รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 1. เด็กชายภานุวิชญ์  จุลนาถ
2. เด็กชายเอกภพ  พิมล
 
1. นายธีระพล  พรหมสาขันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยสิน
2. เด็กชายชัยธวัช  สอนนุชาติ
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  ไตรยขันธ์
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีพล
 
1. นายปรียะ  สุพรมจักร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กชายชลชาติ  แจ้งใบ
2. เด็กชายสมบูรณ์  สมสร้อย
 
1. นางสาวสรัญญา  ศรสุราษฎร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กชายก้องภพ  กรวิรัตน์
2. นายนวพร  อุปมานะ
 
1. นายมหิทธิศักดิ์  ศรสุราษฎร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปูคะภาค
2. เด็กชายธนธรณ์  ภูลังกา
3. เด็กชายปกรศักดิ์  อาจหาญ
4. เด็กชายพิริยากร  แสนสีหา
5. เด็กหญิงวิภาดา  ตาลเจิม
 
1. นายสาโรช  จงหมั่น
2. นางบุษราพร  อารมณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ดาบพลอ่อน
2. นางสาวนันทนัช   นรบุตร
3. เด็กหญิงพรชิตา   วงศรีลา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศรีลา
5. นางสาวอริยา   การุญ
 
1. นายสีลา  กาแก้ว
2. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายนิติภูมิ    คำสงค์
2. เด็กหญิงพิชชานันท์   ศรีเกื้อกลิ่น
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ฟองอ่อน
2. นางอุทัยวรรณ  สู่เสน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ   คิดโสดา
2. เด็กชายศักดิ์ศิริ  พรมไพรสน
 
1. นางสมบัติ  ชาทองยศ
2. นางวันเพ็ญ  ฤาชากุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาววิรวรรณ  ป้องสีดา
2. นายศตวรรษ  ยุทธคราม
 
1. นางวีณา  มิตรยอดดวงศ์
2. นางดวงใจ  แพงศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พรมสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งฤดี   พรมสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงเด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ซี
 
1. นางพาณี   พลราชม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงอารียา  นามโคตร
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายปรินทร์  เบิกบานดี
 
1. นางสาวพรนิภา  อินธิจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายศิวกร  ชานันโท
 
1. นางอนงค์  วงศ์กระจ่าง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายเสน่ห์  ผิวชัย
 
1. นายชาญณรงค์  นรัฐกิจ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นายวัชรพล  โพธิ์สีตา
 
1. นายสุรสิทธิ์  วรภาพ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายกชกร  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงอดิภา  แผ่นอก
 
1. นายจักรพงศ์  พรมบุตร
2. นางเทวี  สุวรรณศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกอย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศรีกุลกิจ
2. เด็กหญิงวลัยพร   สุราราช
 
1. นางลดาทิพย์   นำสุย
2. นางสาวอัญชนา   ศรีสุทัศน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พาชอบ
2. เด็กหญิงกรวิภา  บุดดีคง
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
2. นางปัจรีย์  เครือทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ   บุญปาก
 
1. นายบุญรัตน์  กลยนี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แพงศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  แพงศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  ระวิน
 
1. นางเอี่ยมลออ  ศรีโยธา
2. นายประกอบ  ศรีโยธา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หารเขมร
2. เด็กชายพงษ์ธร   ภูทองเงิน
3. เด็กหญิงพรรณิภา   เพื่อนใบลี
 
1. นายเพิ่มพูน   กลยนีย์
2. นายณัฐกิตติ์   อริยะไพสิฐ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. เด็กชายณัฐพล  ขุราษี
2. เด็กชายนภัส  นาพงศ์
3. เด็กชายศิริพงษ์  เจริญเขต
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุญคง
2. นางรวิวรรณ  สมบัติดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกชพร  เขียวคำ
 
1. นายคงกระพัน  งอยผาลา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. นายปฏิวัติ  ภูผิวผา
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายสรรีย์  อินหนอง
 
1. นายคงกระพัน  งอยผาลา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวมาริสา  เสนสุวรรณ
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายภัทรพงษ์  คำทอง
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวนิจจารีย์  ศิริกิจ
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์โคตรแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านชมภู
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  กติการ
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. นางสาวพรนภา  ตรวจมรรคา
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ
 
1. นางบุญฉลอง  ไชยเพชร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 1. เด็กชายบรรณกร   คำควร
 
1. นายศรีอุดร  อุปโคตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายธนวิชญ์   สุวรรณชัยรบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราพร  ทุมมา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วดวงสี
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กหญิง ชิตยาภรณ์  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   จันทร์ศร
3. เด็กหญิงขวัญชนก   กระจังทอง
4. เด็กชายณัฐพล  วงค์แก้ว
5. เด็กหญิงณัฐริกา   พงพันเทา
6. เด็กหญิงนิภาพร   แก้วโงน
7. เด็กหญิงปกีระนันท์   ปิ่นกา
8. เด็กชายปฏิภาณ  อัศวาวุฒิ
9. เด็กหญิงประภัศรา   คำทะเนตร
10. เด็กหญิงพิชญาภา   วภักดิ์เพชร
11. เด็กหญิงภัทรวดี   นามมุงคุณ
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ก้อนตาล
13. เด็กชายภัทราวุธ  กวนตะลา
14. เด็กหญิงมาริษา    จันทะวงค์
15. เด็กหญิงยุวดี  อุตสาตร์
16. เด็กชายวิรัช   วอดทอง
17. เด็กชายศิรศักดิ์   พรมจักขุ
18. เด็กหญิงสุภารัตน์   สุริวรรณ
19. เด็กชายอัษฎา  ผาด่านแก้ว
20. เด็กชายอิทธิพล  ทรงเหล็กสิงห์
 
1. นางสุดาวดี   ชูสุวรรณ
2. นายไพวัน   จันทร์โพธิ์
3. นางวินิจตา   จันทร์โพธิ์
4. นางสาวพิไลวรรณ   ปัญญาประชุม
5. นางพนาวัลย์   พรมเมือง
6. นางสุกานดา  เลิศศิริ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกิตติภัทร์  สายตะขบ
2. เด็กชายธนพล  นาคพรหมมินทร์
3. เด็กชายธนาชล  วงศ์แก้ว
4. นายพงศกร  มธุวร
5. เด็กชายพงศกร  สมบัติกำไร
6. นายยศพล  จันทะโสม
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
3. นางโชติกา  คำน้อย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กชายจักรพันธ์  สังข์ศรีราช
 
1. นางสาวจันยา  ศรีนวล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  สมเทพ
 
1. นางบำรุง  เหิมหอม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดภูวง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ภูเวียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  โคตะมา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำคูณ
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วคำแสน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. นายธนพล  แสนตุ้ย
 
1. นางสาววันวิษา  โม้ดา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. นางสาวปิยะรัตน์  กาละวัน
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วคำแสน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางพิกุล  แสงศรี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กชายวิชญะ  สายเมือง
 
1. นายมาลา  เหิมหอม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  สมเทพ
 
1. นางบำรุง  เหิมหอม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. นายธนวัฒน์  โคระดา
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นางสุพัตรา  มูลธิสาร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไพคำนาม
 
1. นางสาวธิษตยา  ทองอินที
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  พรมบุญ
2. เด็กชายจักรพรรณ  มารศรี
3. นางสาวจิราพร  แซ่แล่
4. เด็กชายชินวัตร  หอมทุมมา
5. เด็กชายณัฐมน  อุ่นแก้ว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนตี
7. เด็กหญิงดาราณี  จันทร์เรือง
8. เด็กหญิงธดากรณ์  พิลารักษ์
9. เด็กหญิงธลิกา  แจ่มจันทร์
10. เด็กชายธีรภัทร  แก่นจำปา
11. นางสาวนัทชนัญ  แจ่มจันทร์
12. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนเมือง
13. เด็กชายพงศกร  สมบัติกำไร
14. นางสาวพจนิชา  ศรีบุญขาม
15. เด็กชายพัชรพล  สังข์พิมพ์
16. เด็กชายภัทรพล  ใจงาม
17. เด็กชายภานุพงศ์  แสนหอม
18. นางสาวมณีนุช  ล่ำลอง
19. เด็กหญิงมันฑิตา  พรมพิลา
20. นางสาววงศธร  กรวยทอง
21. นายวรพงษ์  วรรณขาว
22. นางสาววรรณวิสา  ปาละสิทธิ์
23. นางสาววาศิตา  ปิ่นบุตร
24. นางสาววิชุดา  วงษาวัตร
25. นางสาวศิริรัตน์  อินคุณ
26. นายสุทธิพงษ์  สมคุณา
27. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สาวัง
28. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญละปิดตา
29. เด็กหญิงสุภาพร  คำมีนิต
30. เด็กหญิงอณิมา  ขันตากลิ่น
31. นายอนันต์  บุบผาวาส
32. เด็กชายอภิเดช  แสนพันธ์
33. เด็กหญิงอริสรา  ศิลมัย
34. นางสาวอัญมณี  สรวงศิริ
35. เด็กชายอาทิตย์  สาริมล
36. นางสาวอารีญา  ชาพา
37. นางสาวอารียา  เทียมกัน
38. เด็กชายเดชสิทธิ์  ชาติสุข
39. เด็กชายโชคชัย  วรรณศรี
40. เด็กหญิงไพลิน  พาอ้ม
 
1. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
2. นางจุฑามาศ  สุวรรณเจริญ
3. นางอนงค์  โพธิ์ศรี
4. นางวารี  ธนะคำดี
5. นายคำสิงห์  โทนาพันธ์
6. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
7. นายทัชนนท์  สัตถาผล
8. นายประสาท  วรรณพัฒน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายราเมศวร์  สมพมิตร
 
