สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 38 5 0 0 43
2 บ้านวังบง 29 3 0 2 32
3 บ้านกุดเรือคำ 23 5 0 0 28
4 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 15 11 3 0 29
5 บ้านห้วยหิน 14 6 2 0 22
6 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 14 2 1 0 17
7 ชุมชนบ้านมาย 13 4 3 1 20
8 บ้านอากาศ 13 3 0 1 16
9 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 12 2 1 0 15
10 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 12 1 0 0 13
11 บ้านดงยาง 11 4 2 0 17
12 บ้านเหล่าผักใส่ 11 4 2 0 17
13 บ้านยางคำ 11 4 0 1 15
14 บ้านดงเสียว 10 6 3 1 19
15 บ้านหนองลาด 10 3 1 0 14
16 บ้านส้งเปือย 10 3 0 0 13
17 บ้านนากะทาด 9 7 2 0 18
18 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 9 6 3 2 18
19 บ้านอินทร์แปลง 9 3 1 1 13
20 บ้านถ้ำเต่า 9 3 1 0 13
21 นาจานกล้วยน้อย 9 3 0 0 12
22 บ้านบะหว้า 9 3 0 0 12
23 ชุมชนบ้านกลางนาโน 9 2 1 1 12
24 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 9 2 0 0 11
25 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 9 2 0 0 11
26 บ้านพุทธรักษา 9 1 0 0 10
27 บ้านวังเวิน 9 0 0 0 9
28 บ้านทุ่งโพธิ์ 8 5 1 1 14
29 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 8 3 0 2 11
30 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 8 3 0 0 11
31 บ้านดงห้วยเปลือย 8 2 8 0 18
32 บ้านคำลอดพื้น 8 2 2 1 12
33 บ้านกุดจาน 8 2 1 1 11
34 บ้านดงบัง 8 2 1 0 11
35 บ้านนาดูนนาดี 8 2 1 0 11
36 บ้านดงหม้อทอง 8 2 0 0 10
37 บ้านเพีย 8 1 2 0 11
38 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 8 1 0 0 9
39 บ้านหนองตากวย 8 1 0 0 9
40 บ้านนาฮี 7 6 0 0 13
41 บ้านหนองฮาง 7 5 2 0 14
42 บ้านห้วยหินลาด 7 5 0 0 12
43 บ้านโนนสวรรค์ 7 4 3 3 14
44 บ้านวังเยี่ยม 7 3 2 1 12
45 บ้านปลาหลาย 7 1 1 1 9
46 บ้านตาดโตน 7 1 0 0 8
47 บ้านวาใหญ่ 7 0 2 0 9
48 อนุบาลบ้านม่วง 7 0 1 0 8
49 เทศบาลคำตากล้า 7 0 0 0 7
50 ท่าศรีไคลวิทยาคม 6 7 5 0 18
51 บ้านหนองม่วง 6 6 1 0 13
52 บ้านเซือม 6 5 2 2 13
53 บ้านท่างาม 6 4 2 0 12
54 บ้านดงสาร 6 4 0 1 10
55 บ้านแพงใหญ่ 6 3 2 0 11
56 บ้านห้วยทราย 6 3 0 0 9
57 ชุมชนบ้านโพนงาม 6 3 0 0 9
58 บ้านหนองบัวสิม 6 2 1 0 9
59 บ้านแก้ง 6 1 0 0 7
60 บ้านบะป่าคา 6 0 0 0 6
61 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 5 4 2 0 11
62 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 5 4 1 1 10
63 บ้านนาอวนน้อย 5 4 0 1 9
64 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 5 3 1 1 9
65 บ้านแสนสุขสามัคคี 5 3 1 0 9
66 บ้านหนองบัวแดง 5 2 2 0 9
67 บ้านวังม่วง 5 2 0 0 7
68 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 5 1 2 0 8
69 บ้านขัวก่าย 5 1 0 2 6
70 บ้านตาด 5 1 0 0 6
71 บ้านคำยาง 5 0 1 0 6
72 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 4 5 5 2 14
73 บ้านดงอีด่อย 4 4 0 1 8
74 ประชานาดอกไม้ 4 2 1 0 7
75 บ้านดอนแดง 4 1 1 0 6
76 บ้านหนองพอกน้อย 4 1 1 0 6
77 บ้านท่าก้อน 4 1 0 2 5
78 บ้านหว้านสหวิทยา 4 1 0 1 5
79 บ้านสงเปือย 4 1 0 0 5
80 บ้านหนองขุ่นนาคำ 4 1 0 0 5
81 บ้านขาม 4 1 0 0 5
82 นาข่าวิทยา 4 1 0 0 5
83 บ้านนาซอ 4 0 1 0 5
84 บ้านหนองแวง 4 0 0 0 4
85 บ้านโคกก่องหนองแวง 4 0 0 0 4
