หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
5 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนบ้านสดอ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
7 โรงเรียนบ้านกางของ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนบ้านสะโน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านคาบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านดงถาวร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านหนองพญา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนบ้านโคกวัด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนเมืองที 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านกันโจรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านกุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านขะเนก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านจันรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านตรมไพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านตระแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านตากวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านทวารไพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านระวี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านระไซร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านสวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านหนองกัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านแกน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านแจรน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]