1. นางรอยพิมพ์   ดาฤทธิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัลยากร  วงศ์เสาร์เนาว์
2. เด็กหญิงกาญจนเกล้า  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงจันทลักษณ์  ฝีปากเพราะ
4. เด็กหญิงจินฑ์จุฑา  ลี่แตง
5. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงวงค์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิริยา
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศาลาราช
8. เด็กหญิงชญานันท์   เงาสมรูป
9. เด็กหญิงชิดชนก   ประกายมั่นตระกุล
10. เด็กหญิงญาณิศา   ศิลารักษ์
11. เด็กหญิงณัฐพร  โยธาทอน
12. เด็กหญิงทิฆัมพร  สมรฤทธิ์
13. เด็กหญิงธนวรรณ   นุ่นสวัสดิ์
14. เด็กหญิงธาริตา    ฟองอ่อน
15. เด็กหญิงนันทชพร  จันทะดี
16. เด็กหญิงนันทิยา  คชเกร็ง
17. เด็กชายนิโคลัส  โบลตัน
18. เด็กหญิงปนัดดา  เนืองใต้
19. เด็กหญิงปนัดดา   ศิลาขาว
20. เด็กชายปองพล  นามตาแสง
21. เด็กหญิงปาลิตา  ป้อมเชียงพัง
22. เด็กหญิงปิยธิดา   อ่อนสาคาม
23. เด็กหญิงปิ่นญาดา  คำภูแสน
24. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญศิริ
25. เด็กหญิงพลอยรัตน์  พิพัฒน์กุล
26. เด็กชายพิชญุตย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
27. เด็กชายพีรศิลป์  สระทอง
28. เด็กชายภูวนาถ  ฟองอ่อน
29. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ผิวขาว
30. เด็กหญิงวรกานต์   หมื่นไตร
31. เด็กหญิงวรินทร   ขจรเพชร
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทสุข
33. เด็กชายสิรวิชญ์   สุวรรณรอด
34. เด็กหญิงสุนิตา   ศรีอาม
35. เด็กหญิงสุประภาดา   เปมะโยธิน
36. เด็กหญิงสุภัสสรา   ชาประดิษฐ์
37. เด็กชายอัครเดช   สระทอง
38. เด็กหญิงอัจฉริยา  นามมนตรี
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีสม
40. เด็กชายเข็มทัต  เมืองแวง
 
1. นายติณณ์วัชร์   เนื่องขันตี
2. นายสมชาย   วิระพันธุ์
3. นายสุไกรเลิศ  แสนศิริ
4. นายฉลองรัฐ   เลี่ยมสมบัติ
5. นายชูเกียรติ  ดวงผุย
6. นางสาวทิวาพร  มุลคำเกต
7. นางสาวกิตติยา  โพธิสาเกตุ
8. นางสาวสุนิตย์  ราชจำปี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ไชยมหา
2. นายณัฐวุฒิ  นะธิศรี
3. เด็กชายทศพร  กลางนา
4. นายนันทวัฒน์  จำใบรักษ์
5. เด็กชายพลกฤษ์  ตะยะธรรม
6. เด็กหญิงพัฒลัดดา  วงชาลี
7. เด็กหญิงภานุมาศ  แสงกล้า
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  กองธรรม
9. นางสาวสิรินันท์  เผ่าหอม
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์บุตตะ
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีพันธ์
2. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
3. นางชุติมณฑน์  รินทะชัย
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จั้นวันดี
2. เด็กชายกมัยเทพ  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พุดนา
4. เด็กหญิงชนนันท์  ไชยสี
5. เด็กชายชัยนันท์  โภคทรัพย์
6. เด็กหญิงญาติกา  ไชยสี
7. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
8. เด็กชายณัฐพงษ์  คำคุณคำ
9. เด็กชายประยุทธ  ต้นเตย
10. เด็กชายศราวุธ  พลขันต์
 
1. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
2. นางกนกอร  วิทยากูล
3. นางสาววจีทิพย์  ภูพาน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวจุฑามาศ  ป้องคำสิงห์
3. นางสาวนันทมนต์  วิเศษแก้ว
4. นางสาวนิชชารีย์  วงค์กระต่าย
5. นางสาวพัชรินทร์  อาษานอก
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุคนธนิยม
7. นางสาวอัญชลิกา  เหมหาญ
8. นางสาวเสาวณีย์  แสงสว่าง
 
1. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
2. นายทินกร  ทันแล้ว
3. นางสาวนงค์รักษ์  ยุงไธสง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์สาวัง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   สมบัติดี
3. เด็กหญิงจีระนันท์  เต้นปักษี
4. เด็กหญิงปณิดา  บุตรสะอาด
5. เด็กหญิงปิยะธิดา   หาญนวลสี
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ภาเภา
 
