สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 23 5 6 34 38 5 0 0 43
2 บ้านดงห้วยเปลือย 8 4 1 13 8 2 8 0 18
3 บ้านวังบง 6 3 7 16 29 3 0 2 32
4 บ้านอินทร์แปลง 5 1 1 7 9 3 1 1 13
5 บ้านกุดเรือคำ 4 4 3 11 23 5 0 0 28
6 บ้านดงยาง 4 4 0 8 11 4 2 0 17
7 บ้านหนองลาด 4 1 1 6 10 3 1 0 14
8 บ้านตาดโตน 4 0 0 4 7 1 0 0 8
9 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 3 4 2 9 15 11 3 0 29
10 ท่าศรีไคลวิทยาคม 3 2 0 5 6 7 5 0 18
11 บ้านบะป่าคา 3 2 0 5 6 0 0 0 6
12 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 3 1 4 8 14 2 1 0 17
13 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 3 0 3 6 12 1 0 0 13
14 บ้านหนองบัวสิม 3 0 1 4 6 2 1 0 9
15 บ้านพุทธรักษา 3 0 0 3 9 1 0 0 10
16 บ้านห้วยหิน 2 5 4 11 14 6 2 0 22
17 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 2 5 1 8 12 2 1 0 15
18 บ้านห้วยหินลาด 2 2 1 5 7 5 0 0 12
19 ชุมชนบ้านกลางนาโน 2 2 0 4 9 2 1 1 12
20 บ้านหนองม่วง 2 2 0 4 6 6 1 0 13
21 บ้านคำลอดพื้น 2 1 2 5 8 2 2 1 12
22 บ้านส้งเปือย 2 1 1 4 10 3 0 0 13
23 บ้านเพีย 2 1 1 4 8 1 2 0 11
24 บ้านถ้ำเต่า 2 1 0 3 9 3 1 0 13
25 บ้านดอนแดง 2 1 0 3 4 1 1 0 6
26 นาจานกล้วยน้อย 2 0 2 4 9 3 0 0 12
27 บ้านอากาศ 2 0 1 3 13 3 0 1 16
28 บ้านนากะทาด 2 0 1 3 9 7 2 0 18
29 อนุบาลบ้านม่วง 2 0 1 3 7 0 1 0 8
30 บ้านสงเปือย 2 0 0 2 4 1 0 0 5
31 บ้านหนองขุ่นนาคำ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
32 บ้านโนนแต้ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
33 บ้านสุวรรณคีรี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านวังเวิน 1 4 2 7 9 0 0 0 9
35 บ้านยางคำ 1 4 1 6 11 4 0 1 15
36 บ้านวาใหญ่ 1 3 0 4 7 0 2 0 9
37 บ้านหนองบัวแดง 1 3 0 4 5 2 2 0 9
38 ชุมชนบ้านมาย 1 2 1 4 13 4 3 1 20
39 บ้านกุดจาน 1 2 0 3 8 2 1 1 11
40 บ้านดงหม้อทอง 1 2 0 3 8 2 0 0 10
41 บ้านขัวก่าย 1 2 0 3 5 1 0 2 6
42 บ้านโคกสว่าง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
43 บ้านคอนศรีบะสะแบง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
44 บ้านเหล่าผักใส่ 1 1 4 6 11 4 2 0 17
45 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 1 1 2 4 8 1 0 0 9
46 บ้านบะหว้า 1 1 1 3 9 3 0 0 12
47 บ้านดงบัง 1 1 1 3 8 2 1 0 11
48 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
49 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1 1 0 2 8 3 0 2 11
50 บ้านเซือม 1 1 0 2 6 5 2 2 13
51 บ้านโนนชนะสังคม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 1 0 4 5 9 2 0 0 11
53 บ้านหนองฮาง 1 0 2 3 7 5 2 0 14
54 บ้านห้วยทราย 1 0 2 3 6 3 0 0 9
55 บ้านโคกก่องหนองแวง 1 0 2 3 4 0 0 0 4
56 บ้านวังเยี่ยม 1 0 1 2 7 3 2 1 12
57 บ้านปลาหลาย 1 0 1 2 7 1 1 1 9
58 เทศบาลคำตากล้า 1 0 1 2 7 0 0 0 7
59 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 1 0 1 2 5 3 1 1 9
60 บ้านหนองพอกน้อย 1 0 1 2 4 1 1 0 6
61 บ้านหินเหิบ 1 0 1 2 1 2 0 0 3
62 บ้านหนองตากวย 1 0 0 1 8 1 0 0 9
63 บ้านแพงใหญ่ 1 0 0 1 6 3 2 0 11
64 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1 0 0 1 4 5 5 2 14
65 บ้านดงอีด่อย 1 0 0 1 4 4 0 1 8
66 ประชานาดอกไม้ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
67 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 1 3 4 2 0 9
68 บ้านน้ำบุ้น 1 0 0 1 2 2 0 0 4
69 บ้านบ่อแดง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านดงเหนือ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านนาคอย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
72 บ้านดอนแดงคำอ้อ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านหนองสามขา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 บ้านด่านสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองแสงคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านโนนสวรรค์ 0 3 1 4 7 4 3 3 14
78 บ้านดงสาร 0 3 1 4 6 4 0 1 10
79 บ้านตาด 0 2 1 3 5 1 0 0 6
80 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 2 0 2 8 5 1 1 14
81 บ้านแสนสุขสามัคคี 0 2 0 2 5 3 1 0 9
82 บ้านขาม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
83 บ้านโพนสวาง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
