รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ.2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทานะราช
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ปัทมาตร
 
1. นายจิรเดช  วรรณทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อัตรสาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัตภี
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ไชยมณี
2. เด็กชายภูมิมรินทร์  กาสัง
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทึงอวน
2. เด็กชายวีระพงษ์  ยังสีชาติ
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาหลาย 1. เด็กชายธวัชชัย  สมระกาศ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยบุญตา
 
1. นายอาวุธ  บุตรวัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กชายรัตนพันธ์  วังธพันธ์
2. เด็กหญิงวรนุช  อาจหาญ
3. เด็กชายอัคเดช  สว่างวงค์
4. เด็กหญิงเบญจกัลยา  ล้านสา
5. เด็กหญิงไปรยา  บุตรละคร
 
1. นางพัชราภรณ์  วงศ์กระจ่าง
2. นายนพพล  วงศ์กระจ่าง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากะทาด 1. เด็กหญิงชไมพร  โสดาวงศ์
2. เด็กหญิงพนิดา  ท้าวนันทะ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกล้า
4. เด็กชายอัจฉริยะ  น้อยโสมศรี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โพธิ
 
1. นายธีรวัฒน์  ทับสีรัก
2. นางสาวเนตรนภา  คำหนองหว้า
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณฐพบ  ฉายาวงศ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ขจรบุรี
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภพนิพิฐ  บุตรประเสริฐ
2. เด็กหญิงอธิติยา  กางทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
2. นางทองใจ  กาสินพิลา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นายนันทวัธ  น้อยนาง
2. นางสาวลลิตา  ไชยเชษฐ์
 
1. นายภาณุมาศ  หล้าจันทะ
2. นางกรกนก  ศิลารัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงพัชรี  สัพโส
 
1. นางจินดาพร  นารินรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญทศ
 
1. นายทวีสุข  นารินรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นายเสริมชัย  โพธิ์ไชยรัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายศิริโกมุท  ศรีสุราช
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงรินลณี  อุ่นวิเศษ
 
1. นางพิพาพันธุ์  เขื่อนกองแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ไชยพิคุณ
 
1. นายเสริมชัย  โพธิ์ไชยรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  คำคูณเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  พรหมกสิกร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. นายวัชระ    ชลไพร
 
1. นางบัวสอน   ธิสาไชย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนุ่มต้า
2. เด็กหญิงชญาตา  นันทา
 
1. นางสาวณัฏฐิดา  ตุ่ยไชย
2. นางรัศมี  อวนป้อง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงพรนภา  สังข์วงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชินคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  รักษาแสง
2. นางสาวภัครนันท์  บุญมาก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. นางสาววราภรณ์    ชื่นชม
2. นางสาวไอรดา  แก่นทอง
 
1. นางบัวสอน   ธิสาไชย
2. นางพรวิมล    ปัตพี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. นางสาวศศิิรินทร์  ชรินทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  ศรีอุดร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กชายปฏิภาณ  งามชมภู
2. เด็กหญิงวรนันท์  วันทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ช่อชั้น
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายอำนาจ  สีเขียว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  วงค์บาต
2. เด็กหญิงกิตติมา  วงค์ธรรม
3. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยเทพ
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายธนศักดิ์  สุวรรณเทน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กชายปรมินทร์  ใจลังกา
2. เด็กชายสหรัฐ  คณะดี
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  พรมเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  พรหมกสิกร
2. นางสาวพิทยา  พลเสนา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูผา  นามจันโท
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. เด็กหญิงวรรณิภา  รอบคอบ
 
1. นางสาวชไมพร  ศรีกุล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพุทธพร  บุญเฮ้า
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. นางสาวอินทร์ธิรา  สลับทอง
 
1. นายพรมรักษ์  ศรีอุดร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. นางสาวรัตติกาล  พิมพ์สุทธิ์
 
1. นายมณเฑียร   อินทรสิทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. นายวิศวกร  รักษานนท์
 
1. นางสาวพัลลภา  สมเกษตรินทรื
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. นางสาวลลิตา  คนเพียร
 
1. นายสุพจน์  แสนเรียน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. นางสาวศุณิภา  พยอม
 
1. นายจรัญ  ขันทะโฮม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  เข็มพันธ์
 
1. นางสาวศิรินภา  แก้วกันหา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
 
1. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 1. เด็กชายสหนนท์  ผิวไหมคำ
 
1. นายเทพฤทธิ์  สมบูรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูผา  นามจันโท
 
