ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 7
8 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 8
9 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 9
10 บ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 11
12 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดเรือ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านสามแยกพิทักษ์ สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 6
8 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 9
10 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
11 บ้านบะยาว สพป. สกลนคร เขต 3 - -
12 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 64 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 77.60 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชานาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 87.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4
5 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4
6 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 6
7 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 6
8 บ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 8
9 บ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 8
10 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 10
11 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 10
12 บ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 12
13 บ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชานาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 82.20 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่านสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนแสบง สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบ่อ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านแพงใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านเพีย สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 7
8 อนุบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 8
9 บ้านถ้ำเต่า สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 9
10 บ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 10
11 บ้านหนองฮาง สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 4
6 บ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 4
7 บ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 8
9 บ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 9
10 บ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 10
11 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเพีย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาจาร สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 6
7 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 7
8 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 7
9 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินเหิบ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกก่องหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านคำยาง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
7 บ้านดอนมุยหนองแฝก สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
8 บ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
9 บ้านท่าก้อน สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
10 บ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
11 บ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
12 บ้านวังม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
13 บ้านวาน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
14 บ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
15 บ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
16 บ้านเพีย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 5
17 บ้านจาร สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน