สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 32 1 2 0 35
2 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 19 5 2 2 26
3 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 19 0 1 1 20
4 บ้านแร่ 18 4 0 2 22
5 บ้านผักคำภู 16 0 0 0 16
6 อนุบาลสว่างแดนดิน 15 3 1 0 19
7 บ้านคำแหว 15 3 0 2 18
8 บ้านคำสะอาด 14 4 1 3 19
9 อนุบาลพรรณานิคม 14 2 2 0 18
10 บ้านหนองไผ่ 13 4 0 1 17
11 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 13 3 1 0 17
12 บ้านบึงโน 13 3 1 0 17
13 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 13 2 1 0 16
14 บ้านภูตะคาม 13 2 0 1 15
15 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 13 1 0 2 14
16 อนุบาลเจริญศิลป์ 13 1 0 0 14
17 บ้านสุวรรณคาม 12 5 0 1 17
18 หนองใสพรเจริญวิทยา 12 0 0 0 12
19 บ้านหนองแวงน้อย 11 3 3 1 17
20 บ้านสีสุกห้วยโมง 11 2 0 3 13
21 บ้านต้นผึ้ง 11 2 0 1 13
22 บงใต้โนนรังพัฒนา 11 2 0 0 13
23 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 11 0 0 0 11
24 บ้านกุดตะกาบ 10 5 0 0 15
25 บ้านโนนทรายคำ 10 2 4 1 16
26 บ้านตาดภูวง 10 2 1 3 13
27 บ้านบึง 10 2 1 1 13
28 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 9 4 0 2 13
29 บ้านหนองบัว 9 4 0 1 13
30 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 9 3 0 1 12
31 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 9 2 0 0 11
32 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 9 1 0 0 10
33 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 9 1 0 0 10
34 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 9 1 0 0 10
35 มารีย์พิทักษ์พังโคน 9 0 0 1 9
36 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 8 3 1 0 12
37 บ้านตาลเลียน 8 2 3 2 13
38 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 8 2 0 0 10
39 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 8 2 0 0 10
40 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 2 0 0 10
41 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 8 1 1 0 10
42 บ้านแวง 8 1 0 0 9
43 บ้านชัยชนะ 8 1 0 0 9
44 บ้านถ่อน 7 4 2 0 13
45 ชุมชนดงม่วงไข่ 7 1 2 2 10
46 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 7 1 1 2 9
47 อนุบาลสุวรรณเทน 7 1 1 0 9
48 บ้านโคกสำราญ 7 1 0 0 8
49 บ้านนาสีนวล 7 0 0 0 7
50 บ้านนาเตียง 7 0 0 0 7
51 อุดมสังวรวิทยา 6 5 0 0 11
52 บ้านโคกศิลา 6 3 2 0 11
53 หนองหลวงวิทยานุกูล 6 3 2 0 11
54 ชุมชนบ้านท่าศิลา 6 2 1 0 9
55 บ้านสูงเนินสามัคคี 6 2 0 2 8
56 บ้านห้วยเหล็กไฟ 6 2 0 0 8
57 บ้านหนองผือ 6 2 0 0 8
58 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 6 1 1 0 8
59 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 6 1 1 0 8
60 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 6 1 0 0 7
61 บ้านนาล้อม 6 0 0 1 6
62 บ้านดอนกอย 6 0 0 0 6
63 บ้านห้วยบาง 5 2 1 0 8
64 บ้านดงบาก 5 2 0 0 7
65 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 5 2 0 0 7
66 บ้านหนองม่วง 5 1 1 0 7
67 ราชประชานุเคราะห์ 53 5 1 1 0 7
68 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 5 1 0 0 6
69 บ้านโคกคอนดอนม่วย 5 1 0 0 6
70 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 5 0 1 0 6
71 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 0 0 2 5
72 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 5 0 0 0 5
73 บ้านสร้างแป้น 5 0 0 0 5
74 คำเจริญวิทยา 5 0 0 0 5
75 บ้านดงสง่า 5 0 0 0 5
76 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 4 3 0 0 7
77 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 4 2 0 0 6
78 บ้านอุ่มเหม้า 4 2 0 0 6
79 บ้านหนองแปน 4 1 2 2 7
80 บ้านอูนโคก 4 1 0 2 5
81 บ้านคำข่า 4 1 0 0 5
82 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 4 1 0 0 5
83 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 4 1 0 0 5
84 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 4 1 0 0 5
85 บ้านหนองชาด 4 1 0 0 5
86 บ้านโพนบกหนองผือ 4 0 0 1 4
87 บ้านหนองเบญจ 4 0 0 0 4
88 บ้านโคกสวัสดี 4 0 0 0 4
89 บ้านสงเปลือย 4 0 0 0 4
90 จงกลกิตติขจรวิทยา 4 0 0 0 4
91 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 4 0 0 0 4
92 บ้านโนนอุดม 4 0 0 0 4
93 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 3 3 0 1 6
94 บ้านผ้าขาวโพนแพง 3 3 0 0 6
95 อภัยดำรงธรรม 3 3 0 0 6
96 บ้านทุ่งเชือก 3 3 0 0 6
97 บ้านนาทม 3 2 0 0 5
98 บ้านเชิงชุม 3 1 2 2 6
99 ชุมชนบ้านหนองปลิง 3 1 2 0 6
100 บ้านโคกสีไค 3 1 1 2 5
101 บ้านอูนดง 3 1 0 2 4
102 บ้านนาสาวนาน 3 1 0 0 4
103 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 3 1 0 0 4
104 อนุบาลสรัลพร 3 1 0 0 4
105 บ้านโคกดินแดง 3 1 0 0 4
106 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 3 0 1 1 4