1. นายพล  ทองประทุม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายปรีดา  ดาบน้อยอุ่น
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวบาง
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
4. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
5. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
6. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
7. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
8. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
9. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
2. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนนเมืองแด
3. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
4. เด็กชายชนันภรณ์  กิตติธรรม
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
6. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงมนฤดี  สุวรรณหงษ์
10. เด็กหญิงวรรณวิษา  พิมงคล
11. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
12. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
13. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
14. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
15. เด็กหญิงโชษิตา  ชวนคิด
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
4. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
4. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
6. เด็กชายพุทธพร  บุญเฮ้า
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงมนฤดี  สุวรรณหงส์
10. เด็กหญิงอ่รยา  แสวงศิลป์
11. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
12. เด็กหญิงโชษิตา  ชวนคิด
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
4. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  อัมลา
2. เด็กชายชนวิทย์  ไชยมาตย์
3. เด็กชายชัยมงคล  อุดารักษ์
4. เด็กชายชุติพนธ์  ใครบุตร
5. เด็กชายฐิติวุฒิ  แก้วพาดี
6. เด็กชายธนากร  ฮองต้น
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อำมะลา
8. เด็กหญิงพรมนรี  งาสิทธิ์
9. เด็กชายภานุวัฒน์  กาญจรัส
10. เด็กหญิงมยุรา  ใครบุตร
11. เด็กหญิงรัญธิดา  งาสิทธิ์
12. เด็กหญิงลักษณารีย์  งาสิทธิ์
13. เด็กชายวรรณยาพรรณ  ฮาบสุวรรณ
14. เด็กหญิงวิภาวดี  พ่อทอง
15. เด็กหญิงศศิกานต์  เทพเสนา
16. เด็กชายเจษฎา  อุดารักษ์
17. เด็กหญิงเนตรชนก  รัศมี
18. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใครบุตร
19. เด็กชายเสกสรร  งาสิทธิ์
20. เด็กหญิงโฉมสุดา  มงคล
 
1. นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์
2. นายสุรชัย  สมบูรณ์
3. นางวันเพ็ญ  สารเนตร
4. นางทองใบ  พรหมดา
5. นางนงคลักษณ์  บุญเนาว์
6. นายศักรินทร์  งาสิทธิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานาดอกไม้ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจตุพร  เหลาสิทธิ์
3. เด็กชายจักริน  บุญเพลิง
4. เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ชา
5. เด็กชายชินวัตร  บุญกุศล
6. เด็กชายชินเดช  ใจคง
7. เด็กหญิงฑิตยา  เพ็ชราชัย
8. เด็กชายธนธรณ์  เสือคำจันทร์
9. เด็กหญิงนัชชา  อ่อนซำยาง
10. เด็กหญิงนันทชพร  จันทร์แจ่มหล้า
11. เด็กชายนิธิศ  วงศ์ชา
12. เด็กชายปริญญา  พระขันธงชัย
13. เด็กชายปัญจพล  จันทร์เสนา
14. เด็กชายพิทวัส  แสนอุบล
15. เด็กหญิงฟาริดา  จันทร์ละคร
16. เด็กหญิงภัชฎาภรณ์  แก้วกันหา
17. เด็กชายภูเก็ต  เหลาสิทธิ์
18. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วกิ่ง
19. เด็กชายรัฐภูมิ  ชะผุย
20. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีละคร
21. เด็กหญิงวรวรรณ  ปานเทศ
22. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวงศ์ษา
23. เด็กหญิงวิลาสินี  วังคีรี
24. เด็กชายวีรภัทร  วงศ์ชา
25. เด็กชายวีรภัทร  สมศิลป์
26. เด็กหญิงศรุตา  ศรีไชย
27. เด็กหญิงศันสนีย์  ดวงแก้ว
28. เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ญลุน
29. เด็กชายศุภโชค  พรหมหาคำ
30. เด็กชายสมเกียรติ  แก้วกันหา
31. เด็กหญิงสิริวิมล  นิรัมย์
32. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมแพน
33. เด็กหญิงสุธิมา  เนตรกันหา
34. เด็กหญิงอาระภีญาณ  วงษ์เส็ง
35. เด็กชายอินทรายุทธ  พวงมี
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทพกัน
37. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปัญญาชื่น
38. เด็กชายเรืองยศ  อาวะโห
39. เด็กชายเสกสรร  ขุนไชยศรี
40. เด็กชายเสริมศักดิ์  โทสวนจิต
 
1. นายไพรสันต์  พละศักดิ์
2. นายภาสกรณ์  ทองกาล
3. นายธีระพันธ์  เนตรกันหา
4. นางพรทิพย์  สถิตย์กุลรัตน์
5. นางวารี  ทาสมบูรณ์
6. นางสาวสุนทรีย์   ถาบุตร
7. นางนันทวรรณ  กุลวงศ์
8. นายชาญชัย  สุวรรณสอน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กชายชัยธนันชัย  มาตยาคุณ
2. เด็กชายธนัฐน์  สุโรรัมย์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยสาร
4. เด็กชายสหรัฐ  สุตะโท
5. เด็กชายอัชเวช  เชื้อวังคำ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนุสน
 
1. นายประภาศักย์  ใจเที่ยง
2. นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน
3. นายวชิรุณ  ภูกะเดา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1. เด็กชายอนาวิล   อินธิราช
 