1. นางพวงเพชร   ศรีเทา
2. นางนิภา   บุญรักษา
3. นางบัวไสย   นาคะอินทร์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงกัญยารตน์  สีพิมเมือง
2. เด็กหญิงจริยา  หงษาชุม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาบุดดา
4. นางสาวสุมิตตรา  สีนาบุญ
5. เด็กหญิงอรทัย  ตุลาชัย
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ใจทน
7. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำอาษา
 
1. นายวุฒิชัย  อุฒตะพัฒน์
2. นางฬิเอ  โคตรมุงคุณ
3. สิบเอกวัลยา  แก่นคำ
4. นางอุชุกร  ทวีโภควรกุล
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ธิโสภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยวารี
3. เด็กหญิงซิญา  สุระคำแหง
4. เด็กหญิงณัฐมล  สาพรเจริญ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำแสนตัน
6. เด็กหญิงพัณนิภา  ธงศรี
7. เด็กหญิงศศิวิมล  สารพัฒน์
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เกษรมาลา
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางบ่อแก้ว  ศรีสุข
3. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
4. นางยินดี  สงครินทร์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงกรวิภา  หาญฉะวะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุุญเรือง
3. เด็กชายจักรพันธ์  สังข์ศรีราช
4. เด็กหญิงจันทิมา  ยานจาจักร์
5. เด็กหญิงจิรัชญา  สีแก้ว
6. เด็กหญิงชลิตา  วงศ์หนู
7. นายณัฐพงษ์  ปึกแก้ว
8. เด็กหญิงทศมาศ  ปะกิระโส
9. นายธนพล  แสนตุ้ย
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงมนตรี
11. เด็กหญิงประภัสรา  ศรีภักดี
12. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อุทัยแสง
13. เด็กหญิงภาวิดา  บุญทน
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีดามาตย์
15. นายสุรธัช  สุมามาลย์
16. นายอิสระ  ประทุมจันดี
 
1. นายหนูกาย  จตุเทน
2. นางสาวดวงกมล  จันทริมา
3. นายสุเทพ  การงานดี
4. นายอำนาจ  ประภาหาร
5. นายณัฐพงษ์  พิมพ์บุญ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   คำสมศรี
3. เด็กหญิงจิรนันท์   เกลากลาง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทะศรี
5. เด็กหญิงธัญพร   เกตนันท์
6. เด็กหญิงนัยนันท์   แก้ววิเชียร
7. เด็กหญิงปนิดา   แม้นหมาย
8. เด็กหญิงประภาศิริ   สีลาคู
9. เด็กหญิงพิชชากร   ละออเอี่ยม
10. เด็กหญิงภิญญมาศ   ศรีจันทจร
11. เด็กหญิงศศิวรรณ   บุริจันทร์
12. เด็กหญิงสโรชา   ปราบพล
13. เด็กหญิงหทัยชนกน์   ศรีหานาม
14. เด็กหญิงอภิสมัย   เงางาม
15. เด็กหญิงอารียา   ทัพสุรีย์
16. เด็กหญิงอารีรัตน์   อำภิบาล
 
1. นายอัษฎา   สีลาคู
2. นางสุภาพรรณ   สุวรรณวงศ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นายจีรศักดิ์  ตรีเดช
2. เด็กหญิงชลดา  พิมเพ็ง
3. เด็กชายภูมิรัตน์  ทะลา
4. เด็กชายวีระชัย  มูลกัน
5. เด็กชายศตวรรษ  โสวิราช
 
1. นายมาลา  เหิมหอม
2. นางสุนทรียา  จรอนันต์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงภาธุการณ์  แก้วหาหาด
2. เด็กหญิงภาธุการณ์  แก้วหาหาด
3. เด็กหญิงศรุตา  ภูเทียมลม
 
1. นายฟื้น  พรหมวิชัย
2. นางสาวกนิกนันท์  พรหมวิชัย
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 1. เด็กชายธีรนันท์  เพิ่มอาราม
2. เด็กชายธีรภัทร  รังสี
3. เด็กชายนันทชัย  ทองขาว
4. เด็กหญิงปนัดดา  พรมโสภา
5. เด็กชายพีระพัฒน์  จิตต์พัฒน์
6. เด็กชายไชยราช  ป้องคำสิงห์
 
