หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 16 108 37
2 002 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 6 10 8
3 003 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 11 23 17
4 004 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 1 6 3
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 13 34 24
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 22 40 28
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 10 13 13
8 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 11 20 15
9 008 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 9 53 20
10 011 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 13 30 22
11 198 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 18 45 31
12 013 โรงเรียนนาข่าวิทยา 5 12 10
13 014 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 12 36 19
14 015 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 8 13 11
15 019 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
16 018 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 0 0
17 020 โรงเรียนบ้านกุดจาน 12 23 14
18 021 โรงเรียนบ้านกุดจิก 0 0 0
19 023 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 12 7
20 022 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 29 63 46
21 017 โรงเรียนบ้านก่อ 5 19 11
22 025 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 9 57 19
23 026 โรงเรียนบ้านขาม 5 9 7
24 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 19 40 26
25 029 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 1 1 1
26 027 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 11 30 21
27 030 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 3 6 5
28 033 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 2 1
29 034 โรงเรียนบ้านคำยาง 6 10 8
30 035 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 13 105 38
31 031 โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 0 0
32 036 โรงเรียนบ้านคึม 2 3 2
33 037 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 1 1 1
34 046 โรงเรียนบ้านจาร 5 10 9
35 047 โรงเรียนบ้านจำปาดง 1 2 2
36 049 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 2 2 2
37 051 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 19 15
38 052 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 4 7 6
39 053 โรงเรียนบ้านดงยาง 18 45 31
40 054 โรงเรียนบ้านดงสาร 14 31 21
41 057 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 10 43 23
42 058 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 18 22 21
43 060 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 9 18 13
44 056 โรงเรียนบ้านดงเสียว 22 44 32
45 059 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 2 4 4
46 061 โรงเรียนบ้านดอนคำ 3 3 3
47 066 โรงเรียนบ้านดอนทอย 1 3 2
48 067 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 2 5 4
49 068 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 4 4 4
50 065 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 11 10
51 062 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 2 2
52 063 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 2 3 2
53 064 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 11 24 17
54 069 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 1 1 1
55 072 โรงเรียนบ้านตาด 6 19 11
56 071 โรงเรียนบ้านตาดโตน 9 31 18
57 073 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 13 33 24
58 081 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 15 33 24
59 074 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 7 24 13
60 075 โรงเรียนบ้านท่าควาย 3 6 4
61 076 โรงเรียนบ้านท่างาม 12 19 15
62 077 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 17 46 34
63 078 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 2 4 4
64 079 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 0 0 0
65 082 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 12 55 20
66 083 โรงเรียนบ้านนากะทาด 18 39 26
67 084 โรงเรียนบ้านนาคอย 3 9 5
68 085 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 4 10 7
69 086 โรงเรียนบ้านนาจาร 6 9 9
70 087 โรงเรียนบ้านนาซอ 5 15 9
71 088 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 9 24 17
72 089 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 11 22 17
73 091 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1 3 2
74 092 โรงเรียนบ้านนาบัว 3 11 5
75 095 โรงเรียนบ้านนายม 1 2 1
76 096 โรงเรียนบ้านนายอ 0 0 0
77 097 โรงเรียนบ้านนาหวาย 0 0 0
78 098 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 10 25 16
79 099 โรงเรียนบ้านนาฮี 13 25 21
80 094 โรงเรียนบ้านนาเมือง 4 5 5
81 090 โรงเรียนบ้านนาแต้ 3 9 6
82 093 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
83 100 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 0 0 0
84 101 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 4 5 4
85 113 โรงเรียนบ้านบะนกทา 6 9 8
86 114 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 6 8 8
87 115 โรงเรียนบ้านบะยาว 8 25 15
88 116 โรงเรียนบ้านบะหว้า 12 16 14
89 112 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 3 7 4
90 117 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 10 28 20
91 118 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 9 5
92 119 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 11 17 14
93 129 โรงเรียนบ้านยางคำ 16 38 26
94 130 โรงเรียนบ้านลืมบอง 2 2 2
95 131 โรงเรียนบ้านวังบง 34 82 55
96 133 โรงเรียนบ้านวังม่วง 9 20 15
97 136 โรงเรียนบ้านวังหว้า 6 15 12
98 134 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 13 25 20
99 135 โรงเรียนบ้านวังเวิน 9 21 15
100 132 โรงเรียนบ้านวังโพน 3 3 3
101 137 โรงเรียนบ้านวาน้อย 2 4 2
102 138 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 9 19 13
103 139 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 7 15 12
104 141 โรงเรียนบ้านสงเปือย 5 15 10
105 142 โรงเรียนบ้านสรศรี 0 0 0
106 143 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 2 6 4
107 144 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 4 10 7
108 145 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 2 2 2
109 140 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 13 25 20
110 148 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 4 8 7
111 149 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 5 12 9
112 150 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 9 22 14
113 151 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 0 0 0
114 152 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 10 24 14
115 154 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 13 25 19
116 153 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 2 2
117 157 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 9 43 17
118 156 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 9 34 15
119 155 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 5 10 7
120 158 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 4 83 19
121 159 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 3 2
122 160 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 6 16 11
123 161 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 13 22 18
124 162 โรงเรียนบ้านหนองลาด 16 60 30
125 164 โรงเรียนบ้านหนองสนม 2 4 2
126 165 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 3 3
127 170 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 39 27
128 168 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 5 10 7
129 163 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 11 8
130 166 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1 3 2
131 167 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 21 43 31
132 169 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 11 26 18
133 176 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 6 19 10
134 177 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 3 7 4
135 171 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 14 11
136 174 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 24 67 39
137 175 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 12 19 18
138 173 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 2 6 4
139 172 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 3 2
140 179 โรงเรียนบ้านอากาศ 17 47 30
141 180 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 15 42 27
142 048 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 1 1 1
143 050 โรงเรียนบ้านเซือม 16 27 21
144 070 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 3 6 3
145 120 โรงเรียนบ้านเพีย 11 26 20
146 128 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 1 3 2
147 146 โรงเรียนบ้านเสาวัด 2 3 2
148 178 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 17 36 22
149 024 โรงเรียนบ้านแก้ง 7 10 9
150 121 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 1 2 1
151 122 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 12 33 21
152 147 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 9 16 14
153 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 7 6
154 040 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 1 3 2
155 041 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 4 10 7
156 042 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 2 9 5
157 039 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 4 4
158 044 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
159 045 โรงเรียนบ้านโคกแสง 5 10 7
160 043 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 3 3 3
161 103 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 4 3
162 105 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 5 11 8
163 108 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 17 40 29
164 109 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 30 93 56
165 111 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1 2 2
166 102 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 3 4 3
167 104 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 3 6 3
168 107 โรงเรียนบ้านโนนแพง 1 3 2
169 110 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 3 8 5
170 106 โรงเรียนบ้านโนนไทย 6 20 11
171 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 8 18 14
172 124 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 2 2 2
173 125 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1 1 1
174 127 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 11 8
175 126 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 3 2
176 182 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 10 50 17
177 184 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0
178 185 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 4 11 6
179 186 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 1 6 3
180 032 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 8 14 14
181 191 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 8 17 10
182 192 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ 0 0 0
183 195 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ 0 0 0
184 196 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 43 110 72
185 188 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า 0 0 0
186 189 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 0 0 0
187 190 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 0 0
188 193 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 0
189 194 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 0 0 0
190 197 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
191 187 โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท 0 0 0
192 012 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 7 14 9
193 183 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1 1 1
รวม 1337 3416 2170
5586

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
https://www.facebook.com/tablet.skniii
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]