1. นายกมล   แก้วนา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โสมรักษ์
 
1. นายอุลิต  ทอนฮามแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 1. เด็กชายสุรเดช  สมเสียง
 
1. นายสำราญ  พรมวัง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ผลาโชติ
 
1. นางพูลสวัสดิ์  เหง้าละคร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นางธณัติตา  ปานแก้ว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลอาษา
 
1. นางรัตนาพร  อินทร์บัว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  อุทาลุน
 
1. นางวีระพร  อุปสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
 
1. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 1. นายชัยพิชิต  บุตรเปียน
 
1. นายปฏิพน  แง่มสุราช
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โสมรักษ์
 
1. นางปนิดดา  พิมพิสาร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นางธณัติตา  ปานแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 1. เด็กชายพลวัต  พวงจำปี
 
1. นางสุทธิวรรณ  บัวศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  ชมภูจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   วันเสี่ยน
 
1. นายกอปร  ปัตพี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณจันทร์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายกิติพงษ์  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวรักษา
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวศรี
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฝ่ายสอน
7. นายชัยณรงค์  ทึงสุข
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สุไชยสิทธิ์
9. เด็กชายชาตรี  เขื่อนพงษ์
10. เด็กชายถนัดกิจ  ทุมพันธ์
11. นายธนพล  โพธิ์ศรี
12. นายธวัชชัย  ดอบุตร
13. เด็กชายธาดา  อินสุชัย
14. เด็กหญิงธิมาพร  เทืองสุข
15. นางสาวนริศรา  ดกเอีย
16. นางสาวนวรัตน์  วิชาเดช
17. เด็กหญิงนิชาดา  สอนสููญ
18. เด็กหญิงนํ้าฝน  เขื่อนแก้ว
19. เด็กหญิงปภัสสร  เสนา
20. เด็กหญิงปรายฟ้า  กาลือ
21. นายพงศธร  บุญเรืองจักร
22. เด็กชายพชร  ไชยสิทธิ์
23. เด็กหญิงพิจิตรา  เขื่อนพงค์
24. เด็กชายพิสิทธิ์  เขื่อนพงค์
25. เด็กชายยงยุทธ  ไชยเชษฐา
26. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กาศจักร
27. นางสาววรรณี  นามศรี
28. เด็กหญิงวราพร  สายพรม
29. นางสาวศิรินันท์  หนองแคน
30. เด็กชายศุภกร  เขื่อนพงษ์
31. เด็กหญิงศุลัยรัตน์  โพธิ์ศรี
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ราชไรกิจ
33. เด็กชายสุดเขต  โพธิ์ศรี
34. เด็กชายอดินันท์  พระสุพรรณ์
35. เด็กหญิงอรกนก  วิเศษพงษ์
36. เด็กหญิงอรษา  โคตรภูมิ
37. เด็กชายอานนต์  นันตะสูตร
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงนนท์
39. เด็กชายเริงชัย  แสงนนท์
40. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงนนท์
 
1. นายอรรคพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายอดิศร  วุฒนาม
3. นางสาวสุพรรษา  ไตรทอง
4. นางสุพรรณี  สุวะศรี
5. นางสาวกรแก้ว  ปัญจันทร์สิงห์
6. นางปิลานี  อุปพงษ์
7. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
8. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กชายฐิตินันท์  แก้วเคน
 
1. นางจีรภัทร์  พลศรีดา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรติกา  จันทิมา
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กหญิงกชนิกา  พัสดร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เด่นดวง
3. เด็กชายกิตติพงษ์  หันจางสิทธิ์
4. เด็กหญิงจริยา  ภูสุดสูง
5. เด็กหญิงชลธิชา  จตุศร
6. เด็กหญิงชวาลา  ศิริบุรี
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  หวานเสร็จ
8. เด็กหญิงณัฐพร  ลาสา
9. เด็กหญิงณิชานันณ์  เศษรักษา
10. เด็กหญิงณิชาวดี  ทองเจือ
11. เด็กชายดนัย  พันดา
12. เด็กชายดุษฎี  โคตรมี
13. เด็กชายธนกร  ศรีกงพาน
14. เด็กชายธนศักดิ์  ทีหัวโทน
15. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาตสาลี
16. เด็กชายนฤมิตร  วิถี
17. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วพิลา
18. เด็กหญิงปริศนา  มุ่งสูงเนิน
19. เด็กหญิงปัทมา  ปัญญาใส
20. เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณา
21. เด็กหญิงพัณณิตา  พัฒบุรมภ์
22. เด็กหญิงพีรดา  ยศปัญญา
23. เด็กชายภานุเดช  จันโทวาท
24. เด็กชายภูมิภัทร  เกษรล้ำ
25. เด็กชายยุทธนา  อันชัน
26. เด็กหญิงลักขณา  จันทลา
27. เด็กหญิงวนิดา  หงษาชุม
28. เด็กชายวัฒนา  ทองสงคราม
29. เด็กหญิงวิรดา  ทำจะดี
30. เด็กชายศราวุฒิ  บุญที
31. เด็กชายศักรินทร์  อุระสนิท
32. เด็กหญิงศันศนีย์  เกษรล้ำ
33. เด็กหญิงสุจิตรตรา  ซองวงค์ษา
34. เด็กชายอนุพล  ยานีพันธ์
35. เด็กหญิงอภัสรา  เขียงสิงข์
36. เด็กชายอภิชาติ  อาศารักษ์
37. เด็กชายอภิวิช  ศรีสร้อย
38. เด็กหญิงอรนิต  ศรีอุปลัด
39. เด็กหญิงอริษา  ส่งเสริม
40. เด็กหญิงเมษา  ดงคำสี
 