84 บ้านโนนแสบง 0 2 0 2 2 0 1 0 3
85 บ้านนาดูนนาดี 0 1 2 3 8 2 1 0 11
86 บ้านนาอวนน้อย 0 1 2 3 5 4 0 1 9
87 บ้านดงเสียว 0 1 1 2 10 6 3 1 19
88 บ้านโนนไทย 0 1 1 2 3 2 0 0 5
89 บ้านโนนทับช้าง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
90 บ้านกุดเรือ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
91 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
92 บ้านศรีวิชัย 0 1 1 2 2 4 0 1 6
93 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
94 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 0 1 0 1 8 3 0 0 11
95 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 0 1 0 1 4 0 0 0 4
96 อนุบาลคำตากล้า 0 1 0 1 3 2 2 0 7
97 บ้านบะนกทา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
98 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
99 บ้านนาจาร 0 1 0 1 2 3 1 0 6
100 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
101 บ้านโคกแสง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
102 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
103 บ้านท่าควาย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 บ้านเม่นน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 0 0 2 2 9 6 3 2 18
106 บ้านท่างาม 0 0 2 2 6 4 2 0 12
107 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 0 0 1 1 9 2 0 0 11
108 บ้านแก้ง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
109 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 0 0 1 1 5 4 2 0 11
110 บ้านนาซอ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
111 บ้านนาง่ามเล้า 0 0 1 1 4 0 0 0 4
112 บ้านนาเมือง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
113 บ้านนาแต้ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
114 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
115 บ้านวังหว้า 0 0 1 1 2 4 0 0 6
116 บ้านบะยาว 0 0 1 1 2 3 2 0 7
117 คำปลาฝานาทวี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
118 บ้านวังโพน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
119 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านจาร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองสนม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
125 บ้านนาฮี 0 0 0 0 7 6 0 0 13
126 ชุมชนบ้านโพนงาม 0 0 0 0 6 3 0 0 9
127 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 0 0 5 4 1 1 10
128 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
129 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 0 0 0 5 1 2 0 8
130 บ้านคำยาง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
131 บ้านท่าก้อน 0 0 0 0 4 1 0 2 5
132 บ้านหว้านสหวิทยา 0 0 0 0 4 1 0 1 5
133 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
134 บ้านโพธิ์ชัย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
135 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
136 บ้านข้าวแป้ง 0 0 0 0 2 5 4 0 11
137 บ้านก่อ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
138 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
139 บ้านดงมะกุ้ม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
140 บ้านซ่อมดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านวาน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
147 บ้านนาบัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
148 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านเสาวัด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านโนนแพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 แพดพิทยารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านคึม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านโคกถาวร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านคูสะคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านดอนทอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านนายม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านแพงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 ห้วยน้ำเที่ยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 124 109 391 826 306 114 38 1,246