1. นางทิพสุคนธ์  นามมะณี
2. นายบุญไทย  ก้อนตาล
3. นางรุ่งนภา  มุลฑา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กชายกรวิชญ์   แก้วปัดชา
2. เด็กชายชัยสวัสดิ์   กวนตะลา
3. เด็กชายถวัต  โยตะสิงห์
4. เด็กชายวรรณกร  เหลาแตว
5. เด็กชายวันเฉลิม  กวานสุพรรณ์
6. เด็กชายอนวัช   จันนามวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์   ก้อนตาล
2. นายอัตนัย  ลีทอง
3. นายชูาิทย์  พันธ์ุไชย
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  พรมโสภา
2. เด็กชายชาตรี  ขุนตา
3. เด็กชายณัชพล  ผันผ่อน
4. เด็กชายวุฒิพงค์  โคนาคง
5. เด็กชายสถาพร  ยั่งยืน
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันตะชาติ
7. เด็กชายเมธา  อุตส่าห์
8. เด็กชายเริงฤทธิ์  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  สมฤาแสง
2. นายขจรเกียรติ  สยามา
3. นายพนาราม  สิทธิราช
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประคองวงษ์
2. เด็กชายพงศกร  พรมวงค์
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เจนใจ
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วคำแสน
2. นางสงสาร  แก้วคำแสน
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายชินวัฒน์  ลือชาพูล
2. เด็กหญิงนุชลักษณ์  ศิริหัด
3. เด็กหญิงอินทิรา  มีแวว
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
2. นางสาวระภีพันธุ์  แสนอุบล
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นางสาวทิพยาภรณ์   สีเทียวไทย
2. นางสาวสัมฤทธิ์   เจริญรส
 
1. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
2. นางจรรยา  โถชาลี
 
76 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี
2. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายสากล  โพธิราช
2. นางศุภวรรณ  ชินโณ
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นางสาวฑัญธิวา   แก้วเคน
2. นางสาวทิพยาภรณ์    สีเทียวไทย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์   ศรีเทียวไทย
 
1. นางรุ่งนภา   โถบำรุง
2. นางยุพิน  โถคำนาม
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายกฤษณะ  วงศ์ไชย
2. นายธนากร  ราชธา
 
1. นายพีรพล  สุนารักษ์
2. นายสุวิทย์  นิลนนท์
 
79 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพา
2. นายอาทิตย์   ศรีเทียวไทย
 
1. นางจรรยา  โถชาลี
2. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายภาราฎา  ฐานะ
2. เด็กชายรัชนาท  ศิริคุณ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
2. นางพิฌญาธารณ์  ชุมดาวงศ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายจักรพันธุ์  ราชธา
2. เด็กชายสิงหนาถ  แสงดี
 
1. นายพีรพล  สุนารักษ์
2. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงนงนภัส  ผลมุ่ง
2. เด็กชายภราดร  ราชธา
 
1. นางวรรณา  สว่างแวว
2. นายพรชนก  อ่อนสุระทุุม
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายเขมินทร์  วุฒิวงศ์
2. นายเชาวพัฒน์  วงค์บาตร
 
1. นายพีรพล  สุนารักษ์
2. นายนุกูล  กระโจม
 
84 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แสนอุบล
2. เด็กหญิงรัชฎากร  มงคลนำ
 
1. นางกานดา  ธีรสิรินานนท์
2. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ทัศมี
2. นางสาวเบญจมาภรณ์   ศรีเทียวไทย
 
1. นางรุ่งนภา   โถบำรุง
2. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายอชิตพล  สุกาวงศ์
2. เด็กชายอชิตพล  มีน้อย
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กชายกีรติ  ลีทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ลีทอง
3. เด็กชายเกษม  พานพินิจ
 
1. นายชัยวัฒน์  อินทรพาณิชย์
2. นางปราณี  ศรีลารักษ์
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  จันทะโวหาร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ฤทธิแสน
3. เด็กชายวิธวัช  เกตุนันท์
 
1. นางสุดาพร  นนสุราช
2. นางพรรัต  วัฒนวงศ์
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  มิกราช
3. เด็กหญิงปีรญาดา  สมฤทธิ์
 
1. นางปรารถนา  บุตรอุดม
2. นางจันทิพา  นรสาร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 1. เด็กชายปฐมพงศ์  วงค์กาฬสินธุ์
2. เด็กชายเกียรติณรงค์  ชมชื่น
3. เด็กชายเอกชัย  ทิพม่อม
 
1. นายสำเริง  ฉ่ำไกร
2. นางกชนันท์  บัวชุม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นายจิราวุฒิ  โสวิราช
2. นายธนกร  นิ่มนาง
3. นายอดิศักดิ์  วัดศิลา
 
1. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
2. นายวิศรุต  พรมชัย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายกฤษนรรย  วรรณมูล
2. เด็กชายณัชพล  สุจริต
3. เด็กชายภัทรพล  พรหมจันทร์
 
1. นายวีระวุฒิ  สัพโส
2. นางสาวอมรลักษณ์  สัพโส
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวณัฐริกา  บัวเกษ
2. นางสาวยุวธิดา  สานคล่อง
3. นางสาวสุดาพร  ทองเมือง
 
1. นายบัณฑิต  ชิณเทศ
2. นายฐาปกรณ์  สมัครการ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ธิตะพันธ์
2. เด็กหญิงจิรนันท์   สิสมบุญ
3. เด็กหญิงจิรภา   ทวีกัน
4. เด็กหญิงณัฐิกา   พิมพสุทธิ์
5. เด็กหญิงปรมาพร   สายสุด
6. เด็กหญิงสุชาวดี    โทบุตร
 