1. นางสาวดาวเรือง  เข้าครอง
2. นายประภาศักย์  ใจเที่ยง
3. นายจินดานัย  พิพัฒนคร
4. นางสาวมยุรี  บาทอง
5. นางสาวปรัชญาภรณ์  เพชรรัตน์
6. นายอาทิตย์  โพนศรีสม
7. นางจินตนา  วงค์สีดา
8. นางสาวมณี  แก้วศิลา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงจันจิรา  กาญบุตร
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ไชยมาตร
3. เด็กชายวรรณลพ  อมยา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  อุทรี
5. เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณชัยรบ
6. เด็กหญิงสุมาลี  วัจนไพบูลย์
7. เด็กชายอภินันท์  บัวนาค
8. เด็กหญิงอาทิตยา  เฉียงเหนือ
9. เด็กชายอาทิตย์  คนเพียร
10. เด็กชายโพธิพงษ์  สังสนา
 
1. นางทองมี  ธรรมวงค์
2. นางสาวภัทรารัตน์  รูปศรี
3. นางสาวปทิตตา  กาญจนสุขเมฆิน
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พูลภาพ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุรินทะ
3. เด็กชายประวิตร   ประทิบเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
6. เด็กหญิงรัชนิดา  เพื่อนใบลี
7. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
8. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
9. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
10. เด็กชายอรรถพล  อนุศาสน์
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นายฉลาด  พลบุตร
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงปรีชญา  เหลาแตว
2. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
3. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
4. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
5. เด็กหญิงสุรารักษ์  เหลาแตว
6. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นายสุระชัย  ไพยเสน
3. นายภูมิพัฒน์  ไชยรา
4. นางสุรีรัตน์  สัพโส
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตากวย 1. เด็กหญิงชลิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงพันทะสา  สินโพธิ์
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญค้ำ
4. เด็กหญิงละอองดาว  ศรีถาพร
5. นางสาวสุธิดา  มาลัย
6. เด็กหญิงสุปรียา  อำไพ
 
1. นางสุกัญญา  อุตรนคร
2. นางประไพศรี  อุตรนคร
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. เด็กหญิงชนกพร  โพธิ์ละคร
3. เด็กหญิงนันทกานต์  บุญชาญ
4. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  แง่มสุราช
6. เด็กหญิงปิยดา  อินธิสิทธิ์
7. เด็กหญิงผกามาศ  จุลขันธ์
8. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  พิมทอง
10. เด็กหญิงวาสนา  นนท์ศิริ
11. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ประลอบพันธ์
12. เด็กหญิงศรัญญา  อินธิสิทธิ์
 
1. นางสาวนุสรา  ศรีทอง
2. นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
3. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
4. นางสาวนรินทิพย์  โกมลรัตน์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายชัชวาล  เรืองทอง
2. เด็กหญิงนันทิดา  จันทะแพน
3. เด็กหญิงนุชบา  พาดี
4. เด็กหญิงบุษบา  ทัสสามี
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  นรบุตร
6. เด็กหญิงภัทราพร  เสริฐดิลก
7. เด็กหญิงมัลลิกา  จอมศรีกระยอม
8. เด็กหญิงลำพูน  ุบุญบาล
9. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ช้างแก้ว
10. เด็กหญิงสาลินี  สุวรรณศรี
11. เด็กหญิงสิริยากร  ประจันสี
12. เด็กหญิงอนิติยา  ผาสีดา
13. เด็กชายอัมรินทร์  ทีงาม
14. เด็กหญิงอำไพ  สมมี
15. เด็กหญิงเกวลิน  เวียงคำ
16. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีพรหม
 
1. นายวรเชษฐ์  คุ้มหนองฮี
2. นายกฤตชัย  ญาณรักษ์
3. นางสาวอรนัน  มณีวงศ์
4. นางสาววิรัด  ฤทธิธรรม
5. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายชนะพงศ์  ทองห่อ
2. เด็กชายชานุวัฒน์   อ่อนสุระทุม
3. เด็กชายธนโชติ  เขื่อนอำคา
4. เด็กชายธีระยุทธ  งาสิทธิ์
5. เด็กชายอารักษ์  กุลอัก
 
