญพัฒนา 0 1 1 0 2
204 บ้านนาเลา 0 1 1 0 2
205 ชุมพลศิกษา 0 1 0 0 1
206 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 1 0 0 1
207 บ้านคันชา 0 1 0 0 1
208 บ้านคำชนดงต้อง 0 1 0 0 1
209 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 1 0 0 1
210 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 1 0 0 1
211 บ้านดอนม่วงไข่ 0 1 0 0 1
212 บ้านดอนหวาย 0 1 0 0 1
213 บ้านทันสมัย 0 1 0 0 1
214 บ้านท่าวารี 0 1 0 0 1
215 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 1 0 0 1
216 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 1 0 0 1
217 บ้านสร้างฟาก 0 1 0 0 1
218 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 1 0 0 1
219 อนุบาลสิริพร 0 1 0 0 1
220 บ้านช้างมิ่ง 0 0 2 0 2
221 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 1 0 1
222 บ้านหนองดินดำ 0 0 1 0 1
223 บ้านหวาย 0 0 1 0 1
224 บ้านสว่าง 0 0 0 2 0
225 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 1 0
226 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 1 0
227 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0
รวม 1,146 261 70 72 1,549