สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 19 4 4 27 31 3 0 0 34
2 บ้านดงห้วยเปลือย 8 3 1 12 7 2 8 0 17
3 บ้านอินทร์แปลง 5 1 1 7 9 3 1 1 13
4 บ้านวังบง 4 3 5 12 24 3 0 2 27
5 บ้านตาดโตน 4 0 0 4 7 1 0 0 8
6 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 3 4 2 9 15 11 3 0 29
7 บ้านกุดเรือคำ 3 2 3 8 18 3 0 0 21
8 ท่าศรีไคลวิทยาคม 3 2 0 5 6 7 5 0 18
9 บ้านบะป่าคา 3 2 0 5 6 0 0 0 6
10 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 3 0 3 6 12 1 0 0 13
11 บ้านห้วยหิน 2 4 3 9 13 4 2 0 19
12 บ้านดงยาง 2 4 0 6 9 4 2 0 15
13 บ้านห้วยหินลาด 2 2 1 5 7 5 0 0 12
14 ชุมชนบ้านกลางนาโน 2 2 0 4 9 2 1 1 12
15 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 2 1 4 7 13 2 1 0 16
16 บ้านคำลอดพื้น 2 1 2 5 8 2 2 1 12
17 บ้านหนองม่วง 2 1 0 3 5 6 1 0 12
18 บ้านอากาศ 2 0 1 3 13 3 0 1 16
19 บ้านนากะทาด 2 0 1 3 8 7 2 0 17
20 อนุบาลบ้านม่วง 2 0 1 3 7 0 1 0 8
21 บ้านหนองขุ่นนาคำ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
22 บ้านหนองบัวสิม 2 0 0 2 3 2 1 0 6
23 บ้านโนนแต้ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
24 บ้านสุวรรณคีรี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านยางคำ 1 3 1 5 10 4 0 1 14
26 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 1 3 1 5 8 2 0 0 10
27 บ้านวาใหญ่ 1 3 0 4 7 0 2 0 9
28 บ้านหนองบัวแดง 1 3 0 4 5 2 2 0 9
29 บ้านกุดจาน 1 2 0 3 8 2 1 1 11
30 บ้านดงหม้อทอง 1 2 0 3 8 2 0 0 10
31 บ้านขัวก่าย 1 2 0 3 5 1 0 2 6
32 บ้านโคกสว่าง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
33 บ้านเหล่าผักใส่ 1 1 4 6 11 4 2 0 17
34 บ้านส้งเปือย 1 1 1 3 8 2 0 0 10
35 บ้านหนองลาด 1 1 1 3 7 1 1 0 9
36 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1 1 0 2 8 3 0 2 11
37 บ้านโนนชนะสังคม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 1 0 2 3 7 2 0 0 9
39 บ้านโคกก่องหนองแวง 1 0 2 3 4 0 0 0 4
40 ชุมชนบ้านมาย 1 0 1 2 12 3 3 1 18
41 บ้านบะหว้า 1 0 1 2 8 3 0 0 11
42 บ้านวังเยี่ยม 1 0 1 2 7 3 2 1 12
43 เทศบาลคำตากล้า 1 0 1 2 7 0 0 0 7
44 บ้านปลาหลาย 1 0 1 2 6 1 1 1 8
45 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 1 0 1 2 5 3 1 1 9
46 บ้านหินเหิบ 1 0 1 2 1 2 0 0 3
47 บ้านหนองตากวย 1 0 0 1 8 1 0 0 9
48 บ้านดงอีด่อย 1 0 0 1 4 4 0 1 8
49 ประชานาดอกไม้ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
50 บ้านเพีย 1 0 0 1 4 1 2 0 7
51 บ้านหนองพอกน้อย 1 0 0 1 3 1 1 0 5
52 บ้านน้ำบุ้น 1 0 0 1 2 2 0 0 4
53 บ้านดอนแดง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
54 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านนาคอย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
56 บ้านดอนแดงคำอ้อ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านหนองแสงคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านโนนสวรรค์ 0 2 1 3 5 4 3 3 12
60 บ้านดงสาร 0 2 1 3 5 4 0 1 9
61 บ้านตาด 0 2 1 3 5 1 0 0 6
62 บ้านวังเวิน 0 2 1 3 4 0 0 0 4
63 บ้านขาม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
64 บ้านโพนสวาง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
65 บ้านนาดูนนาดี 0 1 1 2 8 1 1 0 10
66 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 0 1 1 2 6 1 0 0 7
67 บ้านโนนไทย 0 1 1 2 3 2 0 0 5
68 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
69 บ้านศรีวิชัย 0 1 1 2 2 4 0 1 6
70 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 0 1 0 1 8 3 0 0 11
71 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 0 1 6 5 1 1 12
72 บ้านเซือม 0 1 0 1 5 5 2 2 12
73 บ้านถ้ำเต่า 0 1 0 1 5 2 1 0 8
74 อนุบาลคำตากล้า 0 1 0 1 3 2 2 0 7
75 บ้านบะนกทา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
77 บ้านนาจาร 0 1 0 1 2 3 1 0 6
78 บ้านนาอวนน้อย 0 1 0 1 2 3 0 1 5
79 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
80 บ้านโคกแสง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
81 บ้านโนนทับช้าง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
82 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
83 บ้านเม่นน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 0 0 2 2 8 6 3 2 17
85 บ้านห้วยทราย 0 0 2 2 5 3 0 0 8
86 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 0 0 1 1 8 2 0 0 10
87 บ้านแก้ง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
88 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 0 0 1 1 5 4 2 0 11
89 บ้านท่างาม 0 0 1 1 5 4 2 0 11
90 นาจานกล้วยน้อย 0 0 1 1 5 2 0 0 7
91 บ้านดงบัง 0 0 1 1 5 1 1 0 7
92 บ้านนาซอ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
93 บ้านหนองฮาง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
94 บ้านนาเมือง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
95 บ้านนาง่ามเล้า 0 0 1 1 3 0 0 0 3
96 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
97 บ้านวังหว้า 0 0 1 1 2 4 0 0 6
98 บ้านบะยาว 0 0 1 1 2 3 2 0 7
99 คำปลาฝานาทวี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 บ้านวังโพน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
101 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านจาร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านกุดเรือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านดงเสียว 0 0 0 0 8 6 3 1 17
107 บ้านนาฮี 0 0 0 0 6 3 0 0 9
108 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 0 0 5 4 1 1 10
109 ชุมชนบ้านโพนงาม 0 0 0 0 5 3 0 0 8
110 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
111 บ้านพุทธรักษา 0 0 0 0 5 1 0 0 6
112 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 0 0 0 5 0 1 0 6
113 บ้านคำยาง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
114 บ้านหว้านสหวิทยา 0 0 0 0 4 1 0 1 5
115 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
116 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
117 บ้านแพงใหญ่ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
118 บ้านดงมะกุ้ม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
119 บ้านท่าก้อน 0 0 0 0 2 1 0 2 3
120 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 บ้านโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
124 บ้านซ่อมดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านวาน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 0 0 0 1 4 4 2 9
129 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
130 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 บ้านก่อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
133 บ้านนาบัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
134 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านท่าควาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านบ่อแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านเสาวัด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านแสนสุขสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านดงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านโนนแพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 แพดพิทยารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านข้าวแป้ง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
153 บ้านคึม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 บ้านโคกถาวร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านคูสะคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านดอนทอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองสนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านนายม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านแพงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโนนแสบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 ห้วยน้ำเที่ยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 117 92 84 293 688 265 108 38 1,061