1. นายวสันต์  ขันธุปัทม์
2. นายสังคม  ยาสงคราม
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. นายพิชัย  แซ่อึ้ง
2. นางสาวเพชรา   สีสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา   ทองล้วน
2. นางจันทร์ธิมา  รัตนโกสุม
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมน้อย
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงศ์แดง
3. เด็กหญิงณีรนุช  ทิพย์มณี
4. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  สิทธิโชติ
5. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนะ
6. เด็กชายวิชวัฒน์  เทียมชิน
 
1. นางสาววราศรี  จันใต้
2. นางกชกร  ป้านภูมิ
3. นางละเมียด  อินทะเสย์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายจารุวิทย์  โคตบอง
2. เด็กชายณัฐนันต์  แสนเขื่อน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูครองตา
4. เด็กชายสรวิชย์  หัวดอน
5. เด็กชายอนันต์ยศ  เชื้อตาหมื่น
6. เด็กชายอนุชา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายประจักษ์  กวานปรัชชา
2. นายสถาพร  สิงห์โต
3. นางอัจจิมา  จันทร์นามวงค์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กชายฐิติพล  เทียนศรี
2. เด็กชายทินกร  อ่อนแก้ว
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ทวีลา
4. เด็กชายนพกร  บุญลือ
5. เด็กชายภูริเดช  วงค์คำ
6. เด็กชายวริทร์  เนาวราช
7. เด็กชายศักดิ์ดา  แสงจันทร์
8. เด็กชายอัจฉริยะ  คำใย
 
1. นายมงคล  ปางชาติ
2. นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร
3. นายจิตติศักดิ์  อุปทุม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีรัฐ
2. เด็กหญิงพรพิมล  พุ่มพิน
3. เด็กหญิงพรหมพร  หาญเวช
 
1. นางศิราณี  สิงห์ปั้น
2. นางเสาวลักษณ์  บุญพรมมา
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ
2. เด็กหญิงพรนภา  เสน่ห์วงศ์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  อรัญ
 
1. นางอังคณา  ไกรพลรักษ์
2. นางวิลาวัณย์  พรหมสุรีย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายดนุพล   โวลา
2. เด็กชายไชยรัฐ  กำทองดี
 
1. นายวีระยุทธ    เพริศแก้ว
2. นางสุรีพร   เอ้มะราช
 
84 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัวขันธ์
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ทาทำนุก
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  เขตโสภา
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงชลิดา  วันสืบ
2. เด็กหญิงอภิติยา  จรัญพงษ์
3. เด็กหญิงอาริญา  ปะวะศรี
 
1. นางสาวศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์
2. นายมงคล  ทักขิณ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กชายนายกิตตินันท์    จิตรชัยศรี
2. เด็กชายนายอนิรุต   พิมพุฒ
 
1. นางสาวศิศิรา  รักษาสระ
2. นายพูลวิพัฒน์  รักษาสระ
 
87 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายธีรยุทธ   ทะวิลา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยสว่าง
 
1. นางเกศสินี  ศรีแก้ว
2. นางสุวนีย์  วงศ์ภาคำ
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพล  แสนอุบล
2. เด็กชายวชิรวิทย์  กาสุริย์
 
1. นายปกรณ์  ไปยะพรหม
2. นางแสงแข  แสนขวา
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมาลุน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อะนนท์
 
1. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
2. นางสาวปาริชาต  บุษบงค์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายจิรเดช  วงค์สมศรี
2. เด็กชายธีรไนย  สารสอน
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีรัตน์
2. นางสลิตา  อุปจันโท
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  หล้าสรวย
2. นายเกรียงไกร  พลทอง
 
1. นางเกศสินี  ศรีแก้ว
2. นางสุดารัตน์  นิระปะกะ
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงวริศรา  สกุลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  เกษรศรี
 
1. นายณัฐพงษ์  โพนสูง
2. นางสิรภัทร  เฮียงราช
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหว้า 1. นายธนการ  แจ่มสุวรรณ์
2. นายนันทวัฒน์  ลามเพ็ญ
 
1. นายสิทธิชัย  ไตรโยธี
2. นางสาวรัตน์เกล้า  ไตรโยธี
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายธนบดี  ศรีโคตา
2. เด็กชายอิทธิชัย  ใจก๋ง
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีรัตน์
2. นายนรินทร์  อุปจันโท
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายตะวัน  ทองสุข
2. เด็กชายวสันต์  อินทรสิทธิ์
3. เด็กชายสิริชัย  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสุวิมล  โพสาวัง
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลทิพย์
2. เด็กหญิงวธิดา  พิมเสน
3. เด็กชายโชคทวี  คำอ้วน
 
