หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเจน ศรีคุณโรงเรียนบ้านเม่นน้อยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สิงห์คำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ เพ็งสีแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายอดิศร วิรยสถิตย์กุลโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ไชยยศโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
6. นายเจษฏา ศรีประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
7. นายเริงฤทธิ์ งิ้วโสมโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
8. นางพิสมัย บุญชาญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ วะเกิดเป้งโรงเรียนบ้านเม่นน้อยกรรมการ
3. นายธนบัตร พละชัยโรงเรียนบ้านจารกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พวงสิงห์โรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางทัตวรรณ ไชยพรมโรงเรียนบ้านห้วยแสงกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ อรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นายแคล้ว บุญรอดโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
5. นางกัญญภัทร สิงห์ปั้นโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
6. นางเกษสินี ไขไพวันโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยนต์ ดั่นเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
2. นายอำนวย มูลดีโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสะท้านเดช นามมนตรีโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
4. นายสุรชัย เดชขันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นายสุรพล จึงไกลสห์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายสุทัศน์ งอยภูธรโรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
7. นางสาวศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มานิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
2. นายประชาชาติ ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
3. นายปัญญา ป้องกันโรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
4. นางรัชนี สุขสกุลโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
5. นายดำรง เฮียงราชโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
6. นางสาวสุตานันท์ ปางชาติโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายก่อโชค โยตะศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรณิดา เครือบุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
3. นายจิตติศักดิ์ อุปทุมครูโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
4. นายสนั่น จุลขันธ์ครูโรงเรียนบ้านวาน้อยกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ผุยลาครูโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายก่อโชค โยตะศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ พลไชยครูโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ นามไพรครูโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
4. นางสาวศิวลี เศรษฐทองครูโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ธิวา โสภาครูโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรวรรณ อุ่นวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำประธานกรรมการ
2. นางเทพอัปสร งามวิทยานนท์ครูโรงเรียนบ้านบะนกทารองประธานกรรมการ
3. นางพาชื่น ศรีคูณครูโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
4. นางปัญญา น้อยทรงครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
5. นางดนตรี ศรีเทพครูโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
6. นางสาวธัญลักษณ์ จงใจครูโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ อุ่นวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ขาวนาเขครูโรงเรียนชุมชนบ้านมายรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล พรหมสาขา ณ สกลนครครูโรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
4. นายสมควร พรมแสงครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นายปวรเวษฐ์ สีบัวรินทร์ครูโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
6. นางประทิม ศรีเทพครูโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ อุ่นวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำประธานกรรมการ
2. นางบรรยาย วิชาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ชมพูพื้นครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
4. นางยุภาภรณ์ วงศ์ศิริครูโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว สิทธิราชครูโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาหลายรองประธานกรรมการ
2. นายมานพ ไตรโยธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายสมรัก โสมศรีครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ แก้วบัวสาครูโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
5. นางบูรณกิจ โคตรหานามครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาหลายประธานกรรมการ
2. นายมานพ ไตรโยธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสรีพร เอ้มะราชครูโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ กันหาจรครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางจิรติกาล อภิวัชรกุลครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาหลายประธานกรรมการ
2. นายมานพ ไตรโยธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายพรหมมา อินธิปีกรอง ผอ. รร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรี กลยนีย์ครูโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ อัมลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย อุตรหงส์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
3. นางตรียาภรณ์ อินลีโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพศาล อาจหาญโรงเรียนกรรมการ
2. นายสถิตย์ ไกยะวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ อัมลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยกรรมการ
2. นายแดนไพร สีมาคามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
4. นางศิรินันท์ สำเภาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมพงค์ ดีวันไชยโรงเรียนกรรมการ
2. นายืทวีสุข นารินรักษ์โรงเรียนบ้านบะป่าคากรรมการ
3. นายประวิทย์ อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านจำปาดงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอนันตเดช งิ้วโสมโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดาคำโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ โคตรลาคำโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นางเบญญาภรณ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านจารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นายอรรถณพ์ คำจวงโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวพิกุล มีทองแสนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
