สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 16 6 4 26 36 1 2 0 39
2 อนุบาลสว่างแดนดิน 7 4 2 13 18 4 1 0 23
3 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 7 1 1 9 10 1 0 0 11
4 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 6 7 4 17 24 0 1 1 25
5 บ้านผักคำภู 6 6 2 14 20 0 0 0 20
6 หนองใสพรเจริญวิทยา 6 0 3 9 14 1 0 0 15
7 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 5 2 2 9 12 1 0 0 13
8 บ้านบึงโน 4 2 1 7 16 3 1 0 20
9 บ้านแร่ 3 3 5 11 22 5 0 2 27
10 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 3 3 0 6 9 2 0 0 11
11 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 3 3 0 6 9 1 0 0 10
12 บ้านสีสุกห้วยโมง 3 2 3 8 11 2 0 3 13
13 บ้านคำสะอาด 3 2 2 7 14 4 1 3 19
14 บ้านอูนดง 3 2 0 5 10 1 1 2 12
15 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 3 1 1 5 11 2 1 2 14
16 บ้านภูตะคาม 3 1 0 4 14 3 0 1 17
17 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 3 0 4 7 11 1 2 0 14
18 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 2 4 3 9 13 3 1 0 17
19 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 2 3 5 10 19 5 2 2 26
20 อนุบาลพรรณานิคม 2 3 4 9 17 2 2 0 21
21 บ้านโนนทรายคำ 2 2 3 7 20 3 4 1 27
22 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 2 2 2 6 8 4 0 0 12
23 บ้านหนองม่วง 2 2 1 5 7 1 1 0 9
24 หนองหลวงวิทยานุกูล 2 2 0 4 9 3 2 0 14
25 บ้านคำบ่อ 2 1 1 4 6 3 0 0 9
26 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 2 1 0 3 9 3 1 0 13
27 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 2 1 0 3 9 1 0 0 10
28 บ้านผ้าขาวโพนแพง 2 1 0 3 7 3 0 0 10
29 บ้านหนองจาน 2 1 0 3 7 1 0 0 8
30 บ้านต้นผึ้ง 2 0 2 4 11 2 0 1 13
31 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 2 0 2 4 7 1 0 0 8
32 บ้านดอนกอย 2 0 0 2 7 0 0 0 7
33 บ้านบะทองนาหัวช้าง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
34 บ้านหนองเบญจ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
35 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 1 5 1 7 15 1 0 2 16
36 อนุบาลเจริญศิลป์ 1 4 1 6 15 1 0 0 16
37 อนุบาลภัทรวรรณ 1 3 2 6 7 0 0 0 7
38 บ้านโคกสวัสดี 1 3 0 4 4 0 0 0 4
39 บ้านคำข่า 1 2 2 5 8 1 0 0 9
40 บ้านแวง 1 2 0 3 8 1 0 0 9
41 บ้านนาสีนวล 1 1 2 4 7 0 0 0 7
42 บ้านดงบาก 1 1 2 4 5 2 0 0 7
43 บ้านคำแหว 1 1 1 3 16 4 0 2 20
44 บ้านหนองไผ่ 1 1 1 3 13 4 0 1 17
45 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1 1 1 3 10 4 0 2 14
46 บ้านตาดภูวง 1 1 1 3 10 2 1 3 13
47 บ้านบึง 1 1 1 3 10 2 1 1 13
48 บ้านโคกศิลา 1 1 0 2 7 3 2 0 12
49 อุดมสังวรวิทยา 1 1 0 2 6 5 0 0 11
50 บ้านหินแตก 1 1 0 2 6 0 0 0 6
51 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1 0 2 3 11 0 0 0 11
52 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 1 0 2 3 10 1 1 0 12
53 บ้านสุวรรณคาม 1 0 1 2 12 5 0 1 17
54 บ้านหนองผือ 1 0 1 2 7 2 0 0 9
55 บ้านนาสาวนาน 1 0 1 2 4 1 0 0 5
56 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 1 0 1 2 4 0 1 1 5
57 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
58 บ้านไร่บ้านไฮ่ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
59 บ้านหนองหมากแซว 1 0 1 2 2 2 1 0 5
60 ราชประชานุเคราะห์ 53 1 0 0 1 8 1 1 0 10
61 บ้านอูนโคก 1 0 0 1 6 2 0 2 8
62 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 1 0 0 1 6 1 1 0 8
63 บ้านสร้างแป้น 1 0 0 1 5 0 0 0 5
64 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
65 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
66 บ้านสงเปลือย 1 0 0 1 4 0 0 0 4
67 บ้านดอนชัยวิทยา 1 0 0 1 3 2 0 0 5
68 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
69 บ้านดงบังป่าโจด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 กุดจิกนาสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดสุทธิมงคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านชัยชนะ 0 4 0 4 9 1 0 0 10
76 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 0 3 3 6 8 2 0 0 10
77 บ้านภูเพ็ก 0 3 1 4 4 1 0 0 5
78 บ้านห้วยเหล็กไฟ 0 3 0 3 8 2 0 0 10
79 บ้านนาล้อม 0 3 0 3 7 0 0 1 7
80 บ้านหนองแปน 0 3 0 3 5 1 2 2 8
81 มารีย์พิทักษ์พังโคน 0 2 3 5 9 0 0 1 9
82 ชุมชนบ้านท่าศิลา 0 2 1 3 7 2 1 0 10
83 บ้านหนองแวงน้อย 0 2 0 2 12 3 3 1 18
84 บ้านตาลเลียน 0 2 0 2 9 3 3 2 15
85 บ้านหนองบัว 0 1 4 5 12 4 0 1 16
86 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 0 1 2 3 9 3 0 0 12
87 อนุบาลสุวรรณเทน 0 1 2 3 7 1 1 0 9
88 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 0 1 2 3 5 0 1 0 6
89 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 0 1 1 2 7 2 0 0 9
90 บ้านหนองหวาย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 บงใต้โนนรังพัฒนา 0 1 0 1 12 2 0 0 14
92 บ้านกุดตะกาบ 0 1 0 1 10 5 0 0 15
93 บ้านสูงเนินสามัคคี 0 1 0 1 8 2 0 2 10
94 บ้านโคกสำราญ 0 1 0 1 7 1 0 0 8
95 บ้านนาเตียง 0 1 0 1 7 0 0 0 7
96 บ้านโคกคอนดอนม่วย 0 1 0 1 5 1 0 0 6
97 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 5 0 0 2 5
98 คำเจริญวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
99 บ้านบะฮี 0 1 0 1 3 2 0 1 5
100 การกุศลวัดบูรพา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
101 บ้านหนองบัวบาน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
102 อนุบาลสรัลพร 0 1 0 1 3 1 0 0 4