107 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 3 0 1 0 4
108 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 3 0 0 1 3
109 บ้านดงบังป่าโจด 3 0 0 0 3
110 บ้านหนองแสง 3 0 0 0 3
111 อนุบาลภัทรวรรณ 3 0 0 0 3
112 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองตาล 3 0 0 0 3
114 บ้านโคกสะอาด 3 0 0 0 3
115 บ้านดงคำโพธิ์ 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองจาน 3 0 0 0 3
117 บ้านปทุมวาปี 2 3 0 0 5
118 บ้านหนองหมากแซว 2 2 1 0 5
119 บ้านบะฮี 2 2 0 1 4
120 บ้านดอนชัยวิทยา 2 2 0 0 4
121 บ้านทุ่งปลากัด 2 2 0 0 4
122 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 2 2 0 0 4
123 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 2 2 0 0 4
124 บ้านโพนสวาง 2 2 0 0 4
125 บ้านหนองหอยคัน 2 2 0 0 4
126 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 2 1 1 1 4
127 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 2 1 1 0 4
128 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 2 1 1 0 4
129 บ้านคำสะแนน 2 1 0 1 3
130 อนุบาลนิคมน้ำอูน 2 1 0 1 3
131 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 2 1 0 0 3
132 การกุศลวัดบูรพา 2 1 0 0 3
133 บ้านคำนาดี 2 1 0 0 3
134 บ้านเปือย 2 1 0 0 3
135 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 0 3
136 บ้านดอนหัน 2 1 0 0 3
137 บ้านหนองบัวบาน 2 1 0 0 3
138 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 2 1 0 0 3
139 บ้านไร่บ้านไฮ่ 2 1 0 0 3
140 บ้านไฮ่ปลาโหล 2 1 0 0 3
141 เมธาศึกษา 2 0 1 0 3
142 บ้านบาก 2 0 1 0 3
143 บ้านหนามแท่ง 2 0 0 2 2
144 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 2 0 0 1 2
145 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
146 บ้านบะทองนาหัวช้าง 2 0 0 0 2
147 บ้านดงสว่าง 2 0 0 0 2
148 บ้านนาถ่อน 2 0 0 0 2
149 บ้านคำก้าว 2 0 0 0 2
150 บ้านถ่อน ต.พันนา 2 0 0 0 2
151 บ้านบะหัวเมย 2 0 0 0 2
152 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 2 0 0 0 2
153 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 2 0 0 0 2
154 ภูพานหลวง 2 0 0 0 2
155 อนุบาลวาริชภูมิ 2 0 0 0 2
156 บ้านคำบ่อ 1 3 0 0 4
157 บ้านงิ้วพังฮอ 1 2 0 0 3
158 บ้านหนองผักเทียม 1 2 0 0 3
159 บ้านม้า 1 1 0 1 2
160 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 1 0 1 2
161 บ้านธาตุกุดพร้าว 1 1 0 0 2
162 บ้านตาล 1 1 0 0 2
163 บ้านท่าสองคอน 1 1 0 0 2
164 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 1 1 0 0 2
165 บ้านโคก 1 1 0 0 2
166 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 1 1
167 บ้านดอนดู่ 1 0 0 0 1
168 วัดสุทธิมงคล 1 0 0 0 1
169 บ้านดอนเชียงยืน 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองหวาย 1 0 0 0 1
171 ชุมชนบงเหนือ 1 0 0 0 1
172 บ้านกลางหนองดินดำ 1 0 0 0 1
173 บ้านขาว 1 0 0 0 1
174 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 1 0 0 0 1
175 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
176 บ้านท่าลาด 1 0 0 0 1
177 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 0 0 0 1
178 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองน้อย 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองฮังแหลว 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองไฮ 1 0 0 0 1
185 บ้านหินแตก 1 0 0 0 1
186 บ้านแกดำ 1 0 0 0 1
187 บ้านโคกหลวง 1 0 0 0 1
188 บ้านโนนขมิ้น 1 0 0 0 1
189 ปารวรรณศึกษา 1 0 0 0 1
190 บ้านนาบ่อ 0 2 0 1 2
191 บ้านธาตุ 0 2 0 0 2
192 บ้านโคกศาลา 0 2 0 0 2
193 ทุ่งเจริญพัฒนา 0 1 1 0 2
194 บ้านนาเลา 0 1 1 0 2
195 ชุมพลศิกษา 0 1 0 0 1
196 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 1 0 0 1
197 บ้านคันชา 0 1 0 0 1
198 บ้านคำชนดงต้อง 0 1 0 0 1
199 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 1 0 0 1
200 บ้านดอนม่วงไข่ 0 1 0 0 1
201 บ้านดอนหวาย 0 1 0 0 1
202 บ้านทันสมัย 0 1 0 0 1
203 บ้านท่าวารี 0 1 0 0 1
204 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 1 0 0 1
205 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 1 0 0 1
206 บ้านสร้างฟาก 0 1 0 0 1
207 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
208 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 1 0 0 1
209 อนุบาลสิริพร 0 1 0 0 1
210 บ้านช้างมิ่ง 0 0 2 0 2
211 กุดจิกนาสมบูรณ์ 0 0 1 0 1
212 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 1 0 1
213 บ้านหนองดินดำ 0 0 1 0 1
214 บ้านหวาย 0 0 1 0 1
215 บ้านสว่าง 0 0 0 2 0
216 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 1 0
217 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 0 0 1 0
218 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 1 0
219 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 1 0
220 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0
รวม 946 240 66 72 1,324