สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 31 3 0 0 34
2 บ้านวังบง 24 3 0 2 27
3 บ้านกุดเรือคำ 18 3 0 0 21
4 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 15 11 3 0 29
5 บ้านห้วยหิน 13 4 2 0 19
6 บ้านอากาศ 13 3 0 1 16
7 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 13 2 1 0 16
8 ชุมชนบ้านมาย 12 3 3 1 18
9 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 12 1 0 0 13
10 บ้านเหล่าผักใส่ 11 4 2 0 17
11 บ้านยางคำ 10 4 0 1 14
12 บ้านดงยาง 9 4 2 0 15
13 บ้านอินทร์แปลง 9 3 1 1 13
14 ชุมชนบ้านกลางนาโน 9 2 1 1 12
15 บ้านนากะทาด 8 7 2 0 17
16 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 8 6 3 2 17
17 บ้านดงเสียว 8 6 3 1 17
18 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 8 3 0 2 11
19 บ้านบะหว้า 8 3 0 0 11
20 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 8 3 0 0 11
21 บ้านคำลอดพื้น 8 2 2 1 12
22 บ้านกุดจาน 8 2 1 1 11
23 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 8 2 0 0 10
24 บ้านดงหม้อทอง 8 2 0 0 10
25 บ้านส้งเปือย 8 2 0 0 10
26 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 8 2 0 0 10
27 บ้านนาดูนนาดี 8 1 1 0 10
28 บ้านหนองตากวย 8 1 0 0 9
29 บ้านห้วยหินลาด 7 5 0 0 12
30 บ้านวังเยี่ยม 7 3 2 1 12
31 บ้านดงห้วยเปลือย 7 2 8 0 17
32 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 7 2 0 0 9
33 บ้านหนองลาด 7 1 1 0 9
34 บ้านตาดโตน 7 1 0 0 8
35 บ้านวาใหญ่ 7 0 2 0 9
36 อนุบาลบ้านม่วง 7 0 1 0 8
37 เทศบาลคำตากล้า 7 0 0 0 7
38 ท่าศรีไคลวิทยาคม 6 7 5 0 18
39 บ้านทุ่งโพธิ์ 6 5 1 1 12
40 บ้านนาฮี 6 3 0 0 9
41 บ้านปลาหลาย 6 1 1 1 8
42 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 6 1 0 0 7
43 บ้านแก้ง 6 1 0 0 7
44 บ้านบะป่าคา 6 0 0 0 6
45 บ้านหนองม่วง 5 6 1 0 12
46 บ้านเซือม 5 5 2 2 12
47 บ้านโนนสวรรค์ 5 4 3 3 12
48 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 5 4 2 0 11
49 บ้านท่างาม 5 4 2 0 11
50 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 5 4 1 1 10
51 บ้านดงสาร 5 4 0 1 9
52 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 5 3 1 1 9
53 บ้านห้วยทราย 5 3 0 0 8
54 ชุมชนบ้านโพนงาม 5 3 0 0 8
55 บ้านหนองบัวแดง 5 2 2 0 9
56 บ้านถ้ำเต่า 5 2 1 0 8
57 นาจานกล้วยน้อย 5 2 0 0 7
58 บ้านวังม่วง 5 2 0 0 7
59 บ้านดงบัง 5 1 1 0 7
60 บ้านขัวก่าย 5 1 0 2 6
61 บ้านตาด 5 1 0 0 6
62 บ้านพุทธรักษา 5 1 0 0 6
63 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 5 0 1 0 6
64 บ้านคำยาง 5 0 1 0 6
65 บ้านดงอีด่อย 4 4 0 1 8
66 ประชานาดอกไม้ 4 2 1 0 7
67 บ้านเพีย 4 1 2 0 7
68 บ้านหว้านสหวิทยา 4 1 0 1 5
69 บ้านหนองขุ่นนาคำ 4 1 0 0 5
70 บ้านขาม 4 1 0 0 5
71 บ้านนาซอ 4 0 1 0 5
72 บ้านโคกก่องหนองแวง 4 0 0 0 4
73 บ้านวังเวิน 4 0 0 0 4
74 อนุบาลคำตากล้า 3 2 2 0 7
75 บ้านหนองบัวสิม 3 2 1 0 6
76 บ้านหนองฮาง 3 2 1 0 6
77 บ้านโนนไทย 3 2 0 0 5
78 บ้านหนองพอกน้อย 3 1 1 0 5
79 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 3 1 0 0 4
80 บ้านนาเมือง 3 0 1 0 4
81 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
82 บ้านโพนสวาง 3 0 0 0 3
83 บ้านบะนกทา 3 0 0 0 3