1. นางสุวิมล  โพสาวัง
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  ไหลบุดดา
2. เด็กหญิงนิธินาถ  แก้วอัคฮาด
3. เด็กหญิงสาวภา  ศรีภูมี
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อินทร์อยู่
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์กลม
2. เด็กชายธนากรณ์  จะสูงเนิน
3. เด็กชายพรชัย  จามรี
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นายเดชชัย  สุวรรณสาร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. นายยศพล  เหลาแตว
2. นายสุริยนต์  อนุศาสน์
3. นายอนุวัฒน์  คำฝอย
 
1. นายดุรงณ์กร  ต้นภูบาล
2. นางศศิธร  นาเมืองรักษ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลินทอง
2. เด็กชายพงศ์วรินท์  ศรีพรหม
3. เด็กชายวีระศักดิ์  มณีคำ
 
1. นายศราวุธ  ตรงธิ
2. นายไพศรี  งาสิทธิ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 1. เด็กหญิงประไพรพรรณ  ลอดซอง
2. เด็กหญิงมณีนุช  ก้อนคำ
3. เด็กชายศรายุทธ  หนองนา
 
1. นางดวงจันทร์  ฉายาวงศ์
2. นางสาวพัชรี  กลยนีย์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณภา
2. เด็กหญิงชนิสร  ศิริเขียว
3. เด็กหญิงนัตตพร    แสนหอม
4. เด็กหญิงมณิสรา    ชื่นชม
5. เด็กหญิงวนิดา    ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวิพายุ    เข็มลัด
 
1. นางอุบลรัตน์   พัฒนเพ็ญ
2. นางยุคลธร  ธวบุรี
3. นางทัศนีย์   ศรีถาพร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากะทาด 1. เด็กหญิงกางทอง  เจ้ยดวงดี
2. เด็กหญิงนลินธร  อินตา
3. เด็กหญิงนารากร  อินตา
4. เด็กหญิงรัชสุดา  โคตวงค์
5. เด็กหญิงวนิดา  อินธิเสน
6. เด็กหญิงศิริพร  แก่นท้าว
 
1. นายอดิศร  ศรีดาพล
2. นายลิขิต  พรหมวงศ์
3. นางสาวศรีจันทร์  เพื่อนใจมี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบ 1. เด็กหญิงจิตติพร  ปะตาทะโย
2. เด็กหญิงบุษบา  กุลากุล
3. เด็กหญิงอัจฉรา  มัครมย์
 
1. นายศักดิ์ดา  อุปฌาใต้
2. นางกฤษติยา  คำเมือง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 1. เด็กหญิงชญานุต  วิริยะ
2. เด็กชายธัญญารัตน์  ฮาบสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ปัญญาเฉียบ
 
1. นายเจษฎา  คำปัญโญ
2. นางสาวภัทรา  ปัญจมาตย์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พันสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  น้อยจันทร์
 
1. นางสาวิตรี  ไชยบุญตา
2. นางสาวประไพวัลย์  อนุศาสน์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กหญิงพรรณิกา  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงวยุริน  แดนราบรัมย์
3. เด็กหญิงเฟื่องนภา  สามงามเคน
 
1. นางมาลาภรณ์  จิตอามาตย์
2. นางเสนาะจิต  เหมาะพิชัย
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพนิตา  เนียนสนิท
2. เด็กหญิงพรรณิดา  คงแสนคำ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  มิ่งสำเนา
 
1. นางสไบมาศ  เอ็ดเวิร์ด
2. นางจินตนา  เบนเน็ท
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์ทัน
2. เด็กหญิงภาวินีย์  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงรัตน์สุดา  โสมนาม
 
1. นางราตรี  บุระเนตร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  นันตะสุข
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงพรสินี  จันทะวงษา
2. เด็กหญิงวาเนสสา  ศรีอินทร์เรียง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองแท้
 
1. นางสุวีนา  ตะนันท์
2. นางนิสิตรา  สุทธิอาจ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  แก้วลา
2. นางสาวศิริภักดิ์  ธรรมภิบาล
3. นางสาวแพรวนภา  แก้วกันหา
 
1. นางสุกัญญา  บัณฑิต
2. นางสาวนาตพร  วรรณศิลป์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงบุษกร  สุนารักษ์
2. เด็กหญิงสายน้ำทิพย์  ค้ายกับคำ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลนารา
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นางพิศมัย  หมื่นศรี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุทธิเทพา
2. เด็กหญิงภรดา  สามารถกุล
3. เด็กหญิงอารียา  ถุงน้ำคำ
 
1. นางกิ่งเพชร  สุวรรณเทน
2. นางทิติภา  อิ้มพัฒน์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  คำภูเงิน
2. เด็กหญิงสุนิสา  โคตะพัฒน์
3. เด็กหญิงอรพิน  พละชัย
 
1. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
2. นายนพดล  หล่าเพีย
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงจินตนา  คะปัญญา
2. เด็กหญิงภาวีณี  สุพร
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรศรีเมือง
 
1. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อินทร์อยู่
 
116 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณิชา  คำลือ
2. เด็กชายพิชชากร  จำเริญ
3. เด็กหญิงสุนันท์ษา  แสนสุริวงศ์
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางยอดขวัญ  แสนอุบล
 