1. นายสมัย   ดอกไม้ทอง
2. นายทวีศักดิ์  ระหา
3. นางกัลยกร  ซาซุม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันยพร   เกษรมาลา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ   หางสลัด
3. เด็กหญิงมัณฑิรา   ไชยทองพันธ์
4. เด็กหญิงวรรณภา   จันทะแพน
5. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์    คำหล่า
6. เด็กหญิงอรพินธุ์   บ่อแก้ว
 
1. นายสมัย   ดอกไม้ทอง
2. นายสมพงษ์   สมบูรณ์พร้อม
3. นางกัลยกร    ซาซุม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 1. เด็กชายกษิด์เดช  สอนสุราษฎร์
2. เด็กหญิงสมฤดี  ไกยะ
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วหล้า
 
1. นางรัชนีกร  อ้วนแก้ว
2. นางรัตติยา  พร้อมสิ้น
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลักษณะสี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ลักษณะสี
3. เด็กหญิงโชติกา  สีโมสาร
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา   ณ หนองคาย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1. เด็กชายธีระพงษ์  จันทะโพธิ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พวงพิลา
3. เด็กชายไกรศักดิ์  ลุนทลา
 
1. นางอินทา  พวงพิลา
2. นายอภิชัย  เมืองแทน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสนสุด
2. เด็กหญิงนันธิรา  รับขวัญ
3. เด็กหญิงวรรณฤษา  แซ่จ๋าว
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
2. นางชุติมณฑน์  รินทะชัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. นางสาวชลดา  เวลาหา
2. นางสาวนริศรา  แก้วอุ่นเรือน
3. นางสาวศิริวิมล  เทนสุนา
 
1. นางสารภี  น้อยทุ่ง
2. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สิมวงค์
2. เด็กหญิงธีรพร  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ชีวสุทธิ์
 
1. นางสาวศรีมุกดา  พรมน้อย
2. นางไขนภา  เพริศแก้ว
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สินปรู
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชินมา
3. เด็กหญิงวรินทร  มาติกา
 
1. นางพยอม  ชาลีคำ
2. นายทศพล  มีพรหม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โอ้กุด
2. เด็กหญิงจินตพร  แก่นการ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สำแดงชัย
 
1. นางกัลยาณี  พิมพะวะ
2. นางศิริกุล  แสนสาคร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   สุนารักษ์
2. เด็กหญิงภามี  เลขะสันต์
3. เด็กหญิงมาลินี   โพสาวัง
 
1. นางอรดี   จันทร์ต้น
2. นางสกาวรัตน์   หารคำมูล
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวอมลวรรณ  มิกราช
2. นางสาวอรัชพร  จันทร์ชมภู
3. เด็กหญิงเกวลิน  ดีแท้
 
1. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
2. นายศุภฤกษ์  บัวเลิง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญฐิมา  เขียวสวาท
2. เด็กหญิงปภาดา  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสุนิสา  กองจร
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. นางสาวณัฐาพร  แสงภักดี
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายกัมพล  คาทวงศ์
2. เด็กชายภักดี  ภูชมศรี
3. เด็กหญิงอิ่มบุญ  รัตนะเวฬุ
 
1. นางรัตดาวัน  จันทศรี
2. นางศมนนันท์  ธารานุกูล
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัลยากานต์  วงศ์เสาร์เนาว์
2. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  ชายคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีวรขันธ์
 
1. นางละเอียด  ไชยรบ
2. นางสาวพิลักษณ์ดา  ลือเลื่อง
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล   อรบุตร
2. เด็กชายธีรภัทร์   คำควร
3. เด็กหญิงนภัสสร  กำมา
 
1. นายพรชัย   ปาระพิมพ์
2. นางศรอนงค์   จันทร์เต็ม
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กหญิงชลดา  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโคดม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วดารา
 
1. นางสาวเกศสรินทร์  ใจศิริ
2. นางสาวศิรินภา  ศรีเทียวไทย
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  อัญชัยศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
3. นายพรชัย  บุราณสาร
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายภัทรวิทย์    พิมดี
2. เด็กหญิงอมร   อุสาพรหม
 
1. นางมัลลิกา    การุญ
2. นางดวงรัตน์   เหลาแตว
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 1. เด็กหญิงนัยนา  ทิพชาติ
 
1. นางธรรมนูญ  ทัศนพงษ์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนชัย
 
1. นายสากล  โพธิราช
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์มาลา
 
1. ดร.อัจฉรา  สาราช
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   จันทร์มาลา
 
1. นายสรเพชญ์   พุทธมาตย์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงพรพนา  สุรินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แสนไชย
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายทัศน์พล  เสนาศรี
2. เด็กหญิงวิภา   นกแก้ว
3. เด็กหญิงสมฤดี   เกตพิลา
4. เด็กหญิงสุทธิดา   ฉิมานุกูล
5. เด็กหญิงอิสรีย์   จันทะฝ่าย
6. เด็กหญิงเนตรดาว   สำแดงอำนาจ
7. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีสมัย
 