2. นายปริภัณฑ์ ธรรมทาทองโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ ศรีนาโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวีกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ผาคุยคำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายปริภัณฑ์ ธรรมทาทองโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางพิพาพันธุ์ เขื่อนกองแก้วโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายเสอ็ม คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายกฤตชัย ญาณรักษ์โรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
4. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
5. นางสาวณฤดี บัวเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายปรเมธศวร์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นายสันติ สุนันธรรมครูโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
4. นายพิชิต ไชไพวันครูโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
5. นายวิฑูร ศรีนุกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายภาสกรณ์ ทองกาลโรงเรียนประชานาดอกไม้กรรมการ
7. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นายวิรัช ศิริถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
9. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายปรเมธศวร์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นายสันติ สุนันธรรมครูโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
4. นางจิรภัทร พลศรีดาครูโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
5. นายพิชิต ไขไพวันครูโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
6. นายภาสกรณ์ ทองกาลพนักงานราชการโรงเรียนประชานาดอกไม้กรรมการ
7. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
8. นายวิรัช ศิริถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวีรพร โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองตากวยประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร นารินทรรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
3. นายปรีชา เงินนามครูโรงเรียนบ้านหนอลาดกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ไตรโยธีครูโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
5. นายเสรี ปานแก้วครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
6. นางศรีเพลิน สุวรรณเทนครูโรงเรียนบ้านดอนอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัตร นารินรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
2. นางวีรพร โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ไตรโยธีครูโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นายปรีชา เงินนามครูโรงเรียนบ้านหนอกรรมการ
5. นางศรีเพลิน สุวรรณเทนครูโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
6. นายเสรี ปานแก้วครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัตร นารินรักษ์โรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ไตรโยธีโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
3. นางศรีเพลิน สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
4. นางพรวิมล ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
5. นายปรีชา เงินนามโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นางวีรพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายปรเมศวร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นายวิรัช ศิริถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายพิชิต ไขไพวันโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
5. นายภาสกรณ์ ทองกาลโรงเรียนบ้านประชานาดอกไม้กรรมการ
6. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายสันติ สุนันธรรมโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
8. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางวีรพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
2. นางพรวิมล ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
3. นายปฏิวัตร นารินรักษ์โรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
4. นางศรีเพลิน สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ไตรโยธีโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
6. นายปรีชา เงินนามโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นายเสรี ปานแก้วโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเล่าสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายปรเมศวร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นายวิรัช ศิริถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายพิชิต ไขไพรวัน โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
5. นายภาสกรณ์ ทองกาลโรงเรียนประชานาดอกไม้กรรมการ
6. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายสันติ สุนันธรรมโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
8. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ยะวรรณวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุกรรมการ
3. นางสาวณัฐนิชา ปู่วังโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพงศกร ต้นภูบาลโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นายพนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนพธาดา แง่พรหมโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
4. นายทองจันทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
5. นายสุพรรณ ศรีสุราชโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์กรรมการ
6. นายทวิชชัย ต้นภูบาลโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมเด็จ ขาวนาเขโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ต้นภูบาลโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายปัทมา อริยพฤกษ์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายมงคล ปางชาติโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นายปิติศักดิ์ เสวภพโรงเรียนบ้านถ้ำต่ำกรรมการ
6. นายสุพวิทย์ กลิ่นลั่นทมโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
7. นายชวนากร ลาภอุดมศักดาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชวลิต มินพิมายโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
2. นางสาวจงรัก มังธานีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายนิเวศน์ ชื่นค้าโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายพิรุณ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นายพนาศักดิ์ ชาคำหลอยโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชัดเจน กุลอักโรงเรียนบ้านบะยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพัลลภา สมเกษตรินทร์โรงเรียนดงห้วยเปลือยกรรมการ
3. นางจินดา สุจริตโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
5. นางลำไพมณี สู่สุขโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
6. นางสาวรัชดากร แว่นแคว้นโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจินดา สุจริตครูโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสกาเดือน กองสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
3. นางอรอุษา พินิจมนตรีครูโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
4. นางสาวรัดเกล้า ไตรโยธีครูโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