117 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี    พิมพ์พากร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    บุตรเลน
3. เด็กหญิงไอรัตน์ดา    โพธิ์ศรี
 
1. นางผ่องศรี  ชาวโคกสี
2. นางพัฒนา  แสนพงศ์
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายกฤษณ  ไชยเทศ
2. เด็กชายธนากร  วงค์คำ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิสาราช
 
1. นายคำ  ศรีสมัย
2. นางสาวลลิตา  อินธิราช
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ชุมนุม
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  สุไชย
3. เด็กหญิงยุวภา  จันทะวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เขตโสภา
2. นางจวง  แผ่นทอง
 
120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กหญิงกนกอร  เสาว์ดี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ซาก่า
 
1. นางจุฑามาศ  จันทวงศ์
2. นางสุมนา  อ่อนนาง
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมสะกะ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แพงหอม
 
1. นางอภิญญา  เมืองแสน
2. นางประทิม  ศรีเทพ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงเอมิกา  จันแรม
 
1. นายสมรัก  โสมศรี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายกิตติภพ  พันธุกาง
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายธณัฐพร  พลเทพ
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  คำพิมพา
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชาเหลา
 
1. นางสาวิตรี  อุ่นจางวาง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายธเนศ  นีระคุณ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยืนสุข
3. เด็กชายบุรินทร์  จันทจร
4. เด็กชายพงษ์เพชร  จดจำ
5. เด็กชายพรชัย  ผาพา
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุญฉวี
 
1. นางจิรภา  บรรลือ
2. นางมุกดา  อินทริง
3. นางวิจิตรา  สำแดงไชย
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถาตาจันทร์
 
1. นางสาวสิริณณารส  รุณธาตุ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายราเชน  หาเงิน
 
1. นางประวีนา  สุทธิเสน
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หันนะเว
 
1. นางสาวสไบแพร  อินธิ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พุทธลา
 
1. นายธณัติตา  ปานแก้ว
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1. เด็กชายนนทชัย  วิมประภาพรกุล
 
1. นายคำพัน  คำภูษา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงอารญา  วงค์แปลก
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ผากงคำ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงมาลีรัตน์  มณีวรรณ
 
1. นางพูนศรี  ศรีประทุม
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูวรินทร์  ผาผองยูร
 
1. นางสาวรัชฏากุล  อินทรา
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายอัษฏาวุธ  สำลี
 
1. นางพรนภา  มาละอินทร์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อรัมย่อง
2. เด็กชายอนัตชัย  ขิงโพธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อรัมย่อง
 
1. นายวรสิทธิ์  ฮวดคันทะ
2. นางสาวภัคณภัทร  นามมนตรี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐนา  ใบดี
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อำมะลา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สร้อยสุข
 
1. นางสาววิลาสินี  ต้นเจริญกิจ
2. นางสาวจารุณี  พาเสน่ห์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กชายทวีชัย  มุงธิราช
2. เด็กชายวรพล  คำลือ
3. เด็กหญิงสุวภา  มิตตระโครม
 
1. นางวิระวรรณ์  คิดโสดา
2. นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายคมกฤษ    บุตรพรม
2. เด็กชายอภิดล   ทองมั่น
3. เด็กชายอภิศักดิ์   ไกรธิราช
 
1. นายประจักษ์   สุระทัด
2. นายสุริยา   เอ้มะราช
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแดง 1. เด็กชายกวินภพ  ควรคำ
2. เด็กชายชรินทร์  ตุตะเวช
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีวรขันธ์
 
1. นางสาวพัชรี  สาฆ้อง
2. นางอรัญญา  ควรคำ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  แพน้อย
2. เด็กชายนนธวัช  ตุลันแก้ว
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผันกระโทก
 
1. นางลัดดา  กลิ่นลั่นทม
2. นางสาวศรีเรือน  ถอนลาไตร
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณฐกร  บุษบงค์
2. เด็กหญิงนภาพร  อุตสาห์วงค์
3. เด็กหญิงพิศมัย  อาแพงพันธ์
 
1. นางปวีณา  วงศ์คำจันทร์
2. นายจีระวุฒิ  คล่องแคล่ว
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายพลพจน์  มูลศิลป์
2. เด็กชายวรวิทย์  คะสุดใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุทชา
 
1. นางอุบลรัตน์  พัฒนเพ็ญ
2. นางพรวิมล  ปัตพี
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายดนุพร  กองอาสา
2. เด็กหญิงอารญา  วงค์แปลก
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ผากงคำ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยศรี
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเหนือ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีพันดอน
2. เด็กชายอนุศิษฐ์  ร้อยพิลา
 
1. นางประทุมพร  แก้วอินทร์ตา
2. นางปรียานุช  วงศ์ก้อม
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กชายณัฐยศ  มังฆัง
2. เด็กชายนิรุทธ์  ชรินทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรขันธ์
 
