หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ.2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุพัฒน์ พรมวัง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายชัชวาลย์ น้อยคำยาง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายอนุกูล ทองนุ้ย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายพลชัย ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายแสงศิริ ศิริมงคล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายคณิต ธวบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นางโศรดา พรหมสาขาฯ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายชัชวาลย์ น้อยคำยาง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต3 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
14 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต3 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
15 นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
16 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
17 นายปรีชา เดือนนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
18 นางพลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
19 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
20 นางศรีวิไล ไชยยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
21 นางสาวใบอ่อน แก้วพาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
22 นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
23 นายปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
24 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
25 นางสาวรัตนา เผ่าวงศา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
26 นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
27 นางสาวราวดี อ่อนคำหล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
28 นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
29 นางศุจิกา อ้วนละมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
30 นายคณิต ธวบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
31 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
32 นางโศรดา พรหมสาขาฯ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
33 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
34 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
35 นายพุฒิวงศ์ศิริ ไชยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
36 นางจรัญญา สารสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
37 นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
38 นายสมศักดิ์ ต้นเจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
39 นายกิติชัย สมบัติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
40 นายพิชัย หาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
41 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
42 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
43 นายออมสิน ขาวสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
44 นางสาวยงค์ชัย บงบุตร นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
45 นางสุภาพร บุตรนอก นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
46 นางสาวใจเดียว สืบศรี เจ้าพนักงานการงานและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
47 นางสาวจีรวรรณ เชื้อเวียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
48 นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
49 นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
50 นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
51 นางสาวอรอุมา จันทร์มนตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
52 นางสุทธิมา สาริบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
53 นายจรัล สุภาพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
54 นายสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
55 นางนาตกา ผิวโพนม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
56 นางวิสนี พรมแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
57 นางนนทนา แก้วจุลลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
58 นางวิภาดา ตระกูลเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
59 นางสาวพรทิวา บุญโยธา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
60 นางปรินดา สุรภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
61 นางศิริพันธุ์ คำกองแพง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
62 นางสาววรรนิศา สายแวว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
63 นายพนมพร มาตราช ลูกจ้าง สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
64 นางสุกัลยา ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
65 นางฉวีวรรณ ก้อนแพง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
66 นางคนึงนิช ผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
67 นางธัญญรัศม์ เพ็งพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
68 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
69 นางพันทอง สิทธิวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
70 นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
71 นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
72 นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
73 นายประยุทธ หมายมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
74 นายฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
75 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
76 นายวัฒนา ก่ำจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
77 นายคณิต ธวบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
78 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
79 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
80 นางอาลาดิลล์ พรหมสาขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
81 นางศุจิกา อ้วนละมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
82 นางสงวน หีบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
83 นางสาวสุกัลยา ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
84 นางสาวราวดี อ่อนคำหล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
85 นางศรีวิไล ไชยยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
86 นายธเนศ ศรีท้าว ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
87 นายแสงศิริ ศิริมงคล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
88 นายคณิต ธวบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
89 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
90 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
91 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
92 นายประยุทธ หมายมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
93 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
94 นายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
95 นายสัญญา วัฒนาเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
96 นายสหรัฐ โทอิ้ง ครู โรงเรียนบ้านตาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
97 นายณัฐพงษ์ โพนสูง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
98 นางทิพย์สุดา ธิศรี ครู โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
99 นายสกล อุ่นทะยา ครู โรงเรียนบ้านหนองแอกฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
100 นายพรมรักษ์ ศรีอุดร ครู โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
101 นายสมถวิลน์ แง่พรหม ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
102 นายปกรณ์ ไปยะพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
103 นายสุพรรณ โพธิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
104 นายธีรวุฒิ ชมภูแดง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
105 นายจีระศักดิ์ ศรีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
106 นายนิวัฒน์ อินทร์บัว ครู โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
107 นางรสกรณ์ พลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านขาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
108 นายสุรเดช ปกพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
109 นายสิทธิชัย ไตรโยธี ครู โรงเรียนบ้านบะหว้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
110 นายเสทื้อน อินทะประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
111 นายกฤษฏา โพยนอก ครู โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
112 นางสาวพวงผกา หลานเศรษฐา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนากะทาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
113 นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
114 นายพนมพร มาตราช ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
115 นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
116 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
117 นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
118 นางสาวชมภูนุช กาสุริย์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผล
119 นายอนุกูล ทองนุ้ย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
120 นายปรีชา เดือนนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
121 นายสมชัย ไตรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหว้า คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
122 นายบุญศรี ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
123 นายสุนทร สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำตากล้า คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
124 นายสมภพ จันทรมหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
125 นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
126 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการถนนคนเรียน
127 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
128 นายพุฒิวงศ์ศิริ ไชยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
129 นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
130 นายสมสวาท ประเสริฐสังข์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
131 นายจรัล สุภาพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
132 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
133 นายพุฒิวงศ์ศิริ ไชยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
134 นายลือชัย แจ้งไชย พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
135 นายทรสวรรค์ อ้วนละมัย พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
136 นายสนิท อุปทุม พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
137 นายจีรทีปต์ จันทมาลา พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
138 นายเทพณรงค์ บัวศรี ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
139 นายวิโชค ศิลา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
140 นายศราวุฒิ สุวะรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
141 นายไพศาล สุขะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
142 นางพรทิพย์ แสงมี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
143 นางวิไล เพิ่มอร่าม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
144 นางสมพร ยะสุราช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
145 นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
146 จ.อ.หญิงปิยะพร พรมวัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
147 นายพลชัย ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
148 นายปรีชา เดือนนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
149 นายปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
150 นางพลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
151 นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
152 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
153 นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
154 นางสาวชมภูนุช กาสุริย์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ง คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
155 นายสุพัฒน์ พรมวังรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
156 นางเพียงใจ คำสกุลวงค์ชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
157 นายศิริโรจน์ วะชุม เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
158 นางนิยะดา ภูลวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
159 นางสาวยงค์ชัย บงบุตร นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
160 นางสุภาพร บุตรนอก นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
161 นางสาวใจเดียว สืบศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
162 นางสาวจีรวรรณ เชื้อเวียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
163 นายพิชิตชัย แสนอุบล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
164 นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
https://www.facebook.com/tablet.skniii
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]