103 บ้านดงสว่าง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านม้า 0 1 0 1 1 1 0 1 2
106 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
107 บ้านดอนเชียงยืน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 0 0 4 4 8 2 0 0 10
109 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 0 0 2 2 15 2 1 0 18
110 อภัยดำรงธรรม 0 0 2 2 6 3 0 0 9
111 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 0 0 2 2 3 0 0 1 3
112 บ้านคำนาดี 0 0 2 2 2 1 0 0 3
113 บ้านเปือย 0 0 2 2 2 1 0 0 3
114 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 0 0 1 1 10 3 0 1 13
115 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 8 2 0 0 10
116 บ้านถ่อน 0 0 1 1 7 4 2 0 13
117 ชุมชนดงม่วงไข่ 0 0 1 1 7 1 2 2 10
118 บ้านอุ่มเหม้า 0 0 1 1 6 2 0 0 8
119 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 0 0 1 1 6 1 0 0 7
120 บ้านโพนบกหนองผือ 0 0 1 1 5 1 0 1 6
121 บ้านดงสง่า 0 0 1 1 5 0 0 0 5
122 จงกลกิตติขจรวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
123 บ้านโคกสีไค 0 0 1 1 3 1 1 2 5
124 บ้านโคกดินแดง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
125 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
126 บ้านหนองตาล 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
128 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
129 บ้านคำสะแนน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
130 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
131 บ้านกลางหนองดินดำ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
132 เมธาศึกษา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
133 บ้านหนามแท่ง 0 0 1 1 2 0 0 2 2
134 บ้านนางัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
136 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
137 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านช้างมิ่ง 0 0 1 1 0 0 2 0 2
139 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 0 0 0 0 5 3 0 0 8
140 บ้านห้วยบาง 0 0 0 0 5 2 1 0 8
141 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 0 0 5 1 0 0 6
142 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 0 0 4 3 0 1 7
143 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 4 3 0 0 7
144 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 4 2 0 0 6
145 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
146 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
147 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
149 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
150 บ้านงิ้วพังฮอ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
151 บ้านนาทม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
152 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
153 บ้านเชิงชุม 0 0 0 0 3 1 2 2 6
154 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
155 บ้านไฮ่ปลาโหล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
157 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
158 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
159 ปารวรรณศึกษา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านปทุมวาปี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
161 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
162 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
163 บ้านหนองหอยคัน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
164 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
165 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
166 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
167 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
168 บ้านบาก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
169 บ้านนาถ่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านถ่อน ต.พันนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 ภูพานหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 อนุบาลวาริชภูมิ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองผักเทียม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
180 บ้านตาล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านโคก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านทุ่งคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านนาตากาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านแกดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
202 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
203 บ้านโคกศาลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 ทุ่งเจริญพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 บ้านนาเลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 ชุมพลศิกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านคันชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านคำชนดงต้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านสร้างฟาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 อนุบาลสิริพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
222 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
223 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
224 บ้านสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
225 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
226 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 147 142 447 1,146 261 70 72 1,477