5. นางบุญช่วย พันธ์เสนาครูโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ นาสพัสโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ไปยะพรหมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
4. นางสาวทิฆัมพร ทองนำโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
5. นายอัครเดช หาญไชยโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
6. นายภัทรพล ประเสริฐแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นางสาวนงนุช แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
8. นางสาวพวงผกา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
9. นายยุทธิชัย เครือจันผาโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
10. นายดนัย ศรีวงษาสพป.สกลนครเขต 3กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธงชัย เหลาแตวโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพจณี เกษรศรีครูโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
3. นางกัลยาณีย์ ขันติยูครูโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พลไชยครูโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
5. นางสาวภัทราวดี อุปทุมครูโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
6. นางสุมาลี พละกรตครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ หมายมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมประธานกรรมการ
2. นายสมถวิลน์ แง่พรหมครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางสุมาลี พลกรตครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางขวัญเรือน เพียสาครูโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
5. นายราเมนทรื สมใจครูโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พันธุ์เสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจานประธานกรรมการ
2. นายนิสิต นวลตาครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
3. นายชยันต์ กิติศรีวรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
4. นางสาวไพลิน สุมังคละครูโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นางสาวแววตา กาญบุตรครูโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
6. นางสุภาวดี ไตรโยธีครูโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรดา แก้วบัวสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจงครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นางสาวกรีระภัส พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ อินทร์บัวครูโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
5. นายภัทรพล ประเสริฐแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
6. นายธรีะพันธ์ เนตรกัณหาครูโรงเรียนประชานาดอกไม้กรรมการ
7. นายเสทื้อน อินทะประเสริฐครูโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสัญญา วัฒนาเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ มัครมย์ครูโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
3. นายสมชาย พงศ์ศิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นายบุญเติม พรมอารักษ์ครูโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
5. นางสาวคนิตย์ถา โป๊ะพนมครูโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
6. นายอาทิตย์ โพนศรีสมครูโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
7. นางสาวอินทร์ธิราภรณ์ คำสะใบครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
8. นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปาครูโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา วัฒนาเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ มัครมย์ครูโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
3. นายสมชาย พงศ์ศิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นายบุญเติม พรมอารักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
5. นางสาวคนิตย์ถา โป๊ะพนมครูโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
6. นายอาทิตย์ รักษาขันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
7. นางสาวอินทร์ธิราภรณ์ คำสะใบครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
8. นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปาครูโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี กุลอักครูโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นางสาวกนกพร หันจางสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาสครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางทิพย์สุดา ธิศรีครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร่ประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ศรีท้าวครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นายสกล อุ่นทะยาโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
4. นายอาธร คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
5. นายวีระยุทธ เพริศแก้วโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำรัส สิงห์คามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
2. นายสุลิมา ผาอินทร์ครูโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวแววตา กาญบุตรกรรมการ
4. นางสาวจริยา แก้วไพฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางสาวกิ่งนภา อินทรพานิชย์ครูโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
6. นางสาวมัณฑนา มณีแสงครูโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
7. นางสาวสุทธิดา รักษาขันธ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไชยา พันธุ์เสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ สุวรรณเทนครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นายพรชัย แสงทองพนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำจั้นกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ทาไธสงค์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
5. นายกฤษฎา โพยนอกครูโรงเรียนบ้านดงมะกุ้มกรรมการ
6. นายพนมพร มาตราชเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุบรรณ นาสพัสโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ไปยะพรหมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
4. นางสาวทิฆัมพร ทองนำโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
5. นายอัครเดช หาญไชยโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
6. นายภัทรพล ประเสริฐแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นางสาวนงนุช แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
8. นางสาวพวงผกา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
9. นายยุทธิชัย เครือจันผาโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
10. นายดนัย ศรีวงษาสพป.สกลนครเขต 3กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายถนัดชัย สุรภักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ ITECประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายกอปร ปัตพีครูโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการกรรมการ
5. นายพนมพร มาตราชเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายถนัดชัย สุรภักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ ITECประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายกอปร ปัตพีครูโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการกรรมการ
5. นายพนมพร มาตราชเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายถนัดชัย สุรภักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ ITECประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายกอปร ปัตพีครูโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการกรรมการ
5. นายพนมพร มาตราชเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายถนัดชัย สุรภักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ ITECกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายกอปร ปัตพีครูโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการกรรมการ
5. นายพนมพร มาตราชเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธ์ุโรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นางสุภัชชา แสนอุบลโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
3. นางดารุณี สุธาราชโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ การุญโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
5. นางนงคลักษณ์ บุญเนาว์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายสมานมิตร แสนเสนโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นายประจักษ์ แสนพันนาโรงเรียนบ้านนาอวนน้วยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธ์ุโรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นางสุภัชชา แสนอุบลโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
3. นางดารุณี สุธาราชโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ การุญโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
5. นายสมานมิตร แสนเสนโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
6. นางนงคลักษณ์ บุญเนาว์โรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
7. นายประจักษ์ แสนพันนาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไมตรี ธงหารโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ นิเทียนโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสุบรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายยรรยง เฮียงราชโรงเรียนกรรมการ
2. นายเรืองเดช เทอำรุงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สายแสนโรงเรียนกรรมการ
4. นายทองเพชร กวานตาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี แก้วกันหาโรงเรียนลึมบองประธานกรรมการ
2. นางเสนาะจิืต เหมาะพิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
3. นางสุรัชฎา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายวิไชย แจ้งโหโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
5. นางวารี เหมะธุลินโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
6. นางสาวนาตพร วรรณศิลป์โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรนภา อัศราวุฒิโรงเรียนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ หลามยองศรีโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนาตพร วรรณศิลป์โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิไชย แจ้งโหโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
5. นางเฉลิมขวัญ นรสารโรงเรียนบ้านท่าแร่กรรมการ
6. นางสุนิลสัย มาต้นโรงเรียนบ้า่นคำลอดพื้นกรรมการ
7. นางวารี เหมะธุลินโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
8. นางสุภาวดี แก้วกันหาโรงเรียนบ้านลึมบองกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ โฮมวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นางชำนาญ คำปัญโญสีโนทัยครูโรงเรียนบ้านน้ำบุ้นกรรมการ
3. นางสาวทัศศินา ทิพย์สุริย์ครูโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
4. นางสาวพนา วิริยเจริญกิจครูโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวงศธร แก้วฝ่ายโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนประธานกรรมการ
2. นายสุริยา เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
3. นายสมจิตร เพ็ชรเสนาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางไพวรรณ สุพรมอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
5. นายสำราญ พรมวังโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
6. นางมยุรี อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อุ่นวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายวงศธร แก้วผ่ายรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
3. นางไะรวรรณ เอ้มะราชครูโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
4. นายสมจิตร เพชรเสนาครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายพูนสุข อุปชัยครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเมตตา หาญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี อตรนครครูโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
3. นางสายสมร อินทรพาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ฤทธิ์โยธีครูโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
5. นางบัวบาน ปุริมศักดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลคำตากล้ากรรมการ
6. นางละม่อม เคนไชยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
7. นางสุขุม คำประสานครูโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นางเพลินนภา แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
9. นางสุชาดา สุวรรณไตรครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเมตตา หาญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สุวรรณไตรครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ
3. นางเพลินนภา แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางสายสมร อินทรพาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
5. นางละม่อม เคนไชยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นางบัวบาน ปุริมศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้ากรรมการ
7. นางประไพศรี อุตรนครครูโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
8. นางนวพร ปานสมุทรครูโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
9. นางสาวอภิญญา ฤทธิ์โยธีครูโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
10. นางสุขุม คำประสารครูโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภาวินี ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองตากวยประธานกรรมการ
2. นางหนูพร ภูนาคาโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิระวรรณ์ คิดโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
4. นางวิลเลี่ยม โคตรศรีโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางสมคิด นุ่มกัลยาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นางเยาวภา แสนเสนโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นางฐิติพร งามวิทยานนท์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
8. นางพัฒนา ไชยเทพโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