1. นายปรีชา  อิ่มศรี
2. นางสุจิตรา  ลุนาวัน
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก   ศรีวรขันธ์
2. เด็กชายพิชิตชัย  กล่อมถึก
3. เด็กชายเมธี  ภูดินดาน
 
1. นายปรีชา  อิ่มศรี
2. นางสุจิตรา  ลุนาวัน
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สุรัตน์
 
1. นายสมบูรณ์  พานิชพงษ์
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายศิวะ  นครพันธ์
 
1. นายสังวาลย์  เวินชุม
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐพล  จันทะลุน
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายณัฐวุธ  รินทร์ทุม
 
1. นายชวลิต  อินทร์พาณิชย์
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงญาณัชชา  หมายมั่น
 
1. นายชัยพนม  เชื้อชน
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายคมเพชร  สิงห์โต
 
1. นายภาณุวิชญ์  พระโคดี
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายภาณุวิชญ์  พระโคดี
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. นายศิวะ  นครพันธ์
 
1. นายสายัน  บุตรละคร
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กหญิงกรกนก   เมฆวรรณ
2. เด็กหญิงจันทิมา   ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ   แก่นกาล
4. เด็กหญิงณัฐภัทร    แดนนาบัว
5. เด็กชายธนธร    แดนนาบัว
6. เด็กชายธนพงษ์   วิณโรจน์
7. เด็กชายธนวัฒน์    ไกยวรรณ
8. เด็กชายธราเทพ   วรสิงห์
9. เด็กชายนครินทร์   เดชบรรทม
10. เด็กชายนพวิทย์    มณีภาสธนภัทร
11. เด็กหญิงนฤมล    ผลจันทร์
12. เด็กหญิงนวินดา   ดอนมอญ
13. เด็กชายนัฐพงษ์   ใจซื่อ
14. เด็กชายนิพนธ์    แสงฉวี
15. เด็กชายประภากร    นนพละ
16. เด็กชายพรเทพ   เหรียญสุกาญจน์
17. เด็กชายพีรยุทธ   เหลาทองสาร
18. เด็กหญิงภคพร   ผิวชัย
19. เด็กชายภัทรพงษ์   วงค์วรรณ
20. เด็กหญิงภัสสร   เสาว์มุกดา
21. เด็กหญิงรัตนรินทร์    อินทะเสย์
22. เด็กชายรามินทร์   แยบกสิกรรม
23. เด็กชายวัฒนพงษ์   แจ่มบุญมา
24. เด็กหญิงวิลาวัลย์   แสนวงค์
25. เด็กหญิงศริญญา   ดอนโง่นคำ
26. เด็กหญิงศศิธร   บุญโม๊ะ
27. เด็กชายศิริชัย   เสาศรี
28. เด็กชายศุภวิชญ์   บางเหลือ
29. เด็กชายสิริพันธ์ุ   จูมสุพรรณ
30. เด็กชายอนันต์   จิตรชัยศรี
 
1. นางสาวณฤดี   บัวเทศ
2. นางสาวทิฆัมพร   ทองนำ
3. นางสาวสุภา    พรมสุริย์
4. นายไพโรจน์   พิมพ์ทา
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายคมเพชร  สิงห์โต
2. เด็กชายจารุวรรณ  จำปาหอม
3. เด็กชายจิรพงษ์  ขามเผือก
4. เด็กชายจิโรจน์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนวงษ์
6. เด็กชายตะวัน  ดีภัย
7. เด็กชายทนาทร  แสนสิงห์
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงยไชย
9. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ
10. เด็กหญิงประภัสสร  ธงชนะ
11. เด็กหญิงปริฉัตร  สายยาพัตร
12. เด็กชายพงษ์เพชร  วงศ์ชาลี
13. เด็กหญิงพรนภา  เสน่ห์วงศ์
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  กาเผือก
15. เด็กหญิงพานตะวัน  พาวงษ์
16. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีมาก
17. เด็กหญิงมินตรา  พิมวันคำ
18. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ทอง
19. เด็กชายศุภกิตติ์  จันทร์ประสาน
20. เด็กชายสยามรัฐ  สุธรรมมา
21. เด็กชายสรวิชญ์  มีบุตรดี
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิลึกนา
23. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สุนทะโรจน์
24. เด็กหญิงสุพินญา  บุญเชิญ
25. เด็กชายสุรชัย  ชาญฉลาด
26. เด็กหญิงอทิตยา  เนหล้า
27. เด็กหญิงอภัชชา  พาวงษ์
28. เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณเพชร
29. เด็กหญิงอินทิรา  จำปาหอม
30. เด็กชายแดน  พุทธโสม
 
1. นายอนุชิด  แสนแสน
2. นายภาณุวิชญ์  พระโคดี
3. นายวิทยา  ศรีมงค์
4. นายภิสนุ  พวงภู่