1. นางสาวกานต์สินี   สมแสน
2. นางสาวทิพย์วรรณ   สนธิรักษ์
3. นางสาวกัญจนา    สล้างสุขสกาว
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. เด็กหญิงภิรมยา  สายแก้ว
 
1. นางบัวลี  ธุรารัตน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายอานุภาพ  โนตสุพา
 
1. นางสาวนิโลบล  คำมุงคุณ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กหญิงรัชนิดา  รัตนโคตร
 
1. นางสาวพิชญาพร  ถาปันแก้ว
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล   อรบุตร
 
1. นายพรชัย   ปาระพิมพ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายธิติกร  พิมพ์สิทธิ์
 
1. นายภัทรพล  ศรีจำพลัง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกอย 1. เด็กชายศรัทธาทิพย์  เหล่าบุดดี
 
1. นางเบญจมาศ   ธรรมศุภินทร์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์   ทัศจันทร์
 
1. นางมยุรี    แก้วสนิท
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวรกานต์  ดีพร้อม
 
1. นางนงคราญ  ไชยจันทร์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงศศิญา  คำลือ
 
1. นางพิสดา  พระราช
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นายนพเก้า  ทองนนท์
 
1. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวันรัก  เพียสา
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กหญิงรัชนิดา  รัตนโคตร
 
1. นางสาวพิชญาพร  ถาปันแก้ว
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนโคก 1. เด็กหญิงขวัญนรี  นุชนารถ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายยุทธิชัย  อักษรศักดิ์
 
1. นางสาวเฟื่องฤทัย  บุตรแสง
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพียงเงิน
2. เด็กชายธีรเดช   จันทร์มาลา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  หลักทอง
 
1. นางสุดารัตน์  สุรัตน์
2. นางกิ่งดาว  ชินบุตร
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   พรมรินทร์
2. เด็กหญิงพรประภา   มลศิล
3. เด็กหญิงอถิชญา ไชยทองพันธ์   ไชยทองพันธ์
 
1. นายพรชัย   ปาระพิมพ์
2. นางศรอนงค์   จันทร์เต็ม
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  นาสองสี
2. เด็กหญิงศิระประภา  พันธุโคตร
3. เด็กชายสินทวี  สุพินิจ
 
1. นางจารุวรรณ  เหล่าบ้านเหนือ
2. นางทวีวัลย์  สุวชาติ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ฮุงหวน
2. เด็กหญิงปราณปริยา  ทิดบุตดี
3. เด็กชายไตรภพ  คำมะเมือง
 
1. นางพิกุล  เพียนอก
2. นางสุจิตรา  วงษ์สมศรี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ลำดวนดง
2. เด็กชายศุภนิมิต  สุภีร์คำ
3. เด็กชายศุภนิมิต  สุภีร์คำ
4. เด็กหญิงสุภิตา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายถาวร  คำเพชรดี
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์    เหลาแตว
2. เด็กชายสุรชาติ   เหลาแตว
3. เด็กชายอดิเทพ   ชมภูเวียง
 
1. นางดวงรัตน์   เหลาแตว
2. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กชายก่อเกียรติ  พลสันต์
2. เด็กชายชวกรณ์  พุทธธรรม
3. เด็กชายพัทธนันท์  ชินวุธ
 
1. นางสาวโอกาส  นามคุณ
2. นายทวัฒชัย  พิมชาติ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 1. เด็กชายมงคล  มาน้อย
2. เด็กหญิงมินตรา  ลี้พล
3. เด็กชายยิ่งนรา  ทิพม่อม
 
1. นายสำเริง  ฉ่ำไกร
2. นายไพรวัลย์  สู่เสน
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงดาราวดี  เก้าลิ้ม
2. เด็กหญิงอุมากร  ระศรีจันทร์
3. เด็กหญิงใบเตย  อ่อนสุระทุม
 
1. นางลำใย  ท้าวเพชร
2. นางสาวพารุวรรณ  โอทาตะวงศ์
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรวิทย์   พิทักษ์โยธี
2. เด็กชายวรวุฒิ   เหาะเหิน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   ภูมิลา
 
1. นางอ่อนศรี    คนขยัน
2. นางเกษแก้ว   พันธ์วงศา
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กชายชานันท์  ธะณะคุณ
2. เด็กชายสมหวัง  ปราสาทแก้ว
 
1. นางนุชรา  โคตรวิชัย
2. นางอรดี  ศุภรรัตน์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นายถิรนัย   ลามคำ
2. นายพัฒนพงค์   ถึงภูวง
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นายนำพล   ถาปันแก้ว
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแตก 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ฮุงหวล
2. เด็กชายเอกลักษณ์  กาบแก้ว
 