9. นางสไบมาศ เอ็ดเวิร์ดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางภาวินี ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองตากวยประธานกรรมการ
2. นางหนูพร ภูนาคาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นางวิระวรรณ์ คิดโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
4. นางวิลเลี่ยม โคตรศรีโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางสมคิด นุ่มกัลยาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นางเยาวภา แสนเสนโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นางฐิติพร งามวิทยานนท์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
8. นางพัฒนา ไชยเทพโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
9. นางสไบมาศ เอ็ดเวิร์ดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวกัณทนา ธงอาษาโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
2. นางสาวสิรินณารส รุญธาตุโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
3. นางชลละดา เครือบุดดีโรงเรียนบ้านกุดดจานน้อยกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย ศรีอักษรโรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
5. นางรัตนาพร อินทร์บัวโรงเรียนหนองพอกน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
2. นางสาวพิศมัย ศรีอักเศษครูโรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
3. นางสาวเนรัญชญา เดชทองทิพย์พนักงานราชการ สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางภัควดี กวานปรัชชาครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอุทัย บุญศรีครูโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ พัฒนเพ็ญโรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อริยพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลคำตากล้ากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ วิสาไชยโรงเรียนหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
5. นางสาวประพิณ ใครลาเมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านนาซอกรรมการ
7. นายมานิตย์ ประธานโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
8. นายสุเนตร แจ่มสุวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
9. นางสาวสุภาพร เบ้ารักษาโรงเรียนบ้านห้วยเปลือยกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิณ ใครลามเมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ พัฒนเพ็ญครูโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อริยพฤกษ์ครูโรงเรียนอนุบาลคำตากล้ากรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ พลสีดาครูโรงเรียนบ้านาซอกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เบ้ารักษาครูโรงเรียนบ้านดงห้วยทองกรรมการ
6. นายมานิตย์ ประธานครูโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
7. นายสุเนตร แจ่มสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
8. นายไพฑูรย์ วิลาไชยครูโรงเรียนบ้านหนองแลาหมัดบัวงามกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี แก้วฝ่ายครูโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวสุกฤต สุวรรณเทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะป่าคาประธานกรรมการ
2. นางดวงพร เฮียงราชครูดรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาววารุณี ชมภูมาศโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นางชูศรี คำชามาโรงเรียนอนุบาลคำตากล้ากรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ภูวงศ์โรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
6. นางวิภาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ใยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
3. นางสาวบรรจง สุขสร้อยครูโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
4. นางฉันทนา แดนสลัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ชุณจักรโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
6. นางยุภาพร แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละมัย กำจำปาโรงเรียนบ้านหนองนาจารกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ วารีโรงเรียนบ้านซ่อมดู่กรรมการ
3. นางนงคลักษณ์ ทิพนนท์โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางละมัย กำจำปาโรงเรียนบ้านหนองนาจารกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ วารีโรงเรียนบ้านซ่อมดู่กรรมการ
3. นางนงคลักษณ์ ทิพนนท์โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี เหลาสิทธ์โรงเรียนบ้านคำภูทองกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เฮียงราชโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ เฮียงราชโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟกรรมการ
4. นางลำใย ไชยมาตรโรงเรียนบ้านสรา้งแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุดมรันตน์ เฮียงราชโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
2. นางลำใย ไชยมาตรโรงเรียนสร้างแก้วกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เฮียงราชโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยงกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางสาวสำลี พลสวัสดิ์โรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจิรภา บรรลือโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ หมั่นมีโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ เปี่ยมหน้าไม้โรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยงกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางสาวสำลี พลสวัสดิ์โรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรันดา โสใหญ่โรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
2. นางพรนภา มาละอินทร์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นายคงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านมายกรรมการ
4. นางเสาวรักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศุจิกา อ้วนละมัยสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้าสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนนาจารกล้วยน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนนาจารกล้วยน้อยกรรมการ
2. นางศุจิกา อ้วนละมัยสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธ์สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้าสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนนาจารกล้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นางศุจิกา อ้วนละมัยสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้าสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธ์สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร รองทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นางดวงเดือน แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
3. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนัยนา สาขันธ์โคตรโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา ผากงดำโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางดวงเดือน แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร รองทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นางดวงเดือน แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
3. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เหลาพรหมโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
2. นางนัยนา สาขันธ์โคตรโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
3. นางบุณณดา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนัยนา สาขันธ์โคตรโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
2. นางวนิดา เหลาพรหมโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
3. นางบุณณดา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร รองทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นางวนิดา เหลาพรหมโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
3. นางดวงเดือน แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เหลาพรหมโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา ผากงดำโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางบุณณดา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางดวงเดือน แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
2. นางอนงค์ พรหมจันทราโรงเรียนบ้านคูสะคามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละมัย ก่ำจำปาโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา ผินแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ หมั่นมีโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละมัย ก่ำจำปาโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ หมั่นมีโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผินแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ คำผุยโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
2. นางสุภาวดี สีหาเพศโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นายคงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสุภาวดี สีหาเพศโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ คำผุยโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชณี แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นางพิมพ์พัทรา อาจสาระมนต์โรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
3. นางสุมนา อ่อนนางโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุดมลักษณ์ คำภูมีโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
2. นางจีระนันท์ อิทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกวั้งกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทร์ขาวโรงเรียนโนนทับช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวุฒิ ชมภูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ คำภูมีโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
4. นางจีระนันท์ อิทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกรั้วหนองกรุงศรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ปัญจมาตย์โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมกรรมการ
3. นางทุเรียน พละชัยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางบรรจง วิเชียรโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ปัญจมาตย์โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมกรรมการ
3. นางทุเรียน พละชัยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางบรรจง วิเชียรโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายพนม ธุระนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตนประธานกรรมการ
2. นายสกล ภูมิประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คิอินธิครูโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
4. นายเสถียน ต้นคำครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายพนม ธุระนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตนประธานกรรมการ
2. นายสกล ภูมิประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คิอินธิครูโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
4. นายเสถียน ต้นคำครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายพนม ธุระนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตนประธานกรรมการ
2. นายสกล ภูมิประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
3. นายเสถียน ต้นคำครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คิอินธิครูโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
5. นายแมน มาละอินทร์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายพนม ธุระนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตนประธานกรรมการ
2. นายสกล ภูมิประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
3. นายแมน มาละอินทร์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คิอินธิครูโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
5. นายเสถียน ต้นคำครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมพร คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
2. นายสุวรรณ พงศ์บุตรโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
3. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนบ้านเดื่อศรีวิชัยกรรมการ
4. นายบาง ชินชาคำโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
5. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
2. นายสมพร คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
3. นายสุวรรณ พงศ์บุตรโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
4. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
5. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายบาง ชินชาคำโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
2. นายสมพร คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
5. นายบาง ชินชาคำโรงเรียนนาหวายกรรมการ
6. นายสุวรรณ พงศ์บุตรโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
2. นายสมพร คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
3. นายสุวรรณ พงศ์บุตรโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
6. นายบาง ชินชาคำโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายสันติ สุนันธรรมครูโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
3. นายวิฑูร ศรีนุกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
5. นายพิชิต ไขไพวันครูโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
6. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
7. นายภาสกรณ์ ทองกาลโรงเรียนประชานาดอกไม้กรรมการ
8. นายวิรัช ศิริถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิริถนอนมทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายภาสกรณ์ ทองกาลพนักงานราชการโรงเรียนประชานาดอกไม้กรรมการ
4. นายวิทูร ศรีนุกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายปรเมศวร์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
6. นายพิชิต ไขไพวันครูโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
7. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นายสันติ สุนันธรรมโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
https://www.facebook.com/tablet.skniii
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]