84 บ้านเดื่อศรีคันไชย 3 0 0 0 3
85 บ้านนาง่ามเล้า 3 0 0 0 3
86 บ้านโคกไม้ล้ม 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 3 0 0 0 3
88 บ้านศรีวิชัย 2 4 0 1 6
89 บ้านวังหว้า 2 4 0 0 6
90 บ้านบะยาว 2 3 2 0 7
91 บ้านนาจาร 2 3 1 0 6
92 บ้านนาอวนน้อย 2 3 0 1 5
93 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 2 1 0 5
94 บ้านน้ำบุ้น 2 2 0 0 4
95 บ้านโคกแสง 2 2 0 0 4
96 บ้านดอนยานาง 2 2 0 0 4
97 บ้านแพงใหญ่ 2 1 2 0 5
98 บ้านดอนแดง 2 1 1 0 4
99 บ้านโนนทับช้าง 2 1 1 0 4
100 บ้านดงมะกุ้ม 2 1 1 0 4
101 บ้านท่าก้อน 2 1 0 2 3
102 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 2 1 0 1 3
103 คำปลาฝานาทวี 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองบ่อ 2 1 0 0 3
105 นาข่าวิทยา 2 1 0 0 3
106 บ้านสงเปือย 2 1 0 0 3
107 บ้านโพธิ์ชัย 2 1 0 0 3
108 บ้านโนนแต้ 2 0 1 0 3
109 บ้านวังโพน 2 0 1 0 3
110 บ้านสุวรรณคีรี 2 0 0 0 2
111 บ้านโนนชนะสังคม 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
113 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 0 0 0 2
114 บ้านซ่อมดู่ 2 0 0 0 2
115 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 2 0 0 0 2
116 บ้านลืมบอง 2 0 0 0 2
117 บ้านวาน้อย 2 0 0 0 2
118 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1 4 4 2 9
119 บ้านนาดอกไม้ 1 2 2 0 5
120 บ้านหินเหิบ 1 2 0 0 3
121 บ้านดอนคำ 1 2 0 0 3
122 บ้านโนนเจริญศิลป์ 1 2 0 0 3
123 บ้านนาคอย 1 1 1 0 3
124 บ้านก่อ 1 1 0 1 2
125 บ้านนาบัว 1 1 0 1 2
126 บ้านดอนแดงคำอ้อ 1 1 0 0 2
127 บ้านจาร 1 1 0 0 2
128 บ้านดอนมุยหนองแฝก 1 1 0 0 2
129 บ้านท่าควาย 1 1 0 0 2
130 บ้านบ่อแดง 1 1 0 0 2
131 บ้านเสาวัด 1 1 0 0 2
132 บ้านห้วยแสง 1 0 1 0 2
133 บ้านแสนสุขสามัคคี 1 0 1 0 2
134 บ้านหนองแสงคำ 1 0 0 0 1
135 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 0 0 0 1
136 บ้านเม่นน้อย 1 0 0 0 1
137 บ้านกุดเรือ 1 0 0 0 1
138 บ้านนาถ่อน 1 0 0 0 1
139 บ้านสันติสุขสระแก้ว 1 0 0 0 1
140 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
141 บ้านขุนภูมิ 1 0 0 0 1
142 บ้านจำปาดง 1 0 0 0 1
143 บ้านดงเหนือ 1 0 0 0 1
144 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 0 0 0 1
145 บ้านนาแต้ 1 0 0 0 1
146 บ้านสามแยกพิทักษ์ 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
148 บ้านโคกก่องคูสะคาม 1 0 0 0 1
149 บ้านโนนแพง 1 0 0 0 1
150 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 0 0 0 1
151 แพดพิทยารัตน์ 1 0 0 0 1
152 บ้านข้าวแป้ง 0 3 3 0 6
153 บ้านคึม 0 1 1 0 2
154 บ้านโคกถาวร 0 1 1 0 2
155 บ้านคูสะคาม 0 1 0 0 1
156 บ้านดอนทอย 0 1 0 0 1
157 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองสนม 0 1 0 0 1
159 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 0 0 1
160 บ้านโนนอุดม 0 1 0 0 1
161 บ้านโพนก่อ 0 1 0 0 1
162 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 1 0 1
163 บ้านคำภูทอง 0 0 1 0 1
164 บ้านนายม 0 0 1 0 1
165 บ้านหนองสามขา 0 0 1 0 1
166 บ้านแพงน้อย 0 0 1 0 1
167 บ้านโนนแสบง 0 0 1 0 1
168 ห้วยน้ำเที่ยง 0 0 1 0 1
169 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0
รวม 688 265 108 38 1,099