1. นางสาวนิรมัย   ป้อมไชยา
2. นายศุภฤกษ์  มะลิทอง
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายณรงค์กร  นิลไชย
2. เด็กชายภานุวัตร  พรรื่นเริง
3. เด็กชายศุภกิจ  มะโหรี
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางทรรศนีย์  สุระโคตร
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายณัฐพล  พิศหวงศ์
2. เด็กชายพิฑูรย์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายรักษิต  ทุมพันธ์
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางศิริกานต์  อาจหาญ
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบ่อ 1. เด็กหญิงมนัสยา  ชินโคตร
 
1. นายปรัชญา  พรหมจักร
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. นายรัฐพล  แจ้งใบ
 
1. นายสุรศักดิ์  ขันธะจันทร์
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายโยธิน  คำเรืองโคตร
 
1. นายฟื้น  พรหมวิชัย
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายชาญชล  พรมจันทร์
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กชายลิขิต  ผาด่านแก้ว
 
1. นายธนพล  แจ่มจรัส
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายปฏิยุทธ์  นามเดช
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบ่อ 1. เด็กหญิงมนัสยา  ชินโคตร
 
1. นายปรัชญา  พรหมจักร
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกานต์  สุวรรณไชยรบ
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิภักดิ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    คำโสภา
3. เด็กชายคงกระพัน  จันลาวงศ์
4. เด็กชายจิรเมธ  พวงประดิษฐ์
5. เด็กชายชนะชล  ปั่นสูงเนิน
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภาวงศ์
7. เด็กชายณภัทร  สุวรรณ์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  คำผอง
9. เด็กชายธนกฤต  สมบัติศรี
10. เด็กชายธีรโชติ   จำปาเล็ก
11. เด็กชายนพชัย  จันทร์นวน
12. เด็กหญิงบรรพตรี  พวงประดิษฐ์
13. เด็กชายบุญญฤทธิ์   เมืองขันธ์
14. เด็กหญิงพรลดา  คมกฤษ
15. เด็กหญิงพิมพ์รัตดา  โคตรปัญญา
16. เด็กชายพีระพัฒน์  ดาริรัมย์
17. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุปสิทธิ์
18. เด็กหญิงภัทรียา  ไชยนุ
19. เด็กหญิงมุทิตา   หวังอ้อมกลาง
20. เด็กชายรัชชานนท์  ค้ำชู
21. เด็กหญิงวิชณี   แสงชาติ
22. เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสำราญ
23. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เบาราญ
24. เด็กหญิงศิรินธร  พรมรัตน์
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เบียดนอก
26. เด็กหญิงสุภัสสรา  นพเก้า
27. เด็กชายเขมภัสสร์  ตามประสี
28. เด็กหญิงเจนจิรา    แก้วไกรษร
29. เด็กหญิงแพรพลอย   มีใหม่
30. เด็กชายโรจศักดิ์  โพธิ์พรม
 
1. นายสุธาวัช  นวลอึ่ง
2. นางสาวเกสา  ฤทธิธรรม
3. นางสาวสุดาวัลย์   ภาวงค์
4. นางสาวธิดารัตน์  มีชัยงอน
5. นางสาวจริยา  ฝังซ้าย
6. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสน
7. นายอโนเชาว์  โคตะมา
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงกันยกา  ภักดีศรี
2. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  สาโร
3. เด็กชายก้องภพ  กรวิรัตน์
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  บาลี
5. เด็กหญิงชนัฐกานต์  ราชาหงษ์
6. เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิปัญญา
7. เด็กชายชลชาติ  แจ้งใบ
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีคำวงษ์
9. เด็กหญิงณัฐพร  ช่องบัว
10. เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมหา
11. เด็กชายทีปกร  ยะนิลทร
12. เด็กชายธนาทร  โม้ทอง
13. เด็กชายธนโชติ  ราชาหงษ์
14. เด็กหญิงนงนภัส  กิมะโน
15. เด็กหญิงปิยะอมร  สว่างรัตน์
16. เด็กหญิงรมย์รวินท์  คำลือ
17. นายรัฐพล  แจ้งใบ
18. เด็กหญิงวลัญญา  บุญเพี้ย
19. เด็กหญิงวิจิตรา  ตุพันวงษ์
20. เด็กชายวีระพล  บุญเสริม
21. เด็กหญิงศิรประภา  เสนาพิทักษ์
22. เด็กหญิงสุภาพร  อินทรักษา
23. เด็กหญิงสุวดี  ธงศรี
24. เด็กชายอธิราช  ธงศรี
25. เด็กชายอนุวัฒน์  โตโนลา
26. เด็กหญิงอริสา  สารบาล
27. เด็กหญิงอัญธิวา  สิงห์นาค
28. เด็กหญิงอารียา  ไชยคุณ
29. เด็กหญิงอิสราภรณ์  จิตเจริญ
30. เด็กชายไชยวัฒน์  วรสุทธิ์
 
1. นายสนาม  บัวพิษ
2. นางสาวอภิวันทน์  ผลจันทร์
3. นายบุญหลาย  คำผง
4. นายสุรศักดิ์  ขันธะจันทร์