86 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 4 0 0 0 4
87 บ้านนาง่ามเล้า 4 0 0 0 4
88 บ้านนาดอกไม้ 3 4 2 0 9
89 บ้านโพธิ์ชัย 3 4 1 0 8
90 อนุบาลคำตากล้า 3 2 2 0 7
91 บ้านโนนไทย 3 2 0 0 5
92 บ้านบะนกทา 3 2 0 0 5
93 บ้านโนนทับช้าง 3 1 1 0 5
94 บ้านกุดเรือ 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองบ่อ 3 1 0 0 4
97 บ้านนาเมือง 3 0 1 0 4
98 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
99 บ้านคอนศรีบะสะแบง 3 0 0 0 3
100 บ้านโพนสวาง 3 0 0 0 3
101 บ้านเดื่อศรีคันไชย 3 0 0 0 3
102 บ้านนาแต้ 3 0 0 0 3
103 บ้านโคกไม้ล้ม 3 0 0 0 3
104 บ้านข้าวแป้ง 2 5 4 0 11
105 บ้านศรีวิชัย 2 4 0 1 6
106 บ้านวังหว้า 2 4 0 0 6
107 บ้านบะยาว 2 3 2 0 7
108 บ้านนาจาร 2 3 1 0 6
109 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 2 1 0 5
110 บ้านก่อ 2 2 0 1 4
111 บ้านน้ำบุ้น 2 2 0 0 4
112 บ้านโคกแสง 2 2 0 0 4
113 บ้านดอนยานาง 2 2 0 0 4
114 บ้านดงมะกุ้ม 2 1 1 0 4
115 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 2 1 0 1 3
116 บ้านบ่อแดง 2 1 0 0 3
117 บ้านท่าควาย 2 1 0 0 3
118 คำปลาฝานาทวี 2 1 0 0 3
119 บ้านโนนแต้ 2 0 1 0 3
120 บ้านโนนแสบง 2 0 1 0 3
121 บ้านวังโพน 2 0 1 0 3
122 บ้านสุวรรณคีรี 2 0 0 0 2
123 บ้านโนนชนะสังคม 2 0 0 0 2
124 บ้านดงเหนือ 2 0 0 0 2
125 บ้านสันติสุขสระแก้ว 2 0 0 0 2
126 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
127 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 0 0 0 2
128 บ้านซ่อมดู่ 2 0 0 0 2
129 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 2 0 0 0 2
130 บ้านลืมบอง 2 0 0 0 2
131 บ้านวาน้อย 2 0 0 0 2
132 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 2 0 0 0 2
133 บ้านหินเหิบ 1 2 0 0 3
134 บ้านดอนคำ 1 2 0 0 3
135 บ้านโนนเจริญศิลป์ 1 2 0 0 3
136 บ้านนาคอย 1 1 1 0 3
137 บ้านนาบัว 1 1 0 1 2
138 บ้านดอนแดงคำอ้อ 1 1 0 0 2
139 บ้านจาร 1 1 0 0 2
140 บ้านสามแยกพิทักษ์ 1 1 0 0 2
141 บ้านดอนมุยหนองแฝก 1 1 0 0 2
142 บ้านเสาวัด 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองสามขา 1 0 1 0 2
144 บ้านห้วยแสง 1 0 1 0 2
145 บ้านด่านสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองแสงคำ 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 0 0 0 1
148 บ้านเม่นน้อย 1 0 0 0 1
149 บ้านนาถ่อน 1 0 0 0 1
150 บ้านขุนภูมิ 1 0 0 0 1
151 บ้านจำปาดง 1 0 0 0 1
152 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกก่องคูสะคาม 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนแพง 1 0 0 0 1
156 แพดพิทยารัตน์ 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองสนม 0 2 0 0 2
158 บ้านคึม 0 1 1 0 2
159 บ้านโคกถาวร 0 1 1 0 2
160 บ้านคูสะคาม 0 1 0 0 1
161 บ้านดอนทอย 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 1 0 0 1
163 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 0 0 1
164 บ้านโนนอุดม 0 1 0 0 1
165 บ้านโพนก่อ 0 1 0 0 1
166 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 1 0 1
167 บ้านคำภูทอง 0 0 1 0 1
168 บ้านนายม 0 0 1 0 1
169 บ้านแพงน้อย 0 0 1 0 1
170 ห้วยน้ำเที่ยง 0 0 1 0 1
171 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0
รวม 826 306 114 38 1,246